Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Št. 5442-163/2018/14 Ob-2355/18, Stran 1344
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr, 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa 2014-2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2, z dne 6. 12. 2017, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Odredbe o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00 in 6/18 – ZIO-1), Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 90/13, v nadaljnjem besedilu: ReNPIO13-20), Resolucije Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (2011/C 372/01), Priporočilu Sveta Evropske unije z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (2012/C 398/01), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17, v nadaljnjem besedilu: ZPSI-1), Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15, v nadaljnjem besedilu: ZSOK) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, št. 3032-43/2018/10, z dne 6. 6. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014–2020), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
Vsebina javnega razpisa bo prispevala k doseganju rezultatov in kazalnikov ukrepa »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc«, od leta 2016–2022. V okviru navedenega ukrepa se že izvaja neposredna potrditev operacije »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2018« (v nadaljevanju NPO DIR I.), kateri bo sledilo nadaljevanje do leta 2022. Podrobnejša navezava na ukrep »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc« je opredeljena v 4.1. točki Navodil za prijavo na javni razpis, ki so del razpisne dokumentacije.
2.1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
2.2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, opredeljene pod točko 2.3.c. javnega razpisa.
Ciljna skupina
Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.
2.3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa zajema naslednje aktivnosti:
a. Promocijske aktivnosti
Promocijske aktivnosti zadevajo širjenje zavedanja o tem, da so številne posameznikove življenjske težave lažje rešljive z znanjem, da izobraževanje v odrasli dobi ni posebnost, pač pa normalen sestavni del tudi tega obdobja življenja ter, da se odrasli lahko prav tako uspešno učijo kot mladi itn.
Promocijske aktivnosti prispevajo k zavedanju, da izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnemu razvoju in kakovostnemu življenju v sodobni družbi ter h gojenju izobraževanja odraslih kot vrednote. Aktivnosti prispevajo tudi k večji prepoznavnosti pomena vseživljenjskega izobraževanja in večji vključenosti v izobraževanje za dvig izobrazbene ravni, s posebnim poudarkom na starejših od 45 let in nižje izobraženih.
Zahtevane so naslednje promocijske aktivnosti:
– od leta 2018 do leta 2022: izvedba najmanj 58 promocijskih dogodkov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in najmanj 38 promocijskih dogodkov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Promocijski dogodek traja najmanj tri ure (180 min). Promocijski dogodek poudarja pomen izobraževanja za osebni razvoj, socialno vključevanje in večjo zaposljivost. Poseben poudarek je na izobraževalni ponudbi in pomenu vključevanja starejših od 45 let in nižje izobraženih. Pri izvedbi sodelujejo deležniki iz statistične regije (npr.: zbornice, delodajalci, območne službe za zaposlovanje, šole),
– od leta 2018 do leta 2022: informiranje o izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe in o izvajalcih teh programov v statistični regiji, kompetencah, ki jih udeleženci pridobijo, možnostih za nadaljnje izobraževanje oziroma usposabljanje, deficitarnih poklicih, potencialnih možnosti za zaposlitev, nudenju učne pomoči ipd.
Informiranje se izvaja najmanj na naslednje načine:
– z mesečnim oglaševanjem v medijih (npr. radio, televizija, časopisi),
– z objavljanjem informacij o izobraževalnih programih in o učni pomoči na spletnih straneh članov konzorcija in na socialnih omrežjih in
– z različnimi informativnimi gradivi (npr. letaki, brošure, zloženke, bilteni).
b. Animacijske aktivnosti
Animacijske aktivnosti so prilagojene konkretnim potrebam posameznika ali skupine odraslih, v zvezi z vključitvijo oziroma nadaljevanjem izobraževalne poti v programih za pridobitev izobrazbe. Poseben poudarek je na tistih odraslih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.
Zahtevane so naslednje animacijske aktivnosti:
– od leta 2018 do 2022: Animacijska aktivnost vključuje izvedbo najmanj 58 animacijskih dogodkov v KRVS in najmanj 38 animacijskih dogodkov v KRZS. Dogodki se organizirajo v sodelovanju z deležniki iz statistične regije (npr.: šole, ki izvajajo izobraževalne programe in priprave na mojstrske, delovodske in poslovodske izpite, zbornice, delodajalci, območne službe za zaposlovanje idr.), z namenom krepitve partnerskih odnosov in spodbujanja odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje oziroma opravijo izpite.
c. Učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).
V okviru organiziranja in izvajanja učne pomoči se zahteva:
– od leta 2018 do 2022: Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, z učnimi strategijami in tehnikami učenja.
Učna pomoč se mora izvajati za udeležence, ki so vpisani v naslednje izobraževalne programe: programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), programi gimnazije in opravljanja splošne mature, maturitetni tečaj in poklicni tečaji (PT).
Učna pomoč se izvaja tudi za potrebe udeležencev, ki bodo opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite.
Učno pomoč izvaja učitelj, ki ima izobrazbene pogoje za poučevanje določenega predmeta.
Učno pomoč organizira organizator izobraževanja odraslih in obsega pripravo vsebinskega načrta izvajanja učne pomoči (ime in priimek odraslega, ime in priimek učitelja, predmet oziroma vsebina, število ur, obdobje izvajanja, kraj izvajanja), sodelovanje z izobraževalno organizacijo v statistični regiji, v katero je udeleženec vpisan in spremljanje izvajanja učne pomoči. Poleg navedenega mora organizator tudi poskrbeti za ozaveščanje o učni pomoči pri vseh šolah znotraj statistične regije.
Učitelj, ki izvaja učno pomoč, organizator izobraževanja odraslih, ki organizira učno pomoč in udeleženec morajo timsko sodelovati.
Učna pomoč se izvaja v skladu z vsebinskim načrtom učne pomoči, v individualni ali skupinski obliki za predmet, del učne snovi, za učne tehnike oziroma strategije učenja. V skupinsko obliko je lahko vključenih največ 8 udeležencev. Učna pomoč se lahko hkrati izvaja tudi za več predmetov. Izvajanje učne pomoči poteka v prostorih članov konzorcija oziroma v prostorih izobraževalne organizacije, v katero je udeleženec vpisan v KRVS ali v KRZS. Učna ura izvajanja učne pomoči traja 45 min.
2.4. Način in obdobje izvajanja
Aktivnosti se izvajajo na lokalni oziroma regionalni ravni, s poudarkom, da so v izvajanje vključene vse statistične regije. Pri določitvi lokacije se upošteva lokacija izvajanja aktivnosti, pri čemer se aktivnosti lahko izvajajo le znotraj tiste kohezijske regije, kjer je oblikovan konzorcij.
Operacije se bodo izvajale v KRVS in KRZS. Način delitve sredstev po regijah: 60 % na KRVS, 40 % na KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Sredstva tega javnega razpisa se delijo glede na lokacijo izvajanja aktivnosti, to je v KRVS in KRZS.
Glede na navedeno v prvem odstavku te točke, se v izvajanje vključi vse statistične regije, katere so razvrščene po številu prebivalcev v naslednje tri skupine:
1. Statistične regije z do 100.000 prebivalcev:
– v KRVS: Koroška, Posavska, Primorsko-notranjska in Zasavska.
2. Statistične regije z od 100.000 do 200.000 prebivalcev:
– v KRVS: JV Slovenija, Pomurska in
– v KRZS: Goriška, Obalno-kraška.
3. Statistične regije z nad 200.000 prebivalci:
– v KRZS: Osrednjeslovenska, Gorenjska in
– v KRVS: Podravska in Savinjska.
Predmet javnega razpisa se bo izvajal v okviru dveh operacij, ki se bosta izvajali v obliki konzorcija. Z namenom uresničevanja predmeta javnega razpisa se izbere:
– ena operacija v KRVS z največ osmimi partnerji tako, da je po en partner iz vsake statistične regije in
– ena operacija v KRZS z največ štirimi partnerji tako, da je po en partner iz vsake statistične regije.
Konzorcij vodi vodja konzorcija, ki je poslovodeči konzorcijski partner. Za konzorcijske partnerje se štejejo vse organizacije, ki so vključene v konzorcij, vključno z vodjo konzorcija.
Če v določeni statistični regiji v KRVS oziroma KRZS ni organizacije, ki izpolnjuje razpisne pogoje oziroma nobena organizacija ne izkazuje interesa za partnerstvo v konzorciju, sta lahko v sosednji oziroma drugi statistični regiji, z najmanj 200.000 prebivalcev (vendar znotraj kohezijske regije), izbrana dva partnerja, ki bosta morala izvajati aktivnosti za obe statistični regiji.
Obdobje izvajanja:
Obdobje izvajanja operacij je od dneva objave tega javnega razpisa do 31. 8. 2022.
Obdobje upravičenih stroškov je od dneva objave tega javnega razpisa do 31. 8. 2022.
Obdobje upravičenih izdatkov je od dneva objave tega javnega razpisa do 31. 10. 2022.
2.4.1. Vodenje konzorcija:
Za vodenje konzorcija se organizira projektna pisarna pri prijavitelju, ki je vodja konzorcija.
Vodja konzorcija je dolžan: usmerjati in koordinirati delo konzorcijskih partnerjev, načrtovati in spremljati vsebinski in finančni napredek operacije, izvajati promocijske aktivnosti, skladno z javnim razpisom, pripravljati zahtevke za izplačilo na ravni konzorcija, ki vključujejo vsebinsko ter finančno poročilo na ravni konzorcija in na ravni konzorcijskih partnerjev, pripravljati letna in končno poročilo o doseženih rezultatih operacije, koordinirati promocijske in animacijske aktivnosti, sodelovati z ministrstvom in izvajati druge naloge v skladu s prijavnico, pogodbo o sofinanciranju, konzorcijsko pogodbo in Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_20142020/za_upravicence/navodila/ (v nadaljnjem besedilu: navodila ministrstva) ipd.
Upravičen strošek za izvedbo nalog projektne pisarne je opredeljen v 12. točki tega javnega razpisa.
Poleg vodenja konzorcija je poslovodeči konzorcijski partner dolžan izvesti promocijske aktivnosti, opredeljene pod točko 2.3.a. javnega razpisa.
Upravičenci, ki bodo izbrani na javnem razpisu, bodo pri pripravi in izvajanju promocijskih in animacijskih aktivnosti morali sodelovati z institucijami za podporo Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) (http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016064.pdf#!/r2016064-pdf) in/ali za podporo Kompetenčnim centrom za razvoj kadrov (KOC) (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/jr-koc/), kjer bo to relevantno in na njihovo pobudo.
2.4.2. Animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči:
Konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim), ki izvajajo animacijske aktivnosti in organizirajo učno pomoč, so dolžni:
– organizirati in izvajati animacijske aktivnosti,
– organizirati učno pomoč in
– izvajati druge naloge v skladu z elaboratom, konzorcijsko pogodbo in navodili ministrstva.
Konzorcijski partnerji so dolžni organizirati in izvajati animacijske aktivnosti in učno pomoč, kot je to opredeljeno v 2.3. točki javnega razpisa, za potrebe udeležencev izobraževanja odraslih, v celotni statistični regiji.
Glede na naštete strokovne naloge, se za uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti, ciljev in rezultatov javnega razpisa ter za uspešno delovanje konzorcija, pričakuje delovna obveza v višini 50 % polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih. Natančneje so vsi upravičeni stroški za izvedbo animacijskih aktivnosti in organiziranja učne pomoči navedeni v 12. točki javnega razpisa.
2.4.3. Izvajanje učne pomoči:
Konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) izvajajo učno pomoč za udeležence izobraževanja odraslih.
Posamezen konzorcijski partner v svoji statistični regiji ponuja in izvaja učno pomoč vsem, ki bi jo potrebovali, skladno s točko 2.3.c javnega razpisa.
2.5. Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
Pričakuje se, da bosta konzorcija v KRVS in KRZS po posameznih kazalnikih dosegla najmanj učinke, kot so razvidni v preglednicah 1 in 2.
2.5.1 Kazalniki učinka
Preglednica 1: Pričakovani kazalniki učinka v KRVS
Kazalnik
Merska enota
Regija
Ciljna vrednost
Število promocijskih dogodkov
Število
Vzhod
58
Število animacijskih dogodkov
Število
Vzhod
58
Število vključenih v učno pomoč
Število
Vzhod
4.172
Preglednica 2: Pričakovani kazalniki učinka v KRZS
Kazalnik
Merska enota
Regija
Ciljna vrednost
Število promocijskih dogodkov
Število
Zahod
38
Število animacijskih dogodkov
Število
Zahod
38
Število vključenih v učno pomoč
Število
Zahod
2.782
Pričakuje se, da bo najnižje število vključenih v učno pomoč v posameznem konzorciju tako, kot je razvidno iz preglednic 3 in 4:
Preglednica 3: Pričakovani kazalniki učinka Število vključenih v učno pomoč v posameznem konzorciju v KRVS
Konzorciji v velikih regijah
Konzorciji v srednji regiji
Konzorciji v majhnih regijah
Statistična regija
Podravska
Savinjska
Pomurska
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Posavska
Primorsko-notranjska
Zasavska
Skupaj število vključenih v učno pomoč
1068
1068
472
472
273
273
273
273
Preglednica 4: Pričakovani kazalniki učinka Število vključenih v učno pomoč v posameznem konzorciju v KRZS
Konzorciji v velikih regijah
Konzorciji v srednjih regijah
Statistična regija
Gorenjska
Osrednje-slovenska
Goriška
Obalno-kraška
Skupaj število vključenih v učno pomoč
887
1143
376
376
2.5.2 Kazalniki rezultata
Preglednica 5: Kazalniki rezultata
Kazalnik
Merska enota
Regija
Izhodiščna vrednost
Izhodiščno leto
Ciljna vrednost
Čas za dosego ciljne vrednosti
Delež uspešno zaključenih promocijskih in animacijskih dogodkov
delež
Vzhod
100*
2016
100**
2022
Delež uspešno zaključenih promocijskih in animacijskih dogodkov
delež
Zahod
100*
2016
100**
2022
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kot prijavitelj kandidira srednja šola, ki je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti.
Prijavitelj operacije se na javni razpis prijavi v obliki konzorcija in odda skupno vlogo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija.
Prijavitelj operacije je poslovodeči partner v konzorciju, ki k vlogi priloži s strani vseh članov konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo. Na ravni konzorcija se izdela tudi enoten elaborat operacije, ki ga uporabljajo vsi konzorcijski partnerji. Prijavitelj operacije lahko prijavi zgolj eno operacijo in hkrati ne more biti vključen kot konzorcijski partner v vlogah drugih prijaviteljev na javni razpis.
3.1 Pogoji za prijavitelja operacije (vodja konzorcija)
Pogoji:
Dokazila:
1. srednja šola, ki je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: razvid) in je v šolskem letu 2016/17 izvedla izredno izobraževanje v najmanj 10 izobraževalnih programih za pridobitev poklicne in srednje izobrazbe in imela vpisanih najmanj 250 udeležencev;
Pogoji pod tč. 1 se bodo preverili v uradnih evidencah, in sicer:
– evidenca o vpisu v razvid in
– centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: CEUVIZ).
2. ni in ne bo za isti namen in za iste aktivnosti, ki jih prijavlja na tem javnem razpisu, sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;
Priloga 5 Prijavnice:
Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev pod točkami od 2 do 5.
Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah, in sicer:
– pod točko 2: aplikacija ERAR,
– pod točko 3: potrdilo FURS-a,
– pod točko 4: aplikacija AJPES in
– pod točko 5: evidenca o vpisu v razvid.
3. ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
4. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku ter z njegovimi posli ne upravlja sodišče;
5. ni opustil poslovne dejavnosti;
6. ima zaposleni dve osebi, ki:
izpolnjujeta izobrazbene pogoje za organizatorja izobraževanja odraslih ter imata pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
Pod točko 6:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev,
– pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih,
– potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi in
– potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.
7. se zaveže, da bo za čas trajanja operacije zaposlil organizatorja izobraževanja odraslih, ki ima pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja za vodenje projektne pisarne.
Priloga 6:
Izjava prijavitelja o nameri zaposlitve organizatorja izobraževanja odraslih za vodenje projektne pisarne.
3.2 Pogoji za konzorcijske partnerje
Konzorcijski partner je lahko srednja šola ali javna organizacija za izobraževanje odraslih, katere ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih lokalnih skupnosti ali država, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Pogoji:
Dokazila:
1. je vpisana v razvid in je v šolskem letu 2016/17 izvedla izredno izobraževanje v najmanj 5 izobraževalnih programih za pridobitev poklicne in srednje izobrazbe in imel vpisanih najmanj 100 udeležencev;
Pogoji pod tč. 1 se bodo preverili v uradnih evidencah, in sicer:
– evidenca o vpisu v razvid in
– CEUVIZ.
2. ni in ne bo za isti namen in za iste aktivnosti, ki jih prijavlja na tem javnem razpisu, sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU;
Priloga 7 Prijavnice:
Izjava konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev pod točkami od 2 do 5.
Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah, in sicer:
– pod točko 2: aplikacija ERAR,
– pod točko 3: potrdilo FURS- a,
– pod točko 4: aplikacija AJPES in
– pod točko 5: evidenca o vpisu v razvid.
3. ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
4. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku ter z njegovimi posli ne upravlja sodišče;
5. ni opustil poslovne dejavnosti;
6. ima zaposleno osebo, ki:
izpolnjuje izobrazbene pogoje za organizatorja izobraževanja odraslih ter ima pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
Pod točko 6:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev,
– pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih,
– potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi in
– potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.
7. se zaveže, da bo za čas trajanja operacije zaposlil organizatorja izobraževanja odraslih, ki ima pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči.
Priloga 8:
Izjava vseh konzorcijskih partnerjev o nameri zaposlitve organizatorja izobraževanja odraslih za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora prijavljeni projekt izpolnjevati tudi naslednje pogoje za ugotavljanje upravičenosti:
– skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe OP 2014–2020,
– izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora v okviru tega javnega razpisa (obdobje upravičenosti) in ustreznost ter sposobnost konzorcija (prijavitelja in konzorcijskih partnerjev) in
– izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka izbora (s sklepom bodo zavrnjene).
4. Merila za izbor upravičencev
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje in bodo pozitivno ocenjene po vseh pogojih, bodo ocenjene po naslednjih merilih:
4.1 Merila za izbor prijavitelja
Zap. št.
Merilo
Št. točk
1.
Kakovost predlaganega projekta
48
1.1
Analiza potreb KRVS ali KRZS za izvajanje aktivnosti na ravni projekta, s poudarkom na ciljni skupini:
– analiza potreb je celovita, potrebe po uvedbi operacije so utemeljene, vsi elementi so razdelani
10
– analiza potreb je pri opredelitvi nekaterih elementov pomanjkljiva
5
– v analizi niso opredeljeni vsi elementi
0
1.2
Vsebinski, organizacijski, terminski in finančni načrt projekta za konzorcij
– načrt ima podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, ki so odlična podlaga za doseganje rezultatov
12
– načrt vsebuje vse potrebne elemente, vendar so nekateri elementi pomanjkljivo opredeljeni ali so le-ti le delno usklajeni
6
– načrt vsebuje vse potrebne elemente, vendar je večina od elementov pomanjkljivo opredeljenih ali so le-ti neusklajeni
0
1.3
Vsebinski, organizacijski in terminski načrt konzorcijskih partnerjev
– načrti konzorcijskih partnerjev imajo podrobno in razumljivo razdelane vsebine aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa, ter vse potrebne elemente, ki so odlična podlaga za doseganje rezultatov
12
– načrti konzorcijskih partnerjev imajo pomanjkljivo in nerazumljivo razdelane vsebine aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa oziroma so potrebni elementi načrta le delno usklajeni
6
– načrti konzorcijskih partnerjev nimajo razdelane nobene aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa in potrebnih elementov
0
1.4
Spremljanje doseganja pričakovanih kazalnikov
– načrt ima jasne cilje, strukturo in metodologijo
4
– načrt ima pomanjkljive cilje, strukturo in metodologijo
2
– načrt nima razdelanih ciljev, strukture in metodologije
0
1.5
Način merjenja uspešnosti dogodkov in učne pomoči
– pripravljen instrumentarij in metodologija merjenja rezultatov animacijskih in promocijskih dogodkov ter učne pomoči sta natančno opredeljena
4
– pripravljen instrumentarij in metodologija merjenja rezultatov animacijskih in promocijskih dogodkov ter učne pomoči sta pomanjkljivo opredeljena
2
– instrumentarij in metodologija merjenja rezultatov animacijskih in promocijskih dogodkov ter učne pomoči nista opredeljena ali sta neusklajena
0
1.6
Sistem samoevalvacije kakovosti:
– tako na ravni projekta kot na ravni posameznega konzorcijskega partnerja je sistem samoevalvacije kakovosti vzpostavljen, pri vseh je podrobno opredeljen in natančno razdelan
6
– tako na ravni projekta kot na ravni posameznega konzorcijskega partnerja je sistem samoevalvacije kakovosti vzpostavljen, vendar so pomanjkljivo opredeljeni ali le delno razdelani
3
– pri nekaterih ali pri nobenem konzorcijskem partnerju oziroma na ravni projekta sistem samoevalvacije kakovosti ni vzpostavljen, ni opredeljen ali je nerazdelan
0
2.
Inovativnost
4
2.1
Inovativni pristopi pri organizaciji in izvedbi posameznih aktivnosti
– pristopi pri organizaciji in izvedbi aktivnosti izkazujejo izvirnost
4
– pristopi pri organizaciji in izvedbi aktivnosti so nadaljevanje dosedanje prakse
2
3.
Izkušnje in usposobljenost prijaviteljev za izvedbo operacije
18
3.1
Prijavitelj je bil nosilec ali konzorcijski partner v operacijah, ki so se izvajale v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
– izkušnje pri izvajanju treh in več operacij
6
– izkušnje pri izvajanju dveh operacij
4
– izkušnje pri izvajanju ene operacije
2
– ni izkušenj
0
3.2
Število zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih pri prijavitelju za polni delovni čas (druga bolonjska stopnja, pedagoško andragoška izobrazba in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja na dan objave razpisa)
– najmanj 4 zaposleni
6
– najmanj 3 zaposleni
3
– najmanj 2 zaposlena
1
3.3
Število zaposlenih učiteljev za polni delovni čas pri posameznem konzorcijskem partnerju (druga bolonjska stopnja, pedagoško andragoška izobrazba in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja na dan objave razpisa)
– najmanj 3 zaposleni
6
– najmanj 2 zaposlena
3
– najmanj 1 zaposlen
1
4.
Vključevanje ključnih deležnikov
6
4.1
Načrt vključevanja ključnih deležnikov
– načrt jasno opredeljuje vlogo ključnih deležnikov v projektu
6
– načrt pomanjkljivo opredeljuje vlogo ključnih deležnikov v projektu
3
– načrt ne opredeljuje vloge ključnih deležnikov v projektu
0
Najvišje število točk
76
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga, je 76 točk.
Postopek izbora bo potekal po naslednjem postopku:
1. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj šestdeset točk.
2. Prijavitelji, ki so dosegli najmanj 60 točk, bodo razvrščeni v KRVS in KRZS. V KRVS in KRZS bodo izbrani prijavitelji, ki so med prijavitelji v posamezni regiji dosegli najvišje število točk.
3. Če je v KRVS in/ali KRZS več prijaviteljev, ki so dosegli enako število točk, bodo izbrani tisti, ki so dosegli večje skupno število točk pri merilu pod točko 1. Kakovost predlaganega projekta.
4. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk v KRVS in/ali KRZS, bodo izbrani tisti, ki so dosegli večje skupno število točk pri merilu pod točko 2. Inovativnost in pod točko 3. Izkušnje in usposobljenost prijaviteljev za izvedbo operacije. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk v KRVS in KRZS, bo o izboru odločil žreb.
Podrobnejši postopek izbora je opredeljen v Navodilih za prijavo na javni razpis.
O izboru odloči na predlog komisije minister za izobraževanje, znanost in šport.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.114.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih kohezijskih regijah in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 614.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 368.400,00 EUR, od tega:
– 294.720,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 73.680,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).
– za KRZS 245.600,00 EUR, od tega:
– 196.480,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 49.120,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2019: 400.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 240.000,00 EUR, od tega:
– 192.000,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 48.000,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).
– za KRZS 160.000,00 EUR, od tega:
– 128.000,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 32.000,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2020: 400.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 240.000,00 EUR, od tega:
– 192.000,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 48.000,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).
– za KRZS 160.000,00 EUR, od tega:
– 128.000,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 32.000,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2021: 400.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 240.000,00 EUR, od tega:
– 192.000,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 48.000,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).
– za KRZS 160.000,00 EUR, od tega:
– 128.000,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 32.000,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2022: 300.000,00 EUR, od tega:
– za KRVS 180.000,00 EUR, od tega:
– 144.000,00 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 36.000,00 EUR s PP 150046 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %).
– za KRZS 120.000,00 EUR, od tega:
– 96.000,00 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 24.000,00 EUR s PP 150047 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranemu prijavitelju predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Okvirna najvišja višina sredstev po proračunskih letih po posameznih statističnih regijah je razvidna iz preglednic 6. in 7. Izračun okvirne višine sredstev upošteva: okvirno število mesecev izvajanja aktivnosti in upravičene stroške, ki so obrazloženi v tč. 12 tega javnega razpisa.
Preglednica 6: Okvirna najvišja višina sredstev v po posameznih letih in statističnih regijah v KRVS
Leto
Podravska
Savinjska
Pomurska
JV Slovenija
Primorsko-notranjska
Zasavska
Posavska
Koroška
Projektna pisarna
Sredstva brez projektne pisarne
Skupaj
Okvirno št. mesecev
2018
63.711,71
63.711,71
42.474,47
42.474,47
35.395,39
35.395,39
35.395,39
35.395,39
14.446,08
353.953,92
368.400,00
8,00
2019
39.299,56
39.299,56
26.199,71
26.199,71
21.833,09
21.833,09
21.833,09
21.833,07
21.669,12
218.330,88
240.000,00
12,00
2020
39.299,56
39.299,56
26.199,71
26.199,71
21.833,09
21.833,09
21.833,09
21.833,07
21.669,12
218.330,88
240.000,00
12,00
2021
39.299,56
39.299,56
26.199,71
26.199,71
21.833,09
21.833,09
21.833,09
21.833,07
21.669,12
218.330,88
240.000,00
12,00
2022
29.799,71
29.799,71
19.866,47
19.866,47
16.555,39
16.555,39
16.555,39
16.555,39
14.446,08
165.553,92
180.000,00
8,00
SKUPAJ
211.410,10
211.410,10
140.940,07
140.940,07
117.450,05
117.450,05
117.450,05
117.449,99
93.899,52
1.174.500,48
1.268.400,00
52,00
Preglednica 7: Okvirna najvišja višina sredstev po posameznih letih in statističnih regijah v KRZS
Leto
Osrednje-slovenska
Gorenjska
Obalno-kraška
Goriška
Projektna pisarna
Sredstva brez projektne pisarne
Skupaj
Okvirno št. mesecev
2018
73.969,25
64.723,10
46.230,78
46.230,79
14.446,08
231.153,92
245.600,00
8,00
2019
44.265,88
38.732,65
27.666,18
27.666,17
21.669,12
138.330,88
160.000,00
12,00
2020
44.265,88
38.732,65
27.666,18
27.666,17
21.669,12
138.330,88
160.000,00
12,00
2021
44.265,88
38.732,65
27.666,18
27.666,17
21.669,12
138.330,88
160.000,00
12,00
2022
33.777,25
29.555,10
21.110,78
21.110,79
14.446,08
105.553,92
120.000,00
8,00
SKUPAJ
240.544,14
210.476,15
150.340,10
150.340,09
93.899,52
751.700,48
845.600,00
52,00
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od objave tega javnega razpisa do dne 31. 8. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od objave tega javnega razpisa do dne 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi utemeljenih in objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami
– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavnica
– Ocenjevalni list
– Kohezijske statistične občine
– Priloga 1: Elaborat s prilogo 1A
– Priloga 2: Finančni načrt
– Priloga 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga 4: Vzorec konzorcijske pogodbe
– Priloga 5: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev
– Priloga 6: Izjava prijavitelja o nameri zaposlitve organizatorja izobraževanja odraslih za vodenje projektne pisarne
– Priloga 7: Izjava konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev
– Priloga 8: Izjava vseh konzorcijskih partnerjev o nameri zaposlitve organizatorja izobraževanja odraslih za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči
– Priloga 9: Seznam kazalnikov
– priloga 10: Obračun stroška Standardni strošek na uro učne pomoči na udeleženca
– priloga 11: Obračun stroška Standardni strošek za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči
– priloga 12: Obračun stroška Pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (»lump sum«)
– Priloga 13: Pismo o nameri o sodelovanju
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavnica
– Priloga 1: Elaborat s prilogo 1A
– Priloga 2: Finančni načrt
– Priloga 4: Podpisana in žigosana konzorcijska pogodba
– Priloga 5: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev
– Priloga 6: Izjava prijavitelja o nameri zaposlitve organizatorja izobraževanja odraslih za vodenje projektne pisarne
– Priloga 7: Izjava konzorcijskih partnerjev brez prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev
– Priloga 8: Izjava vseh konzorcijskih partnerjev o nameri zaposlitve organizatorja izobraževanja odraslih za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči
– Priloga 13: Pismo o nameri o sodelovanju
Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumentacije. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Če se ugotovi spreminjanje obrazcev, se vloga zavrže.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Delež sofinanciranja: ni relevantno.
12. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1. standardni strošek na uro učne pomoči na udeleženca,
2. standardni strošek za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči,
3. pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (»lump sum«) za delo projektne pisarne,
4. pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja (neposredni stroški osebja za vse konzorcijske partnerje predstavlja standardni strošek za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči, za poslovodečega partnerja pa tudi pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (»lump sum«),
5. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev,
6. stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani,
7. stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
8. stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
9. drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Poročanje in način financiranja ter spremljanje, vrednotenje in zbiranje podatkov je opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju, podrobneje pa v navodilih ministrstva.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Upravičen strošek za izvajanje učne pomoči za vse konzorcijske partnerje je standardni strošek na enoto za izvajanje učne pomoči na udeleženca.
Upravičeni stroški za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči za vse konzorcijske partnerje so:
– standardni strošek za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja (neposredni strošek osebja predstavlja »standardni strošek za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči«),
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev,
– stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani,
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv in
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Upravičeni stroški za upravljanje oziroma za vodenje projektne pisarne in izvedbo promocijskih aktivnosti pri poslovodečem konzorcijskem partnerju so:
– pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (»lump sum«),
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja (neposredni strošek osebja predstavlja pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (»lump sum«) in
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev,
– stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani,
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv in
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Ministrstvo je dne 24. 4. 2018 sprejelo »Metodologijo za določitev višine poenostavljenih oblik stroškov v okviru javnega razpisa za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022,« št. 5442-163/2018/3, ki določa:
– standardni strošek na enoto na učno uro na udeleženca v višini 6,04 EUR na uro na udeleženca,
– standardni strošek za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči za konzorcijske partnerje v višini 50 % polno zaposlenega enega organizatorja izobraževanja odraslih v višini 1.351,06 EUR na mesec,
– pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (»lump sum«), za strošek dela osebja v projektni pisarni odraslih v višini 1.351,06 EUR na mesec.
Upravičenec stroške v okviru operacije uveljavlja na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami, skladno z navodili ministrstva in navodili organa upravljanja o upravičenih stroških.
Za standardni strošek na uro učne pomoči na udeleženca so potrebna naslednja dokazila:
1. načrt učne pomoči (ime in priimek odraslega, ime in priimek učitelja, predmet oziroma vsebina, število ur, obdobje izvajanja, kraj izvajanja),
2. podpisane liste prisotnosti (priloga 2 navodil ministrstva) in
3. obračun stroška Standardni strošek na uro učne pomoči na udeleženca.
Za standardni strošek za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči so potrebna naslednja dokazila:
1. pogodba o zaposlitvi oziroma drug pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi), s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na operaciji (ob prvem zahtevku za izplačilo in ko pride do spremembe),
2. mesečno poročilo SSE za osebje iz katerih je razvidno opravljeno delo (priloga 5 navodil ministrstva, prvi zavihek) in
3. obračun stroška Standardni strošek za animacijske aktivnosti in organiziranje učne pomoči.
Za pavšalni znesek, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (»lump sum«), za strošek dela osebja v projektni pisarni so potrebna naslednja dokazila:
1. poročilo o napredku, iz katerega je vidno opravljeno delo (priloga 5 navodil ministrstva, drugi zavihek) in
2. obračun stroška Pavšalni zneski, ki ne presega 100.000,00 EUR javnega prispevka (»lump sum«).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 12 tega javnega razpisa, tč. 3 in 4 navodil ministrstva in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila). Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 navodil ministrstva ali tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Glede na zgoraj navedeno poenostavljena oblika financiranja sledi načelom zmanjševanja administrativnih bremen in posledično prispeva k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov kohezijske politike.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila, so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
13. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije najmanj za obdobje dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč 4.2. Navodil za prijavo na javni razpis).
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Minimalni multiplikator javnih sredstev oziroma pričakovani učinek vloženih javnih sredstev, če gre za povratna sredstva: ni relevantno.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
26. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 28. 6. 2018 do 11. ure.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem izvodu in v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku), v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Obrazec oddaja vloge«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
27. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 2. 7. 2018 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (sejna soba P21) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v točki 11 v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in navodila ministrstva, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
28. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
29. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, pri Lidiji Fischinger, vsak delovni dan med 9. in 11. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Fischinger na tel. 01/400-53-54 ali pišete na elektronski naslov: lidija.fischinger@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti