Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1947. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice, stran 6000.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13 in 23/16; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 22. redni seji dne 30. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Dolenjske Toplice posamezne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne spomenike lokalnega pomena.
(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.
II. KULTURNI SPOMENIKI LOKALNEGA POMENA 
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:
Arheološka najdišča
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
1.
8613
Dolenje Gradišče – Gradišče
2.
110
Dolenjske Toplice – Arheološko najdišče Cvinger
3.
8615
Drenje – Gradišče Plešivica
Stavbe (profane)
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
4.
8477
Dolenjske Toplice – Konvalinkova hiša
5.
8478
Dolenjske Toplice – Kopališki dom
6.
8476
Dolenjske Toplice – Sitarjeva hiša
7.
8481
Dolenjske Toplice – Stara šola
8.
30478
Dolenjske Toplice – Tabor
9.
8479
Dolenjske Toplice – Zdraviliški dom
10.
8483
Kočevske Poljane – Hiša Kočevske Poljane 14
11.
8484
Kočevske Poljane – Hiša Kočevske Poljane 17
12.
14284
Kočevski Rog – Sprejemno središče na Bazi 20
13.
14115
Mali Rigelj – Bogčeva zidanica
14.
14114
Mali Rigelj – Grilova zidanica
15.
8725
Občice – Hiša Občice 6
16.
8678
Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Razvaline gradu Rožek
17.
14121
Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Šmalčeva kovačija
18.
9565
Soteska ob Krki – Grad Soteska
19.
8663
Soteska ob Krki – Razvaline gradu Stara Soteska
20.
9569
Soteska ob Krki – Hudičev turn
Stavbe (sakralne)
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
21.
2575
Cerovec pri Dolenjskih Toplicah – Cerkev sv. Trojice
22.
2571
Dolenjske Toplice – Cerkev sv. Ane
23.
2579
Dolenjske Toplice – Kapela Žalostne Matere božje
24.
2576
Gorenje Sušice – Cerkev sv. Roka
25.
2141
Kočevske Poljane – Cerkev Marije Pomočnice kristjanov
26.
2140
Kočevske Poljane – Cerkev sv. Andreja
27.
2572
Loška vas – Cerkev sv. Martina
28.
2142
Mali Rigelj – Cerkev sv. Uršule
29.
2573
Meniška vas – Cerkev sv. Antona Puščavnika
30.
2574
Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Cerkev sv. Nikolaja
31.
2293
Soteska ob Krki – Cerkev sv. Erazma
Spominski objekti in kraji
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
32.
4197
Dolenjske Toplice – Grob s spomenikom padlim
33.
14098
Dolenjske Toplice – Lukčeva kapelica
34.
30454
Dolenjske Toplice – Pokopališče
35.
22350
Gorenje Polje – Spomenik NOB
36.
4211
Kočevske Poljane – Grobnica padlih borcev VII. korpusa
37.
11130
Kočevske Poljane – Pokopališče
38.
4223
Kočevski Rog – Grobišče umrlih v partizanski bolnišnici Stari Log
39.
9397
Kočevski Rog – Lokacija partizanske bolnišnice Daleč hrib
40.
8730
Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Pugled
41.
8675
Nova Gora – Opuščena kočevarska vas
42.
22352
Podhosta – Spomenik NOB
43.
14120
Podstenice – Kapelica
44.
23134
Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Spomenik NOB
45.
4230
Soteska ob Krki – Spomenik NOB
Parki
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
46.
111
Dolenjske Toplice – Zdraviliški park
47.
7882
Soteska ob Krki – Grajski park
Drugi objekti in naprave
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
48.
30443
Dobindol – Vaški vodnjak
49.
30455
Dolenjske Toplice – Vodnjak na Zdraviliškem trgu
50.
10871
Soteska ob Krki – Elektrarna
51.
11113
Soteska ob Krki – Strojnica z lokomobilo
Naselja in njihovi deli
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
52.
8632
Kočevske Poljane – Vas
53.
674
Soteska ob Krki – Območje gradu Soteska
III. VARSTVENI REŽIMI 
3. člen
(splošni varstveni režimi) 
Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike 
– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti;
– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije;
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika;
– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance;
– ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak spomenik posebej, pod točko A-6);
– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote;
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika;
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Splošni varstveni režim za vplivno območje: 
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika;
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov;
– prepoved vseh posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali njegovo materialno substanco vključno z zasajanjem neavtohtonih dreves in grmovnic;
– za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine (obveznost pridobitve pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena z zakonom).
4. člen 
(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine) 
Varstveni režim za arheološka najdišča 
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine,
– nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe,
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča,
– prepoved uvedbe vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.
Posegi v arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni:
– na stavbnih zemljiščih znotraj naselij in v robnih delih najdišč, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
– v procesu znanstvenega preučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave, katerega sestavni del mora biti arhiv arheološkega najdišča. V primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati na kraju samem (in situ) in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
Varstveni režim za stavbe 
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti);
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova;
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov);
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora;
– sestavine in pritikline;
– stavbno pohištvo in notranja oprema;
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico;
– pojavnost in vedute;
– celovitost dediščine v prostoru;
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj avtentično stanje;
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta;
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti.
Varstveni režim za spominske objekte in kraje 
Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot kot so:
– avtentičnost lokacije;
– fizična pojavnost objekta;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti;
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika;
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo;
– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje;
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta;
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta;
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.
Varstveni režim za parke in vrtove
Varstveni režim za parke in vrtove določa ohranjaje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– zgodovinska zasnova (oblika, kompozicija, velikost, poteze);
– podoba v širšem prostoru in odnos z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene umeščenosti v prostor in navezave na pomembnejše stavbe – preprečevanje vnašanja prvin, ki niso v skladu z zasnovo);
– grajene ali oblikovane sestavine (poti in druge likovne prvine);
– naravne sestavine (rastline);
– preprečevanje posegov, ki lahko kvarno vplivajo na vitalnost rastlin in njihovo podobo ter na druge naravne sestavine, preprečevanje vnašanja rastlin, ki niso v skladu z vrtno zasnovo);
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin (preprečevanje posegov, ki ogrožajo rastiščne razmere);
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je možno:
– izvajati sanacijska dela na naravnih in grajenih prvinah vrtne zasnove;
– odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa in grmovnice ter druge rastline, ki niso v skladu z vrtno zasnovo;
– izvajati druge ukrepe, ki prispevajo k bolj urejeni podobi parkovne zasnove v skladu s konservatorskimi izhodišči.
Varstveni režim za drevorede določa ohranjaje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– zgodovinska zasnova (dolžina, oblika, struktura, urejenost, vrstna sestava);
– podoba v širšem prostoru in odnos z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe in značilne, zgodovinsko pogojene umeščenosti v prostor, preprečevanje vnašanja prvin, ki niso v skladu z zasnovo);
– drevesa – vključno s koreninami, deblom in krošnjami (preprečevanje posegov, ki lahko kvarno vplivajo na vitalnost dreves in njihovo podobo);
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj dreves (preprečevanje posegov, ki ogrožajo rastiščne razmere, omejevanje motornega prometa).
V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je možno:
– izvajati sanacijska dela na drevesih v skladu z izhodišči arboristike;
– odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa;
– izvajati druge ukrepe, ki prispevajo k bolj urejeni podobi drevoreda in ohranjanju njegove pričevalnosti v skladu s konservatorskimi izhodišči.
Varstveni režim za druge objekte in stavbe 
Za druge objekte in naprave velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– avtentičnost lokacije;
– fizična pojavnost objekta ali naprave;
– osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali naprave in način njenega delovanja;
– vsebinski in prostorski odnos med spomenikom in okolico;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika.
Varstveni režim za naselja in njihove dele 
Za naselja in njihove dele velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja);
– odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote);
– prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa);
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela;
– podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina);
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini;
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega);
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade);
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
IV. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV 
5. člen
(arheološka najdišča) 
Zap. št.: 1
Ime: Dolenje Gradišče – Gradišče
EŠD: 8613
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 3/1, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 12/5, 12/6, 13/2, 15, 17/1-del, 20, 22, 23, 25, 28, 30/1, 30/2, 36/1, 36/2, 36/3, 46/1, 46/3-del, 49/1, 49/2, 51, 52, 53, 54, 56, 57/1, 57/2, 60, 61, 62, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 75, 76, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 81, 82, 83/1, 83/2, 85/1, 85/2, 86/2, 88/1, 88/2, 90, 93, 97, 100, 101, 104/2, 131, 132, 144, 145/1, 145/2, 147/2, 147/3, 147/4, 147/6, 148/1, 148/2, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 149, 963/3-del, 963/5-del, 970/2-del, 970/6
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča;
– območje najdišča se varuje kot nedeljiva celota, ki jo (z izjemo že obstoječih gradenj) varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ). Prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti je zaželena. Lastnik oziroma posestnik mora zagotoviti upravljanje spomenika v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu (59. člen ZVKD-1).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednji določili:
– obdelava poljskih površin mora biti »podrejena« ohranjanju in prezentaciji najdišča – odstranjevanje drevesnih štorov, ustvarjanje novih poti, teras, vlak, drč, rigolanje in drugi posegi v tla niso dovoljeni;
– posegi, namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.: 2
Ime: Dolenjske Toplice – Arheološko najdišče Cvinger
EŠD: 110
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 321, 322, 323, 325/1, 326, 329/1, 330, 331, 332/1, 333/1, 335, 350, 351/17, 351/2
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *168, 2718, 2719, 2722/1, 2723, 2724, 2725, 2726/1, 2726/2, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734/1, 2734/3, 2735/1, 2737/1, 2738/1, 2739, 2741/2, 2743/2, 2744/1, 2744/2, 2745/1, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2754, 2755, 2756, 2757, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773/1, 2773/2, 2775, 3325, 3326-del, 3330/1, 3331/1, 3336/1, 3336/2, 3337, 3342, 3343, 3347/1, 3347/2, 3348/3, 3348/4, 3348/5, 3348/6, 3350/1, 3350/2, 3352/1, 3352/2, 3352/3, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372/1, 3372/2, 3372/3, 3372/4, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394/1, 3397/1, 3398/1, 3401/1, 3402/1, 3405/1, 3406/1, 3409/1, 3410/1, 3413/1, 3414/1, 3417/1, 3418/1, 3421/1, 3422/1, 3425/1, 3426/1, 3429/1, 3430/1, 3433/4, 3434/1, 3437/1, 3437/6, 3438/1, 3438/3, 3441/1, 3442/1, 3445/1, 3446/1, 3448/1, 3449/1, 3452/1, 3453/1, 3456/1-del, 3457/2-del, 3460/3, 3461/1, 3533/3, 3534/1, 3846/2, 3846/3, 3846/4, 3849, 4452-del, 4453, 4455/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča;
– območje najdišča se varuje kot nedeljiva celota, ki jo (z izjemo že obstoječih gradenj) varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ). Prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti je zaželena. Lastnik oziroma posestnik mora zagotoviti upravljanje spomenika v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu (59. člen ZVKD-1).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednji določili:
– zlasti pri gospodarjenje z gozdom, v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom, mora biti to podrejeno ohranjanju in prezentaciji najdišča – odstranjevanje drevesnih štorov, ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni;
– posegi, namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.: 3
Ime: Drenje – Gradišče Plešivica
EŠD: 8615
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: 1245/9-del, 1245/10-del, 1245/11-del, 1245/12-del, 1257, 1258/1, 1258/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča;
– območje najdišča se varuje kot nedeljiva celota, ki jo (z izjemo že obstoječih gradenj) varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ). Prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti je zaželena. Lastnik oziroma posestnik mora zagotoviti upravljanje spomenika v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu (59. člen ZVKD-1).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednji določili:
– zlasti pri gospodarjenje z gozdom, v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom, mora biti to podrejeno ohranjanju in prezentaciji najdišča – odstranjevanje drevesnih štorov, ustvarjanje vlak, drč in drugi posegi v tla niso dovoljeni;
– posegi, namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
6. člen 
(stavbe profane) 
Zap. št.: 4
Ime: Dolenjske Toplice – Konvalinkova hiša
EŠD: 8477
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Naselje: Dolenjske Toplice
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 404/1, 404/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, volumen, gabariti, osnost in simetričnost) s pripadajočim vrtom;
– avtentičnost materialne substance, gradbeno zasnovo objekta in notranji razpored prostorov;
– arhitekturni detajli: oblika in podoba strehe ter strešna konstrukcija, leseni detajli in ostali oblikovani zidani elementi na fasadi (členitev s horizontalnimi venci ter boljše oblikovane in profilirane okenske preklade v nadstropju), rozeta s krogovičjem za zračenje strešne konstrukcije, arhitekturna členitev, stavbno pohištvo …
– v notranjosti objekta se varuje zlasti lesena stropna konstrukcija, stavbno pohištvo s pripadajočim okovjem, lesena dvokrilna škatlasta okna s pripadajočimi polkni, leseno stopnišče, tlake, peči in pripadajoče dimniške odprtine …
– ohranja se doprsni kip dr. Konvalinke.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe ter naslednje določilo:
– na vrtu ni dopustno postavljanje novih objektov, ohranja se zeleni odprt prostor z ustrezno zasaditvijo.
Zap. št.: 5
Ime: Dolenjske Toplice – Kopališki dom
EŠD: 8478
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Naselje: Dolenjske Toplice
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 447/3, 447/4, 447/12
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 447/1, 447/3, 447/4, 447/5, 447/6, 447/7, 447/8, 447/9, 447/11, 447/12, 447/14, 470/1-del, 480/8-del, 963/2, 963/5-del, 963/8, 963/19-del, 973/1, 973/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– varuje se pojavnost spomenika v prostoru (višina, volumen, gabariti, osnost in simetričnost);
– varuje se avtentičnost materialne substance, gradbeno zasnovo objekta in notranji razpored prostorov v pritličju;
– varujejo se arhitekturni detajli: oblika in podoba strehe ter strešna konstrukcija, leseni detajli in ostali oblikovani zidani elementi na fasadi (členitev s horizontalnimi venci ter oblikovane in profilirane okenske preklade v nadstropju), arhitekturna členitev, stavbno pohištvo …
– na zunanjosti objekta se posebej varuje dekorativne dele fasade (rustika, simsi ipd.) in vhodni kamniti portal;
– v notranjosti objekta se posebej varujeta Knežji in Jamski bazen.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe ter naslednji določili:
– objekt ohranja sedanjo funkcijo, vse spremembe in dopolnitve dejavnosti v objektu, morajo prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednja določila:
– na trgu ni dopustno postavljanje novih trajnih ali začasnih objektov, reklam ali drugih oznak, ohranja se odprt prostor;
– znotraj vplivnega območja spomenika je prepovedano trajno parkiranje ali urediti javno parkirišče;
– zagotoviti je potrebno javno dostopnost spomeniškega območja;
– predvidi se celostna ureditev trga med Kopališkim in Zdraviliškim domom.
Zap. št.: 6
Ime: Dolenjske Toplice – Sitarjeva hiša
EŠD: 8476
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Naselje: Dolenjske Toplice
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 407/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, volumen, gabariti, osnost in simetričnost) s pripadajočo funkcionalno površino in zasaditvijo dreves (stari kostanji in lipa);
– avtentičnost materialne substance, gradbeno zasnovo objekta in notranji razpored prostorov;
– arhitekturni detajli: oblika in podoba strehe ter strešna konstrukcija, leseni detajli in ostali oblikovani zidani elementi na fasadi (bifora v »piano nobile«, rozeti s krogovičjem za zračenje strešne konstrukcije, členitev s horizontalnimi venci ter boljše oblikovane in profilirane okenske preklade v nadstropju), arhitekturna členitev, stavbno pohištvo;
– v notranjosti objekta se varuje zlasti obokano pritličje in lesene tramovne medetažne plošče z beleži, kasetirana vrata z medeninastim okovjem, lesena dvokrilna škatlasta okna s pripadajočimi polkni, leseno stopnišče z ograjo, lesene tlake v nadstropju, zidane lončene peči v nadstropju.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe ter naslednja določila:
– ohranjanje arhitekturne zasnove in vsemi oblikovanimi elementi (tlorisi vseh etaž, streha, fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi: delilni venec med etažama, kapni venec, obrobe okrog okenskih in vratnih odprtin, obokano pritličje in lesene tramovne medetažne plošče z beleži, kasetirana vrata z medeninastim okovjem, lesena dvokrilna škatlasta okna s pripadajočimi polkni, leseno stopnišče z ograjo, leseni tlaki v nadstropju, zidane lončene peči v nadstropju, rozeta s krogovičjem za zračenje strešne konstrukcije, členitev s horizontalnimi venci in njihova členjenost, ter boljše oblikovane in profilirane okenske preklade v nadstropju, leseni gank v nadstropju, kamniti portal in oblikovana lesena dvokrilna vrata…);
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritih, konstrukciji, materialih, strukturi in barvni podobi;
– vsebine v objektu morajo prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– na dvorišču ni dopustno postavljanje novih objektov, ohranja se odprt javni prostor z zasaditvijo starih dreves (kostanji in lipa).
Zap. št.: 7
Ime: Dolenjske Toplice – Stara šola
EŠD: 8481
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Naselje: Dolenjske Toplice
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 464/2, 469/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– varuje se pojavnost spomenika v prostoru (višina, volumen, gabariti) in arhitekturno krajinsko zasnovo;
– ohranja se obstoječi volumen stavbe in konstrukcijo objekta s principi gradnje (obokan strop v pritličju – I profil in lok, ter nosilci v nadstropju);
– varuje se avtentičnost materialne substance, gradbeno zasnovo objekta in prvotni notranji razpored prostorov, ki pa se ga lahko spreminja z dodajanjem predelnih sten, ne pa z rušenjem originalnih zidov;
– varuje se osnovni volumen stopnišča in njegovo pojavnost z značilno ločno oblikovanostjo – lahko se menja posamezne elemente (nastopne plošče, ograja, držala ...);
– na zunanjosti objekta se posebej varuje dekorativne dele fasade (rustika, simsi ipd.) in vhodni klasicistično oblikovani portal;
– varuje se obliko in podobo strehe nad osnovnim gabaritom, v največji možni meri se ohranja originalno leseno konstrukcijo ostrešja, ki pa se jo lahko prilagodi in pregradi z montažnimi stenami po potrebi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe ter naslednji določili:
– nova namembnost objekta mora prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– na dvorišču ni dopustno postavljanje novih objektov.
Zap. št.: 8
Ime: Dolenjske Toplice – Tabor
EŠD: 30478
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 448/5, 448/6, 452/11, 452/12, 452/14
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– celotna poteza nekdanjega obzidja tako njegov vidni del kot tudi ohranjeni deli v temeljih in zidovih cerkve sv. Ane in župnišča;
– ohranjene strelne line v južnem delu ohranjenega dela obzidja.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe ter naslednje določilo:
– ob gradbenih posegih na zunanjih zidovih župnišča je potrebno opraviti predhodne raziskave, ki bodo lahko potrdile potek in ohranjenost posameznih segmentov obzidja.
Zap. št.: 9
Ime: Dolenjske Toplice – Zdraviliški dom
EŠD: 8479
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Naselje: Dolenjske Toplice
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 470/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– varuje se pojavnost spomenika v prostoru (višina, volumen, gabariti, osnost in simetričnost);
– varuje se avtentičnost materialne substance in gradbeno zasnovo objekta;
– varuje se tlorisna razporeditev pritličja;
– varujejo se arhitekturni detajli: oblika in podoba strehe ter strešna konstrukcija, leseni detajli in ostali oblikovani zidani elementi na fasadi (vhodni portalni reliefni okvir in biforo nad njim, okenske obrobe, oblikovane in profilirane okenske preklade v nadstropju), arhitekturna členitev, stavbno pohištvo z originalnim okovjem in polkni …
– varujejo se interierji pritličja hotela z vsemi poslikavami, znamenitim kristalnim lestencem in originalnim stavbnim pohištvom Kristalne dvorane v restavraciji;
– varujejo se vsa stopnišča in oblikovane luči na stopniščih;
– ohranja se spominska plošča na vhodni fasadi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe ter naslednja določila:
– ohranjanja se zasnova ter vsa stropna dekoracija nekdanje velike dvorane (danes Kristalna dvorana);
– objekt ohranja sedanjo funkcijo, vse spremembe in dopolnitve dejavnosti v objektu, morajo prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali.
Zap. št.: 10
Ime: Kočevske Poljane – Hiša Kočevske Poljane 14
EŠD: 8483
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: 88/2-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: 88/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– tlorisna zasnova, gradbena substanca in notranji razpored prostorov;
– zunanjost hiše s fasadnim okrasjem;
– oblika in podoba strehe, pri čemer strešne konstrukcije in naklon strehe ni dopustno spreminjati;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– ohranjanje stavbne zasnove z vsemi oblikovanimi elementi (tloris, fasade, streha);
– ohranjanje fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi (obrobe okrog vrat in okenskih odprtin, vogali);
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– morebitne dejavnosti v hiši morajo prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– okrog hiše ni dopustna postavitev in gradnja objektov, ki bi preprečevali pogled na hišo;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 11
Ime: Kočevske Poljane – Hiša Kočevske Poljane 17
EŠD: 8484
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: 103/3-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: 103/3, 103/4
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– tlorisna zasnova, gradbena substanca in notranji razpored prostorov;
– zunanjost hiše s fasadnim okrasjem;
– oprema gostinskih prostorov v pritličju;
– oblika in podoba strehe, pri čemer strešne konstrukcije in naklon strehe ni dopustno spreminjati;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– ohranjanje stavbne zasnove z vsemi oblikovanimi elementi (tloris, fasade, streha);
– ohranjanje fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi (obrobe okrog vrat in okenskih odprtin, vogali);
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– morebitne dejavnosti v hiši morajo prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– okrog hiše ni dopustna postavitev in gradnja objektov, ki bi preprečevali pogled na hišo;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 12
Ime: Kočevski Rog – Sprejemno središče na Bazi 20
EŠD: 14284
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 1611/455, 1611/456
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 1611/455, 1611/456, 1611/459, 1611/460-del, 1611/472-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– celotna arhitekturna zasnova pritličja;
– strešna konstrukcija;
– fasada;
– stavbno pohištvo;
– barva in oblika kritine.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 13
Ime: Mali Rigelj – Bogčeva zidanica
EŠD: 14115
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *52/5
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *52/5, 1887, 1898, 1899
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– tlorisna zasnova, gradbena substanca in notranji razpored prostorov;
– zunanjost hiše z apnenim ometom;
– grafiti na zunanjščini stavbe;
– oblika in podoba strehe nad osnovnim gabaritom, pri čemer strešne konstrukcije in naklon strehe ni dopustno spreminjati;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– ohranjanje stavbne zasnove z vsemi oblikovanimi elementi (tloris, fasade, streha);
– ohranjanje fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi (obrobe okrog vrat in okenskih odprtin, vogali);
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– morebitne dejavnosti v in okrog zidanice morajo prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– okrog zidanice ni dopustna postavitev in gradnja objektov, ohranja se odprt prostor;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 14
Ime: Mali Rigelj – Grilova zidanica
EŠD: 14114
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *52/6
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *52/6, *52/7, 1878, 1879/1, 1879/2, 1879/3, 1880/1, 1880/2, 1881/1, 1881/2, 1885/1, 1885/2, 1886, 2275/2, 2283
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– tlorisna zasnova, gradbena substanca in notranji razpored prostorov;
– zunanjost hiše z apneno fasado in njenimi dekorativnimi elementi;
– oblika oken in vrat;
– oblika in podoba strehe, pri čemer strešne konstrukcije in naklona strehe ni dopustno spreminjati;
– ohranja se prvotna namembnost, dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene;
– ohranja se notranja oprema;
– ohranjajo se grafiti na stenah v notranjščini zidanice;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– ohranjanje stavbne zasnove z vsemi oblikovanimi elementi (tloris, fasade, streha);
– ohranjanje fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi (obrobe okrog vrat in okenskih odprtin, vogali);
– ohranjanje opreme in stenskih napisov v notranjščini zidanice;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 15
Ime: Občice – Hiša Občice 6
EŠD: 8725
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *60/3, 2781
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– tlorisna zasnova, gradbena substanca in notranji razpored prostorov;
– zunanjost hiše z apneno fasado;
– oblika oken in vrat;
– oblika in podoba strehe, pri čemer strešne konstrukcije in njenega naklona ni dopustno spreminjati;
– spominski plošči posvečeni kurirjem;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.: 16
Ime: Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Razvaline gradu Rožek
EŠD: 8678
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4372/187-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4372/187-del, 4372/188-del, 4372/189-del, 4372/190-del, 4372/191-del, 4372/198-del, 4372/204-del, 4372/205-del, 4372/441-del, 4372/443-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– lega v prostoru na ozkem skalnatem hrbtu nad udorno jamo Globočica;
– ohranjene stavbne strukture iz obdobja romanike, gotike in baroka;
– ohranjene zemeljske plasti.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim, ki je prilagojen pomenu kulturnega spomenika:
– dovoljena je konstrukcijska sanacija in prezentacija grajskih razvalin;
– prepovedano je odkopavati in zasipavati teren ter graditi gozdne vlake;
– prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
– dovoljeno je izvajati sanitarno sečnjo.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 17
Ime: Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Šmalčeva kovačija
EŠD: 14121
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *303/2 – del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Vplivno območje predstavlja bližnja okolica kovačije.
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *303/2, 1471/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– tlorisna zasnova, gradbeno substanca in notranji razpored prostorov;
– zunanjost hiše z apneno fasado in njenimi dekorativnimi elementi;
– oblika oken in vrat;
– oblika in podoba strehe, pri čemer strešne konstrukcije in njenega naklona ni dopustno spreminjati;
– v kovaški delavnici se ohranja prvotna namembnost, v zgornjih prostorih je dopuščena tudi sprememba namembnosti;
– v kovaški delavnici se ohranjajo kovaške naprave in oprema;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za stavbe.
Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– ohranjanje stavbne zasnove z vsemi oblikovanimi elementi (tloris, fasade, streha);
– ohranjanje fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi (obrobe okrog vrat in okenskih odprtin, vogali);
– ohranja se razporeditev prostorov v pritličju;
– v kovaški delavnici se ohranjajo kovaške naprave in orodja;
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 18
Ime: Soteska ob Krki – Grad Soteska
EŠD: 9565
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: *84
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– lega v prostoru;
– ohranjene stavbne strukture;
– zemeljske plasti.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim, ki je prilagojen pomenu kulturnega spomenika:
– prepovedano je odkopavati in zasipavati teren;
– prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
– dovoljeno je izvajati sanitarno čiščenje razvalin;
– dovoljena je sanacija in prezentacija grajskih razvalin ali njihova celovita prenova za muzejsko ali drugo kulturno namembnost z možnostjo interpoliranja novih stavbnih teles v nekdanjem tlorisu gradu.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 19
Ime: Soteska ob Krki – Razvaline gradu Stara Soteska
EŠD: 8663
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4372/1-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4372/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– lega v prostoru na skalnem pomolu nad reko Krko;
– ohranjene srednjeveške stavbne strukture iz obdobja romanike in gotike;
– zemeljske plasti vključno z obrambnim jarkom.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim, ki je prilagojen pomenu kulturnega spomenika:
– ohranjati je potrebno zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
– prepovedano je odkopavati in zasipavati teren ter graditi gozdne vlake;
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
– dovoljeno je izvajati sanitarno sečnjo.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Veljata splošni varstveni režim za vplivna območja in območju kulturnega spomenika prilagojeni varstveni režim:
– dovoljena je sečnja dreves za vzpostavitev vizualnega stika z ruševinami dvorca Soteska in ponovne vzpostavitve silhuete grajskih ruševin v kontekstu prostora;
– dovoljeno je redno vzdrževanje gozdne ceste v makadamski izvedbi.
Zap. št.: 20
Ime: Soteska ob Krki – Hudičev turn
EŠD: 9569
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: *79
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– lega v prostoru;
– ohranjene stavbne strukture;
– baročne stenske poslikave;
– vedute;
– zemeljske plasti.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebinam vrtnega paviljona:
– varovati je potrebno zgodovinske, kulturne, arhitekturne in likovne vrednote spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter poglede na spomenik;
– v vrtnem paviljonu so dovoljeni kulturni programi, kot so kulturne prireditve, promocijski dogodki in poroke;
– zagotoviti je potrebno javno dostopnost spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
7. člen 
(sakralni stavbni spomeniki) 
Zap. št.: 21
Ime: Cerovec pri Dolenjskih Toplicah – Cerkev sv. Trojice
EŠD: 2575
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 1059/1-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 1059/1, 1059/2, 1062/2, 1062/3, 1063, 1064, 1066/1, 1066/2, 1087/1, 1087/3
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost in lega spomenika v prostoru ter njegova višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve in originalna stavbna substanca;
– kamniti stavbni elementi (portali, okvirji oken ...);
– vsa baročna oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike …) iz druge polovice 17. oziroma prve polovice 18. stoletja;
– poslikava v prezbiteriju;
– dva svečnika v obliki angelov na konzolah z letnico 1841.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 22
Ime: Dolenjske Toplice – Cerkev sv. Ane
EŠD: 2571
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 452/11
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju in višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portali, stebri pevskega kora, kropilnik …);
– prvoten nivo in material tlaka v ladji in prezbiteriju;
– srednjeveška poslikava, skrita pod beleži v prezbiteriju;
– poznobaročen glavni oltar iz druge polovice 18. stoletja in njegov tabernakelj iz 1892, izdelek metliškega podobarja Jerneja Jereba;
– krstni kamen z letnico 1648;
– podobe križevega pota, izdelek ljubljanskega podobarja Karla Kramaršiča iz leta 1892;
– mehanizem stolpne ure, ki ga je leta 1835 izdelal Anton Auersperger iz Mirne;
– kamnita nagrobnika Cecilije Drašković, umrle 1803, vzidan v severovzhodno stranico prezbiterija in novomeškega meščana in svetnika Gregorja, vzidan v spodnji del severne stene ladje;
– kip Boga očeta iz druge polovice 18. stoletja iz porušene cerkve sv. Križa na Blatniku pri Črmošnjicah.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
Zap. št.: 23
Ime: Dolenjske Toplice – Kapela Žalostne Matere božje
EŠD: 2579
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 866/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru in njegova višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova kapele, njena namembnost, originalna stavbna substanca;
– dekorativna členitev fasad in zvonika;
– iluzionistična poslikava v apsidi, delo Franza Servacija viteza Kurz zum Thurn in Goldenstein iz leta 1856;
– oltarni kip Žalostne Matere božje, izdelek ljubljanskega kiparja Franca Zajca;
– kamnit tlak v kapeli;
– nagrobnika, vzidana na čelni fasadi.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
Zap. št.: 24
Ime: Gorenje Sušice – Cerkev sv. Roka
EŠD: 2576
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Dobindol
Parcelna številka: *43
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Dobindol
Parcelna številka: *43, *44, 896/2-del, 896/3-del, 896/5, 968
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru, lega v naselju in njegova višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portal, kropilnik ob glavnem vhodu v cerkev …);
– dekorativna poslikava fasad, danes skrita pod neustreznimi beleži;
– vsa oltarna oprema iz druge polovice 17. stoletja (oltarni menzi, oltarna nastavka, slike, kipi …) in vsa oprema iz 19. stoletja;
– vse sveto posodje;
– tlak cerkve.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 25
Ime: Kočevske Poljane – Cerkev Marije Pomočnice kristjanov
EŠD: 2141
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *37/1-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *50, *51, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/5-del, 1001/7, 1002, 1003, 1004/1, 1004/2, 1008/2, 1017/2, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *37/1, *37/2, *37/3, *37/6, *37/8, *37/9, *37/14, 526/1, 526/2, 546, 547, 551, 557, 559, 563, 564, 567/1, 568, 3415/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru in njegova višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve, originalna stavbna substanca in posamezni kamnoseški detajli (portal, okviri oken …);
– kamnit tlak v prezbiteriju in zakristiji ter betonski tlak v ladji iz leta 1889;
– dekorativna členitev fasad cerkvene arhitekture in zvonika ter njihova dekorativna poslikava;
– arhitekturna členitev notranjosti in njena dekorativna poslikava;
– baročna oltarna oprema iz poznega 17. stoletja (glavni oltar), zgodnjega 18. stoletja (oltar sv. Trojice) in sredine 18. stoletja (oltar sv. Barbare). kanonske table na oltarju sv. Trojice;
– prižnica s kipi evangelistov in baldahinom;
– podobe križevega pota;
– pevski kor in orgle, izdelek orglarja Mandlina iz leta 1862;
– steklen lestenec v ladji;
– zakristijska omara.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 26
Ime: Kočevske Poljane – Cerkev sv. Andreja
EŠD: 2140
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *1
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega in višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve in originalna stavbna substanca;
– dekorativna členitev zunanjščine in baročna oblika strehe zvonika;
– kamnit krstni kamen in posamezni kamniti kamnoseški detajli (portali, stebri pevskega kora, tlak v ladji in prezbiteriju …);
– vsa baročna oltarna oprema (oltarni nastavek glavnega oltarja, kipa v prezbiteriju) in Valentinu Metzingerju pripisana oltarna slika;
– vse postaje križevega pota iz 19. stoletja in njihovi nemški podnapisi;
– pevski kor in njegova ograja;
– tri bandere in zastava Poljanske dekliške kongregacije iz 19. stoletja;
– vsa vitražna okna, izdelek tirolskih delavnic iz let 1909–1912 in njihovi napisi;
– medeninasti svečniki, izdelek delavnice A. Samasse iz Ljubljane;
– vse sveto posodje (kelih, monštranca, ciborij …);
– kamnita ograjna slopa pred vhodom na cerkveni areal;
– križ, postavljen desno od vhoda na cerkveni areal, kot spomin na nekdanje pokopališče.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
Zap. št.: 27
Ime: Loška vas – Cerkev sv. Martina
EŠD: 2572
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *265
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *265, 4242/4, 4244/1, 4254, 4255, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272/1, 4273, 4274/1, 4277, 4278/1, 4278/2, 4278/3, 4279, 4283, 4285, 4286, 4287, 4291, 4292, 4294, 4295, 4299, 4300, 4305, 4306, 4309, 4310, 4313, 4314, 4316, 4317, 4320, 4321, 4323/1, 4323/2, 4324, 4326, 4328, 4329, 4332, 4334/1, 4334/2, 4335, 4336/1, 4336/2, 4338, 4339, 4340, 4341, 4343, 4349/1-del, 4351/5, 4468-del, 4469/3-del, 4471/3
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru, ambient cerkve s pokopališkim zidom in višinska dominanta zvonika;
– arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost in originalna stavbna substanca;
– arhitekturni členitvi fasad in cerkvene notranjosti;
– posamezni kamnoseški detajli (portal, okviri oken …);
– baročna okvirna stranska oltarja iz prvih desetletij 18. stoletja in slika sv. Frančiška v južnem oltarju;
– glavni oltar, izdelan v drugi četrtini 19. stoletja v baročni podobarski tradiciji;
– vse cerkveno posodje;
– baročen Kristus na lesenem križu;
– lestenec (večna luč) v ladji;
– kamnito obzidje in njegova vhodna partija na pokopališče okoli cerkve.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 28
Ime: Mali Rigelj – Cerkev sv. Uršule
EŠD: 2142
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *39/1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *39/1, 1791/5, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1941, 1942, 1943, 1945, 1949/1, 1949/2, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1952, 1953, 1954, 1967/1-del, 1967/3, 1969/1, 1969/2, 1970/1, 1970/2, 1973, 1975, 1981, 1982, 1983/1, 1983/2, 1984/1, 1984/2, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1995, 1996, 2007, 2008, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020, 2024, 2026/1, 2026/2, 2030, 2031/1, 2031/2, 2031/3, 2037/1, 2048/1-del, 2048/3, 2050, 2051, 2056, 2057, 2060/1, 2060/2, 2061/1, 2061/2, 2068, 2069, 2072, 2073, 2076, 2077, 2080, 2081-del, 2082, 3411/1-del, 3411/3-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru in njegova višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portal, okviri oken …);
– dekorativna poslikava na fasadah prezbiterija v obliki opečno rdečih vogalnikov in venca z rombi;
– glavni oltar iz druge polovice 18. stoletja in vsa njemu pripadajoča oprema (kip sv. Uršule, slika sv. Elije, svečniki).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 29
Ime: Meniška vas – Cerkev sv. Antona Puščavnika
EŠD: 2573
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *168
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *168, 3325, 3355-del, 3357-del, 3358-del, 3361-del, 3461/1-del, 3846/2, 3846/3, 3846/4, 3849
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru in njegova višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli, npr. portal …;
– prvotna dekorativna poslikava fasad v obliki horizontalnih in vertikalnih pasov, ki tvorijo slikane okvire s temnejšimi okrasnimi polnili;
– marmorni glavni oltar iz konca 17. stoletja in lesen okvirni oltar sv. Florijana iz prve polovice 18. stoletja;
– votivni podobi iz let 1680 in 1741;
– sliki sv. Notburge in sv. Antona;
– vse sveto posodje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 30
Ime: Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Cerkev sv. Nikolaja
EŠD: 2574
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *67
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: *67, 2337/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru, njegova lega v naselju in višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portal, okviri oken …);
– značilna dekorativna členitev fasad;
– glavni oltar iz sredine 18. stoletja;
– pevski kor;
– lesena krila glavnih vrat, njihovo okovje in ključavnica;
– kamnit tlak pod zvonikom.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 33
Ime: Soteska ob Krki – Cerkev sv. Erazma
EŠD: 2293
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: *78
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: *78, 699/2, 700/1, 700/2-del, 700/3, 700/4, 700/7, 706/1-del, 706/2,
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru in njegova višinska dominanta;
– arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna stavbna substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portal, okviri oken, stebri pevskega kora, okviri lina za zvonove …);
– dekorativna členitev fasad in zvonika;
– varujejo se obstoječi ometi s srednjeveškimi freskami na fasadi, ki so skriti pod beleži;
– baročna oblika strehe zvonika;
– poslikava na oboku prezbiterija z upodobitvami skrivnosti rožnega venca in naslikana iluzionistična arhitektura glavnega oltarja, delo Franza Servacija viteza Kurz zum Thurn in Goldenstein iz leta 1855. Tudi poslikava iz 18. stoletja, skrita pod Goldensteinovo;
– oltarna slika svetega Erazma in vsa oltarna oprema (tabernakelj, svečniki …);
– oltar Gospodove smrti na Kalvariji iz ok. leta 1736 in božji grob v njegovi menzi v južni stranski kapeli ter vsa njegova oprema (svečniki, keruba …). tudi slika Križanja s prizorom vic;
– oltar sv. Tekle v severni kapeli iz druge polovice 18. stoletja in vsa njegova oprema (slike, kipi, tabernakelj, svečniki …);
– podobe križevega pota s prizori po Fürichu, ki jih je leta 1903 priskrbel Franc Gotwald iz Dunaja, in njihovi klasicistični okviri;
– pevski kor in baročna orgelska omara z registrom Fr. Jenka iz leta 1929;
– krstni kamen v kapeli sv. Tekle;
– baročne cerkvene klopi z volutasto oblikovanimi stranicami;
– stol iz 17. stoletja, predelan v sedež za duhovnika, in zakristijska omara iz druge polovice 18. stoletja;
– vse sveto posodje (kelihi, relikviarij) in lavabo;
– krstni kamen v severni stranski kapeli;
– grb družine Gallenberg na zunanji in napisna plošča Ivana Adama Gallenberga na notranji slavoločni steni;
– kamnit tlak v notranjosti cerkvi in pod zvonikom ter kamnite stopnice na pevski kor;
– grobnica pod tlaki ladje in njena nagrobna plošča;
– kamnito obzidje pokopališče in kamnita vratna podboja, sestavljena iz rezanih kvadrov, zaključenih s piramido in kroglo na vrhu;
– na pokopališču se varujejo litoželezni nagrobniki Auerspergovega gozdarja Antona Wiesta, pokopanega leta 1849 in Theresie Wiest, pokopane leta 1830, in Barbare Zbožensky, soproge okrajnega gozdarja kneza Auersperga, pokopane leta 1890.
– litoželezen nagrobnik soteških župnikov Blaža Lebna, pokopanega leta 1853 in Alojzija Volca, umrlega leta 1963, ter grob poljanskega župnika Janka Lobeta, umrlega leta 1929.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje in naslednje določilo:
– postavitev novih nagrobnih plošč ob varovane nagrobne spomenike je možna s soglasjem službe za varstvo kulturne dediščine tako, da nova plošča ali nagrobni spomenik ne zakriva varovanega nagrobnika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
8. člen 
(spominski objekti in kraji) 
Zap. št.: 32
Ime: Dolenjske Toplice – Grob s spomenikom padlim
EŠD: 4197
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 866/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– avtentičnost lokacije;
– fizična pojavnost objekta;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.: 33
Ime: Dolenjske Toplice – Lukčeva kapelica
EŠD: 14098
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 793-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 793, 828, 829/1, 829/3, 832
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– oblika v ometu reliefno izdelanih obrob okrog niš;
– tlorisna zasnova, gradbeno substanca in notranja zasnova glavne niše;
– zunanjost kapelice s stranskima nišama;
– oblika in naklon strehe;
– ohranja se oltarna menza in fragment stenske poslikave nad njo;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico;
– ohranja se primarna namembnost.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– ohranjanje stavbne zasnove z vsemi oblikovanimi elementi (tloris, fasade, streha);
– ohranjanje fasade s pripadajočimi dekorativnimi elementi (obrobe okrog vrat in okenskih odprtin, vogali);
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– morebitne dejavnosti v in okrog kapelice morajo prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– okrog kapelice ni dopustna postavitev in gradnja objektov, ohranja se odprt prostor;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati na fasado ali druge arhitekturne elemente fasade;
– pri tehničnem posodabljanju spomenikov in zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je treba kar najbolj ohranjati varovane sestavine spomenika;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 34
Ime: Dolenjske Toplice – Pokopališče
EŠD: 30454
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 866/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 866/2, 866/4, 866/6, 866/9, 866/10, 866/11, 866/14, 866/15, 866/16, 866/18, 866/19, 866/20, 867/2, 867/4, 959/2
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– avtentičnost lokacije – navedeni spomeniki se ohranjajo na prvotni lokaciji;
– fizična pojavnost objekta – nagrobniki se ohranjajo v sedanji obliki;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje določilo:
– postavitev novih nagrobnih plošč ob varovane nagrobne spomenike je možna s soglasjem službe za varstvo kulturne dediščine tako, da nova plošča ali nagrobni spomenik ne zakriva varovanega nagrobnika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 35
Ime: Gorenje Polje – Spomenik NOB
EŠD: 22350
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: 650/4-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: 650/4-del, 650/6-del, 1283/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– fizična pojavnost objekta;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 36
Ime: Kočevske Poljane – Grobnica padlih borcev VII. korpusa
EŠD: 4211
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: 1494-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– avtentičnost lokacije;
– fizična pojavnost objekta;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.: 37
Ime: Kočevske Poljane – Pokopališče
EŠD: 11130
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *105, 1494
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *105, 1461, 1489, 1494, 1502, 1506, 1507, 3409/3-del, 3419/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– avtentičnost lokacije;
– fizična pojavnost objekta;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje določilo:
– stari nagrobni spomeniki se ohranjajo na obstoječi lokaciji in se jih ne zamenjuje z novimi nagrobnimi spomeniki;
– lokacije novih pokopov naj sledijo ohranjeni strukturi grobnih polj;
– novi nagrobni spomeniki se lahko postavljajo na novih grobnih poljih.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 38
Ime: Kočevski Rog – Grobišče umrlih v partizanski bolnišnici Stari Log
EŠD: 4223
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 1611/472-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– avtentičnost lokacije;
– fizična pojavnost objekta – celotno obeležje s spominsko ploščo, urejenimi grobnimi polji in kamnitim zidcem, ki obkroža urejeno grobišče;
– vidne sledi lokacij objektov nekdanje bolnišnice v neposredni bližini spominskega obeležja;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.: 39
Ime: Kočevski Rog – Lokacija partizanske bolnišnice Daleč hrib
EŠD: 9397
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 1479/1-del, 1529, 1586-del, 1631-del
VPLIVNO OBMOČJE
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 1469-del, 1479/1-del, 1529, 1586-del, 1609-del, 1631-del, 1632/1-del, 1632/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– lokacija lesenega objekta v gozdu, kjer so še vidni ostanki nekdanje bolnišnice.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 40
Ime: Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Pugled
EŠD: 8730
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 1611/472-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 1611/472-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– avtentičnost lokacije;
– fizična pojavnost objekta – celotno obeležje z osrednjim stebrom, kamnitim zidcem in kamnitim tlakovanjem;
– vidne sledi lokacij objektov nekdanje bolnišnice v neposredni bližini spominskega obeležja;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 41
Ime: Nova Gora – Opuščena kočevarska vas
EŠD: 8675
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Stare žage
Parcelna številka: 1953, 2129, 2132/1, 2132/2, 2183, 2188, 2200, 2210, 2216, 2217, 2230, 2234, 2238/3, 2240/1, 2240/2, 2248-del, 2254/2, 2259, 2260, 2263, 2264/2, 2275, 2276/1, 2276/2, 2277, 2284/2, 2295, 2299/2, 2305/2, 2307, 2309/1, 2309/2, 2310/1, 2310/2, 2311, 2313, 2316, 2318, 2319/2, 2319/3, 2322, 2323, 2324, 2330, 2331/1, 2331/2, 2332, 2335/1, 2335/2, 2336, 2337, 2339, 2341/1, 2341/3, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346/1, 2346/2, 2347, 2349, 2350/1, 2350/2, 2359, 2360, 2363/2, 2364, 2365/1, 2365/2, 2365/3, 2368/3, 2369/2, 2369/3, 2369/4, 2371, 2372, 2373/2, 2374/1, 2379, 2380, 2384/1, 2384/2, 2386, 2387, 2389/2, 2390, 2392/1, 2392/2, 2393/2, 2398, 2399, 2402, 2404, 2405, 2406/2, 2407/2, 2408, 2409, 2410, 2412, 2415, 2416, 2417, 2418/2, 2419/2, 2420, 2421/2, 2422, 2424, 2425/1, 2425/2, 2425/3, 2428, 2431/1, 2431/2, 2433, 2438, 2439, 2440, 2441, 2444, 2445/1, 2445/2, 2446, 2447/1, 2447/2, 2448/2, 2455, 2460, 2463/1, 2463/2, 2469, 2471, 2472, 2479, 2480, 2481, 2482, 2486, 2488, 2490/1, 2490/2, 2490/3, 2491/2, 2493, 2494, 2495/1, 2496, 2506/1, 2506/2, 2507, 2508/1, 2508/2, 2510, 2512, 2514/1, 2514/2, 2516/1, 2516/2, 2517, 2518, 2520, 2525, 2526, 2527, 2529, 2530, 2532, 2534, 2535, 2536, 2538, 2543, 2544, 2545, 2550, 2556, 2557, 2560, 2565, 2569, 2570, 2574/1, 2574/2, 2576, 2577, 2581, 2582/1, 2582/2, 2583, 2588, 2590, 2592, 2593, 2594, 2595/1, 2595/2, 2595/3, 2597/1, 2597/2, 2597/5, 2597/6, 2597/7, 2597/8, 2597/9, 2604/2, 2604/4, 2604/5, 2604/6, 2604/7, 2605, 2606, 2608, 2611/2, 2613/2, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2620, 2622/1, 2622/2, 2623, 2625, 2626, 2628, 2629, 2631, 2633, 2634, 2636, 2637, 2638/1, 2638/2, 2643/1, 2643/2, 2643/3, 2643/4, 2643/5, 2645, 2646/3, 2646/4, 2647, 2649, 2650, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658/1, 2658/2, 2659/2, 2660, 2665, 2666/1, 2666/2, 2668, 2670, 2671, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679/1, 2679/2, 2683/1, 2683/2, 2683/3, 2683/4, 2686, 2688, 2689, 2691, 2693, 2695/2, 2699, 2701/1, 2701/2, 2701/3, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2709, 2714, 2717, 2718, 2725, 2731, 2735, 2736, 2745/1, 2745/2, 2750/1, 2750/2, 2751, 2752, 2753, 2755, 2756/1, 2756/2, 2766, 2767, 2771, 2775, 2777, 2778/2, 2779, 2780, 2783, 2787, 2792, 2793, 2794/1, 2794/2, 2798, 2800, 2807, 2808, 2812, 2813, 2814/2, 2817/3, 2818/1, 2818/3, 2820/2, 2820/3, 2823, 2824, 2826, 2831, 2835/2, 2836, 2869/2, 2869/3, 2869/4, 2869/5, 2869/6, 2869/7, 2870, 2900/1, 2900/2, 2903, 2904, 2905, 2908/2, 2929/2, 2931/1, 2931/3, 2931/4, 2931/5, 2935, 2937/2, 2937/3, 2937/4, 2937/5, 2944/2, 2973/2, 2974/1, 2974/2, 2975, 2976, 2977/1, 2977/2, 2977/3, 2978, 2983/1, 2983/2, 2984, 2985, 2988/1, 2988/2, 2988/3, 2989/1, 2989/2, 2989/3, 2991, 2992/1, 2992/2, 2992/3, 2993, 2994/1, 2995/1, 3008-del, 3019-del, 3329-del, 3330, 3333-del, 3337/1-del, 3337/2, 3337/3, 3337/4, 3337/5, 3337/9, 3342/1, 3345/1, 3345/2, 3346, 3354, 3355, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362/1, 3362/2-del, 3373/1-del, 3396/4-del, 3398, 3399, 3400, 3401
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča;
– območje najdišča se varuje kot nedeljiva celota, ki jo (z izjemo že obstoječih gradenj) varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti;
– arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ). Prezentacija spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegovih spomeniških kakovosti je zaželena. Lastnik oziroma posestnik mora zagotoviti upravljanje spomenika v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu (59. člen ZVKD-1).
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za arheološka najdišča, varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednja določila:
– gospodarska izraba površin mora biti »podrejena« ohranjanju in prezentaciji najdišča;
– prepoved odstranjevanja drevesnih štorov, ustvarjanje novih poti, teras, vlak, drč, rigolanje in drugih posegov v tla;
– posegi namenjeni prezentaciji najdišča so možni le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Zap. št.: 42
Ime: Podhosta – Spomenik NOB
EŠD: 22352
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4015/6
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4015/2-del, 4015/6
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– lokacija;
– fizična pojavnost objekta;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 43
Ime: Podstenice – Kapelica
EŠD: 14120
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 566-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Vplivno območje se nahaja neposredno v bližini kapelice.
Katastrska občina: Podstenice
Parcelna številka: 1629/2-del ceste, 1434-del, 566-del, 471/1-del in 472/1
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– tlorisna zasnova, gradbena substanca in notranji razpored prostorov;
– zunanjost hiše z apnenim ometom;
– oblika in podoba strehe nad osnovnim gabaritom, pri čemer strešne konstrukcije in lesene kritine ni dopustno spreminjati;
– ohranja se spominska plošča na fasadi kapelice;
– v kapelici se ohranja lesena klop;
– ohranja se namembnost za vzgojno izobraževalne in turistične namene;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje. Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– ohranjanje stavbne zasnove z vsemi oblikovanimi elementi (tloris, fasade, streha);
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom, strukturi in barvni podobi;
– morebitne dejavnosti v in okrog kapelice morajo prispevati k prezentaciji in ohranjanju pričevalnih kvalitet spomenika;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati ob kapelici ali na njeni fasadi,
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje.
Zap. št.: 44
Ime: Podturn pri Dolenjskih Toplicah – Spomenik NOB
EŠD: 23134
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4372/439
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– lokacija;
– oblika, material in pojavnost spomenika;
– ohranja se sedanja ureditev neposredne okolice spomenika.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.: 45
Ime: Soteska ob Krki – Spomenik NOB
EŠD: 4230
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: *78-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– avtentičnost lokacije;
– fizična pojavnost objekta;
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
9. člen 
(parki) 
Zap. št.: 46
Ime: Dolenjske Toplice – Zdraviliški park
EŠD: 111
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 464/1, 464/2, 464/3, 469/2, 470/1-del, 480/8-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 455/1, 458/5, 460/1, 464/1, 464/2, 464/3, 469/2, 470/1-del, 480/1, 480/5, 480/6, 480/7, 480/8-del, 481/1, 486/4, 963/5-del, 971/1-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– zgodovinska zasnova z 250 metrov dolgim drevoredom;
– podoba v širšem prostoru in odnos z okolico;
– grajene ali oblikovane sestavine (poti, in druge likovne prvine);
– naravne sestavine (drevesa, historični izbor rastlin, rastiščne razmere);
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za parke in vrtove ter za drevorede.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.: 47
Ime: Soteska ob Krki – Grajski park
EŠD: 7882
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: *79, 678, 679, 680/2-del, 684/2-del, 685/1, 685/2, 1274/48-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– zgodovinska zasnova;
– podoba v širšem prostoru in odnos z okolico;
– grajene ali oblikovane sestavine (vrtni paviljon, portali, poti, zidovi in druge likovne prvine);
– naravne sestavine (relief);
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za parke in vrtove ter za drevorede.
10. člen 
(drugi objekti in naprave) 
Zap. št.: 48
Ime: Dobindol – Vaški vodnjak
EŠD: 30443
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Dobindol
Parcelna številka: 1813-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– pojavnost spomenika v prostoru (višina, gabariti, volumen);
– tlorisna zasnova in gradbena substanca odprtega platoja nad zbiralnikom vode;
– oblika ograje in vrat;
– ohranja se prvotna namembnost, dopuščena pa je tudi sprememba namembnosti za vzgojno izobraževalne in turistične namene;
– ohranja se vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe ter varstveni režim za druge objekte in naprave. Poleg teh je treba upoštevati še specifične določbe za konkretni objekt, kar pomeni:
– ohranjanje stavbne zasnove z vsemi oblikovanimi elementi (tloris, krožni kamniti obod, stopnice);
– vse posege v spomenik in njegove dele je potrebno podrediti ohranjanju varovanih sestavin v obliki, legi, gabaritom, konstrukciji, materialom in strukturi;
– dovoli se redno vzdrževanje in obnavljanje celote ter pripadajočih ovrednotenih sestavin spomenika s tradicionalnimi tehnikami in naravnimi materiali;
– prepovedano je postavljati nosilce reklam in drugih oznak ter jih kakorkoli nameščati ob vodnjaku;
– ob ugotovitvi okrnitve kulturnega spomenika ali njegovega dela, kar ugotavlja Zavod ali pristojna inšpekcija, mora kršitelj zagotoviti povrnitev v stanje, enako stanju pred posegom, ali rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika.
Zap. št.: 49
Ime: Dolenjske Toplice – Vodnjak na Zdraviliškem trgu
EŠD: 30455
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Toplice
Parcelna številka: 963/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– celotna fontana z litoželeznim elementom in ureditvijo iz časa pred drugo svetovno vojno;
– lokacija vodnjaka.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za druge objekte in naprave.
Zap. št.: 50
Ime: Soteska ob Krki – Elektrarna
EŠD: 10871
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: 687/2-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– ohranjajo se turbina in vse naprave, ki so v istem prostoru s turbino;
– ohranja se jez, ki je skupen z na nasprotnem bregu stoječo žago.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za druge objekte in naprave.
Zap. št.: 51
Ime: Soteska ob Krki – Strojnica z lokomobilo
EŠD: 11113
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4372/616-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– parni stroj z vsemi drugimi napravami, ki so povezane z delovanjem parnega stroja;
– celoten objekt z vsemi arhitekturnimi elementi (streha, okna, vrata) in s kuriščem;
– litoželezen dimnik;
– ohranja se jez, ki je skupen z na nasprotnem bregu stoječo elektrarno.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za druge objekte in naprave.
11. člen 
(naselja in njihovi deli) 
Zap. št.: 52
Ime: Kočevske Poljane – Vas
EŠD: 8632
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *1, *2, *3/1, *3/2, *3/3, *3/4, *4, *5, *6/1, *6/2, *10/2, *10/3, *14, *16, *17/1, *17/2, *18/1, *18/2, *19/1, *19/2, *21/2, *23, *24, *26/2, *27, *28, *29, *31, *32, *78, *99, *102, *106, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 8/1, 8/2, 9/5, 9/7, 10/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 16/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 23/2, 24, 25, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 40, 41, 49/1, 49/2, 55, 56, 57, 62, 67, 68, 79, 80, 81, 82/1, 88/1, 88/2, 101/2, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 108/2, 109/2, 112, 113/3, 113/4, 115, 116, 119/1, 124/1, 125/1, 143/2, 144/2, 145/2, 146/2, 151/2, 152/2, 158/2, 163/2, 467/1, 468, 475, 476, 491-del, 497/1-del, 497/2, 497/3, 501-del, 504-del, 506-del, 509-del, 510-del, 513, 514, 515, 516, 521/6-del, 521/7-del, 574/5-del, 1671, 1674/2-del, 3409/4-del, 3409/9, 3414-del, 3415/1-del, 3415/2, 3418/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA SPOMENIKA
Katastrska občina: Poljane
Parcelna številka: *1, *2, *3/1, *3/2, *3/3, *3/4, *4, *5, *6/1, *6/2, *10/2, *10/3, *14, *16, *17/1, *17/2, *18/1, *18/2, *19/1, *19/2, *21/2, *23, *24, *26/2, *27, *28, *29, *31, *32, *78, *82, *99, *102, *106, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 8/1, 8/2, 9/5, 9/7, 10/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 16/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 23/2, 24, 25, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51, 52, 53/1, 53/2, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59/1, 59/2, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87/2, 88/1, 88/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 100, 101/1, 101/2, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 105, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 123, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126, 129, 132, 135, 137, 139, 142, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 147, 150, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 153, 156, 158/1, 158/2, 159, 161, 162, 163/1, 163/2, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 260, 262, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 274, 275, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 305, 306, 309, 310, 313, 314, 317, 318, 320, 322, 325, 328, 333, 335, 336/1, 336/2, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 375, 376, 377/1, 377/3, 387, 388, 390, 391, 395, 396, 399, 400, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 439, 442, 443, 446, 447, 448, 451, 452, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 467/1, 468, 469, 475, 476, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489/1, 489/2, 491, 497/1, 497/2, 497/3, 501, 502, 503, 504, 506, 509-del, 510-del, 513, 514, 515, 516, 521/6-del, 521/7-del, 574/5-del, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620, 623, 624, 627, 628, 631, 632, 635, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 653, 654, 655, 657, 658, 661, 662, 667, 668, 670, 671, 1546, 1600-del, 1608, 1614, 1635/1, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1670, 1671, 1674/2-del, 3409/4-del, 3409/9, 3414-del, 3415/1-del, 3415/2, 3416/1, 3416/6, 3416/7, 3417/1, 3417/8-del, 3417/9, 3418/1, 3418/2, 3419/1-del, 3421-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– prostorska pojavnost vasi, njena poselitvena zasnova in struktura,
– stavbni nizi in fasade stavb, ki oblikujejo ulice in zunanjo podobo vasi,
– kamnito stopnišče do zajetja vode iz studenca sredi vasi,
– kamniti oporni zidovi pri župnišču,
– posamezne vrednejše stavbe (cerkev, župnišče, šola) in domačije (Kočevske Poljane 17, Kočevske Poljane 14),
– zemeljske plasti z arheološkimi ostalinami.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za naselja.
Na območju je dodatno prepovedano:
– nameščanje sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic znotraj vasi na vedutno izpostavljenih mestih;
– nameščanje zunanjih enot klima naprav na vedutno izpostavljene dele stavb;
– nameščanje reklamnih panojev, svetlobnih zaslonov in svetlobnih napisov, anten in zbirnih omaric infrastrukturnih vodov (elektrika, plin ipd.) na prednje fasade stavb;
– historične nepozidane površine (vrtovi, sadovnjaki) ni dopustno pozidati – ohranja se odnos med pozidanimi in nepozidanimi površinami.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivno območje in naslednja določila:
Prepovedano je:
– nameščanje sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic znotraj vasi na vedutno izpostavljenih mestih;
– nameščanje zunanjih enot klima naprav na vedutno izpostavljene dele stavb;
– nameščanje reklamnih panojev, svetlobnih zaslonov in svetlobnih napisov, anten in zbirnih omaric infrastrukturnih vodov (elektrika, plin, ipd.) na prednje fasade stavb;
– združevati ali dobiti historične parcelacije zemljišč;
– postavitev objektov za začasno bivanje.
Zap. št.: 53
Ime: Soteska ob Krki – Območje gradu Soteska
EŠD: 674
LEGA IN OBSEG SPOMENIKA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: *79, *81, *82, *83, *84, *85, 677/3, 678, 679, 680/1, 680/2, 683/2-del, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5, 684/6, 685/1, 685/2, 686/1, 687/2, 1274/48-del
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: Gorenje Polje
Parcelna številka: *79, *81, *82, *83, *84, *85, *173, *190, *191, *194, *223, 671/1, 671/6, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 675/5-del, 675/6, 675/7, 675/8, 675/9, 675/10, 675/11, 675/12, 675/19, 675/20, 675/21, 675/30, 675/32, 676, 677/1, 677/2, 677/3, 678, 679, 680/1, 680/2, 681, 682/1, 682/2, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/7, 683/1, 683/2, 684/2, 684/3, 684/4, 684/5, 684/6, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 693/1, 693/2, 693/3, 693/4, 693/6, 693/7, 693/9-del, 693/10, 693/11-del, 693/12, 693/13-del, 1274/12-del, 1274/25, 1274/26, 1274/27, 1274/28, 1274/29-del, 1274/48-del, 1279/2-del, 1292/1-del
Katastrska občina: Podturn
Parcelna številka: 4351/2, 4351/6, 4351/7, 4356/1, 4356/2, 4356/3, 4359, 4362/1, 4362/5, 4362/6, 4362/7, 4372/615-del, 4372/616, 4467/1-del, 4467/3, 4467/6-del, 4470-del
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA
– lega v prostoru;
– ohranjene stavbne strukture in kompozicije;
– prostorske poteze;
– vedute;
– zemeljske plasti.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA
Za spomenik veljajo splošni varstveni režim za kulturne spomenike, varstveni režim za stavbe, varstveni režim za naselja in dodatni varstveni režim, ki je prilagojen značaju in vsebinam spomeniškega območja:
– varovati je potrebno zgodovinske, kulturne, arhitekturne, likovne in krajinske vrednote v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, ter vse vedute spomenika;
– ohranjati je potrebno topološke, morfološke in tipološke značilnosti prostora ter njegovo zgodovinsko pogojeno organizacijo;
– dovoljena je sanacija in prezentacija grajskih razvalin ali njihova celovita prenova za muzejsko ali drugo kulturno namembnost z možnostjo interpoliranja novih stavbnih teles v nekdanjem tlorisu gradu;
– v gospodarskih poslopjih so dovoljeni muzejski in drugi kulturni programi;
– znotraj območja spomenika je prepovedano urediti javno parkirišče;
– v območju spomenika ni dovoljeno rekonstruirati državne regionalne ceste z razširitvijo in spremembo radijev cestišča, dovoljena pa je izgradnja pločnikov in javne razsvetljave;
– zagotoviti je potrebno varno javno dostopnost spomeniškega območja;
– ohranjati je potrebno zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
– prepovedano je odkopavati in zasipavati teren;
– prepovedano je postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo kulturnega spomenika;
– dovoljeno je izvajati sanitarno čiščenje območja gradu.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA
Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.
12. člen 
(grafični del odloka) 
(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na zemljiško katastrskih prikazih (dalje ZKP) različnih meril (od 1:1000 do 1:10.000) vrisani centroidi, območja in vplivna območja spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (RKD).
(2) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije območij spomenikov v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na analogni prikaz v izvirniku.
V primeru interpretacije območij spomenikov zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra …), se smiselno upoštevajo območja spomenikov, prikazana v izvirniku.
V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov (parcelacija, komasacija, izravnava meje), novo parcelno stanje v ZKP ne vpliva na območja spomenikov. Potrebno je upoštevati projekcijo območja spomenika na novo stanje ZKP.
13. člen 
(priloge k odloku) 
Priloga k odloku so strokovne osnove: Razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Dolenjske Toplice – predlog (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0005/2015/5, maj 2018), ki se hranijo na sedežu Občine Dolenjske Toplice v spisu postopka in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen
(upravljanje) 
Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.
15. člen 
(obveznost javne dostopnosti) 
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih varovanih elementov.
16. člen 
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij) 
Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
17. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
18. člen 
(zaznamba v zemljiški knjigi) 
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih od 5. do vključno 11. člena tega odloka pri vsakem posameznem kulturnem spomeniku.
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Dolenjske Toplice preneha veljati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92) v tistem delu, ki se nanaša na nepremične kulturne in zgodovinske spomenike na območju Občine Dolenjske Toplice.
20. člen 
(hramba) 
Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Dolenjske Toplice in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2018
Dolenjske Toplice, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti