Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1985. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Šentjur, stran 6085.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji /ZVRK/ (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 96. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 21. redni seji dne 22. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o oglaševanju in plakatiranju v Občini Šentjur 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa pogoje in način oglaševanja in plakatiranja na območju Občine Šentjur ter plakatiranja za potrebe volilne in referendumske kampanje.
Najem stvarnega premoženja v lasti Občine Šentjur za namen oglaševanja in plakatiranja se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja najemanje stvarnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.
Splošni pogoji umeščanja objektov za oglaševanje v prostor ter druga vprašanja, vezana na prostorsko ureditev in umeščenost objektov za oglaševanje, se urejajo z občinskim prostorskim načrtom.
2. člen 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– objekti za oglaševanje so objekti, na katerih oziroma s katerimi je možno oglaševati; delijo se na stalne in začasne objekte za oglaševanje;
– oglaševanje je celota opravil v zvezi z upravljanjem z objekti za oglaševanje, ki vključuje tudi njihovo postavitev in vzdrževanje;
– plakatiranje je namestitev in odstranitev oglaševalskega predmeta na oziroma z objekta za oglaševanje;
– oglaševalski predmeti so plakati in drugi predmeti z značajem reklame, obvestila ali informacije, ki se nameščajo na objekte za oglaševanje;
– oglaševalec je fizična ali pravna oseba, ki naroča storitve oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih ali izvaja storitve oglaševanja in plakatiranja na začasnih objektih ali izvaja storitve oglaševanja in plakatiranja na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta.
Javna mesta so za potrebe izvajanja tega odloka definirana kot:
– javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina oziroma površine, ki so opredeljene z zakonodajo s področja graditve objektov in predpisi s področja urejanja prostora;
– objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov in prostorskega urejanja;
– javne površine v varovalnem pasu linijskih objektov, ki jih ureja veljavna zakonodaja s področja cest in železnic.
3. člen 
Oglaševanje in plakatiranje se izvaja kot:
– gospodarska dejavnost na stalnih ali začasnih objektih za oglaševanje;
– oglaševanje in plakatiranje za lastne potrebe;
– plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje.
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo le gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to.
4. člen 
Oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih, ki se nahajajo na javnih mestih in površinah, na katerih ima Občina Šentjur lastninsko, stvarno ali drugo pravico, ter plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje se znotraj območja občine izvaja kot izbirna gospodarska javna služba.
Izvajalec izbirne gospodarske javne službe /v nadaljnjem besedilu tudi izvajalec/ in upravljavec oglaševalskih mest iz prejšnjega odstavka je družba JKP Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o., matična št. 5466016, s sedežem na naslovu C. Leona Dobrotinška 18, Šentjur, kateri se podeli tudi pooblastilo za odmero občinskih taks iz naslova oglaševanja na javnih mestih.
Za plakatiranje na objektih iz prvega odstavka tega člena oglaševalec odda vlogo pri izvajalcu, ki oglaševalcu zaračuna taksno obveznost ter druge stroške plakatiranja. Izjemo predstavlja zagotovitev brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje.
5. člen 
Nov objekt za oglaševanje na javnih mestih se lahko postavi na predlog Občine Šentjur, izvajalca, krajevne skupnosti ali drugega oglaševalca. Za oglaševanje in plakatiranje na novih stalnih in začasnih objektih, ki se nahajajo na javnih mestih, je potrebno oddati vlogo pri izvajalcu, ki pred postavitvijo izda soglasje in zaračuna občinsko takso skladno z določbami odloka o občinskih taksah v Občini Šentjur. Izvajalec predpiše vlogo za izdajo soglasja z elementi, ki dokazujejo izpolnjevanje določb tega odloka.
Za postavitev novih stalnih ali začasnih objektov za oglaševanje poda predhodno soglasje tudi pristojni organ občinske uprave Občine Šentjur, zadolžen za področje komunalnega urejanja.
Oglaševanje in plakatiranje na objektih iz prvega odstavka tega člena vrši izvajalec ali oglaševalec.
6. člen 
Izvajanje tega odloka se uredi s pravilnikom, ki ga sprejme župan v roku treh mesecev po objavi tega odloka, upoštevajoč določbe prostorskih aktov Občine Šentjur. S pravilnikom se tako uredijo predvsem:
– vrste, velikosti in oblike objektov za oglaševanje;
– splošna merila za postavitev objektov za lastne potrebe;
– lokacije objektov za oglaševanje na javnih mestih ter
– drugi splošni in posebni pogoji za oglaševanje in plakatiranje, v kolikor to predvideva ta odlok.
7. člen 
Oglaševanje in plakatiranje na stalnih in začasnih objektih, ki se nahajajo na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta in na katerih Občina Šentjur nima lastninske, stvarne ali druge pravice, se izvaja ob predhodnem soglasju Občine Šentjur pod pogojem, da je na nameravanih mestih oglaševanja možno postavljati objekte za oglaševanje v skladu s sprejetimi prostorskimi akti. Oglaševalec pred nameravano postavitvijo stalnega ali začasnega objekta na Občino Šentjur naslovi vlogo s priloženim elaboratom, s katerim dokazuje izpolnjevanje določb tega odloka ter sprejetih pravnih aktov na področju prostorskega urejanja.
8. člen 
Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so nameščene na zgradbah ali njihovem pripadajočem zemljišču. Predmet tega odloka tudi niso usmerjevalne table in označbe ulic, ki spadajo pod usmerjevalni in obvestilni sistem.
Prav tako niso oglaševalski predmeti označbe gradbišč in informacijske table o projektih, sofinanciranih iz evropskih in drugih strukturnih skladov.
9. člen 
Oglaševanje in plakatiranje se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter ob upoštevanju vsakokratno veljavnega kodeksa Slovenske oglaševalske zbornice. Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega reda in miru, ni dovoljeno nameščati.
II. OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE 
10. člen 
Stalni objekti za oglaševanje so:
– veliki in mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji;
– stebri in drugi volumski objekti in naprave oglaševanja;
– obešanke na drogovih javne razsvetljave;
– slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture;
– samostoječe table za oglaševanje;
– svetlobne table in vitrine;
– obvestilni in usmerjevalni znaki;
– svetlobni napisi;
– slikovno ali znakovno obdelane stene in strehe zgradb;
– drogovi za čezcestne transparente in
– drugi podobni stalni objekti.
Začasni objekti za oglaševanje so:
– prenosljivi panoji;
– panoji, ki jih prenašajo ljudje;
– zastave;
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih;
– površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine;
– obvestilni in usmerjevalni znaki;
– drugi podobni premični objekti in naprave.
11. člen 
Elaborat za postavitev novega objekta za oglaševanje mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta za oglaševanje,
– podatke o oglaševalcu (dokazilo o registraciji, ki mora zajemati tudi dejavnost oglaševanja, razen če gre za oglaševanje v lastne namene),
– tehnične podatke o objektu za oglaševanje (načrt, predlog izvedbe z navedbo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost ipd.),
– kopijo katastrskega načrta z vrisano skico prostorske umestitve objekta za oglaševanje,
– soglasje lastnika nepremičnine,
– lokacijsko informacijo ter
– druga dokazila, ki so predvidena z obrazcem pristojnega organa in katerih namen je dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz tega odloka.
Soglasje za postavitev se lahko časovno omeji zaradi utemeljenih razlogov objektivne narave, ki onemogočajo dolgotrajnejšo postavitev objektov za oglaševanje. S soglasjem se lahko določi tudi rok za postavitev objekta. Če izvajalec oziroma investitor v predpisanem roku stalnega objekta za oglaševanje ne postavi, soglasje preneha veljati.
Občinska uprava Občine Šentjur lahko soglasje prekliče pred pretekom določenega časa v primeru:
– novo nastalih prometnih ali drugih razmer;
– izgradnje novih komunalnih objektov in naprav;
– da stalni objekt za oglaševanje ni več primeren ali potreben ali da ni primerno vzdrževan;
– neizpolnjenih drugih pogojev iz izdanega soglasja.
12. člen 
Za vse stalne objekte za oglaševanje je potrebno pridobiti dovoljenja in soglasja, predpisana z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo ter zakonodajo s področja graditve objektov.
V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen stalni objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture, ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa.
13. člen 
Objekti za oglaševanje morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– oblikovani morajo biti enotno za območje iste oglaševalske cone (tj. celotno vidno polje zaključene prostorske enote);
– oblikovno morajo biti usklajeni z drugimi elementi uličnega prostora in urbane opreme;
– nosilne konstrukcije morajo biti izdelane iz trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s predpisi;
– na njih mora biti vidna oznaka izvajalca oziroma oglaševalca;
– postavljeni morajo biti tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani oziroma sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni;
– postavljeni morajo biti tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij;
– morajo biti tehnično neoporečni in varni, kar izvajalec oziroma oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.
Postavljeni objekti za oglaševanje morajo zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa;
– nemoten dostop lastnikom in uporabnikom zemljišč;
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav ter
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
14. člen 
Objektov za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– če je predlagana postavitev v nasprotju s sprejetimi prostorskimi akti;
– na pokopališčih;
– na drevesih;
– na smetnjakih;
– na drugih mestih, kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost območja;
– na mestih, kjer bi postavitev zakrivala ostale objekte za oglaševanje, oglaševalske predmete, usmerjevalne table, označbe ulic ter prometno signalizacijo;
– na lokacije, kjer bi postavitev ovirala vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine;
– na površinah in objektih, kjer bi se zmanjšala prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak;
– na površinah, ki služijo kot interventne poti;
– na površinah, objektih in območjih, kjer prepoved oglaševanja oziroma postavljanja oglaševalskih predmetov določa veljavna zakonodaja.
S pravilnikom iz 6. člena tega odloka se lahko podrobneje določijo lokacije, kjer ni dovoljeno postavljati objektov za oglaševanje.
Skladno z določbami tega odloka ni dovoljeno:
– oglaševati brez dovoljenja ali soglasja za oglaševanje iz tega odloka ali v nasprotju z njim,
– poškodovati objekte za oglaševanje,
– trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati ali lepiti na avtomobile,
– lepiti male ali velike plakate na zunanje površine izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, gradbiščnih ograj, elektro in telefonskih omaric, avtobusnih postajališč in podobno,
– oglaševati na vozilih ali prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati ali drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi),
– oglaševati na nepremičninah v lasti občine brez najemne pogodbe za namene oglaševanja,
– nenamensko uporabljati in poškodovati objekte ali naprave za oglaševanje ter poškodovati in zakrivati vsebine oglaševanja.
Znotraj območij kulturne dediščine ni dovoljeno nameščati svetlobnih napisov.
15. člen 
Obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu občinskih cest ureja vsakokratni odlok o občinskih cestah v Občini Šentjur.
Oglaševanje v varovalnem pasu državnih cest ureja zakonodaja.
16. člen 
Izjemoma je možno postaviti objekte za oglaševanje na javnih mestih tudi izven določenih lokacij na podlagi pravilnika iz 6. člena tega odloka, vendar le za določen čas in ob izjemnih dogodkih (volitve ter kulturne, športne in druge prireditve, ki promovirajo občino oziroma njene ožje dele), upoštevajoč splošne pogoje iz tega odloka.
17. člen 
Kadar je potrebno stalne objekte za oglaševanje odstraniti zaradi spremembe prostorskega izvedbenega akta ali drugih posegov v prostor, ter pri postavitvi novih objektov za oglaševanje, določi občina njihove nove lokacije s pravilnikom.
III. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OGLAŠEVANJA IN PLAKATIRANJA 
18. člen 
Izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih na podlagi cenika, predhodno potrjenega s strani Občine Šentjur.
Cena se določi glede na velikost oglaševalskih predmetov, njihovo število in čas namestitve.
Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z investicijskim in operativnim vzdrževanjem, nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.
19. člen 
Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:
– Občini Šentjur in krajevnim skupnostim za prireditve, ki jih organizirajo;
– humanitarnim organizacijam;
– za oglaševanje neprofitnih dejavnosti društev, zavodov in organizacij s sedežem na območju Občine Šentjur;
– organizatorju volilne kampanje za potrebe volilne kampanje za določena brezplačna plakatna mesta, razen za dodatna plakatna mesta.
Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti izvajalcu deset dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden namen in čas oglaševanja ter vrsta objekta.
20. člen 
Izvajalec ima pravice in dolžnosti, da:
– organizirano vodi poslovanje in izvaja dejavnost oglaševanja in plakatiranja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglaševalskih predmetov ipd.);
– vsak objekt za oglaševanje označi z logotipom oglaševalca;
– redno vzdržuje in obnavlja objekte za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti, ki jih namešča na objekte za oglaševanje, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglaševalski predmet viseti na objektu za oglaševanje;
– so oglaševalski predmeti na objektu za oglaševanje primerno razvrščeni;
– odstranjuje z objektov za oglaševanje oglaševalske predmete, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom;
– poškodovane oglaševalske predmete odstrani v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh delovnih dni;
– vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov za oglaševanje;
– v roku dveh delovnih dni po prejemu pisnega opozorila uradne osebe organa inšpekcijskega ali redarskega nadzora odstrani vse oglaševalske predmete, ki niso nameščeni v skladu s tem odlokom;
– po preteku datuma veljavnosti oglaševalskih predmetov le-te odstrani, najkasneje pa mora to storiti v roku dveh delovnih dni;
– vodi kataster stalnih objektov za oglaševanje;
– redno vodi evidence o zasedenih oziroma razpoložljivih kapacitetah na objektih za oglaševanje ter evidenco o zaračunanih in plačanih taksnih obveznostih ter storitvah oglaševanja in plakatiranja; vsako leto mora izvajalec o navedenem izdelati poročilo za prejšnje koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca za preteklo leto predložiti Občini Šentjur;
– izvaja nadzor nad stanjem objektov za oglaševanje in o kršitvah obvešča pristojni medobčinski inšpektorat.
21. člen 
Občina Šentjur z upravljavcem iz 4. člena tega odloka sklene pogodbo, s katero se uredijo prenakazila prihodkov izbirne gospodarske javne službe oglaševanja in plakatiranja, plačilo storitev upravljanja objektov za oglaševanja na javnih mestih ter druga področja, pomembna za učinkovito izvajanje izbirne gospodarske javne službe na podlagi tega odloka.
IV. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE 
22. člen 
Oglaševanje za lastne potrebe je omejeno na sporočila o dejavnosti, registrirani v sodnem registru podjetja, in o blagu, ki izhaja iz te dejavnosti, in zajema oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov na poslovnih stavbah in prostorih oziroma na pripadajočih zemljiščih v lasti podjetij.
Na plakatnih mestih, namenjenih oglaševanju za lastne potrebe, je prepovedano komercialno oglaševanje.
V. OGLAŠEVANJE IN PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE 
23. člen 
Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi Občina Šentjur. Občina Šentjur brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, zagotovi vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
Občina lahko določi tudi dodatna plakatna mesta na stalnih in začasnih objektih, ki so organizatorjem volilne in referendumske kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
Občina najkasneje šestdeset dni pred dnevom glasovanja na volitvah oziroma petindvajset dni pred dnevom glasovanja na referendumu objavi lokacije in pogoje za pridobitev plakatnih mest iz prejšnjih odstavkov tega člena.
24. člen 
Na javni razpis, ki ga pripravi občina, se mora organizator volilne in referendumske kampanje priglasiti pisno, v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od petnajst dni.
25. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, vključno s sankcioniranjem kršitev oglaševanja in plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
26. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni medobčinski inšpektorat.
VII. PREKRŠKOVNE DOLOČBE 
27. člen 
Z globo se kaznuje za prekršek posameznik, samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika:
– če na javnih mestih postavlja objekte za oglaševanje in nanje namešča oglaševalske predmete oseba, ki ni izvajalec oziroma oglaševalec;
– če izvajalec redno ne vzdržuje in po potrebi ne obnavlja objektov za oglaševanje;
– če izvajalec na objektu za oglaševanje ne označi naziva svojega podjetja;
– če postavi objekte za oglaševanje brez soglasja izvajalca in občine ali v nasprotju z izdanim soglasjem;
– če v nasprotju z določili tega odloka namešča objekte za oglaševanje;
– če v nasprotju z določili tega odloka lepi in namešča oglaševalske predmete;
– če namešča objekte za oglaševanje, ki ne ustrezajo zahtevam tega odloka ali v nasprotju s prostorskimi zahtevami občinskega prostorskega načrta;
– če je prenehal razlog, zaradi katerega so objekti za oglaševanje nameščeni in le-ti niso odstranjeni v predpisanem roku;
– če poškoduje objekte za oglaševanje ter namerno poškoduje nameščene oglaševalske predmete;
– če krši ostala določila odloka.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se kaznuje:
– posameznik v višini 150 evrov;
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v višini 1.000 evrov;
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika v višini 150 evrov.
Če oglaševalec na podlagi izdane odločbe o odstranitvi objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov ne odstrani objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, jih na njegove stroške odstrani izvajalec izbirne gospodarske javne službe.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene objekte za oglaševanje, pa zanje nimajo soglasja ali veljavno sklenjene najemne pogodbe, morajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi pravilnika iz 6. člena tega odloka urediti oglaševanje skladno z odlokom, sicer pristojni inšpektorat odredi odstranitev objekta za oglaševanje ter izreče predpisano globo.
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 50/06), sprejeti Pravilnik o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje št. 007-6/2006 z dne 3. 7. 2006 pa smiselno velja do sprejema novega pravilnika, usklajenega z določbami tega odloka.
30. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018(230)
Šentjur, dne 22. maja 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti