Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1982. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2017, stran 6080.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 124. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 21. redni seji dne 22. maja 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šentjur za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2017 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2017 se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 450-0001/2018(220)
Šentjur, dne 22. maja 2018
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.
 

AAA Zlata odličnost