Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

2550-18-200011 Ob-2319/18, Stran 1363
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, objavlja
javni poziv 
za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2018
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) obvešča upravičence, ki izpolnjujejo določbe Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2018 Evropske komisije (v nadaljevanju: Razpis Evropske komisije), da lahko zaprosijo za sofinancerska sredstva za izvajanje projektov iz programa LIFE, ki jih bo Ministrstvo dodelilo po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov.
Upravičenci, ki se lahko prijavijo na poziv za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v Razpisu Evropske komisije, objavljenem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
1. Predmet poziva: predmet oziroma namen javnega poziva je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja LIFE za leto 2018, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.
2. Pogoji za udeležbo
– Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti v celoti ustrezno izpolnjeno dokumentacijo, in sicer:
Za podprogram za okolje
– Za drugo stopnjo celoten projektni predlog (angleško “full application”)
Za podprogram za podnebne ukrepe
– Celoten projektni predlog (angleško “full application”)
Projektni predlog se v bistvenih sestavinah ne sme razlikovati od projektnega predloga, ki bo oddan za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2018 v skladu z razpisom Evropske komisije,
– Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Evropske komisije,
– Upravičenci po tem pozivu so upravičenci iz projektnih predlogov Evropske komisije, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, za nacionalni ali mednarodni projekt v delu, ki se izvaja na območju Republike Slovenije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije:
– Projektni predlog za sofinanciranje je potrdila Evropska komisija z odločbo,
– Upravičenec je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju,
– Sofinancirajo se akcije projekta, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije,
– Vsebina projektnega predloga je določena z naslednjimi dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007, Uradni list EU L 347/185 z dne 20. 12. 2013,
– Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. februarja 2018 o sprejetju večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2018–2020, Uradni list EU L 39/11 z dne 14. 2. 2018,
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE 2018 Evropske komisije objavljene na spletnih straneh Evropske komisije.
4. Okvirni delež sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih deležih:
Podprogram/ Prednostno področje/
Prioriteta MOP
Proračunska postavka/ Višina sofinanciranja (predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta)*
1. Podprogram za okolje
PREDNOSTNO PODROČJE 
OKOLJE IN UČINKOVITA RABA VIROV (Večletni delovni program LIFE 2018-2020)
sofinancirajo se projekti iz podprograma »okolje«, 
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 10%
sofinancirajo se projekti iz podprograma »okolje«, če učinki projekta vplivajo na blaženje podnebnih sprememb ali na prilagajanje na le-te1
Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/ do vključno 10 %
1 Kot pogoj, da je projekt v skladu s prioriteto, mora prijavitelj v vlogo vključiti spremljanje in doseganje izboljšanja vsaj enega od naslednjih kazalcev iz Podnebnega ogledala 2018 (v skladu z njegovo metodologijo): znižanje letne emisije toplogrednih plinov po Odločbi 406/2009/ES, zmanjšanje emisij CO2 z ukrepi v javnem sektorju, površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju v m2, intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju, izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju, specifične emisije toplogrednih plinov v stanovanjskem sektorju, delež obnovljivih virov energije v rabi goriv v široki rabi, emisije CO2 iz novih in vseh osebnih vozil, delež obnovljivih virov energije v energiji goriv za pogon vozil, potniški kilometri v javnem potniškem prometu, trajnostni tovorni promet, povečanje učinkovitosti reje domačih živali z vidika zmanjšanja emisij CO2, racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom, učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – bruto bilančni presežek dušika, učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površina zemljišč v ukrepu ekološko kmetovanje, ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije v sektorjih industrije, ki niso vključeni v sistem trgovanja z pravicami do emisije CO2, delež obnovljivih virov energije v rabi goriv v sektorjih industrije, ki niso vključeni v trgovanje s pravicami do emsiije CO2, emisije toplogrednih plinov zaradi puščanja naprav z F-plini, količina odloženih biorazgradljivih odpadkov, emisijska produktivnost, povečanje zelenih delovnih mest, spodbujanje eko-inovacij za prehod v nizkoogljično družbo.
TEMATSKE PREDNOSTNE NALOGE ZA NARAVO (Večletni delovni program 
LIFE 2018-2020)
1. Izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnih tipov ali vrst v interesu Skupnosti iz direktiv EU o pticah in habitatih, pri čemer so prizadevanja usmerjena v območja Natura 2000, predlagana ali določena za te habitatne tipe ali vrste (kvalifikacijske).
Projekti izboljšanja stanja iz priloge 6.1 PUN:
– za vrste in habitatne tipe v neugodnem – nezadostnem stanju ohranjenosti (U1), neugodnem – slabem stanju ohranjenosti (U2) glede na poročanje po 17. členu Direktive o habitatih
– za ptice gnezdilke s kratkoročnim populacijskim trendom upadajoče (–), stabilno (0) ali spremenljivo (F) in minimalno oceno velikosti populacije večjo od 0 glede na poročanje po 12. členu Direktive o pticah.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 20,00 %
Podprogram/ Prednostno področje/
Prioriteta MOP
Proračunska postavka/ Višina sofinanciranja (predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta) *
2. Projekti za izboljšanje stanja ohranjenosti habitatnih tipov ali vrst v interesu Skupnosti, če njihovo stanje ni „ugodno/varno in ne upada“ ali „neznano“ v skladu z najnovejšimi splošnimi ocenami, ki so jih države članice na zadevni geografski ravni zagotovile v skladu s členom 17 direktive o habitatih, ali najnovejšimi ocenami v skladu s členom 12 direktive o pticah in ocenami ptic na ravni EU.
Projekti z ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti:
– za vrste in habitatne tipe pomembne za Skupnost s skupno oceno glede na poročanje po 17. členu Direktive o habitatih neugodno – nezadostno (U1), neugodno – slabo (U2)
– za ptice pomembne za Skupnost, katerih stanje na ravni EU ni varno (secure) ali neznano (unknown) in imajo ocene kratkoročnega trenda glede na poročanje po 12. členu Direktive o pticah upadajoče (–), spremenljivo (F) ali stabilno (0).
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 20,00 %
TEMATSKE PREDNOSTNE NALOGE ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST (Večletni delovni program LIFE 2018-2020)
1. Razvoj in izvedba načrtov v zvezi z zeleno infrastrukturo ter ukrepov za izboljšanje stanja ekosistemov in storitev, ki jih zagotavljajo, in/ali povezanosti območij Natura 2000 in/ali drugih zavarovanih območij.
Razvoj in uporaba splošno ponovljivih metod in/ali tehnik, povezanih z zeleno infrastrukturo, s katerimi se s povečanjem povezanosti učinkovito blažijo negativni vplivi energetske ali prometne infrastrukture na biotsko raznovrstnost. Te tehnike in/ali metode bi morale biti stroškovno učinkovitejše od kvalitativno enakovrednih rešitev, ki so že na voljo na trgu, in po potrebi pripeljati do brezplačnih skupnih rešitev ali oblikovanja tehničnih standardov.
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 10,00 %
3. Osredotočenost na ogrožene vrste ali habitate, ki niso vključeni v priloge k direktivi o habitatih, njihovo stanje na rdečih seznamih evropskih vrst ali habitatov ali rdečem seznamu IUCN za vrste, ki niso zajete na evropskih rdečih seznamih, pa je „ogroženo“ ali slabše.
celotna projektna tema
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE do vključno 20,00 %
4. Obravnava invazivnih tujerodnih vrst s preskušanjem in izvedbo naslednjih treh korakov v ustreznem prostorskem obsegu v celovitem okviru:
– preprečevanje vnosa invazivnih tujerodnih vrst, zlasti z obravnavanjem prednostnih poti njihovega vnosa;
– vzpostavitev sistema za zgodnje odkrivanje in hitro odstranitev ter 
– odstranjevanje, nadzorovanje ali preprečevanje širjenja že naseljenih invazivnih tujerodnih vrst. 
Projekti bi morali biti načrtovani tako, da se izboljšajo obstoječi – ali uvedejo novi – tehnični, upravni in/ali pravni okviri na ustrezni ravni, zlasti v zvezi z vrstami – vendar ne izključno z njimi – vključenimi na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, iz člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Pojasnjevalna opomba: Kadar se je eden od korakov že obravnaval neodvisno od projekta ali ga v okviru projekta ni mogoče obravnavati, se ukrepi projekta vsaj jasno umestijo v širši okvir, ki povezuje vse tri korake.
celotna projektna tema
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE / do vključno 30,00 %
Podprogram/ Prednostno področje/
Prioriteta MOP
Proračunska postavka/ Višina sofinanciranja (predstavlja delež od upravičenih stroškov projekta) *
PREDNOSTNO PODROČJE OKOLJSKO UPRAVLJANJE IN INFORMACIJE 
(Večletni delovni program LIFE 2018-2020)
Vse projektne teme
Iz PP 153220 mednarodni projekti LIFE ali iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/ do vključno 20,00 %
2. Podprogram za podnebne ukrepe
Vse projektne teme
Iz PP 559 Sklad za podnebne spremembe/
do vključno 20,00 %
*Pri izračunu deleža se pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta upošteva navodila iz razpisa EK (Guidelines for applicants 2018, objavljeno na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm).
V primeru, da upravičenec navede previsok delež (%) upravičenih stroškov projekta, ki bo predmet sofinanciranja, bo Ministrstvo ta delež znižalo na najvišji možni delež, kot je določen v točki 4 javnega poziva.
Ministrstvo bo sofinanciralo le tiste dejavnosti v projektu, ki se bodo odvijale na ozemlju Republike Slovenije in jih bodo izvajali upravičenci s sedežem v Republiki Sloveniji.
Do sofinanciranja bodo upravičeni vsi projektni predlogi, izbrani s strani Evropske komisije do maksimalnega deleža sofinanciranja iz gornje tabele v točki 4.
V primeru, da upravičenec prijavlja mednarodni projekt, mora Ministrstvu predložiti izsek iz finančne konstrukcije, iz katere bodo razvidni stroški posameznih dejavnosti, ki se bodo izvajale v Republiki Sloveniji in stroški izvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji.
Sredstva za sofinanciranje projektov so predvidena na proračunskih postavkah 559 Sklad za podnebne spremembe in 153220 Mednarodni projekti LIFE, kar se bo upoštevalo ob pripravi proračunov za posamezno leto. Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16) ter v višini zagotovljenih pravic porabe na posamezni proračunski postavki za posamezno leto. V primeru, da v proračunu Republike Slovenije za posamezno leto ne bi bilo zagotovljenih dovolj sredstev za financiranje vseh izbranih projektov, bo Ministrstvo deleže financiranja vsem projektom proporcionalno znižalo.
5. Predvideno obdobje porabe sredstev: sredstva se bodo porabljala po dinamiki podpisanih pogodb do izteka datuma le-teh. Pogodbe se bodo sklepale za različna obdobja in bodo terminsko skladne s pogodbami med Evropsko komisijo in upravičenci ter veljavnim večletnim delovnim programom LIFE za obdobje 2018–2020.
6. Rok za oddajo projektnih predlogov in način predložitve predlogov:
a) Podprogram za okolje
Oddaja dokumentacije na Evropsko komisijo bo potekala v dveh stopnjah, v prvi stopnji oddaja osnutka projektnega predloga (angleško “concept note”), v drugi stopnji pa oddaja celotnega projektnega predloga (angleško “full application”). Podrobnosti so navedene v nadaljevanju.
1) Sofinanciranje Ministrstva na drugi stopnji
– Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo celoten projektni predlog v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, s pripisom »ne odpiraj – za poziv LIFE 18«.
– Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 19. 11. 2018 do 12. ure.
– Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvedlo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, dne 19. 11. 2018 ob 14. uri.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjene vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji Evropske komisije.
Na javni poziv Ministrstva za odločitev o sofinanciranju projektov s podprograma za okoljske ukrepe na drugi stopnji se lahko prijavijo le tisti upravičenci, katerih osnutki projektnih predlogov bodo odobreni s strani Evropske komisije. Višina zaprošenih sofinancerskih sredstev mora biti skladna s tem pozivom in se lahko od zneskov, navedenih v osnutku projektnega predloga, odobrenega s strani Evropske komisije, razlikuje za največ 10 %. Projektni predlog mora imeti izpolnjen obrazec A6 (navedeni morajo biti vsi zahtevani podatki, vključno z višino zaprošenih sofinancerskih sredstev), ki bo podpisan s strani Ministrstva za okolje in prostor. Višina sofinancerskih sredstev Ministrstva se v primeru spremembe projektnega predloga, vključno s spremembo njegove finančne konstrukcije, ob končni oddaji le-tega ne more več povečati.
Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 14. decembra 2018.
b) Podprogram za podnebne ukrepe
– Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, s pripisom »ne odpiraj – za poziv LIFE 18«.
– Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje do 6. 8. 2018 do 12. ure.
– Odpiranje vlog ne bo javno in se bo izvedlo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, dne 6. 8. 2018 ob 14. uri.
– Projektni predlog mora imeti izpolnjene vse obvezne obrazce iz projektne prijave, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji Evropske komisije.
Projektni predlog mora imeti izpolnjen obrazec A6, ki bo podpisan s strani Ministrstva za okolje in prostor. Na obrazcu A6 morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, vključno z višino zaprošenih sofinancerskih sredstev. Višina sofinancerskih sredstev Ministrstva se v primeru spremembe projektnega predloga, vključno s spremembo njegove finančne konstrukcije, ob končni oddaji le-tega ne more več povečati.
Predlagatelji bodo pisno obveščeni o dodelitvi sofinancerskih sredstev najpozneje do 31. avgusta 2018.
7. Podpis pogodbe o sofinanciranju: upravičenci, ki se bodo prijavili na ta poziv in jim bodo odobrena sredstva iz programa LIFE za leto 2018 ter bodo z Evropsko komisijo podpisali pogodbo o dodelitvi sredstev, morajo o tem obvestiti Ministrstvo najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo in Ministrstvu predložiti potrjeno verzijo projekta. Ministrstvo bo z upravičencem sklenilo pogodbo za dodelitev sredstev.
8. Projektna dokumentacija
Upravičenec mora za pridobitev sofinancerskih sredstev sofinancerju predložiti projektni predlog na obrazcih iz prijavnice kot navedeno pod točko 6.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm.
Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mop@gov.si in life.mop@gov.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani LIFE Slovenija.
9. Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor
Podprogram za okoljske ukrepe
– Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 01/478-74-54 (ali 01/478-73-10 tajništvo), ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si
– Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, tel. 01/478-74-83 (ali 01/478-74-75 tajništvo), ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si
– Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije
– Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej
– Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec 
Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, tel. 01/478-73-39 (ali 01/478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: life.mop@gov.si.
10. Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti