Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1925. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026), stran 5982.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026), št. 9-36/17 z dne 22. 2. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vojnik, ki meri 9.932,87 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Vojnik in Dobrna, oziroma v katastrskih občinah Brdce nad Dobrno, Klanc, Zavrh, Čreškova, Socka, Lipa, Dol, Verpete, Podgorje, Loka, Novake, Homec, Dobrna, Lemberg, Strmec pri Vojniku, Višnja vas, Male dole, Bezovica, Tomaž, Vojnik trg in Vojnik okolica.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vojnik je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 92 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 8 % državnih gozdov ter 7,43 ha gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.367,55 ha, od katere je 4.708,25 ha večnamenskih in 659,30 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 337 m3/ha, od tega 160 m3/ha iglavcev in 177 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,31 m3/ha, od tega 3,65 m3/ha iglavcev in 4,66 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vojnik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.708,25 ha,
– ekološke funkcije na površini 828,47 ha ter
– socialne funkcije na površini 206,55 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vojnik za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 394.865 m3, od tega 189.539 m3 iglavcev in 205.326 m3 listavcev;
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 318,31 ha;
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 104,59 ha;
– odstranjevanje vzpenjavk s ponovitvami na skupno 1,3 ha ter
– zaščita s 1.880 tulci ali mrežami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vojnik v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vojnik (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-363/2017
Ljubljana, dne 30. maja 2018
EVA 2016-2330-0060
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost