Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1995. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju, stran 6105.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. do 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.US, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. seji dne 5. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Čardak v Črnomlju 
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 89/2, 92/05 in 5/17) (v nadaljevanju: SD ZN), ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 1802, januarja 2018.
2. člen 
(vsebina SD ZN) 
SD ZN vsebuje:
1.Tekstualni del:
– besedilo odloka
2. Grafični del:
– zazidalna situacija
M 1:500
– zbirni načrt komunalnih in energetskih vodov in naprav
M 1:500
– načrt gradbenih parcel in načrt zakoličbe
M 1:500
3. Priloge SD ZN:
– obrazložitev in utemeljitev odloka
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
II. NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTORU 
3. člen 
(spremembe in dopolnitve 6. člena odloka) 
Na koncu 6. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dopustne so dodatne parcelacije zemljišč za potrebe urejanja javnih kategoriziranih cest in poti ter za zagotavljanje javnih dostopov do objektov, garaž, parkirišč, otroških in športnih igrišč itd.«
4. člen 
(spremembe in dopolnitve 8. člena odloka) 
Točka ena v 8. členu odloka se spremeni tako, da se glasi:
»1. Večstanovanjski objekt S21:
– v objektu so dopustna varovana stanovanja v povezavi z domom starostnikov,
– osnovne tlorisne dimenzije objekta so 43 x 17,8 m. Dopustna so odstopanja na osnovi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– etažnost objekta je K+P+3+T. V terasni etaži so bivalni prostori dupleks stanovanj tretje etaže, nova samostojna stanovanja niso dovoljena,
– velikost BTP terasne etaže ne sme presegati 70% BTP tretje etaže,
– višina gotovih tal pritličja je do 1,5 m nad urejenim terenom pred vhodom,
– oblikovanje objekta mora biti sodobno z uporabo sodobnih materialov,
– fasade morajo biti ustrezno toplotno izolirane, horizontalna in vertikalna členitev ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elekemtov mora biti enotno in skladno po celi fasadi. Fasade morajo biti sodobno oblikovane (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov). Uporaba signalnih barv (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno modra ipd.) in kombinacija vpadljivih in kontrastnih barv ni dovoljena,
– streha je ravna, dopustna je zelena streha,
– na zahodni in vzhodni strani objekta so dopustne izvedbe atrijev k pripadajočim stanovanjem,
– dopustno je nadkritje teras in atrijev s pergolami in markizami.«
5. člen 
(spremembe in dopolnitve 11. člena odloka) 
Na koncu 11. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dovozna pot do športnega igrišča se prestavi proti zahodu tako, da bo omogočen dovoz do športnega igrišča in načrtovanega parkirišča na severni strani igrišča.«
6. člen 
(spremembe in dopolnitve 12. člena odloka) 
Na koncu 12. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»Parkiranje za potrebe objekta S21 se zagotavlja na dveh parkiriščih na zahodni strani objekta. Zahodno parkirišče je namenjeno za potrebe bloka, športnega igrišča in za reševanje primanjkljaja parkirišč sosednjih objektov. Dopustna je izvedba obeh parkirišč v enem nivoju s skupnim priključkom na Ulico Moša Pijade.
Na mestu parkirišča ob objektu je dopustna v teren vkopana garaža s parkiriščem na strehi garaže in z uvozom z Ulice Moša Pijade.
Na mestu zahodnega parkirišča je dopustna v teren vkopana garaža z dovozom s parkirišča ob objektu in s skupnim priključkom na Ulico Moša Pijade. Na strehi garaže so dopustne ureditve za šport in rekreacijo.«
7. člen 
(spremembe in dopolnitve 17. člena odloka) 
(1) Na koncu prvega odstavka 17. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in dokazano z atesti in preizkusi.«
(2) Na koncu 17. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»Odvajanje padavinskih vod je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin. Potrebno je predvideti zadrževanje padavinskih vod pred iztokom v ponikovalnice ali kanalizacijo (npr. zatravitev, talne plošče, zadrževalni bazeni). Padavinske vode s streh se lahko odvajajo v lokalni zbiralnik deževnice, ki se uporablja npr. za zalivanje ali sanitarno vodo.
Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
Odvajanje padavinskih vod je potrebno načrtovati tako, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in poslabšano stanje voda.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih vod mora biti usklajena s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda.«
8. člen 
(spremembe in dopolnitve 18. člena odloka) 
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Preko območja poteka primarni vodovod ϕ200, ki ga bo potrebno na območju načrtovane gradnje objekta S21 in pripadajočih zunanjih površin obnoviti in prestaviti izven območja gradnje objekta.«
9. člen 
(spremembe in dopolnitve 23. člena odloka) 
Na koncu 23. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»Višek zemeljskega izkopa in gradbene odpadke je treba odpeljati na registrirano deponijo gradbenih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki. Višek izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplavni prostor vodotokov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.«
10. člen 
(spremembe in dopolnitve 26. člena odloka) 
Spremeni se 26. člen odloka tako, da se glasi:
»1. Varstvo tal:
– posegi pri urejanju območja se morajo izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal,
– predvideti je potrebno ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi,
– pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje,
– po končanem izvajanju del je potrebno odstraniti vse za potrebe gradbišča postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko urediti.
2. Varstvo voda:
– prometne, parkirne in manipulativne površine morajo biti asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavane preko peskolovov in lovilcev olj v ponikovalnice oziroma javno kanalizacijo,
– na gradbiščih in gradbenih parcelah morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča, pretakališča goriv olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izlitja v okolje.
3. Varstvo pred hrupom:
– območje urejanja je uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom. V primeru prekoračitve navedenih vrednosti je treba izvesti ustrezne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu,
– ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti predvideni in izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v okolju,
– vse naprave, ki so lahko vir hrupa, morajo imeti ustrezne certifikate.
4. Varstvo zraka:
– v času gradnje in uporabe objektov je treba upoštevati in izvajati ukrepe pred prekomernim onesnaževanjem zraka tako, da ne presežejo dovoljenih nivojev,
– pri gradnji je potrebno zagotoviti vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin, čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine, ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.«
11. člen 
(spremembe in dopolnitve 27. člena odloka) 
(1) Naslov nad 27. členom odloka se spremeni tako, da se glasi:
»IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
(2) Spremeni se 27. člen odloka tako, da se glasi:
»1. Naravne omejitve: Za območje OPPN ni naravnih omejitev kot so poplave, visoka podtalnica ter plazovitost terena.
2. Potresna varnost: Novi objekti, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave se morajo graditi potresno varno v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno nevarnostjo VIII. stopnje po MSC lestvici in z upoštevanjem projektnega pospeška tal g=0,150 s povratno dobo 475 let.
3. Varstvo pred požarom:
– pri gradnji objektov, infrastrukture in zunanjih ureditev je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom,
– dejavnosti, objekti in druge ureditve morajo biti zasnovani in izvedeni tako, da čim bolj preprečijo nastanek požara, ob požaru pa zmanjšujejo ali pa omejujejo njegovo širjenje,
– objekti morajo biti načrtovani tako, da je zagotovljen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektih. Ob objektih in na zelenicah so površine za evakuacijo,
– objekti morajo biti dostopni za intervencijska in gasilska vozila. Postavitvene in delovne površine za intervencijska in gasilska vozila so na javnih površinah,
– za intervencijski dostop z juga do doma starejših občanov sta predvideni dve utrjeni intervencijski poti,
– gašenje požarov je iz hidrantov na javnem vodovodnem omrežju. V objektih mora biti zagotovljeno varstvo pred požarom v skladu s požarno obremenitvijo,
– izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
12. člen 
(spremembe in dopolnitve 28. člena odloka) 
Na koncu 28. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dopustne so spremembe velikosti in oblike parkirišč in garažnih hiš, dostopov in števila parkirnih mest zaradi ustreznejših rešitev.«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(vpogled v SD ZN) 
SD ZN so stalno na vpogled na Upravni enoti Črnomelj in na Občini Črnomelj.
14. člen 
(veljavnost SD ZN) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-10/2017
Črnomelj, dne 5. junija 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti