Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2000. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje

MINISTRSTVA

1921. Pravilnik o licencah magistrov farmacije
1922. Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj
1923. Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu
1924. Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu
1925. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026)
1926. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026)
1927. Pravilnik o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov
1928. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1929. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanjih policije
1930. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju s čolni
1931. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti
1932. Odredba o določitvi datuma, od katerega se v postopkih dodelitve izredne brezplačne pravne pomoči podatki o upravičenosti do denarne socialne pomoči pridobivajo po elektronski poti
1933. Odločba o soglasju k Spremembi Akta o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanove
1934. Naznanilo o objavi datuma začetka uporabe podpoglavja 8.1 Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
2001. Pravilnik o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana
2002. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij

USTAVNO SODIŠČE

1935. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1936. Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu
1937. Splošni akt o minimalnih zahtevah pri načrtovanju in izvedbi dostopovnih in razdelilnih točk
1938. Obvestilo o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k deveti izdaji Evropske farmakopeje ter desete izdaje Evropske farmakopeje
1939. Obvestilo o ukinitvi monografij Fitomenadion (1036), Emetinijev klorid pentahidrat (0081), Dezoksikortonacetat (0322) in splošnega poglavja Izredna toksičnost (2.6.9.) iz Evropske farmakopeje
1940. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1941. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
1942. Sklep o prenehanju Slovensko poslovnofinančnega standarda 6 – Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank

OBČINE

Črnomelj

1995. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju
1996. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza

Dol pri Ljubljani

1943. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo
1944. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol
1945. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 10 Vinje-Klopce-Senožeti
1946. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M 11 Dolsko

Dolenjske Toplice

1947. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice
1948. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Dolenjske Toplice

Jesenice

1949. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
1950. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
1951. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1953. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Jesenice

Kamnik

1997. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018

Kobarid

1954. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Komen

1955. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017
1956. Odlok o turistični taksi v Občini Komen
1957. Odlok o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Komen
1958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen

Koper

1959. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
1960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu

Kranj

1961. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj

Laško

1962. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-21

Mirna Peč

1963. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Mirna Peč

Mokronog-Trebelno

1998. Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mokronog - Trebelno

Nova Gorica

1964. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod
1965. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod

Odranci

1966. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2017
1967. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci
1968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci

Pivka

1969. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017
1970. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Pivka
1971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Pivka
1972. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Pivka
1973. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1974. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Prebold

1975. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Prebold
1976. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1

Slovenska Bistrica

1977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

1978. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018
1979. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2018
1980. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenske Konjice
1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice«

Šentjur

1982. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2017
1983. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o varovanju pitne vode za Prevorje
1984. Odlok o sestavi in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur
1985. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Šentjur
1986. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PL21/1, Planina pri Sevnici
1987. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Šentjur
1988. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmarješke Toplice

1989. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

1990. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1991. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

Trebnje

1999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II

Tržič

1992. Odlok o glasilu Občine Tržič

Žalec

1993. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za kamnolom Liboje
1994. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

POPRAVKI

2003. Popravek Sklepa o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije v plačni razred

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti