Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1972. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Pivka, stran 6059.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJF in 76/16 – odl. US), 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13 in 21/15) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 21. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Pivka 
1. člen 
Spremeni in dopolni se Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 49/17), in sicer tako, da se besedilo 4. člena črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Do nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati znotraj naselij: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje Selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Ribnica, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šilentabor, Šmihel, Trnje, Velika Pristava, Volče in Zagorje (na delu naselja kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja).
Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih finančnih sredstev upravičen le enkrat za isti namen.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju poselitve, znotraj katerih je že urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo (naselje Pivka, Petelinje, Zagorje – del), oziroma se v letih 2018 in 2019 predvideva izgradnja javne kanalizacije s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo (Selce, Ulica Pod Primožem v Pivki (Radohova vas)), razen v izjemnih primerih, ko je iz obvestila javnega podjetja KOVOD POSTOJNA, d.o.o. uporabniku razvidno, da priključitev na javno kanalizacijo v tehničnem smislu ni možna.
Sofinanciranje po tem pravilniku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev male komunalne čistilne naprave zaradi omejitev v prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena, kot npr. na vodovarstvenem območju, na območju kmetijskih in gozdnih površin ipd.
Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.«.
2. člen 
Četrta alineja 5. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»– objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe se mora nahajati znotraj naselij: Buje, Čepno, Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje Selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Palčje, Parje, Ribnica, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šilentabor, Šmihel, Trnje, Velika Pristava, Volče in Zagorje (na delu naselja kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja);«.
3. člen 
Peta alineja 5. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»– v izjemnem primeru je objekt in mala komunalna čistilna naprava lahko v območju že opremljenim z javno kanalizacijo (naselje Pivka, Petelinje, Zagorje – del), oziroma kjer se v letih 2018 in 2019 predvideva izgradnja javne kanalizacije s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo (Selce, Ulica Pod Primožem v Pivki (Radohova vas)), vlagatelj pa mora v tem primeru priložiti obvestilo upravljavca KOVOD POSTOJNA, d.o.o. iz katerega je razvidno, da priključitev v tehničnem smislu ni možna;.«.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2018
Pivka, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost