Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1926. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026), stran 5982.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026), št. 13-6/2017 z dne 25. 1. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ravensko, ki meri 23.120,84 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Murska Sobota, Tišina, Beltinci, Moravske Toplice, Puconci in Cankova, oziroma v katastrskih občinah Rakičan, Murska Sobota, Nemčavci, Markišavci, Polana, Černelavci, Veščica, Kupšinci, Satahovci, Krog, Bakovci, Vanča vas, Rankovci, Borejci, Krajina, Gederovci, Sodišinci, Murski, Petanjci, Tišina, Tropovci, Gradišče, Murski Črnci, Gančani, Lipa, Beltinci, Bratonci, Lipovci, Dokležovje, Ižakovci, Melinci, Ivanci, Mlajtinci, Lukačevci, Noršinci, Martjanci, Zenkovci, Beznovci, Strukovci, Puževci, Lemerje, Brezovci, Predanovci, Gorica, Puconci, Topolovci, Cankova in Skakovci.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ravensko je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 91,00 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 8,07 % državnih gozdov ter 0,93 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.636,58 ha, od katere je 2.105,76 ha večnamenskih gozdov ter 1.530,82 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 267 m3/ha, od tega 15 m3/ha iglavcev in 252 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,86 m3/ha, od tega 0,21 m3/ha iglavcev in 8,65 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ravensko določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.671,1 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.559,53 ha ter
– socialne funkcije na površini 453,69 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ravensko za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 240.040 m3, od tega 12.052 m3 iglavcev in 227.988 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 311,34 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 16,05 ha;
4. ohranjanje biotopov – nega na 1,94 ha;
5. naravni razvoj biotopov z 2,32 m3;
6. puščanje 350 m3 stoječe biomase;
7. obžetev s ponovitvami na skupno 476,06 ha;
8. obžagovanje vej na 1.900 drevesih;
9. premazi vršičkov s ponovitvami na skupni površini 85,67 ha;
10. zaščita z 12.795 tulci ali mrežami;
11. zaščita mladja s 3.500 m ograje ter
12. odstranjevanje 1.550 m zaščitne ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ravensko v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-369/2017
Ljubljana, dne 30. maja 2018
EVA 2016-2330-0066
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost