Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

Št. 3331-31/2005 Ob-13025/06 , Stran 3685
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Koper za leto 2006. 2. Pogoji in merila Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe, ki: – so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper, – katerih nov turistični produkt je vezan na območje Mestne občine Koper, – niso že prejela sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine Koper, – delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma za območje Mestne občine Koper. Mestna občina Koper bo sofinancirala nove turistične produkte, ki temeljijo na: – spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma, – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.), – izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem, – izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju, – aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter organizacij, oziroma elementov civilne družbe, – aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši javnosti, – aktivnosti, ki pomenijo dodano vrednost k turistični ponudbi Mestne občine Koper in njeni prepoznavnosti. Mestna občina Koper bo prednostno sofinancirala nove turistične produkte v obliki: – tiskanega promocijskega, informativnega in predstavitvenega gradiva posameznega turističnega produkta, posameznega področja ali kraja (prospekti, zemljevidi, katalogi, brošure, plakati...). Merila na podlagi katerih bo komisija ocenjevala prijave, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 3. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s strani pooblaščene osebe sofinancerja. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 4. Okvirna višina sredstev: višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Koper za leto 2006, znaša 4,000.000 SIT. 5. Rok porabe sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov in poročil je 15. november 2006. 6. Rok za predložitev prijav Obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do 2. 6. 2006 do vključno 12. ure, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – št. K3331-31/2005«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa: postopek odpiranja prijav izvede Turistična organizacija Koper Mestne občine Koper. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve. 8. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (Peter Žudič ali Tamara Kozlovič, tel. 05/664-62-17, e-mail: peter.zudic@koper.si) vsak dan v času uradnih ur.