Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1991. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 6099.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) župan Občine Šmartno pri Litiji sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 50/16 – obvezna razlaga, 69/16 – tehn. popr., 53/17; v nadaljevanju: odloka) za potrebe širitve območja peskokopa Kepa (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) Pobudnik je podal pobudo, da se za potrebe obratovanja in razvoja peskokopa Kepa razširi peskokop na delu zemljišč parc. št. 218, 219/3, 219/4, 219/5, 220/2, 220/4, 220/5, 221, 227/8, 227/16, 227/18, 249/1, 391/3, vse k.o. 1850 – JEŽNI VRH, kjer se namenska raba spremeni v površine nadzemnega pridobivalnega prostora »LN«.
(2) Zaradi poseganja na kmetijska zemljišča se izvede ustrezno zmanjšanje stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora JV_19, površine razpršene poselitve, v neposredni bližini kamnoloma v lasti investitorja, katero se spremeni namenska raba v kmetijsko zemljišče (K2). Del peskokopa, kjer je eksploatacija zaključena in izvedena sanacija se prav tako povrne in rekultivira v kmetijske površine.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) Spremembe in dopolnitve OPN se v osnovi pripravijo za podano razvojno pobudo: širitev peskokopa Kepa, ki vključujejo spremembo namenske rabe in območja enot urejanja prostora ter območja OPPN. V postopek sprememb in dopolnitev OPN se lahko vključijo tudi druge razvojne pobude, če se tekom postopka ugotovi, da je to potrebno in se o tem obvesti pristojne nosilce urejanja prostora.
(2) S temi spremembami in dopolnitvami OPN se spreminja grafični del OPN in sicer, pri določanju namenske rabe prostora in enot urejanja prostora. Tekstualni del se spreminja glede na zahteve podanih razvojnih pobud, če se izkaže, da je to potrebno. V kolikor se tekom postopka sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po uskladitvi strateškega dela, se s temi spremembami in dopolnitvami spremeni in uskladi tudi tekstualni in grafični del strateškega dela OPN.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določeno v zakonu, ki določa prostorsko načrtovanje.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pobudnik je priloži strokovne podlage – rudarski projekt.
(2) Strokovne rešitve temeljijo na obstoječih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, razvojnih potrebah občine ter javnega in zasebnega sektorja, ob upoštevanju državnih strateških in izvedbenih prostorskih aktov.
(3) V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN se lahko izdelajo tudi druge ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora ali se izkažejo za koristne.
5. člen 
(roki za pripravo) 
(1) Okvirni terminski plan za spremembe in dopolnitve OPN:
– sklep o začetku priprave
maj 2018
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN za pridobitev prvih mnenj 
60 dni po podpisu pogodbe z izbranim izdelovalcem in soglasju vlade za načrtovanje v območju DLN
– pridobivanje prvega mnenja nosilcev urejanja prostora k načrtovanim prostorskim ureditvam v okviru osnutka
37 dni
– priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN in priprava gradiva za javno razgrnitev
60 dni od prejema in uskladitve prvih mnenj
– sodelovanje javnosti – javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN
37 dni
– priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN ter priprava stališča do pripomb in predlogov v času javne razgrnitve
60 dni po zaključku javne razgrnitve
– pridobivanje drugega mnenja nosilcev urejanja prostora k načrtovanim prostorskim ureditvam v okviru predloga
37 dni
– priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN
30 dni od prejema zadnjega pozitivnega drugega mnenja
– sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu
(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
(3) V primeru pridobitve odločbe o obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje – CPVO, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN, ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja in zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev OPN.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za gozdove slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Za področje upravljanja z vodami:
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Za področje ohranjanja narave:
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
Za področje varstva kulturne dediščine:
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
9. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Za področje trajnostne mobilnosti:
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje pomorskega in zračnega prometa:
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje rudarstva:
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje energetike:
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
14. Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
15. ELES, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana;
16. Plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana;
Za področje zaščite in reševanja:
17. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Za področje obrambe:
18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
Za področje vojnih in prikritih grobišč:
19. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
Za področje blagovnih rezerv:
20. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
Za področje lokalnih cest:
21. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
22. Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 15, 1270 Litija;
Za področje zdravja:
23. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(2) Osnutek sprememb in dopolnitev OPN se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(3) Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne dajo mnenj, se šteje, da na osnutek ali predlog odloka nimajo pripomb. Pripravljavcu ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(4) V primeru izkazane potrebe se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN pridobijo tudi mnenja drugih državnih ali lokalnih nosilcev urejanja prostora, ter organov, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPN v celoti financira pobudnik sprememb in dopolnitev OPN.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
(2) Občina Šmartno pri Litiji pošlje sklep tudi pristojnemu ministrstvu in sosednjim občinam.
Št. 352-3/2007-961
Šmartno pri Litiji, dne 7. maja 2018
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost