Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1962. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-21, stran 6045.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18) župan Občine Laško sprejme
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-21 
1. člen 
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora LAU-21.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ocena stanja:
Za enoto urejanja prostora LAU-21 je treba izdelati občinski podrobni prostorski načrt. Območje predstavlja nepozidano stavbno zemljišče s plansko namensko SK – površine podeželskega naselja.
V skladu z OPN je območje namenjeno razvoju kmetije z možnostjo izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Poleg stavb in spremljajočih objektov se bo na območju gradila tudi prometna in druga infrastruktura, ki bo omogočala normalno funkcioniranje območja. Ureditve bodo upoštevale optimalno izrabo prostora v skladu z usmeritvami in omejitvami OPN-ja:
– etapnost izvedbe
– tipologijo gradnje
– usmeritve za lociranje objektov
– etažnost.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda investitorjev Anastazije Lapornik Vetrih in Antona Vetriha, oba stan. Radoblje 7, 3270 Laško.
Pravna podlaga:
– Občinski prostorski načrt Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18)
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Predmet odloka je območje, ki je omejeno:
– na območje enote urejanja prostora EUP LAU-21, in sicer parc. št. 182/1 – del in 182/6, obe k.o. 1029 Lahomšek,
– okvirna površina območja je 0,3 ha.
Točno območje obdelave se določi v postopku priprave OPPN in se lahko tekom postopka spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen 
(roki za pripravo sprememb odloka) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v Uradnem glasilu in v svetovnem spletu – do 30. maja 2018 (pripravljavec Občina Laško).
2. Izdelava osnutka – do 30. julija 2018 (izdelovalec).
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – avgust 2018 (pripravljavec Občina Laško oziroma po pooblastilu izdelovalec).
– odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Laško). Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
5. Izdelava dopolnjenega osnutka – september 2018 (izdelovalec).
6. Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Laško):
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi do september 2018 (obvestilo o javni razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način)
– javna razgrnitev september 2018
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve.
7. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.
8. Župan prouči in pretehta pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu – oktober 2018 (pripravljavec Občina Laško).
9. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave – oktober 2018 (izdelovalec).
10. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – november 2018 (pripravljavec Občina Laško, oziroma po pooblastilu izdelovalec).
11. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Laško – december 2018 (izdelovalec).
12. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško – januar 2019.
13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – januar 2019 (pripravljavec Občina Laško).
14. Izdelava končnega dokumenta v štirih izvodih – januar 2019 (izdelovalec).
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, sektor območja Savinje;
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
5. JP Komunala Laško d.o.o.;
6. Elektro Celje d.d.;
7. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
8. Telemach d.o.o.;
9. Občina Laško;
10. KS Marija Gradec;
11. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec OPPN: SAVAPROJKET d.o.o., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
7. člen 
(obveznosti financiranja odloka) 
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bosta financirala investitorja Anastazija Lapornik Vetrih in Anton Vetrih, oba stan. Radoblje 7, 3270 Laško.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana Občine Laško in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Laško.
Št. 3504-03/2018
Laško, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost