Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Št. 180019 Ob-2339/18, Stran 1356
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 z dne 16. 2. 2018, podpisane pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, št. C3330-18-064001 z dne 12. 12. 2017, objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis 
za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas II« v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v razpisanem obdobju od 1. 7. do 30. 11. 2018 in so namenjenih otrokom s posebnimi potrebami in invalidni mladini.
Interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.
3. Na razpis se lahko prijavijo: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg).
4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vloga prijavitelja:
– Prijavitelji lahko na razpis prijavijo samo tiste interesne programe, ki bodo izpeljani v razpisanem obdobju od 1. 7. do 30. 11. 2018. Ti interesni programi ne smejo biti del rednega programa šole.
– Formalno popolna vloga na razpis mora biti izdelana in posredovana na Zavod za šport RS Planica izključno na razpisnih obrazcih »HURA, PROSTI ČAS II« v letu 2018 (razpisni obrazci od 2.1. do 2.5.), ki so del razpisne dokumentacije. Priložen mora biti tudi podrobni urnik, iz katerega je razvidna vsebina, datum (termini), čas in kraj aktivnosti (točen naslov) ter imena strokovnih delavcev, ki bodo prijavljeni program izvajali.
– Prijavitelj lahko v razpisanem obdobju prijavi največ dva programa – pri tem mora za vsak prijavljeni program izpolniti razpisne obrazce od 2.2. do 2.4. Vsak program se, v fazi vrednotenja, na podlagi meril točke 4.2. »Merila za dodelitev sredstev«, ovrednoti ločeno. V kolikor prijavitelj prijavi več programov, se vsi programi prijavitelja izločijo in ne uvrstijo v postopek vrednotenja, vlogo prijavitelja pa se zavrže.
– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 30 % delež finančnih sredstev celotne vrednosti programa iz drugih virov (v 30 % se šteje tudi športne površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – upoštevati se mora javno veljavni cenik za najem za športna društva) v to pa ne smejo biti všteti prispevki udeležencev.
– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis, za vsak prijavljen program, obvezno priložiti potrdilo lokalne skupnosti (razpisni obrazec 2.4.), da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa – pogoj in kot neobvezni del, da bo za izvajanje programa zagotovila del sredstev.
– Prijavitelj, za opravljanje strokovnega dela z udeleženci, zagotovi ustrezen strokovni kader (skladno s področno zakonodajo).
– Prijavitelj je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje programa, torej ne nastopa kot posrednik.
– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih programov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede števila udeležencev v skupini skladno z veljavno področno zakonodajo.
4.2. Merila za dodelitev sredstev:
Vloge prijaviteljev, ki so oddane pravočasno in so formalno popolne, prijavitelji, strokovni delavci in prijavljeni programi pa izpolnjujejo pogoje in zahteve iz 3. in 4. točke razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja, kjer se prijavljeni program ovrednoti skladno s 4.2 točko »Merila za dodelitev sredstev«.
Vsak program, v vlogi prijavitelja, se na podlagi meril te točke ovrednoti ločeno.
MERILO
Št. točk
Max št. točk
1
VSEBINSKI KRITERIJI (razpisni obrazec 2.2.)
40
Širina izvajanja programa: 
– Število športnih panog, v katere bodo vključeni udeleženci:
– do 3 panoge,
– nad 3 panoge
5
10
10
Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih
– da 
– ne
10
0
10
Predvideno število udeležencev v programu:
– do 20
– nad 20
10
20
20
2
RAZVOJNA REGIJA – lokacija izvajanja programa (razpisni obrazec 2.1.)
20
1 skupina (pomurska, zasavska, primorsko-notranjska)
2 skupina (podravska, koroška, posavska)
3 skupina (goriška, savinjska, obalno-kraška)
4 skupina (gorenjska, jugovzhodna, osrednjeslovenska)
20
15
10
5
3
FINANČNI KRITERIJI (razpisni obrazec 2.3., 2.4.)
30
Cena, ki jo plača udeleženec (razpisni obrazec 2.3.):
– brezplačen program 
– plačljiv program
15
0
15
Sofinanciranje lokalne skupnosti: 
Sofinanciranje programa v višini najmanj razpisanega zneska s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)
– da 
– ne
15
0
15
SKUPAJ
90
Zavod za šport RS Planica bo predvidoma sofinanciral 35 programov, kot je opredeljeno v specifikaciji razpisa za razpisano obdobje.
V kolikor je v fazo vrednotenja uvrščenih več vlog za sofinanciranje programov od predvidenega števila sofinanciranih programov, se sofinancira tiste prijavitelje, katerih programi bodo na podlagi meril v fazi vrednotenja vlog zbrali višje število točk.
V kolikor sta dva ali več programov, ki skupaj presegajo predvideno število sofinanciranih programov, ovrednotena z istim najnižjim številom točk, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega program je prejel višje število točk pri merilu »RAZVOJNA REGIJA – lokacija izvajanja programa«.
V kolikor ni mogoče izbrati programa tudi ob uporabi dodatnega podmerila iz prejšnjega odstavka, se zavrne vse prijavljene programe, pri katerih je bilo uporabljeno dodatno podmerilo.
V kolikor je v fazo vrednotenja uvrščenih manj vlog za sofinanciranje programov od predvidenega števila sofinanciranih programov, se za te programe prijavitelju-izvajalcu izda sklep o sofinanciranju programa.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2018 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa, je 9.800 EUR.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do torka, 19. junija 2018. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas II 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali za založitev vloge.
8. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge v torek, 19. junija 2018. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 3 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo.
Vloge prijaviteljev, ki so pravočasne in formalno popolne, prijavitelji, strokovni delavci in prijavljeni programi pa izpolnjujejo pogoje in zahteve iz 3. in 4. točke razpisa, se uvrsti v postopek vrednotenja, kjer se program ovrednoti skladno s 4.2 točko »Merila za dodelitev sredstev«.
Vloge, ki se ne uvrstijo v fazo vrednotenja, se s sklepom zavržejo.
9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa predvidoma obveščeni v 30 dneh od skrajnega roka za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena ali dodeljena v ustrezni višini, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno pristojen organ.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: gasper.plestenjak@sport.si. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica 

AAA Zlata odličnost