Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1980. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenske Konjice, stran 6078.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice(Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjicena 32. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenske Konjice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenske Konjice(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Slovenske Konjice.
2. člen 
(pristojnost) 
Pristojnosti posameznih občinskih organov pri izvajanju določil tega odloka in določil ZSRT-1, določi župan s sklepom.
3. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
4. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so, skladno s področno zakonodajo, državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.
5. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,60 eurov. Na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eura, skupna višina obeh taks znaša 2,00 eura na osebo na dan.
(2) Če je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,00 euro na osebo na dan.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
6. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije, ki izvaja dejavnost nacionalne turistične organizacije, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Slovenske Konjice in na predpisan način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, in jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako dolgo kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
9. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 7. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 49/07).
11. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Turistično takso za prenočevanje se zaračunava skladno z Odlokom o turistični taksi v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 49/07) do 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporabljajo določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018-1(122)
Slovenske Konjice, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti