Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1959. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku, stran 6026.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku 
Št. 350-1/2008
Koper, dne 1. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2),21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku 
1. člen 
V Odloku o komunalnem prispevku (Uradne objave, št. 42/00, Uradni list RS, št. 66/05, 22/08, 26/14 in 50/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Mestne občine Koper, ki:
– se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in kolektivno javno infrastrukturo,
– se jim povečuje neto tlorisna površina oziroma
– se jim spreminja namembnost.«
2. člen 
Za 2. členom se doda novo drugo poglavje, ki se glasi:
»II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA« 
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Komunalni prispevek ne zajema stroškov priključkov objektov na javno infrastrukturo (izvedba priključkov, priključne takse in soglasja za priključevanje na komunalne objekte in naprave), kateri so strošek investitorja.
b) Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter objekti in omrežja za druge namene v javnem interesu, ki so kot taki določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena.
c) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
d) Kolektivno javno infrastrukturo v tem odloku predstavljajo javne občinske ceste in poti, javna parkirišča, cestna razsvetljava, ekološki otoki, zelenice, igrišča in druge urejene javne površine.
e) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
f) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
g) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe in obsega prostorsko medsebojno povezano zemljišče, na, nad ali pod katerim je predvidena ali se nahaja stavba, in drugo zemljišče, ki je trajno namenjeno za redno rabo ta stavbe. Gradbena parcela stavbe obsega tudi zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi tega pomožnega objekta.
h) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836.
i) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je s prostorskim aktom namenjena za graditev objektov.
j) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.«
4. člen 
Za 3. členom se črta naslov tretjega poglavja.
5. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(1) Obračunska območja posamezne vrste obstoječe komunalne opreme so sledeča:
I. Območje:
Abitanti, Belvedur, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Dilici, Dvori, Črnotiče, Fijeroga, Galantiči, Gradin, Karli, Koromači-Boškini, Lukini, Maršiči, Močunigi, Movraž, Območje stare Šalare, Olika, Peraji, Pisari, Podgorje, Poletiči, Praproče, Pregara, Rakitovec, Sirči, Smokvica, Sokoliči, Sv. Anton-Potok, Šeki, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Tuljaki, Zabavlje, Zanigrad, Zazid.
II. Območje:
Bezovica, Bočaji, Boršt, Dol pri Hrastovljah, Glem, Grintovec, Hrastovlje, Kastelec, Kozloviči, Koštabona, Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Montinjan, Podpeč, Pomjan, Popetre, Predloka, Puče, Rožar, Socerb, Sočerga, Stepani, Trsek, Truške, Župančiči.
III. Območje:
Barižoni, Bonini, Cepki, Cerej, Čentur, Črni Kal, Gabrovica pri Črnem Kalu, Gračišče, Grinjan, Jelarji, Kolomban, Kortine, območje Markovega hriba, Osp, Paderna, Plavje, Premančan, Rižana, Srgaši, Škocjan, Triban, Zgornje Škofije.
IV. Območje:
Babiči, Bošamarin, Čežarji, Dekani, Gažon, Hrvatini, Kampel (Brda, Novaki), Manžan, Marezige, Pobegi, Spodnje Škofije, Šmarje, Sveti Anton, Vanganel, Zazidava ob Šmarski cesti.
V. Območje:
Bertoki, Olmo, Prade, Prisoje, vrstne hiše v Šalari.
VI. Območje starega mestnega jedra Kopra (brez Vojkovega nabrežja)
VII. Območje Vojkovega nabrežja v starem mestnem delu Kopra
VIII. Območja mestnih in predmestnih zazidav:
– Individualni stanovanjski in stanovanjsko-poslovni objekti v: Semedeli, Šalari, Za gradom, Žusterni.
– Območja pretežno poslovnih gradenj v Kopru: Ferrarska ulica, Kolodvorska ulica, Ljubljanska ulica, Piranska cesta, Pristaniška ulica, Ulica 15. maja (t.i. Cona komunalne industrije), Šmarska cesta, Zore Perello-Godina.
(2) Obračunska območja posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, navedena v prvem odstavku tega člena, so podrobneje prikazana na kartah, ki so na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je v obračunskem območju opredeljena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.«
6. člen 
Za 4. členom se črta naslov četrtega poglavja.
7. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.«
8. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele. Ta se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma ostale razpoložljive dokumentacije.
(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti, se parcela za odmero komunalnega prispevka lahko določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(3) V primerih, ko parcele objekta ni možno določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.«
9. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oziroma razpoložljive dokumentacije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.«
10. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.«
11. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.«
12. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
 
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Kdejavnosti
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe
 
1,00
111 
11100
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe 
– tri- in večstanovanjske stavbe 
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
 
1,15 
1,30 
0,70
112 
11210 
11221 
11222
Stanovanjske stavbe za posebne namene 
– stanovanjske stavbe za posebne namene
 
0,70
113 
11300
Gostinske stavbe 
– hotelske in podobne gostinske stavbe 
– gostilne, restavracije in točilnice 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
 
1,30 
1,30 
1,30
121 
12111 
12112 
12120
Upravne in pisarniške stavbe 
– stavbe javne uprave 
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
– druge upravne in pisarniške stavbe
 
1,30 
1,30 
1,30
122 
12201 
12202 
12203
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
– trgovske stavbe 
– sejemske dvorane, razstavišča 
– bencinski servisi 
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30
123 
12301 
12302 
12303 
12304
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
– garažne stavbe
 
1,00 
 
1,00
124 
12410 
 
12420
Industrijske stavbe in skladišča 
– industrijske stavbe 
– rezervoarji, silosi in skladišča
 
0,70 
0,70
125 
12510 
12520
Stavbe splošnega družbenega pomena 
– stavbe za kulturo in razvedrilo 
– muzeji in knjižnice 
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
– stavbe za zdravstvo 
– športne dvorane
 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70
126 
12610 
12620 
12630 
12640 
12650
Druge nestanovanjske stavbe 
– stavbe za rastlinsko pridelavo 
– stavbe za rejo živali 
– stavbe za spravilo pridelka 
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
– stavbe za opravljanje verskih obredov 
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 
– kulturni spomeniki 
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70
127 
12711 
12712 
12713 
12714 
12721 
12722 
12730 
12740
(3) Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.«
13. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(1) Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednic 2a, 2b in 2c, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4. člena tega odloka in kartografskega prikaza obračunskih območij.
Preglednica 2a: Določitev Cpij in Ctij za posamezna obračunska območja obstoječe vodovodne infrastrukture
Vodovodno omrežje
Delno opremljeno območje
Opremljeno območje
Cp (v EUR/m2)
Ct (v EUR/m2)
Cp (v EUR/m2)
Ct (v EUR/m2)
1. obračunsko območje
0,96
2,41
3,21
8,03
2. obračunsko območje 
1,10
2,75
3,66
9,16
3. obračunsko območje
1,33
3,31
4,42
11,04
4. obračunsko območje
1,64
4,10
5,46
13,65
5. obračunsko območje
2,23
5,57
7,43
18,58
6. obračunsko območje
1,59
3,97
5,29
13,22
7. obračunsko območje
1,08
2,70
3,60
9,00
8. obračunsko območje
1,74
4,35
5,80
14,49
 
Preglednica 2b: Določitev Cpij in Ctij za posamezna obračunska območja obstoječe kanalizacijske infrastrukture
Kanalizacijsko omrežje
Delno opremljeno območje
Opremljeno območje
Cp (v EUR/m2)
Ct (v EUR/m2)
Cp (v EUR/m2)
Ct (v EUR/m2)
1. obračunsko območje
1,46
3,64
4,86
12,14
2. obračunsko območje 
1,78
4,44
5,92
14,80
3. obračunsko območje
2,21
5,53
7,38
18,44
4. obračunsko območje
2,84
7,11
9,48
23,69
5. obračunsko območje
3,26
8,14
10,86
27,14
6. obračunsko območje
2,21
5,52
7,36
18,41
7. obračunsko območje
1,41
3,52
4,69
11,73
8. obračunsko območje
2,07
5,17
6,89
17,22
 
Preglednica 2c: Določitev Cpij in Ctij za posamezna obračunska območja obstoječe kolektivne infrastrukture
Kolektivna infrastruktura
Delno opremljeno območje
Opremljeno območje
Cp (v EUR/m2)
Ct (v EUR/m2)
Cp (v EUR/m2)
Ct (v EUR/m2)
1. obračunsko območje
3,57
8,93
11,90
29,75
2. obračunsko območje 
4,81
12,03
16,04
40,09
3. obračunsko območje
6,34
15,86
21,15
52,87
4. obračunsko območje
8,35
20,88
27,84
69,59
5. obračunsko območje
11,95
29,88
39,84
99,59
6. obračunsko območje
9,78
24,44
32,59
81,48
7. obračunsko območje
8,23
20,57
27,42
68,55
8. obračunsko območje
14,59
36,47
48,63
121,58
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je oziroma bo opremljen z vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec vodovoda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega omrežja, se šteje, da je območje objekta le delno opremljeno z vodovodnim omrežjem.
(3) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je oziroma bo opremljen s kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega omrežja, se šteje, da je območje objekta le delno opremljeno s kanalizacijskim omrežjem.
(4) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s kolektivno infrastrukturo. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javne občinske kolektivne infrastrukture, se šteje, da je območje objekta le delno opremljeno s kolektivno infrastrukturo.«
14. člen 
Za 11. členom se doda naslov novega poglavja in novi 11.a, 11.b, 11.c in 11.d člen.
»III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11.a člen 
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
i
posamezna vrsta komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje.
11.b člen 
(1) Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Indeksiranje stroškov opremljanja na enoto mere se izvede na naslednji način:
Cpij = Cpij iz 11. člena odloka x faktor indeksacije
oz.
Ctij = Ctij iz 11. člena odloka x faktor indeksacije.
11.c člen 
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
11.d člen 
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne obstaja, se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 1967 in vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano do uveljavitve tega odloka, plačali komunalni prispevek za vso infrastrukturo, zgrajeno na lokaciji, na katero je objekt bil priključen. Za vso javno infrastrukturo, na katero se objekt priključuje na novo, zavezanec plača komunalni prispevek po veljavnem odloku.
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, je breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka na strani investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(5) V primeru, da obračunsko območje obstoječe kolektivne infrastrukture ne odraža stopnje ureditve komunalne opreme za to območje, se to upošteva z znižanjem obračunskih stroškov komunalnega prispevka v višini delno opremljenega zemljišča.
(6) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet posebej samo za to komunalno opremo in samo za to območje, in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametre, potrebne za odmero.«
15. člen 
Za 11. členom se doda naslov novega poglavja, ki se glasi:
»IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA« 
16. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar se obstoječ ali načrtovani objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme.
(2) Odločbo o odmeri in plačilu komunalnega prispevka na zahtevo investitorja izda občinska uprava ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Obvezna priloga zahteve investitorja je projektna dokumentacija, kot jo predpisuje zakonodaja, ki mora vsebovati vse podatke potrebne za odmero in prikazovati identično stanje predvidene gradnje za katero bo pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma dejansko stanje izvedene gradnje.
(4) V primerih, ko pristojni upravni organ iz tehnične dokumentacije ne more ugotoviti podatkov za odmero komunalnega prispevka, oziroma se le ti razlikujejo od dejanskega stanja in navedb strank, se izvede ugotovitveni postopek na lokaciji objekta in na podlagi tako pridobljenih podatkov izračuna komunalni prispevek.
(5) Investitor je dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti potrdilo Mestne občine Koper o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka.
(6) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.
(7) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Mestne občine Koper. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
(8) V postopku odmere komunalnega prispevka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«
17. člen 
Za 12. členom se dodata nova 12.a in 12.b člen.
»12.a člen 
Na območjih, ki jih pokrivajo državni prostorski načrti, se odmera komunalnega prispevka izvaja v skladu s programom opremljanja, sprejetega na osnovi določil državnega prostorskega akta.
12.b člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil javno komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
(2) Delež pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se nova komunalna oprema priključuje na obstoječo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se določi v višini obračunskih stroškov delno opremljenega območja (11. člen, preglednica 2a, 2b in 2c).
(3) delež komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, za katero se šteje, da bo investitor plačal z izgradnjo komunalne opreme po pogodbi o opremljanju, se določi z razliko med opremljenim in delno opremljenim območjem (11. člen, preglednica 2a, 2b in 2c), ki predstavlja najvišji možen poračun za tako zgrajeno komunalno opremo.«
18. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo v odločbi.«
19. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku črta besedilo “oziroma jih bo” in vejica za besedo »zemljišča«.
V drugem odstavku se besedilo »komunalni prispevek« nadomesti z besedilom »komunalnega prispevka«.
V tretjem odstavku se za besedo »ter« doda predlog »z« in za besedo »žiro« doda besedilo »ali transakcijskega«.
20. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
(5) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje (oznaka 1263 v klasifikaciji objektov CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263), zdravstvo (CC-SI: 1264), muzeje in knjižnice (CC-SI: 1262), gasilske domove (del oznake CC-SI: 1274) in šport (CC-SI: 1265) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(6) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
21. člen 
15.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»15.a člen 
(1) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku.
(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka v roku največ 5 let po izpolnitvi pogojev za vračilo.
(3) O vračilu komunalnega prispevka ter o morebitnih drugih oprostitvah plačila komunalnega prispevka na podlagi zahtevka zavezanca odloča Občinski svet Mestne občine Koper na predlog občinskega organa pristojnega za odmero komunalnega prispevka.
(4) V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za vračilo vplačanega komunalnega prispevka, se vračilo izvede na naslednja načina:
– Finančna sredstva za vračilo komunalnega prispevka, ki ne presegajo višine 10.000 EUR se zagotavljajo iz tekočih prihodkov komunalnega prispevka v roku 90 dni po pravnomočnosti odločbe, na podlagi katere je investitor upravičen do vračila.
– Vračilo komunalnega prispevka, katero presega višino 10.000 EUR, se vrne na način in pod pogoji, ki se določijo s sklepom občinskega sveta.
(5) Vračilo komunalnega prispevka se izvede po pravnomočnosti odločbe, izdane v postopku vračila komunalnega prispevka in zagotovitvi finančnih sredstev.«
22. člen 
V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo »(kršitev določil šestega odstavka 7. člena odloka)«.
V drugem odstavku se črta besedilo »(kršitev določil drugega odstavka 12. člena odloka)«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »(kršitev določil drugega odstavka 12. člena odloka)«.
23. člen 
V 17. členu se besedo »opravljajo« nadomesti z besedo »opravlja« in črta besedilo »Mestne občine Koper«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
25. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi posamični odloki o programih opremljanja, sprejeti na podlagi prostorskih aktov občine.
(2) Na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo v prvem odstavku tega člena navedeni programi opremljanja in na njih temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja po teh odlokih, ne glede na določila tega odloka.
26. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2008
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03, nonché la Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul contributo afferente agli oneri di urbanizzazione 
N. 350-1/2008
Capodistria, 1 giugno 2018
Comune città di Capodistria 
Il Sindaco 
Boris Popovič m.p.
Visto il terzo comma dell'Articolo 218 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17 – ZUreP-2),l'Articolo 21 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l'Articolo 27 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune Città di Capodistria, durante la sua seduta del 31 maggio 2018, ha approvato il presente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul contributo afferente agli oneri di urbanizzazione 
Articolo 1 
Nel Decreto sul contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Bollettino Ufficiale, n. 42/00, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 66/05, 22/08, 26/14 e 50/16) si modifica l'Articolo 2 e recita come segue:
“Articolo 2 
Sono oggetto del calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione le strutture previste e già esistenti nella zona del Comune città di Capodistria:
– che per la prima volta saranno attrezzate con la rete idrica, la rete fognaria e le infrastrutture pubbliche collettive,
– a cui si aumenta la superficie planimetrica netta ossia
– a cui si modifica la destinazione d’uso.”
Articolo 2 
In seguito all’Articolo 2 si aggiunge un nuovo secondo capitolo, che recita come segue:
“II. CRITERI E BASE PER IL COMPUTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE” 
Articolo 3 
L’articolo 3 è modificato e recita come segue:
“Articolo 3 
I seguenti termini, in uso nel presente decreto, hanno il significato sottospecificato:
a) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione già esistenti è il contributo applicato per le opere di urbanizzazione già esistenti ed è pagato al comune da parte del soggetto passivo. Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione non include le spese di allacciamento delle strutture alle infrastrutture pubbliche (realizzazione degli allacciamenti, tasse di allacciamento e consensi per l’allacciamento alle strutture e ai mezzi di urbanizzazione) che sono a carico dell’investitore.
b) Le infrastrutture pubbliche economiche sono strutture o reti destinate allo svolgimento di servizi pubblici economici, in conformità con la legge, nonché sono strutture e reti destinate ad altre funzioni di interesse pubblico, che sono così definite dalla legge o dal decreto della comunità locale, come anche altre strutture e reti di uso generico. Le infrastrutture pubbliche di natura economica sono di importanza statale e locale.
c) Le opere di urbanizzazione sono:
– strutture e reti di infrastrutture destinate allo svolgimento di servizi pubblici economici obbligatori ai fini della tutela dell’ambiente, in base alle normative che regolano la tutela dell’ambiente,
– strutture e reti di infrastrutture destinate allo svolgimento di servizi pubblici economici facoltativi a livello locale, in base alle normative che regolano la distribuzione energetica nelle aree in cui l’allacciamento è obbligatorio,
– strutture costruite per il bene pubblico ossia: strade comunali, parcheggi pubblici e altre superfici pubbliche.
d) Le infrastrutture pubbliche collettive nel presente decreto sono le strade e i sentieri pubblici comunali, i parcheggi pubblici, l’illuminazione stradale, le isole ecologiche, le aree verdi, i campi da gioco e altre superfici pubbliche.
e) Il soggetto passivo per il pagamento del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per opere di urbanizzazione già esistenti è l’investitore ovvero il proprietario della struttura, che allaccia ex novo la struttura all’opera di urbanizzazione già esistente oppure aumenta la capacità della struttura o ne modifica la destinazione d’uso.
f) La zona tariffaria dei tipi specifici di opere di urbanizzazione è l’area sulla quale è garantito l’allacciamento a questo tipo di opere di urbanizzazione ossia l’area del suo utilizzo.
g) Il lotto edificabile dell’edificio è un terreno che è permanentemente destinato all’utilizzo del medesimo edificio e include un terreno collegato spazialmente su cui, sopra di cui o sotto di cui è prevista la costruzione di un edificio o vi è situato, e un altro terreno, che è permanentemente destinato all’utilizzo regolare dell’edificio. Il lotto edificabile dell’edificio include anche il terreno che è permanentemente destinato all’utilizzo regolare della struttura accessoria.
h) La superficie planimetrica netta della struttura consiste nella somma di tutte le superfici planimetriche della struttura ed è calcolata in base al SIST ISO 9836.
i) Il terreno edificabile è la parcella, ovvero l’insieme di parcelle o loro parti, su cui è costruita la struttura, ossia la parcella che, in base allo strumento territoriale, è destinata alla costruzione di strutture.
j) Il lotto edificabile della struttura è la proiezione verticale dell’edificio, incluso il terreno, con la pianura.”
Articolo 4 
In seguito all’Articolo 3 il titolo del terzo capitolo è soppresso.
Articolo 5 
L’articolo 4 è modificato e recita come segue:
“Articolo 4 
(1) Le aree di calcolo dei tipi specifici di opere di urbanizzazione sono le seguenti:
I. Area:
Abitanti, Belvedur, Brezovica presso Gradin, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Dilici, Dvori, Črnotiče, Fijeroga, Galantiči, Gradin, Karli, Koromači-Boškini, Lukini, Maršiči, Močunigi, Movraž, Area di Salara vecchia, Olika, Peraji, Pisari, Podgorje, Poletiči, Praproče, Pregara, Rakitovec, Sirči, Smokvica, Sokoliči, Sv. Anton-Potok, Šeki, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Tuljaki, Zabavlje, Zanigrad, Zazid.
II. Area:
Bezovica, Bočaji, Boršt, Dol presso Hrastovljah, Glem, Grintovec, Hrastovlje, Kastelec, Kozloviči, Koštabona, Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Montinjan, Podpeč, Pomjan, Popetre, Predloka, Puče, Rožar, Socerb, Sočerga, Stepani, Trsek, Truške, Župančiči.
III. Area:
Barižoni, Bonini, Cepki, Cerei, Čentur, Črni Kal, Gabrovica presso Črnem Kalu, Gračišče, Grinjan, Jelarji, Colombano, Kortine, zona di Monte Marco, Osp, Paderna, Plavje, Premanzano, Rižana, Srgaši, San Canziano, Triban, Zgornje Škofije.
IV. Area:
Babiči, Bossamarino, Čežarji, Dekani, Gažon, Crevatini, Campel (Brda, Novaki), Manžan, Marezige, Pobegi, Spodnje Škofije, Šmarje, Sveti Anton, Vanganel, Costruzione lungo la Strada di Šmarje.
V. Area:
Bertocchi, Olmo, Prade, Prisoje, case a schiera a Salara.
VI. L’Area del centro storico di Capodistria (esclusa la Riva J.P. Vojko)
VII. L’Area della Riva J.P. Vojko nel centro storico di Capodistria
VIII. Aree dei comprensori edilizi urbani e suburbani:
– Edifici residenziali individuali ed edifici residenziali-commerciali a: Semedella, Šalara, Al castelletto, Giusterna
– Aree di Capodistria prevalentemente destinate a edificati commerciali: Via Ferrara, Via della Ferrovia, Via di Lubiana, Via di Pirano, Via del Porto, Via 15 maggio (detta Zona industriale comunale), Strada di Šmarje, Via Zora Perello-Godina
(2) Le aree del computo dei tipi specifici di opere di urbanizzazione già esistenti, definite dal primo comma del presente articolo, sono rappresentate più nel dettaglio sulle cartine consultabili presso la sede del Comune città di Capodistria.
(3) Se durante il computo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione si rileva che la struttura oggetto del computo non può essere allacciata a una singola opera di urbanizzazione che tra le aree tariffarie è definita quale area sulla quale la struttura è situata, oppure quest’ultima non può essere utilizzata, il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione è computato in base all’effettivo attrezzamento della struttura con le opere di urbanizzazione.”
Articolo 6 
In seguito all’Articolo 4 il titolo del quarto capitolo è soppresso.
Articolo 7 
L’articolo 5 è modificato e recita come segue:
“Articolo 5 
Ilcontributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene commisurato tenendo conto dei seguenti criteri:
– superficie del terreno edificabile,
– superficie planimetrica netta del fabbricato,
– attrezzamento del terreno edificabile con opere d’urbanizzazione primaria,
– destinazione d’uso del fabbricato e
– miglioramento dell’attrezzamento del terreno edificabile mediante opere d’urbanizzazione primaria.”
Articolo 8 
L’articolo 6 è modificato e recita come segue:
“Articolo 6 
(1) Quale superficie del terreno edificabile viene presa in considerazione la superficie della particella; quest’ultima si ricava dal progetto finalizzato all’acquisizione del permesso di costruire o da altra documentazione disponibile.
(2) Nelle aree relativamente alle quali vigono strumenti urbanistici, la particella per la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione può essere ricavata dagli elaborati grafici del rispettivo atto.
(3) Quando non è possibile definire la particella del fabbricato, si prende in considerazione il lotto edificabile, moltiplicandolo col fattore di 1,5.”
Articolo 9 
L’articolo 7 è modificato e recita come segue:
“Articolo 7 
(1) La superficie planimetrica netta del fabbricato corrisponde alla totalità delle planimetrie del medesimo e viene computata secondo lo standard SIST ISO 9836. Il dato viene ricavato dal progetto finalizzato all’acquisizione del permesso di costruire.
(2) Qualora il dato riguardante la superficie planimetrica netta del fabbricato non si possa ricavare secondo la modalità di cui al comma precedente, esso viene estratto dai registri pubblici reperibili presso l’Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia o dalla documentazione a disposizione.
(3) Per quel riguarda i fabbricati relativamente ai quali non è possibile commisurare o definire la superficie planimetrica netta, il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene computato tenendo conto esclusivamente della superficie della particella. Il dato così ricavato deve essere moltiplicato col fattore di 2,0”
Articolo 10 
L’articolo 8 è modificato e recita come segue:
“Articolo 8 
Il rapporto tra la porzione della particella nel computo dell'onere di urbanizzazione (Dp) e la porzione della superficie planimetrica netta (Dt) è lo stesso per l’intera zona d’intervento ed è pari a Dp = 0,3 e Dt = 0,7”
Articolo 11 
L’articolo 9 è modificato e recita come segue:
“Articolo 9 
Il terreno edificabile, nel singolo comparto d’intervento, viene considerato attrezzato con le opere di urbanizzazione primaria:
– se nel comparto in questione sono presenti e date in gestione le opere di urbanizzazione primaria, nonché gli impianti e le reti di altre infrastrutture pubbliche, prescritte da uno strumento urbanistico comunale, oppure
– se nello strumento urbanistico comunale sono previste opere di urbanizzazione primaria o reti di altre infrastrutture pubbliche, incluse nel piano dei programmi di sviluppo, rientrante nel bilancio di previsione per l’anno in corso o l’anno successivo.”
Articolo 12 
L’articolo 10 è modificato e recita come segue:
“Articolo 10 
(1) La destinazione d’uso del fabbricato influisce dato che per le singole tipologie di fabbricati si utilizzano diversi fattori di attività. I fabbricati vengono classificati a seconda dell’attività a cui sono destinati in conformità con le normative che disciplinano l’attuazione e l’utilizzo della classificazione unitaria della tipologia di fabbricato e la definizione dei fabbricati di rilevanza nazionale.
(2) Il fattore riguardante l’attività (Kdejavnosti) è definito conformemente al Regolamento sui criteri per la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione per tutte le tipologie di opere di urbanizzazione primaria, determinate dal presente decreto e viene stabilito secondo i seguenti criteri:
Tabella 1: Definizione dei fattori di attività a seconda della tipologia del fabbricato
Tipologia di fabbricato
Kdejavnosti
Codice nella classificazione di edifici CC-SI
Fabbricati monofamiliari 
– edifici monofamiliari
 
1,00
111 
11100
Fabbricati plurifamiliari 
– fabbricati bifamiliari 
– fabbricati tri – e plurifamiliari 
– fabbricati residenziali con appartamenti assistiti
 
1,15 
1,30 
0,70
112 
11210 
11221 
11222
Fabbricati residenziali con destinazioni particolari 
– Fabbricati residenziali con destinazioni particolari
 
0,70
113 
11300
Fabbricati destinati alla ristorazione 
– hotel e simili strutture di ristorazione 
– trattorie, ristoranti e bar 
– altri edifici destinati alla ristorazione con pernottamento
 
1,30 
1,30 
1,30
121 
12111 
12112 
12120
Fabbricati amministrativi e uffici 
– edifici dell’amministrazione pubblica 
– edifici di banche, uffici postali, agenzie assicurative 
– altri fabbricati amministrativi e uffici
 
1,30 
1,30 
1,30
122 
12201 
12202 
12203
Negozi e altri fabbricati destinati ai servizi 
– negozi 
– fabbricati per fiere, aree espositive 
– stazioni di servizio 
– fabbricati per altri servizi
 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30
123 
12301 
12302 
12303 
12304
Fabbricati per il traffico e fabbricati per l’attuazione di comunicazioni elettroniche 
– stazioni, terminal, fabbricati per l’attuazione di comunicazioni elettroniche e fabbricati annessi 
– garage
 
 
1,00 
 
1,00
124 
 
12410 
 
12420
Fabbricati industriali e magazzini 
– fabbricati industriali 
– serbatoi, silos e magazzini
 
0,70 
0,70
125 
12510 
12520
Fabbricato di rilevanza sociale generale 
– fabbricati per la cultura e l’intrattenimento, 
– musei e biblioteche 
– edifici destinati all’istruzione ed alla ricerca 
– edifici per la sanità 
– palasport
 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70
126 
12610 
12620 
12630 
12640 
12650
Altri fabbricati non residenziali 
– fabbricati per la coltivazione di vegetali 
– fabbricati per l’allevamento 
– fabbricati per la conservazione del raccolto 
– altri fabbricati non residenziali agricoli 
– fabbricati per lo svolgimento di cerimonie religiose 
– cimiteri ed annessi 
– monumenti culturali 
– altri fabbricati non residenziali, non classificabili altrove
 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70
127 
12711 
12712 
12713 
12714 
12721 
12722 
12730 
12740
(3) Per tutti gli edifici, che secondo la classificazione non rientrano in nessuna voce menzionata dalla tabella, si applica il valore di 1,00.”
Articolo 13 
L’articolo 11 è modificato e recita come segue:
“Articolo 11 
(1) Le spese insorte dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per m2 della particella e della superficie planimetrica netta si computano tenendo conto delle tabelle 2a, 2b e 2c, classificando la zona attrezzata con la singola tipologia di opere di urbanizzazione primaria applicando, in maniera conforme, le disposizioni dell’articolo 4 del presente decreto e gli elaborati cartografici della zona tariffaria.
Tabella 2a: Definizione del Cpij e del Ctij per la singola zona tariffaria della rete idrica esistente
Rete idrica
Area parzialmente attrezzata
Area attrezzata
Cp (in EUR/m2)
Ct (in EUR/m2)
Cp (in EUR/m2)
Ct (in EUR/m2)
1. zona tariffaria
0,96
2,41
3,21
8,03
2. zona tariffaria
1,10
2,75
3,66
9,16
3. zona tariffaria
1,33
3,31
4,42
11,04
4. zona tariffaria
1,64
4,10
5,46
13,65
5. zona tariffaria
2,23
5,57
7,43
18,58
6. zona tariffaria
1,59
3,97
5,29
13,22
7. zona tariffaria
1,08
2,70
3,60
9,00
8. zona tariffaria
1,74
4,35
5,80
14,49
 
Tabella 2b: Definizione del Cpij e del Ctij per la singola zona tariffaria della rete fognaria esistente
Rete fognaria
Area parzialmente attrezzata
Area attrezzata
Cp (in EUR/m2)
Ct (in EUR/m2)
Cp (in EUR/m2)
Ct (in EUR/m2)
1. zona tariffaria
1,46
3,64
4,86
12,14
2. zona tariffaria
1,78
4,44
5,92
14,80
3. zona tariffaria
2,21
5,53
7,38
18,44
4. zona tariffaria
2,84
7,11
9,48
23,69
5. zona tariffaria
3,26
8,14
10,86
27,14
6. zona tariffaria
2,21
5,52
7,36
18,41
7. zona tariffaria
1,41
3,52
4,69
11,73
8. zona tariffaria
2,07
5,17
6,89
17,22
 
Tabella 2c: Definizione del Cpij e del Ctij per la singola zona tariffaria dell’infrastruttura collettiva esistente
Infrastruttura collettiva
Area parzialmente attrezzata
Area attrezzata
Cp (in EUR/m2)
Ct (in EUR/m2)
Cp (in EUR/m2)
Ct (in EUR/m2)
1. zona tariffaria
3,57
8,93
11,90
29,75
2. zona tariffaria
4,81
12,03
16,04
40,09
3. zona tariffaria
6,34
15,86
21,15
52,87
4. zona tariffaria
8,35
20,88
27,84
69,59
5. zona tariffaria
11,95
29,88
39,84
99,59
6. zona tariffaria
9,78
24,44
32,59
81,48
7. zona tariffaria
8,23
20,57
27,42
68,55
8. zona tariffaria
14,59
36,47
48,63
121,58
(2) Ogni fabbricato esistente o previsto è o sarà attrezzato con la rete idrica se ciò emerge chiaramente dalle condizioni progettuali necessarie all’acquisizione del permesso di costruire, oppure se il gestore della detta rete rilascia il consenso all’allaccio alla medesima. Qualora il soggetto tenuto all’allaccio del proprio fabbricato realizza o perfeziona un tratto della rete idrica pubblica, si considera la zona del fabbricato come parzialmente attrezzata con la detta rete.
(3) Ogni fabbricato esistente o previsto è o sarà attrezzato con la rete fognaria se ciò emerge chiaramente dalle condizioni progettuali necessarie all’acquisizione del permesso di costruire, oppure se il gestore della detta rete rilascia il consenso all’allaccio alla medesima. Qualora il soggetto tenuto all’allaccio del proprio fabbricato realizza o perfeziona un tratto della rete fognaria pubblica, si considera la zona del fabbricato come parzialmente attrezzata con la detta rete.
(4) Ogni fabbricato esistente o previsto per il quale può venir commisurato il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione è attrezzato con l’infrastruttura collettiva. Qualora l’investitore per l’ottenimento del permesso di costruire deve realizzare o perfezionare un tratto dell’infrastruttura collettiva, si considera la zona del fabbricato come parzialmente attrezzata con la detta infrastruttura. ”
Articolo 14 
In seguito all’articolo 11 si aggiunge il titolo di un nuovo capitolo, come pure dei nuovi articolo 11a, 11b, 11c e 11d.
“III COMPUTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Articolo 11a 
(1) Il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione viene computato, constatando in base alla zona tariffaria, a quale tipologia di opera di urbanizzazione primaria, il soggetto può allacciare il suo fabbricato o usufruirne. Per ogni singola tipologia di opera di urbanizzazione il contributo viene computato separatamente, avvalendosi della seguente formula:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
(2) Nel presente decreto le succitate sigle hanno il seguente significato:
KPij
importo del contributo dell'onere d'urbanizzazione riferito alla singola tipologia di opera d’urbanizzazione a servizio della zona tariffaria
Aparcela
superficie della particella
Atlorisna
superficie planimetrica netta della struttura ovvero la somma di tutte le planimetrie del fabbricato, viene computata secondo lo standard SIST ISO 9836
Dp
porzione della particella nel computo dell'onere di urbanizzazione
Dt
porzione della superficie planimetrica netta della struttura nel computo dell'onere d'urbanizzazione
Kdejavnost
fattore di attività
Cpij
costi di calcolo, ripartiti per m2 della particella, riferiti alla singola tipologia di opera d’urbanizzazione a servizio della zona tariffaria
Ctij
costi di calcolo, ripartiti per m2 di superficie planimetrica netta della struttura, riferiti alla singola tipologia di opera d’urbanizzazione a servizio della zona tariffaria
i
singola tipologia di opera d'urbanizzazione
j
singola zona tariffaria.
Articolo 11b 
(1) Il costo della realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria per m2 di particella (Cpij) nonché i costi di realizzazione delle suddette per m2 di superficie planimetrica netta dei fabbricati (Ctij) riferiti alla singola tipologia di opera d’urbanizzazione a servizio della zona tariffaria sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera di commercio della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
(2) L’indicizzazione dei costi della realizzazione delle opere d’urbanizzazione per ogni singola unità viene attuata nel seguente modo:
Cpij = Cpij di cui all’articolo 11 del presente decreto x fattore di indice
o
Ctij = Ctij di cui all’articolo 11 del presente decreto x fattore di indice
Articolo 11c 
(1) Il contributo complessivo afferente agli oneri d’urbanizzazione comprende la somma di tutti i singoli i contributi riferiti alle singole tipologie di opere di urbanizzazione primaria e viene computato come segue:
KP = Σ KPij
(2) La somma di tutti gli importi rappresenta il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione che viene commisurato al soggetto tenuto al versamento.
Articolo 11d 
(1) In caso di modifica della destinazione d’uso o della tipologia del fabbricato esistente, di costruzione di un nuovo fabbricato in seguito alla demolizione del precedente o di adattamenti del fabbricato esistente (rialzamento, ampliamento, ricostruzione e simili), il contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione viene computato tenendo conto della differenza tra lo stato precedente del fabbricato e quello attuale. Se il valore raggiunto risulta positivo, viene imposto il versamento del contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione, in caso contrario, viene emessa una decisione nella quale si dichiara che esso è stato già versato.
Il contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione viene computato come segue:
KPi = KPstato attuale del fabbricato – KPstato precedente del fabbricato
(2) In caso di legalizzazione del fabbricato esistente, il contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione viene computato equivalentemente ad un edificio di nuova costruzione.
(3) Se non si dispone della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione per i fabbricati costruiti entro l’anno 1967 e per tutti gli edifici relativamente ai quali è stato rilasciato il permesso di costruire entro l’entrata in vigore del presente decreto si considera che i proprietari abbiano versato il suddetto contributo per tutta l’infrastruttura alla quale il fabbricato è allacciato.
(4) Relativamente alla costruzione di fabbricati nel sito di un edificio demolito, è compito dell’investitore comprovare l’avvenuto versamento del contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione. Nell’ambito di tale procedura, l’investitore deve consegnare anche il progetto di demolizione del vecchio edificio; esso può costituire parte integrante del progetto per l’acquisizione del permesso di costruire (PGD) riferito all’edificio di nuova costruzione, in caso contrario (quando l’investitore lo presenta come documento a sé stante), l’investitore deve allegare al progetto di demolizione anche il permesso della medesima.
(5) Nel caso la zona tariffaria riferita all’infrastruttura collettiva esistente non rispecchi il grado di attrezzamento dell’area, ciò viene preso in considerazione applicando una riduzione dei costi di calcolo del contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione pari al terreno parzialmente attrezzato.
(6) Il contributo afferente agli oneri d’urbanizzazione riferito alle opere d’urbanizzazione primaria di nuova costruzione in aree presso le quali è stato o è in atto un tale investimento viene commisurato in base ad un particolare programma di realizzazione delle suddette opere, accolto appositamente per le medesime e per la zona e al corrispettivo decreto che definisce i costi complessivi e di calcolo, come pure altri parametri necessario alla commisurazione.”
Articolo 15 
In seguito all'articolo 11 si aggiunge il titolo del nuovo capitolo come segue:
“IV COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFERENTE GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE” 
Articolo 16 
L'articolo 12 è modificato e recita come segue:
“Articolo 12 
(1) Il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione per la singola tipologia di un'opera di urbanizzazione primaria viene commisurato nel caso in cui un edificio già esistente o in fase di progettazione, viene allacciato, in modo diretto o indiretto, ad un'opera di urbanizzazione primaria ovvero inizia ad incidere su di essa.
(2) La decisione sulla commisurazione e sul pagamento del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione viene rilasciato dall'amministrazione comunale in seguito alla richiesta dell'investitore ovvero dopo la ricezione dell'avviso di adempimento della richiesta di acquisizione del permesso di costruire, inviata dall'unità amministrativa a nome del soggetto tenuto al versamento.
(3) Alla richiesta bisogna obbligatoriamente allegare la documentazione progettuale prescritta dalla legge, la quale deve contenere tutti i dati necessari per la commisurazione, come pure la rappresentazione dello stato reale della costruzione prevista per la quale sarà acquisito il permesso di costruire ovvero lo stato reale della costruzione realizzata.
(4) Nei casi in cui l'organo amministrativo competente, dopo aver visionato la documentazione tecnica, non è in grado di accertare i dati relativi alla commisurazione dell'onere di urbanizzazione, ovvero essi si differenziano dall'effettivo stato e dalle indicazioni delle parti, si effettua un procedimento di accertamento in loco. In base ai dati così ottenuti, viene computato il contributo afferente gli oneri di urbanizzazione.
(5) Prima del rilascio del permesso di costruzione, l'investitore deve ottenere l'attestato di avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune città di Capodistria.
(6) Il termine per l'emissione della decisione è di 15 giorni dopo l'avvenuta ricezione della domanda completa.
(7) Contro la decisione sulla commisurazione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione è possibile fare ricorso, sul quale si esprime il sindaco del Comune città di Capodistria. Il termine per la suddetta decisione è di 30 giorni.
(8) Nel procedimento riguardante la commisurazione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione si fa riferimento alle norme della legge che regola il procedimento amministrativo generale.”
Articolo 17 
In seguito all'articolo 12 si aggiungono i due nuovi articolo 12a e 12b.
“Articolo 12a 
Nelle aree regolate dal piano territoriale nazionale, la commisurazione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione avviene in base al programma di realizzazione, accolto in base alle misure degli strumenti urbanistici nazionali.
Articolo 12b 
(1) Nel caso in cui il comune e l'investitore si accordano sulla realizzazione integrale o parziale delle opere di urbanizzazione primaria su un terreno attrezzato o parzialmente attrezzato alle spese dell'investitore, tale accordo sarà concluso con un contratto di realizzazione delle opere d'urbanizzazione tra le due parti contrattuali.
(2) La parte pertinente dell'onere di urbanizzazione per l'esistente opera di urbanizzazione, sulla quale viene allacciata la nuova opera di urbanizzazione, ovvero sulla quale essa incide, è stabilita in base alle spese di calcolo dell'area parzialmente urbanizzata (articolo 11, tabella 2a, 2b e 2c).
(3) La parte pertinente dell'onere di urbanizzazione per la nuova opera di urbanizzazione, per la quale l'investitore pagherà, in base al contratto stipulato, con la realizzazione dell'opera di urbanizzazione, viene stabilita in base alla differenza tra l'opera di urbanizzazione e la parziale urbanizzazione dell'area (articolo 11, tabella 2a, 2b e 2c), la quale rappresenta il saldo massimo per una tale realizzazione dell'opera di urbanizzazione.”
Articolo 18 
Il testo dell'articolo 13 è modificato come segue:
“Articolo 13 
Il soggetto tenuto al versamento del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione deve saldare il pagamento del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione in un’unica rata, entro 30 giorni dalla data in cui la delibera è divenuta esecutiva, fatta eccezione nel caso in cui tra il comune ed il soggetto passivo non fosse precedentemente sottoscritto un contratto sugli obblighi reciproci, nel quale fosse stabilito altrimenti. In questo caso i dettagli riguardo la restituzione del pagamento sono indicati nella decisione.”
Articolo 19 
Nel primo comma dell'articolo 14 vengono depennati il testo “o saranno realizzate” e nella versione slovena del decreto la virgola dopo la parola “terreno”.
Nella versione slovena del decreto nel secondo comma il testo “komunalni prispevek” viene sostituito con il testo “komunalnega prispevka”.
Nel terzo comma, dopo la parola “giro conto” si aggiunge “o conto corrente” e nella versione slovena dopo la parola “ter” si aggiunge la preposizione “z”.
Articolo 20 
Il testo dell'articolo 15 è modificato e recita come segue:
“Articolo 15 
(1) L'onere di urbanizzazione non viene pagato per la realizzazione dell'infrastruttura economica pubblica che per il proprio funzionamento non necessita di opere di urbanizzazione primaria, ovvero non possiede allacciamenti autonomi alle opere di urbanizzazione.
(2) L'onere di urbanizzazione non viene pagato per la realizzazione di strutture semplici.
(3) L'onere di urbanizzazione non viene pagato per la realizzazione di edifici che non hanno allacciamenti propri alle opere di urbanizzazione, sono eretti come edifici ausiliari e hanno la funzione di integrazione della funzione dell'edificio principale.
(4) L'onere di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione già esistenti non viene pagato nel caso di ricostruzione di edifici a causa di calamità naturali, nell'ambito della struttura sostitutiva, ove la collocazione dell'edificio sostituito può essere differente, nel caso in cui la sostituzione sul terreno edificabile o sulla particella catastale esistenti non fosse possibile.
(5) L'onere di urbanizzazione non viene pagato per la realizzazione di alloggi a canone agevolato e per singoli edifici di interesse pubblico, di cui l'investitore è il comune o lo stato, e sono destinati all'istruzione (sigla 1263 nella classificazione degli edifici CC-SI), alla ricerca scientifica (CC-SI: 1263), alla sanità (CC-SI: 1264), ai musei e alle biblioteche (CC-SI: 1262), ai centri dei vigili del fuoco (parte della sigla CC-SI: 1274) e allo sport (CC-SI: 1265), secondo le norme riguardo l'introduzione e l'applicazione della classificazione unitaria delle tipologie dei fabbricati.
(6) Il comune può esonerare dal pagamento totale o parziale del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione anche per la realizzazione della totalità o di singoli edifici non adibiti agli alloggi, in base alle norme riguardo l'introduzione e l'applicazione della classificazione unitaria delle tipologie dei fabbricati. In questo caso, il comune deve garantire le spese esonerate di cui al presente comma mediante le entrate senza destinazione vincolata del bilancio di previsione comunale.”
Articolo 21 
Il testo dell'articolo 15a è modificato come segue:
“Articolo 15a 
(1) Nel caso in cui il soggetto passivo avesse pagato l'onere di urbanizzazione, ma non avesse fatto richiesta del permesso di costruire presso l'organo competente dell'unità amministrativa ovvero non avesse ottenuto il permesso di costruire o esso non fosse più valido, e perciò non ha iniziato con la costruzione dell'edificio per il quale ha pagato il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione, tale soggetto ha diritto alla restituzione del contributo all'importo non rivalorizzato.
(2) L'investitore può richiedere la restituzione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione di cui al precedente comma entro al massimo 5 anni dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per la restituzione.
(3) Relativamente alla restituzione dell'onere di urbanizzazione o dell'eventuale esonero del pagamento del medesimo decide, su richiesta del contribuente, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria su proposta dell'organo comunale competente per la commisurazione del detto onere.
(4) In quanto le condizioni per la restituzione dell'onore di urbanizzazione versato sono soddisfatte, la restituzione avviene come segue:
– I mezzi finanziari, per la restituzione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione che non superano i 10.000 EUR, si garantiscono dalle entrate correnti dei contributi comunali entro 90 giorni dall'efficacia giuridica della delibera, a norma della quale l'investitore ha il diritto al rimborso.
– La restituzione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione che supera i 10.000 EUR viene effettuata nel modo e alle condizioni stabilite con la decisione del consiglio comunale.
(5) La restituzione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione si effettua dopo l’efficacia giuridica della delibera, emessa secondo la procedura di restituzione del contributo comunale e la garanzia dei mezzi finanziari.”
Articolo 22 
Nel primo comma dell'articolo 16 viene depennato il testo: “(violazione delle disposizioni del sesto comma dell'articolo 7 del decreto)”.
Nel secondo comma è depennato il testo “(violazione delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 12)”.
Nel terzo comma è depennato il testo “(violazione delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 12 del decreto)”.
Articolo 23 
L’articolo 17 è modificato come segue:
“Il controllo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è affidato all'organo competente.”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 24 
I procedimenti per la commisurazione del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono completati secondo le regole in vigore nel periodo di riferimento.
Articolo 25 
(1) Con l'entrata in vigore del presente decreto, rimangono efficaci i singoli decreti sui programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione già approvati in base agli atti di pianificazione territoriale del comune.
(2) Nelle zone tariffarie, alle quali si riferiscono i programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione del primo comma del presente articolo, nonché i relativi decreti, l'onere di urbanizzazione continua ad essere commisurato in base agli stessi decreti, a prescindere dalle disposizioni del presente decreto.
Articolo 26 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-1/2008
Capodistria, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistiria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost