Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1921. Pravilnik o licencah magistrov farmacije, stran 5967.

  
Na podlagi šestega odstavka 79. člena in petega odstavka 80. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o licencah magistrov farmacije 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence magistru farmacije in magistru farmacije specialistu (v nadaljnjem besedilu: magister farmacije).
2. člen 
(1) Za izvajanje postopkov po tem pravilniku je pristojna Lekarniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) V postopku podeljevanja, podaljšanja in odvzema licence se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
II. LICENCA 
3. člen 
(1) Licenca se podeli v obliki odločbe za obdobje sedmih let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje). Licenčno obdobje začne teči z dnem izdaje odločbe o licenci.
(2) Na zahtevo magistra farmacije zbornica izda licenčno listino.
(3) Licenčna listina vsebuje naslednje podatke iz odločbe o licenci:
1. naziv zbornice,
2. ime in priimek magistra farmacije,
3. številka in datum izdaje odločbe o licenci,
4. navedbo, da je licenca izdana na podlagi zakona, ki ureja lekarniško dejavnost in tega pravilnika,
5. navedbo, da se podeljuje, podaljšuje oziroma odvzame na podlagi odločbe o licenci, in
6. podpis predsednika zbornice.
(4) Strošek izdaje licenčne listine v soglasju z Ministrstvom za zdravje določi zbornica in ga krije magister farmacije.
III. PODELITEV LICENCE 
4. člen 
(1) Pogoji za pridobitev licence magistra farmacije so:
– ustrezna poklicna kvalifikacija,
– opravljanje strokovnega dela v lekarniški dejavnosti,
– predhodni ali hkratni vpis v register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: register),
– opravljeno do šestmesečno strokovno uvajanje v Republiki Sloveniji iz 73. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) pod nadzorom magistra farmacije, in
– ni bil obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica, oziroma mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica.
(2) Ustrezna poklicna kvalifikacija iz prve alineje prejšnjega odstavka je:
– pridobljena diploma s področja farmacije fakultete v Republiki Sloveniji ali v bivši SFR Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirana diploma s področja farmacije oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, oziroma odločba Ministrstva za zdravje o pristopu k opravljanju strokovnega izpita, izdana na podlagi pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, ter potrdilo izobraževalnega zavoda o uspešno opravljenih dopolnilnih obveznosti študijskega programa; in
– opravljen strokovni izpit v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora magister farmacije, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, izpolnjevati tudi naslednje:
– imeti priznano kvalifikacijo v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij,
– biti registriran pri pristojnem organu oziroma organizaciji države, iz katere izhaja, in
– ne biti obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma mu je izrečena prepoved opravljanja poklica.
5. člen 
(1) Magister farmacije vlogi za izdajo licence priloži:
– dokazila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji ali številko vpisa v register,
– dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju pod nadzorom magistra farmacije za dobo do šestih mesecev v lekarniški dejavnosti, iz katerega izhaja trajanje strokovnega uvajanja in strokovne vsebine, ki jih je obsegalo strokovno uvajanje,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo,
– dokazilo pristojnega organa, da ni bil obravnavan v disciplinskem postopku ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica, oziroma dokazilo, da mu ni bila izrečena prepoved opravljanja poklica, in
– potrdilo o vplačani taksi.
(2) Magister farmacije iz tretjega odstavka prejšnjega člena vlogi priloži:
1. odločbo o priznanju kvalifikacije,
2. potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,
3. dokazilo pristojnega organa oziroma organizacije iz druge države članice Evropske unije, države Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki pri predložitvi ne sme biti starejše od treh mesecev, in iz katerega je razvidno:
– da je registriran pri pristojnem organu oziroma organizaciji, iz katere izhaja;
– da ni obravnavan v postopku pred pristojnimi organi strokovnih združenj ali zbornic v zvezi z opravljanjem poklica (v nadaljnjem besedilu: disciplinski postopek), kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma mu je izrečena prepoved opravljanja poklica,
4. življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, in
5. potrdilo o vplačani taksi.
(3) Vloga za izdajo licence se vloži na obrazcu, ki je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. PODALJŠANJE LICENCE 
1. Splošno
6. člen 
(1) Magistru farmacije se licenca podaljša za licenčno obdobje na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje samostojno izvajanje lekarniške dejavnosti.
(2) Dokazila o strokovni usposobljenosti so licenčne točke, ki jih strokovnim izpopolnjevanjem iz 7. člena tega pravilnika dodeli zbornica, in jih v posameznem licenčnem obdobju magister farmacije pridobi s strokovnimi izpopolnjevanji iz vsebin, določenih v drugem odstavku 73. člena zakona in 7. členu tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: strokovne vsebine).
(3) Za podaljšanje licence magister farmacije v preteklem licenčnem obdobju zbere najmanj 75 licenčnih točk iz strokovnih vsebin, pri čemer je najmanj 5 licenčnih točk pridobil na strokovnem izpopolnjevanju s področij kakovosti in varnosti, etike in komunikacije.
2. Strokovne vsebine in strokovno izpopolnjevanje kot dokaz strokovne usposobljenosti
7. člen 
(1) Strokovno izpopolnjevanje iz strokovnih vsebin kot dokaz strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: strokovno izpopolnjevanje) se oceni z naslednjim številom licenčnih točk:
1. Izpopolnjevalni programi (pasivna udeležba)
– nacionalni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.
1 ura = 1 točka
– mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji, simpoziji itd.
1 ura = 1 točka
– individualno usposabljanje pri domačem ali tujem specialistu (npr. priprava citostatikov, farmakovigilanca, enteralna in parenteralna prehrana, protibolečinska terapija, magistralni pripravki)
2 točki/dan
2. Predavanje/predstavitev/poster (aktivna udeležba)
4 točke (število točk se enakomerno deli s številom avtorjev)
3. Znanstvena ali strokovna objava
(število točk se enakomerno deli s številom avtorjev)
– članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citation Index
20 točk
– članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji
10 točk
– prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik ipd.)
5 točk
– članek v strokovni reviji 
3 točke
– članek v poljudno-znanstveni reviji
2 točki
4. Recenzent knjige, učbenika, priročnika in drugega s strokovnega področja
10 točk
5. Recenzent strokovnega članka
5 točk
6. Samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo
(največ 35 % vseh licenčnih točk v licenčnem obdobju)
7. V licenčnem obdobju pridobljeno dodatno specialno znanje 
5 točk
8. V licenčnem obdobju pridobljen naziv specialist
30 točk
(2) Podrobnejša merila za vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj sprejme zbornica in jih objavi na svoji spletni strani.
(3) Vsako posamezno strokovno izpopolnjevanje je lahko ocenjeno z največ 20 točkami.
(4) Pasivni udeleženci, ki se niso udeležili celotnega programa večdnevnega strokovnega izpopolnjevanja, so upravičeni do sorazmernega deleža licenčnih točk strokovnega izpopolnjevanja, glede na udeležbo po posameznih dneh.
3. Predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja in vpis licenčnih točk v evidenco o izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc
8. člen 
(1) Predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja (v nadaljnjem besedilu: predlog za oceno) na zbornico naslovi ponudnik strokovnega izpopolnjevanja iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: organizator) ali magister farmacije.
(2) Organizator lahko vloži predlog za oceno le pred začetkom izvajanja strokovnega izpopolnjevanja, in sicer najpozneje 30 dni pred začetkom.
(3) Organizator sporoči zbornici seznam aktivnih in pasivnih udeležencev strokovnega izpopolnjevanja v 15 dneh po zaključku izvajanja strokovnega izpopolnjevanja.
(4) Magister farmacije lahko vloži predlog za oceno le po zaključku strokovnega izpopolnjevanja in le kadar predloga za oceno ni vložil organizator, vendar najpozneje hkrati z vlogo za podaljšanje licence.
9. člen 
(1) Predlog za oceno, ki ga vloži organizator, vsebuje naslednje podatke:
1. naziv in kratek opis organizatorja,
2. naslov, datum, kraj in trajanje strokovnega izpopolnjevanja,
3. ime, priimek in naslov odgovornega nosilca in drugih članov znanstvenega ali organizacijskega odbora,
4. ime, priimek in naslov kontaktne osebe za izvedbo,
5. obliko strokovnega izpopolnjevanja,
6. opredelitev programa in ciljev,
7. način, s katerim bo organizator zagotovil, da bodo vsebine strokovnega izpopolnjevanja celostno in objektivno predstavljene,
8. ciljno populacijo udeležencev,
9. predvideno število udeležencev,
10. način preverjanja udeležbe,
11. predvideno kotizacijo in druge oblike financiranja strokovnega izpopolnjevanja,
12. opis storitev, ki jih nudi udeležencem,
13. opis metod, ki spodbujajo aktivno učenje,
14. opis morebitnega preverjanja znanja,
15. zagotovitev anketiranja udeležencev za pridobitev povratnih informacij o zadovoljstvu z vsebino, organizacijo in izvedbo strokovnega izpopolnjevanja,
16. določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno izpopolnjevanje,
17. izjavo iz tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika in
18. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 15. člena tega pravilnika.
(2) Seznam aktivnih in pasivnih udeležencev strokovnega izpopolnjevanja vsebuje:
– ime in priimek udeleženca,
– mesto zaposlitve in naslov delodajalca,
– podpis udeleženca oziroma validirano dokazilo o dejanski prisotnosti udeleženca na strokovnem izpopolnjevanju in
– delež udeležbe pasivnega udeleženca pri celotnem programu strokovnega izpopolnjevanja, če to traja več dni.
(3) Po izvedbi strokovnega izpopolnjevanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
10. člen 
(1) Predlog za oceno, ki ga vloži magister farmacije, vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. ime, priimek in rojstni datum magistra farmacije,
2. naslov magistra farmacije,
3. kontaktne podatke magistra farmacije,
4. naslov in opis strokovnega izpopolnjevanja ter datum, kraj in njegovo trajanje,
5. naziv organizatorja strokovnega izpopolnjevanja in njegove kontaktne podatke,
6. način udeležbe (aktivna ali pasivna) in
7. izjavo organizatorja strokovnega izpopolnjevanja iz tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika, če jo je morebiti prejel med strokovnim izpopolnjevanjem.
(2) Za oceno strokovnega izpopolnjevanja, ki je bilo izvedeno v obliki iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, je treba poleg podatkov iz prejšnjega odstavka priložiti tudi program dogodka in potrdilo o udeležbi.
(3) Za oceno strokovnega izpopolnjevanja, ki je bilo izvedeno v obliki iz 3. točke prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, je treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena priložiti tudi naslovno stran objave z vsebino, katalogni zapis in prvo stran članka, če je objava citirana v eni od uveljavljenih bibliografskih zbirk (npr. COBISS, PUBMED), pa povezavo na ta vir.
(4) Za oceno strokovnega izpopolnjevanja, ki je bilo izvedeno v obliki iz 6. točke prvega odstavka 7. člena tega pravilnika, je treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena navesti tudi čas trajanja in priložiti potrdilo o uspešnem sodelovanju.
11. člen 
(1) Zbornica najpozneje v 60 dneh od prejema predloga za oceno preveri, ali strokovno izpopolnjevanje ustreza pogojem iz 15. in 16. člena tega pravilnika, strokovno izpopolnjevanje razvrsti po kategorijah iz 7. člena tega pravilnika in dodeli število licenčnih točk na naslednji način:
– z vpisom v evidenco o izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc, če je predlagatelj magister farmacije in
– z oceno programa strokovnega izpopolnjevanja, če je predlagatelj organizator.
(2) Obvestilo o vpisu oziroma oceni iz prejšnjega odstavka se pošlje predlagatelju na elektronski naslov, ki ga je navedel v predlogu, lahko pa se pošlje tudi z navadno poštno pošiljko, če je predlagatelj tako izrecno zahteval v predlogu.
12. člen 
(1) Po prejemu seznama udeležencev strokovnega izpopolnjevanja, ki ga zbornici v skladu z 9. členom tega pravilnika pošlje organizator, zbornica vsakemu magistru farmacije, ki je naveden na seznamu udeležencev strokovnega izpopolnjevanja, vpiše licenčne točke, ki so bile dodeljene z oceno strokovnega izpopolnjevanja, v evidenco o izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc, ne da bi bila dolžna poslati obvestilo iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Zbornica za posameznega magistra farmacije v evidenco o izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc vodi naslednje podatke:
1. datum začetka in zaključka strokovnega uvajanja,
2. število zbranih licenčnih točk po posameznih strokovnih izpopolnjevanjih in glede na pogoje iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika,
3. datum pridobitve licenčnih točk,
4. datum vpisa licenčnih točk,
5. skupno število zbranih licenčnih točk,
6. trajanje posameznega vpisa licenčnih točk,
7. datum uspešnega preizkusa strokovne usposobljenosti in
8. datum prenehanja licence iz petega odstavka 79. člena zakona.
4. Sklenitev pogodbe z organizatorjem
13. člen 
Z organizatorjem, ki je vložil predlog za oceno strokovnega izpopolnjevanja, zbornica pred izvedbo strokovnega izpopolnjevanja sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznost, zlasti:
1. način objave strokovnega izpopolnjevanja,
2. vsebina objave,
3. zaveza, da organizator v objavi navede število licenčnih točk, ki so ali bodo dodeljene z oceno programa strokovnega izpopolnjevanja,
4. izjava iz tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika,
5. način vabljenja udeležencev,
6. cena zborničnih storitev in
7. morebitne podporne storitve zbornice.
14. člen 
Pogodba iz prejšnjega člena se lahko sklene za organiziranje posameznih strokovnih izpopolnjevanj, za sklop strokovnega izpopolnjevanja v določenem časovnem obdobju ali za strokovna izpopolnjevanja, ki se organizirajo v rednih časovnih presledkih za obdobje največ 12 mesecev.
5. Pogoji za oceno strokovnega izpopolnjevanja in konflikt interesov
15. člen 
(1) Licenčne točke se podelijo le za tista strokovna izpopolnjevanja, ki ustrezajo naslednjim pogojem:
– financiranje strokovnega izpopolnjevanja je zagotovljeno tako, da je preprečen kakršenkoli vpliv na program, posamezne sklope strokovnega izpopolnjevanja, teme za razpravo ali vsebino ali izbiro članov organizacijskega odbora,
– izobraževalna gradiva ne vsebujejo reklamnih vsebin ali drugih oblik vplivanja na udeležence in
– ime sponzorja ali njegov logotip nista prikazana ne v naslovu ne pri izvajanju strokovnega izpopolnjevanja, posameznih sklopov ali znanstvenega predavanja.
(2) Če ima strokovno izpopolnjevanje dele programa, ki so neodvisni od farmacevtske in druge sorodne industrije ali industrije medicinske opreme oziroma jih ta industrija sponzorira tako, da to ne vpliva na program, in dele, ki jih ta industrija neposredno sponzorira, se licenčne točke podelijo za tisti del programa strokovnega izpopolnjevanja, ki ni neposredno sponzoriran. Neposredno sponzorirani deli programa morajo biti jasno označeni.
16. člen 
(1) Organizator strokovnega izpopolnjevanja poda pisno izjavo o potencialnem ali dejanskem konfliktu interesov, ki se nanaša na finančno ali drugo razmerje. Izjava vsebuje podatke o plačilu, nadomestilu, honorarju ali dogovoru o povračilu stroškov v povezavi s strokovnim izpopolnjevanjem.
(2) Organizator strokovnega izpopolnjevanja zagotovi, da je razrešen kakršenkoli dejanski konflikt interesov njega, odgovorne osebe, organizacijskega odbora in tudi avtorjev prispevkov.
(3) Organizator strokovnega izpopolnjevanja hkrati s predlogom za oceno strokovnega izpopolnjevanja poda pisno izjavo, s katero potrjuje izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena ter iz prvega in drugega odstavka tega člena.
6. Postopek podaljšanja licence
17. člen 
(1) Vloga za podaljšanje licence se vloži na obrazcu, ki je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi za podaljšanje licence se priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence in
– potrdilo o vplačani taksi.
(3) Če zbornica ne prejme vloge magistra farmacije za podaljšanje licence v roku iz drugega odstavka 79. člena zakona, se šteje, da magister farmacije ni predložil dokazil o strokovni usposobljenosti v preteklem licenčnem obdobju.
18. člen 
(1) Po prejemu vloge za podaljšanje licence zbornica najprej preizkusi, ali je vloga popolna in vsebuje vsa potrebna dokazila o strokovni usposobljenosti v iztekajočem se licenčnem obdobju.
(2) Če vloga za podaljšanje licence ni popolna ali ne vsebuje vseh potrebnih dokazil o strokovni usposobljenosti, zbornica pozove magistra farmacije naj v 15 dneh vlogo dopolni oziroma predloži manjkajoča dokazila o strokovni usposobljenosti, oziroma navede, katera dokazila še pričakuje do izteka licence in kdaj jih bo predvidoma pridobil.
(3) Če je vloga za podaljšanje licence popolna in vsebuje vsa potrebna dokazila, zbornica pred izdajo odločbe o podaljšanju vpogleda v:
– evidenco o izpolnjevanju pogojev magistra farmacije za podeljevanje in podaljševanje licenc,
– podatke o magistru farmacije v registru in
– druge podatke o magistru farmacije, s katerimi razpolaga.
(4) Če iz predloženih dokazil in evidence o izpolnjevanju pogojev za podeljevanje in podaljševanje licenc izhaja, da je magister farmacije zbral zadostno število licenčnih točk v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega pravilnika, zbornica izda magistru farmacije odločbo o podaljšanju licence.
(5) Če magister farmacije vloge ne dopolni v roku oziroma če se izkaže, da magister farmacije ni zbral zadostnega števila licenčnih točk, zbornica magistra farmacije napoti na opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti.
7. Preizkus strokovne usposobljenosti
19. člen 
(1) Predlog za preizkus strokovne usposobljenosti se vloži na obrazcu v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, razen v primerih iz petega odstavka prejšnjega člena. Kandidat predlogu priloži življenjepis z opisom delovnih izkušenj in bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.
(2) Zbornica v petnajstih dneh po prejemu popolnega predloga oziroma v primeru iz petega odstavka prejšnjega člena izda sklep, s katerim se določita datum in kraj preizkusa strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus) ter imenujejo predsednik in dva člana komisije za preizkus (v nadaljnjem besedilu: komisija). V komisijo se imenujejo magistri farmacije, ki imajo veljavno licenco in najmanj deset let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti ali naziv primarij. Rok za preizkus ne sme biti krajši od petnajstih dni od dneva vročitve sklepa kandidatu.
20. člen 
(1) Pri preizkusu mora kandidat izkazati, da obvlada znanja in veščine v skladu s 73. členom zakona v skladu s programom, ki je v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Komisija za kandidata pripravi individualni program preizkusa.
(2) Preizkus se izvede v obliki ustnega in pisnega preverjanja teoretičnega znanja magistra farmacije. Pisni del preizkusa traja 45 minut. Pisni del preizkusa oceni vsak član komisije posebej. Pisni del preizkusa se šteje za uspešno opravljen, če kandidat na vsa vprašanja odgovori pravilno skupno vsaj v 75 %.
(3) Uspešno opravljen pisni del preizkusa je pogoj za pristop k ustnemu delu preizkusa. Ustni del preizkusa se začne takoj po tem, ko komisija pregleda odgovore pisnega dela preizkusa, in ugotovi, da ga je kandidat uspešno opravil. Ustni del preizkusa traja največ 45 minut in se šteje za uspešno opravljen, če kandidat na vsa vprašanja odgovori pravilno skupno vsaj v 75 %.
(4) Po opravljenem ustnem delu preizkusa komisija brez prisotnosti kandidata sprejme odločitev o tem, ali je kandidat uspešno opravil preizkus, s tem, da mora biti odločitev komisije soglasna. Predsednik komisije ustno razglasi rezultat preizkusa kandidatu in komisiji. Neuspešnega kandidata predsednik komisije ustno seznani z možnostjo drugega preizkusa in s pravico do ugovora. Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu se kandidatu vroči v osmih dneh po opravljenem preizkusu.
21. člen 
(1) O poteku in vsebini preizkusa, o uspehu kandidata ter o vlogah, ki jih vloži kandidat, se za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člana komisije. Zapisnik podpiše tudi neuspešen kandidat, ki s tem potrdi, da je vložil predlog oziroma ugovor iz 22. člena tega pravilnika na zapisnik.
(2) Če se kandidat brez opravičljivega razloga ne udeleži preizkusa, se šteje, da ga ni uspešno opravil.
(3) Kandidat, ki bo opravljal preizkus, mora pred začetkom opravljanja preizkusa plačati upravno takso in stroške preizkusa v skladu s cenikom zbornice, ne glede na izid preizkusa.
(4) Če kandidat uspešno ne opravi preizkusa ali se ne odzove na napotitev na opravljanje preizkusa, zbornica o tem obvesti njegovega delodajalca.
22. člen 
(1) Za drugi preizkus kandidat ponovno vloži predlog oziroma vloži predlog na zapisnik iz prvega odstavka prejšnjega člena. Rok za opravljanje drugega preizkusa ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva vročitve sklepa iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika kandidatu. V komisiji, pred katero kandidat opravlja drugi preizkus, ne smejo sodelovati predsednik in člani komisije, pri kateri je kandidat opravljal prvi preizkus.
(2) Kandidat lahko glede poteka preizkusa ali zoper odločitev komisije vloži ugovor na zapisnik iz prvega odstavka prejšnjega člena. O ugovoru odloči komisija, ki je imenovana na način iz drugega odstavka 19. člena tega pravilnika, v njej pa ne smejo sodelovati člani in predsednik, zoper katerih odločitev kandidat vlaga ugovor.
(3) Komisija o ugovoru iz prejšnjega odstavka odloči v osmih dneh. Če komisija ugovor zavrne, kandidatu omogoči, da pri njej opravlja drugi preizkus ter najmanj 15 in največ 30 dni za pripravo na preizkus. Če komisija odloča o ugovoru kandidata glede drugega preizkusa, je njena odločitev dokončna.
V. ODVZEM LICENCE 
23. člen 
(1) Zbornica lahko magistru farmacije z odločbo odvzame licenco začasno ali trajno.
(2) Odločbo o odvzemu licence zbornica izda v sedmih dneh od dneva:
– izdaje dokončne odločbe disciplinskega sodišča zbornice, s katero so v disciplinskem postopku ugotovljene kršitve iz prve ali tretje alineje drugega odstavka ali tretjega odstavka 80. člena zakona,
– prejema sodne ali druge pravnomočne odločbe iz druge alineje drugega odstavka 80. člena zakona,
– prejema sodne ali druge pravnomočne odločbe, s katero je magistru farmacije trajno prepovedano izvajanje lekarniške dejavnosti ali opravljanje poklica, ali
– neuspešnega preizkusa strokovne usposobljenosti iz tretjega odstavka 79. člena zakona.
24. člen 
(1) Če zbornica odvzame licenco magistru farmacije, najpozneje v treh dneh od dneva dokončne oziroma pravnomočne odločitve o začasnem ali trajnem odvzemu licence o tem obvesti delodajalca in prek informacijskega sistema za notranji trg, ki ga določa zakon, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, obvesti tudi pristojne organe drugih držav članic Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije.
(2) V obvestilu iz prejšnjega odstavka se navedejo podatki o magistru farmacije, in sicer:
– osebno ime, naslov bivališča, datum in kraj rojstva,
– poklic,
– podatek o organu, ki je sprejel odločitev o odvzemu licence,
– obseg omejitve ali prepovedi opravljanja poklica v lekarniški dejavnosti in
– obdobje, za katerega velja odvzem licence.
(3) Zbornica nemudoma obvesti pristojne organe drugih držav članic Evropske unije, držav Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije o ponovni podelitvi licence magistru farmacije, vključno z datumom podelitve licence.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
25. člen 
(1) Magister farmacije, ki je na dan 27. januar 2017 opravljal strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, vloži vlogo za izdajo licence hkrati z vlogo za vpis v register. Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika vlogi za izdajo licence priloži le dokazilo o opravljanju strokovnega dela pri izvajalcu lekarniške dejavnosti na dan 27. januar 2017 in potrdilo o vplačani taksi. Vlogo vloži najpozneje do 27. januarja 2020. Po tem roku se šteje, da mu je licenca prenehala v skladu s petim odstavkom 79. člena zakona.
(2) Magister farmacije, ki je izpolnil pogoj za pridobitev licence v obdobju od 27. januarja 2017 in do dneva uveljavitve tega pravilnika, vloži vlogo za izdajo licence hkrati z vlogo za vpis v register.
26. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-58/2017
Ljubljana, dne 26. aprila 2018
EVA 2017-2711-0043
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost