Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1969. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017, stran 6055.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 21. seji dne 24. 5. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Pivka za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017.
2. člen 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2017 realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
REALIZACIJA 2017 v EUR
Skupina/ Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.262.975,70
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.112.013,56
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.450.458,92
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
3.782.838,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
538.331,04
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
129.289,88
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.661.554,64
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.474.566,45
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7.430,91
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
115.651,49
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
12.105,54
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
51.800,25
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
293.114,66
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
232.830,24
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
60.284,42
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
8.900,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
8.900,00
731 PREJETE DONACIJE 
IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
4.848.947,48
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.038.120,03
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
3.810.827,45
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.606.098,73
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.115.078,63
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
432.206,08
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
66.495,58
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
1.572.782,96
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
23.594,01
409 REZERVE
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.664.959,66
410 SUBVENCIJE
314.663,47
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.266.316,04
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
458.560,32
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
625.419,83
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.636.456,15
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.636.456,15
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
189.604,29
431 INVESTI. TRANSF. PRAV. 
IN FIZ. OSEBAM 
74.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
115.604,29
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I.-II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–343.123,03
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.149,50
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
5.149,50
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
5.149,50
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
254.451,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
254.451,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
191.691,96
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
191.691,96
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–275.214,49
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
62.759,04
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
343.123,03
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta 
Del 9009 splošni sklad za drugo-stanje 2016
369.149,34
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka za leto 2017.
Sestavni del zaključnega račun je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Ugotovljeno stanje sredstev na računu po Zaključnem računu proračuna za leto 2017 je 93.934,85 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2017 se z vsemi prilogami objavi na spletni strani Občine Pivka.
Št. 9000-21/2018
Pivka, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost