Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1990. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, stran 6097.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – tehn. popr, 53/17, v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN).
2. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo na naslednjih parcelnih številkah: 1519/8, 1519/9, 758/5, 758/2, ter 1549/2 zaradi potrebe po širitvi dejavnosti podjetja Kovikor d.o.o., Šmartno pri Litiji.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve temeljijo na obstoječih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, razvojnih potrebah občine ter javnega in zasebnega sektorja, ob upoštevanju državnih strateških in izvedbenih prostorskih aktov.
(2) V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN se lahko izdelajo tudi druge ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora ali se izkažejo za koristne.
4. člen 
(postopek in roki za pripravo) 
(1) V okviru postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN se izvedejo naslednje aktivnosti, po okvirnem terminskem planu:
Faze 
Roki
Objava Sklepa o začetku priprave akta 
maj 2018
Izdelava osnutka OPN in objava gradiva na strežniku MOP za pridobitev prvega mnenja 
60 dni po zaključku analize razvojnih pobud oziroma po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem
Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni po objavi osnutka OPN
Vloga za pridobitev odločbe CPVO 
30 dni po prejemu zadnjega prvega mnenja
Dopolnitev osnutka OPN v skladu z zahtevami iz podanih mnenj 
30 dni od prejema in uskladitve prvih mnenj
1. obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN na seji delovnih teles in občinskega sveta 
skladno s predpisom
Javna razgrnitev in javna obravnava 
37 dni
Stališča do podanih pripomb 
30 dni po zaključku javne razgrnitve
Priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN in objava na strežniku MOP 
30 dni po sprejemu stališč
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni
Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN 
30 dni po prejemu zadnjega drugega mnenja
Obravnava in sprejem akta z odlokom na seji občinskega sveta 
skladno s predpisi
Objava odloka v Uradnem listu RS 
objava po sprejemu na občinskem svetu
(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
(3) V primeru pridobitve odločbe o obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje CPVO, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN, ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja ter zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. Posledično se podaljša tudi terminski plan izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev OPN.
5. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
Za področje razvoja poselitve:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Za področje kmetijstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Za področje upravljanja z vodami:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Za področje ohranjanja narave:
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
Za področje varstva kulturne dediščine:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Za področje trajnostne mobilnosti:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje pomorskega in zračnega prometa:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje rudarstva:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje energetike:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– ELES, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana;
Za področje zaščite in reševanja:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Za področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
Za področje vojnih in prikritih grobišč:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
Za področje blagovnih rezerv:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Za področje lokalnih cest:
– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
– JSKP Litija, Ponoviška cesta, Litija,
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana;
Za področje zdravja:
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Osnutek sprememb in dopolnitev OPN se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne dajo mnenj, se šteje, da na osnutek ali predlog odloka nimajo pripomb. Pripravljavcu ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(3) V primeru izkazane potrebe se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN pridobijo tudi mnenja drugih državnih ali lokalnih nosilcev urejanja prostora, ter organov, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPN v celoti financirata pobudnika.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati z dnem podpisa župana Občine Šmartno pri Litiji.
Št. 352-3/2007-965
Šmartno pri Litiji, dne 21. maja 2018
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost