Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu, stran 6038.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu 
Št. 3501-1531/2015
Koper, dne 1. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odločba US, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 ter 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 31. maja 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu 
1. člen 
(1) Besedilo drugega odstavka 5. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu (Uradni list RS, št. 112/05, v nadaljevanju odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Plakatni prostori iz prvega odstavka tega člena so element mestne opreme, uredijo pa se na podlagi dovoljenja organa občinske uprave, pristojnega za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni urad). Plakatni prostori so lahko opremljeni s plakatnimi panoji, svetlobnimi vitrinami do 3 m2 (samostoječe in v sklopu avtobusnih postajališč), reklamnimi panoji z vrtljivo površino do 18 m2 (rotopanoji, rolopanoji) in elektronskimi reklamnimi panoji (displayi). Plakatni prostori in oprema so last Mestne občine Koper. Marjetica Koper te prostore in opremo upravlja kot element javne infrastrukture na podlagi pogodbe o upravljanju infrastrukture, sklenjene z Mestno občino Koper.«
2. člen 
(1) V prvem odstavku 6. člena se na koncu besedila črta pika in doda besedilo:
»in uporabo plakatnega prostora za komercialno oglaševanje. Pogoje uporabe plakatnega prostora za komercialne namene določi župan Mestne občine Koper.«
(2) V tretjem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Za uporabo plakatnega prostora za komercialne namene se izvede javno zbiranje ponudb ob smiselni uporabi določil drugega odstavka 24. člena tega odloka.«
3. člen 
(1) V prvem odstavku 26. člena se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– javnih površinah, če najemnik v svoje breme izvede postavitev reklamnih panojev z vrtljivo površino do 18 m2 (rotopanoji, rolopanoji) ali elektronskih reklamnih panojev (displayi), ki jih preda v last Mestni občini Koper. Medsebojna razmerja med najemnikom in Mestno občino Koper se uredijo s posebno pogodbo, v kateri se določijo razmerja uporabe postavljenega plakatnega mesta in čas trajanja pogodbe. V času trajanja pogodbe najemnik za tako pridobljeni oziroma uporabljeni plakatni prostor ne plačuje občinskih taks ter najemnine.«
(2) V drugem odstavku se za besedilom »Določba prvega odstavka se lahko uporabi samo za javne objekte«, črta vejica in doda besedilo »in javne površine,«.
4. člen 
V celotnem besedilu odloka se besedna zveza »Komunala Koper« oziroma beseda »Komunala« nadomesti z besedno zvezo »Marjetica Koper« oziroma besedo »Marjetica«, besedna zveza »komunalne takse« pa se nadomesti z besedno zvezo »občinske takse«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-1531/2015
Koper, dne 31. maja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
In virtù dell’Articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03, nonché Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
Sulle modifiche e integrazioni del Decreto sull'affissione e sulla segnaletica informativa 
N. 3501-1531/2015
Capodistria, 1 giugno 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
In virtù degli Articoli 21 e 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – sentenza della CC, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), degli Articoli 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11) nonché dell'Articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio Comunale del Comune Città di Capodistria, durante la sua seduta del 31 maggio 2018, ha approvato il
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni del Decreto sull'affissione e sulla segnaletica informativa 
Articolo 1 
(1) Il testo del secondo comma dell'Articolo 5 del Decreto sull'affissione e sulla segnaletica informativa (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 112/05, nel testo a seguire Decreto) si modifica e recita come segue:
»Gli spazi di affissione di cui al primo comma del presente articolo fanno parte degli arredi urbani e possono essere allestiti previo permesso dell'organo amministrativo comunale, competente per i servizi pubblici economici (nel seguito: ufficio competente). Gli spazi di affissione possono essere attrezzati con pannelli per manifesti pubblicitari, vetrine luminose fino a 3 m2 (autoportante e all'interno delle fermate dell'autobus), pannelli pubblicitari con una superficie girevole fino a 18 m2 (pannelli rotanti, pannelli roll up) e pannelli pubblicitari elettronici (display). Gli spazi di affissione e l’attrezzatura sono proprietà del Comune città di Capodistria e sono affidati in gestione alla Marjetica Koper quale elemento dell’infrastruttura pubblica, in base al contratto sulla gestione dell’infrastruttura, stipulato con il Comune città di Capodistria.«
Articolo 2 
(1) Nel primo comma dell'Articolo 6 alla fine del testo si sopprime il punto e si aggiunge il seguente testo:
»e l'utilizzo degli spazi di affissione a fini pubblicitari commerciali. Le condizioni per l'uso degli spazi di affissione a fine commerciale sono definite dal sindaco del Comune città di Capodistria.«
(2) Nel terzo comma alla fine del testo si aggiunge una nuova frase, che recita come segue:
»Per l'utilizzo degli spazi di affissione a fini commerciali si indice un gara pubblica al fine di applicare in modo pertinente le disposizioni del secondo comma dell'Articolo 24 del presente Decreto.«
Articolo 3 
(1) Al primo comma dell'Articolo 26 si aggiunge una nuova, terza, alinea, che recita:
»– sulle superfici pubbliche, se l’affittuario esegue a proprie spese l'installazione di cartelloni pubblicitari con una superficie rotante fino a 18 m2 (pannelli rotanti, pannelli roll up) o tabelloni elettronici (display), la cui proprietà viene consegnata al Comune di Capodistria. I rapporti tra l’affittuario e il Comune città di Capodistria sono regolati da un contratto speciale, nel quale vengono definiti i rapporti dell'utilizzo dello spazio di affissione e la durata del contratto. Durante la durata del contratto, l’affittuario non è tenuto al pagamento delle tasse comunali, ne dell’affitto.«
(2) »Nel secondo comma, dopo il testo, »La disposizione di cui al primo comma si applica solamente per gli impianti pubblici« si aggiunge il testo »e le superfici pubbliche«.
Articolo 4 
Nell'intero testo del Decreto il sintagma »Komunala Koper« ovvero la parola »Komunala« è sostituita dal sintagma »Marjetica Koper« ovvero »Marjetica«, inoltre nella versione slovena il sintagma »komunalne takse« è sostituito dal sintagma »občinske tak«.
Articolo 5 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3501-1531/2015
Capodistria, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost