Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1955. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017, stran 6023.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet na 26. redni seji dne 30. 5. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Komen za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Zaključni račun 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.735.595
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.442.631
70
DAVČNI PRIHODKI
2.544.805
700
Davki na dohodek in dobiček
2.255.181
703
Davki na premoženje
224.059
704
Domači davki na blago in storitve
65.566
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
897.826
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
691.653
711
Takse in pristojbine
6.947
712
Globe in druge denarne kazni
28.665
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.606
714
Drugi nedavčni prihodki
128.955
72
KAPITALSKI PRIHODKI
6.432
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
6.432
73
PREJETE DONACIJE
2.878
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731
Prejete donacija iz tujine
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
283.654
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
280.597
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.057
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.639.400
40
TEKOČI ODHODKI
1.180.228
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
383.051
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
56.492
402
Izdatki za blago in storitve
712.786
403
Plačila domačih obresti
26.900
409
Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.456.265
410
Subvencije
152.455
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
625.332
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
148.562
413
Drugi tekoči domači transferi
529.916
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
961.763
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
961.763
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
41.144
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
32.686
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.458
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
96.195
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
156.949
50
ZADOLŽEVANJE
156.949
500
Domače zadolževanje
156.949
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
129.996
55
ODPLAČILA DOLGA
129.996
550
Odplačilo domačega dolga
129.996
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
123.148
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
26.953
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–96.195
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
497.704
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2017 naslednje stanje:
Prenos sredstev iz leta 2016
44.493,66
EUR
Prenos sredstev iz leta 2017
1.000,00
EUR
Odhodki sredstev v letu 2017
0,00
EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2017
45.493,66
EUR
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2017 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2017.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2018-28
Komen, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti