Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Ob-2332/18, Stran 1368
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2018/4 z dne 3. 4. 2018, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 62SUB-EVOB18
Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: naložba), in sicer za naslednje ukrepe:
– nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
– nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v četrtem odstavku 1. točke tega javnega poziva.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:
– nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1 in L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
– nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 80 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).
Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili vozila L1e-A.
Kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h, niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.
Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.500.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 7.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 4.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
– 4.500 EUR za nakup novega/testnega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali za nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 80 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
– 3.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
– 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
– 200 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-A.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.
c) Priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon;
– strošek nakupa novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) Predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup ali predelavo vozila
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega ali predelanega vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je bila opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 1. 2018. Pred 1. 1. 2018 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano.
Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo vozila v električno vozilo se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena tudi za naložbo v nakup testnega vozila, za katerega so izpolnjeni pogoji:
– testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Evropski uniji;
– druga registracija vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji;
– prodajalec testnega vozila mora biti prvi lastnik tega vozila z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil;
– testno vozilo je vlagatelj kupil pred potekom šestih mesecev od prve registracije vozila;
– vlagatelj mora biti drugi lastnik vozila oziroma, v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.
b) Popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je popolna vloga.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep:
– nakup novega/testnega električnega vozila:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije). Na računu za testno vozilo mora biti navedeno, da gre za nakup testnega vozila;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
– nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila ali nakup novega/testnega vozila s podaljševalnikom dosega:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Na računu za testno vozilo mora biti navedeno, da gre za nakup testnega vozila;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela;
– dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
d) Kandidiranje za nakup ali predelavo vozila
Z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem javnim pozivom.
e) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji vozila s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot v dveh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik vozila.
f) Prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
g) Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev: javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na tel. 01/241-48-20 in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbo, s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) Sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, mora vlagatelj predložiti najkasneje v 1 mesecu od dokončnosti odločbe. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
b) Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisane s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, na osebni bančni račun prejemnika, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po datumu izplačila nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene kršitve določil tega javnega poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost