Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1970. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Pivka, stran 6057.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 7. člena Statuta Občine Pivka(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 21. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Pivka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Pivka(v nadaljevanju: odlok) določa:
– višino turistične in promocijske takse ter oprostitve,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Pivka.
2. člen 
(pristojnost) 
Občinska uprava Občine Pivka je pristojna za:
– vodenje prihodkov občine iz naslova turistične in promocijske takse,
– vzpostavitev in vodenje evidence zavezancev za plačilo turistične in promocijske takse za prenočevanje,
– izdajo plačilnih nalogov, v primerih, ko turistična in promocijska taksa nista plačani,
– vodenje postopkov v povezavi z ugovori na plačilni nalog kot slednje opredeljuje 24. člen ZSRT-1,
– potrjevanje izvršljivosti plačilnih nalogov, ki jih pošlje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev,
– izvršljivost odločb vezanih na plačilo turistične takse, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, katerega seznam zavezancev za izvršbo se posreduje pristojnemu davčnemu organu v izvršitev,
– nakazovanje promocijske takse na poseben račun javne agencije, ki izvaja dejavnost nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije.
II. VIŠINA, OPROSTITVE TER TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(višina turistične takse) 
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,00 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eurov na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,50 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,13 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,63 eurov na osebo na dan.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
4. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine,
– osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost, varstvo narave,
– udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije,
– osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
(pobiranje turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun občine Pivka, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na način, ki ga opredeljuje pravilnik iz 10. člena tega odloka.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(evidenca turistične takse) 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
7. člen 
(nadzor) 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška Dolina in Bloke, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
8. člen 
(kazenske določbe) 
Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 11. členom tega odloka.
Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 19/08 z dne 25. 2. 2008).
10. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 19/08 z dne 25. 2. 2008), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2018
Pivka, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti