Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1992. Odlok o glasilu Občine Tržič, stran 6100.

  
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na seji dne 10. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o glasilu Občine Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Tržič (v nadaljevanju: glasilo) kot informativnega časopisa občine.
2. člen 
(ime) 
Ime glasila je: Tržičan.
3. člen 
(izdajatelj) 
Izdajatelj glasila je Občina Tržič.
Sedež izdajatelja glasila in uredništva je: Trg svobode 18, 4290 Tržič.
4. člen
(zvrst, izhajanje, jezik) 
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
Glasilo izhaja praviloma osemkrat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki, v formatu A4.
Glasilo je brezplačno in ga v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Tržič. Glasilo v elektronski obliki pa se objavlja na spletni strani Občine Tržič.
Naklada posamezne številke glasila je opredeljena v vsakokratni izdaji glasila.
5. člen 
(kolofon) 
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov uredništva,
– zaporedna številka vpisa v Razvid medijev,
– ISSN številka,
– navedbo Občine Tržič kot javnega financerja glasila.
6. člen 
(razvid medijev) 
Izdajatelj je dolžan priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v Razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA TER PROGRAMSKA ZASNOVA 
7. člen 
(glavni namen in cilj glasila) 
Glasilo omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju, življenju in delu v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
8. člen 
(programska zasnova glasila) 
Izdajatelj s programsko zasnovo določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča za izdajanje glasila.
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet.
Pred sprejemom programske zasnove oziroma pred sprejemom sprememb ali dopolnitev programske zasnove, mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva.
III. ODGOVORNI UREDNIK, POMOČNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA IN ČLANI UREDNIŠTVA
9. člen 
(imenovanje in razrešitev odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in članov uredništva) 
Glasilo ima odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in največ 7 članov uredništva, ki skupaj tvorijo uredništvo glasila.
Imenuje in razrešuje jih Občinski svet Občine Tržič na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Njihov mandat traja štiri leta.
Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora Občinski svet Občine Tržič pridobiti mnenje uredništva.
10. člen 
(odgovorni urednik) 
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila ter zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev, da v glasilu ob enakih možnostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča.
Odgovorni urednik pripravlja in ureja besedila, vodi uredništvo in sklicuje seje uredništva.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti pomočnika odgovornega urednika za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
Odgovorni urednik je upravičen do honorarja za vsako izdano številko glasila. Višino honorarja določi župan s sklepom.
11. člen 
(pomočnik odgovornega urednika) 
Pomočnik odgovornega urednika pomaga odgovornemu uredniku pri urejanju in pripravljanju besedil ter skupaj s člani uredništva oblikuje vsebino posamezne številke.
12. člen 
(člani uredništva) 
Člani uredništva pod vodstvom odgovornega urednika oblikujejo vsebino posamezne številke glasila. Člani uredništva, razen odgovornega urednika, delo opravljajo prostovoljno lahko pa za svojo delo prejmejo nagrado, katere višino s sklepom določi župan.
Za spremljanje področij zgodovine, gospodarstva, kulture, športa, lokalne samouprave, mladinske tematike, razvedrila oziroma drugih posameznih tematik, uredništvo izmed svojih članov lahko imenuje urednike posameznih področij.
Naloge uredništva so:
– pomoč odgovornemu uredniku pri uresničevanju programske zasnove glasila,
– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo na urejanje in vsebino glasila,
– obravnavanje periodike izdajanja glasila,
– druge naloge, ki so povezane z oblikovanjem in izdajo posamezne številke glasila.
IV. DELOVANJE UREDNIŠTVA 
13. člen 
(vodenje uredništva) 
Uredništvo vodi odgovorni urednik.
14. člen 
(seje uredništva) 
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na pobudo pomočnika odgovornega urednika ali enega od članov uredništva, obvezno pa pred izdajo posamezne številke.
15. člen 
(neodvisnost in samostojnost) 
Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in člani uredništva ter avtorji drugih prispevkov, so v okviru programske zasnove glasila in v skladu s tem odlokom pri svojem delu neodvisni in samostojni.
16. člen 
(zavrnitev objave prispevka) 
Uredništvo sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžno o tem in o razlogih za zavrnitev po obravnavi na uredništvu pisno obvestiti avtorja.
17. člen 
(poročanje občinskemu svetu) 
Uredništvo o svojem delu in finančnem poslovanju glasila najmanj enkrat letno poroča Občinskemu svetu Občine Tržič.
18. člen 
(tehnična, organizacijska in administrativna opravila) 
Opravljanje posameznih tehničnih, administrativnih in organizacijskih opravil, povezanih z izdajo glasila, se izvaja v okviru občinske uprave Občine Tržič. Posamezna dela se na podlagi sklenjene pogodbe lahko izvedejo z zunanjim izvajalcem.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
19. člen 
(viri financiranja) 
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva Občine Tržič;
– prihodki od oglasnih sporočil;
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
20. člen 
(poraba sredstev) 
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške grafičnega oblikovanja, priprave za tisk in tiska glasila;
– stroške distribucij glasila;
– lektoriranja;
– honorar odgovornega urednika;
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
21. člen 
(avtorji prispevkov) 
Avtorji za poslane prispevke in fotografije ne prejemajo honorarja. S tem, ko avtor pošlje prispevek in fotografijo, se strinja z objavo v občinskem glasilu in lektorskimi popravki prispevkov.
Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov in verodostojnost avtorstva prilog (npr. fotografij …).
22. člen 
(oglaševanje) 
V glasilu se lahko nameni prostor za oglaševanje. Obseg oglasnega prostora je določen v programski zasnovi glasila. Za trženje oglasnega prostora lahko izdajatelj glasila sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem. Cenik oglasnih sporočil sprejme občinski svet.
VI. KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o glasilu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 65/97, 1/02).
24. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2018
Tržič, dne 10. maja 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti