Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1997. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018, stran 6107.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 6. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/17 in 10/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.908.601
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.963.774
70 DAVČNI PRIHODKI
18.990.643
700 Davki na dohodek in dobiček
16.017.643
703 Davki na premoženje
2.560.000
704 Domači davki na blago in storitve
413.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
2.973.131
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.296.786
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
100.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
79.000
714 Drugi nedavčni prihodki
477.345
72 KAPITALSKI PRIHODKI
334.340
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
34.340
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
300.000
73 PREJETE DONACIJE
5.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.300
74 TRANSFERNI PRIHODKI
4.565.187
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.466.855
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
3.098.332
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
40.000 
787 Prejeta sredstva od drugih evr. institucij in iz drugih držav
40.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
34.992.429
40 TEKOČI ODHODKI
13.666.716
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.738.200
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
280.800
402 Izdatki za blago in storitve
4.890.616
403 Plačila domačih obresti
25.000
409 Rezerve
6.732.100
41 TEKOČI TRANSFERI
11.043.289
410 Subvencije
171.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.335.101
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.000.922
413 Drugi tekoči domači transferi
3.536.266
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
8.828.033
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.828.033
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.454.391
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
329.450
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.124.941
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–8.083.828
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
221.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
221.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
221.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–221.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
6.650.000
50 ZADOLŽEVANJE
6.650.000
500 Domače zadolževanje
6.650.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
889.000
55 ODPLAČILA DOLGA
889.000
550 Odplačila domačega dolga
889.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.543.828
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
5.761.000
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
8.083.828
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.543.828
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Sedmi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: »V sklad za pokriti bazen se v letu 2018 izloči 40.000 €.«
3. člen 
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Kamnik, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Kamnik, sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov, glede na vrsto ravnanja in vrsto nepremičnega premoženja ne sme presegati 20% vrednosti razpoložljivih sredstev iz zgoraj navedenih načrtov ravnanja.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3.a člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občina se v letu 2018 lahko zadolži do višine 6.650.000 €, in sicer do višine 6.300.000 € za investicijo v OŠ Frana Albrehta in do višine 350.000 € za nakup zemljiškega kompleksa na severnem delu Smodnišnice.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 410-0065/2016
Kamnik, dne 6. junija 2018
 
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti