Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1924. Pravilnik o sistemskem nadzoru v zdravstvu, stran 5981.

  
Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o sistemskem nadzoru v zdravstvu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik podrobneje določa postopek in način izvajanja sistemskega nadzora.
(2) Ta pravilnik velja za izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni v in izven mreže izvajalcev javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
2. člen 
(smiselna uporaba predpisov) 
(1) Če ta pravilnik ne določa drugače, se glede začetka, postopka in zaključka sistemskega nadzora, poročila, ukrepov, stroškov, evidence in letnega poročila smiselno uporabi pravilnik, ki ureja upravni nadzor v zdravstvu.
(2) Pri izvajanju sistemskega nadzora se glede vprašanj, ki niso urejena s tem pravilnikom in pravilnikom, ki ureja upravni nadzor v zdravstvu, uporabijo pravilniki, ki urejajo strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga izvaja zbornica oziroma strokovno združenje z javnim pooblastilom oziroma ministrstvo, pristojno za zdravje, kadar za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev ni organizirane zbornice ali strokovnega združenja z javnim pooblastilom.
II. IZVAJANJE SISTEMSKEGA NADZORA 
3. člen 
(namen) 
S sistemskim nadzorom se ugotavlja in zagotavlja pravilnost dela izvajalcev v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa ter kakovostjo in varnostjo dela zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev ali zdravstvenih storitev pri izvajalcu.
4. člen 
(obseg in način izvajanja) 
(1) Sistemski nadzor obsega celovit upravni in strokovni nadzor s svetovanjem, k sočasni izvedbi tega nadzora pa se lahko pozove tudi organe iz 8. člena tega pravilnika.
(2) Sistemski nadzor se izvaja kot izredni nadzor.
5. člen 
(odločitev za sistemski nadzor) 
Kadar se sistemski nadzor začne na podlagi pisnega predloga, predlog vsebuje najmanj naslednje podatke:
– podatek o izvajalcu,
– navedba ravnanja izvajalca, ki domnevno ni pravilno, strokovno, kakovostno oziroma varno (predmet sistemskega nadzora) in
– obrazložitev domnevno nepravilnega, nestrokovnega, nekakovostnega oziroma nevarnega ravnanja izvajalca (z morebitnimi dokazili).
6. člen 
(komisija za izvedbo sistemskega nadzora) 
(1) Minister pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) imenuje Komisijo za izvedbo sistemskega nadzora (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavlja pet do deset članov. Predsednik komisije je uradna oseba ministrstva, pristojnega za zdravje, druge člane komisije pa se imenuje glede na predmet nadzora.
(2) Minister pozove zbornico, pristojno za strokovni nadzor s svetovanjem nad posamezno poklicno skupino, kadar je del sistemskega nadzora tudi strokovni nadzor s svetovanjem nad to poklicno skupino, k določitvi posameznega člana za področje, ki je v pristojnosti posameznega organa, v petih delovnih dneh, in sicer po najmanj enega člana na posamezno zbornico.
(3) Če zbornica iz prejšnjega odstavka člana ne določi pravočasno, minister posameznega člana imenuje neposredno.
7. člen 
(poročilo o sistemskem nadzoru) 
(1) Komisija v poročilu o sistemskem nadzoru poleg ocene dejanskega stanja navede tudi morebitna priporočila za zagotavljanja strokovnosti, kakovosti oziroma varnosti izvajanja zdravstvene dejavnosti.
(2) Poleg ukrepov, ki jih določa pravilnik, ki ureja upravni nadzor v zdravstvu, se izvajalcu lahko predlaga tudi sistematična analiza globljih vzrokov ugotovljene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti.
III. POZIV K SOČASNI IZVEDBI NADZORA 
8. člen 
(poziv k sočasni izvedbi nadzora) 
(1) Če minister oceni, da se za celovit nadzor izvede tudi nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nad izpolnjevanjem pogodb z izvajalci, pisno pozove Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije k sočasni izvedbi tega nadzora in posredovanju ugotovitev nadzora. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ministra seznani z zapisnikom o nadzoru in morebitnem obvestilu o opravljenem nadzoru v 15 dneh od izdaje zapisnika in morebitnega obvestila.
(2) Predsednik komisije sodeluje s predsednikom komisije, ki izvaja nadzor nad izpolnjevanjem pogodb z izvajalci, ki časovno usklajujeta posamezna nadzorna dejanja tako, da se oba nadzora izvajata in zaključita v približno enakem časovnem obdobju ter tako, da se nadzorovanca kar najmanj obremenjuje.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporabi tudi, kadar minister oceni, da se izvede nadzor pristojne inšpekcije, in sicer:
– inšpekcije, pristojne za zdravje,
– inšpekcije, pristojne za delo,
– informacijskega pooblaščenca,
– inšpekcije, pristojne za kulturo in medije,
– inšpekcije, pristojne za šolstvo in šport.
IV. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-55/2018
Ljubljana, dne 1. junija 2018
EVA 2018-2711-0027
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost