Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice«, stran 6079.

  
Na podlagi 58., 59. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 32. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice« 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice« (Uradni list RS, št. 2/08, v nadaljevanju spremembe in dopolnitve).
2. člen 
(vsebina sprememb in dopolnitev) 
Predmet sprememb in dopolnitev je tekstualna sprememba odloka na celotnem področju Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrt obrtne cone Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 2/08).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
V 28. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dopustne tolerance:
– gradbene linije objektov se lahko med seboj združujejo in povezujejo v smeri vzhod–zahod, povezuje se gradbena linija objekta 1 do objekta 4 in gradbena linija objekta 5 do objekta 8,
– gradbena linija objekta 1, se lahko razširi in poveže proti severu do meje zazidalnega načrta, do parcelne št. 464/4, 466/5, 464/3, 466/2 k.o. Slovenske Konjice in proti zahodu do obstoječega objekta do parcelne. št. 473/5 k.o. Slovenske Konjice preko zelenih površin. Predvidita se dovoz in dostop na sosednji prostorski izvedbeni akt Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono UN 1/116,
– gradbena linija objekta 1a, se lahko razširi in poveže proti severu do meje zazidalnega načrta, do parcelne št. 477/1 k.o. Slovenske Konjice,
– gradbena linija obstoječega objekta izven območja zazidalnega načrta na parceli št. 473/1 k.o. Slovenske Konjice (severno od ceste a), lahko zaradi dozidave tega objekta sega v širini do 6 m znotraj tega zazidalnega načrta. Umestitev objekta je v južnem delu v minimalnem odmiku od pločnika, na parc. št. 473/5, 475/3, 479/67 k.o. Slovenske Konjice, v severnem delu pa v odmiku 4 m od parcelne meje oziroma manj ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika sosednjega zemljišča, vse ob pogoju pridobljenih soglasij vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora ter zakonsko opredeljenih odmikov,
– del opredeljenega objekta 1, na parc. št. 479/67 k.o. Slovenske Konjice se lahko nameni dovozom, dostopom in parkiranju osebnih avtomobilov ter tovornih vozil,
– zaradi spremenjenih lastniških razmer se dopusti izvedba novih uvozov in izvozov na posamezno gradbeno parcelo,
– opredeljene obvezne zelene površine severno, vzhodno in zahodno od objekta 1 ter severno in zahodno od objekta 1a, se zaradi navezave objektov na sosednja zemljišča lahko pozidajo, uredijo s škarpami ter podpornimi zidovi, namenijo dovozom, dostopom in parkiranju,
– tolerance ne smejo ovirati izvajanja zazidalnega načrta; spremembe morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.«
III. KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
5. člen 
(veljavnost odloka) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0043/2017(131)
Slovenske Konjice, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost