Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1978. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018, stran 6076.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 77. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 32. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
ODLOK 
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.359.758
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.022.376
70
DAVČNI PRIHODKI
9.266.474
700
Davki na dohodek in dobiček
8.267.974
703
Davki na premoženje
750.000
704
Domači davki na blago in storitve
248.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.755.902
710
Udeležba na dobičku in dohodki  od premoženja
1.014.200
711
Takse in pristojbine
10.000
712
Globe in druge denarne kazni
12.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.000
714
Drugi nedavčni prihodki
681.702
72
KAPITALSKI PRIHODKI
393.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč  in nematerialnega premoženja
393.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
944.382
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
774.539
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
169.843
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.612.868
40
TEKOČI ODHODKI
3.090.155
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
652.900
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
104.760
402
Izdatki za blago in storitve
2.118.916
403
Plačila domačih obresti
30.000
409
Rezerve
183.579
41
TEKOČI TRANSFERI
5.279.791
410
Subvencije
43.000
411
Transferi posameznikom  in gospodinjstvom
3.436.654
412
Transferi neprofitnim organizacijam  in ustanovam
322.298
413
Drugi tekoči domači transferi
1.477.839
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.815.782
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.815.782
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
427.140
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
42.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
384.640
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–1.253.110
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
935.275
50
ZADOLŽEVANJE
935.275
500
Domače zadolževanje
935.275
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
168.107
55
ODPLAČILA DOLGA
168.107
550
Odplačila domačega dolga
168.107
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–485.942
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
767.168
XI.
NETO FINANCIRANJE  (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
1.253.110
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  31. 12. PRETEKLEGA LETA
808.470
9009
Splošni sklad za drugo
808.470
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0070/2018(110)
Slovenske Konjice, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost