Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1936. Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu, stran 5988.

  
Na podlagi prvega odstavka 110. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) v zvezi z Zakonom o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 111/07 in 40/12 – ZUJF) in s Pravilnikom o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih (Uradni list RS, št. 7/14) generalni državni tožilec Republike Slovenije izdaja
P R AV I L N I K 
o državnotožilskem pripravništvu 
1. člen 
Cilj državnotožilskega pripravništva je usposabljanje univerzitetnih diplomiranih pravnikov oziroma magistrov prava za samostojno pravniško delo v okviru državnega tožilstva in priprava na pravniški državni izpit v okviru izbirnega usposabljanja.
2. člen 
(1) Državnotožilski pripravnik se sprejme v delovno razmerje pri državnem tožilstvu za dve leti, od tega opravlja izbirno usposabljanje pri državnem tožilstvu šestnajst mesecev, osem mesecev pa opravlja sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec.
(2) Pri državnem tožilstvu lahko v skladu s predpisi, ki urejajo pravniški državni izpit, opravlja pripravništvo tudi sodniški pripravnik.
(3) Pri državnem tožilstvu lahko opravljajo izbirno usposabljanje tudi volonterski pripravniki.
3. člen 
Pogoji za opravljanje državnotožilskega pripravništva so določeni z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit, in zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
4. člen 
(1) Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije v skladu z določbami zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izvede postopek javnega natečaja za zasedbo prostega mesta državnotožilskega pripravnika na posameznem državnem tožilstvu.
(2) Postopek javnega natečaja za zasedbo prostega mesta državnotožilskega pripravnika lahko po predhodnem soglasju generalnega državnega tožilca Republike Slovenije izvede okrožno državno tožilstvo oziroma Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, pri katerem je prosto mesto.
(3) Za pripravnike, ki bodo opravljali izbirno usposabljanje kot volonterski pripravniki, se objavi poziv na spletni strani Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za vsa državna tožilstva.
(4) V prijavi na prosto mesto državnotožilskega pripravnika kandidat navede, pri katerem okrožnem državnem tožilstvu oziroma Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije želi opravljati pripravništvo.
5. člen 
(1) S kandidati razgovore opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje generalni državni tožilec Republike Slovenije. Komisijo sestavljajo:
– generalni državni tožilec Republike Slovenije ali vrhovni oziroma višji državni tožilec, ki ga generalni državni tožilec Republike Slovenije določi za člana komisije,
– vodja okrožnega državnega tožilstva oziroma Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, pri katerem je prosto mesto, oziroma oseba, ki jo vodja določi za predstavnika državnega tožilstva,
– javni uslužbenec na uradniškem delovnem mestu, ki na državnem tožilstvu opravlja strokovne naloge.
(2) Vloge kandidatov, ki se prijavijo na poziv za opravljanje izbirnega usposabljanja kot volonterski pripravniki, se zbirajo na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije do poteka roka za prijavo, nato se v nadaljnjo obravnavo odstopijo državnemu tožilstvu, na katero so se prijavili.
6. člen 
(1) Pri izbiri kandidata se upoštevajo naslednja merila:
– splošni študijski uspeh in dosežena posebna priznanja s področja študija,
– študijski uspeh pri kazenskopravnih predmetih in predmetih, ki so pomembni za državnotožilsko službo,
– dosežki na drugih področjih, povezanih z opravljanjem državnotožilske službe,
– strokovno znanje kandidata na razgovoru.
(2) Komisija lahko v postopku javnega natečaja določi še druga merila in druge metode preverjanja strokovnega znanja, na podlagi katerih izmed kandidatov izbere strokovno najbolj usposobljenega za opravljanje državnotožilskega pripravništva in nadaljnje delo v državnotožilski službi.
7. člen 
(1) Državno tožilstvo, pri katerem je kandidat izbran za opravljanje pripravništva, kandidata pozove k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas v osmih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri in določi datum nastopa državnotožilskega pripravništva.
(2) Če se kandidat v petnajstih dneh od prejema poziva k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi nanj ne odzove, se šteje, da je prijavo umaknil.
8. člen 
Državnotožilsko pripravništvo se izvaja na okrožnih državnih tožilstvih oziroma Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije in Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
9. člen 
(1) Šestnajstmesečno izbirno usposabljanje državnotožilskih pripravnikov poteka po časovno določenem razporedu in programu, določenim s tem pravilnikom.
(2) Vodja državnega tožilstva, pri katerem je državnotožilski pripravnik sklenil delovno razmerje, za državnotožilskega pripravnika:
– izdela program usposabljanja s časovnim razporedom in
– določi mentorje za posamezne vsebine usposabljanja in organizira izvajanje programa usposabljanja.
(3) Usposabljanje državnotožilskega pripravnika na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije traja tri mesece.
(4) Določba tega člena se uporablja tudi za pripravnike, ki opravljajo izbirno usposabljanje kot volonterski pripravniki.
10. člen 
Program državnotožilskega pripravništva obsega naslednje vsebine:
I. spoznavanje dela na okrožnem državnem tožilstvu oziroma Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije, in sicer na:
– splošno-kazenskem področju,
– mladinskem področju in
– področju gospodarske kriminalitete;
II. spoznavanje dela na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, in sicer:
– na kazenskem oddelku,
– na civilno upravnem oddelku,
– na oddelku za izobraževanje in strokovni nadzor ter
– v strokovno-informacijskem centru.
11. člen 
(1) Državnotožilski pripravnik mora med pripravništvom spoznati vlogo državnega tožilca v predkazenskem postopku, kazenskem postopku do izdaje pravnomočne odločbe ter v kazenskem in civilnem postopku z izrednimi pravnimi sredstvi:
– v dežurni službi,
– pri usmerjanju policije,
– pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov,
– pri uporabi alternativnih oblik kazenskega pregona,
– pri poslovanju z ovadbami, poročili policije in drugimi vlogami,
– v preiskavi in posameznih preiskovalnih dejanjih,
– pri vlaganju in zastopanju obtožbe in obtožnega predloga na glavni obravnavi,
– pri napovedi in vlaganju pritožb,
– pri podaji predloga o pritožbi in zastopanju pritožbe na seji senata ali glavni obravnavi in
– pri vložitvi in zastopanju zahteve za varstvo zakonitosti pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije.
(2) Državnotožilskemu pripravniku se lahko v okviru možnosti in če je to v interesu državnotožilske službe, omogoči spoznavanje dela drugih organov in institucij, katerih delo je povezano z delovanjem državnotožilske službe.
12. člen 
V času državnotožilskega pripravništva si državnotožilski pripravnik pridobiva znanje in se usposablja za samostojno pravniško delo v okviru državnega tožilstva ter pripravlja na pravniški državni izpit:
– s proučevanjem zakonov in podzakonskih aktov ter ustrezne literature,
– z uporabo zakonodaje v praksi pri opravljanju posameznih pravnih opravil in izdelavi osnutkov državnotožilskih aktov pod mentorjevim vodstvom,
– z udeležbo na zaslišanjih in obravnavah na sejah senatov,
– z udeležbo na vseh oblikah izobraževanja, ki ga odredi delodajalec, in
– s konzultacijami z mentorjem.
13. člen 
Naloge državnotožilskega pripravnika so:
1. Izdelava osnutkov državnotožilskih aktov pod vodstvom mentorja:
– sklepa o zavrženju ovadbe,
– sklepa o odloženem pregonu,
– predloga za imenovanje poravnalca,
– predloga za posamezna preiskovalna dejanja,
– zahteve za preiskavo,
– obtožnega predloga,
– obtožbe,
– zaključne besede,
– pritožbe,
– predloga o pritožbi in
– zahteve za varstvo zakonitosti.
2. Sprejem vloge na zapisnik
3. Prisostvovanje:
– pri opravilih v okviru dežurne službe,
– na glavni obravnavi,
– na seji višjega sodišča in
– na seji Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
4. Izobraževanje v državnotožilski šoli in drugih oblikah izobraževanja
5. Udeležba na kolegijih državnega tožilstva
6. Priprava poročila o svojem delu.
14. člen 
(1) Nadzor nad opravljanjem državnotožilskega pripravništva izvaja generalni državni tožilec Republike Slovenije.
(2) Nadzor nad usposabljanjem državnotožilskega pripravnika izvaja generalni mentor, ki se določi izmed višjih in vrhovnih državnih tožilcev.
(3) Poleg generalnega mentorja delo državnotožilskega pripravnika spremljajo oziroma vodijo tudi drugi državni tožilci, ki so kot mentorji določeni za posamezne vsebine usposabljanja.
(4) Mentorje za spremljanje dela državnotožilskega pripravnika za čas usposabljanja na državnem tožilstvu določi vodja državnega tožilstva.
15. člen 
(1) Naloge generalnega mentorja so:
– spremljanje izvajanja programa državnotožilskega pripravnika in s tem povezano sodelovanje z mentorji,
– spremljanje pripravnikovega dela,
– konzultacije s pripravnikom,
– pregled pripravnikovih poročil o delu,
– pregled mnenj mentorjev o delu pripravnika in
– izdelava končnega mnenja o delu pripravnika.
(2) Naloge mentorjev za posamezne vsebine pripravnikovega dela usposabljanja so:
– izdelava dela programa usposabljanja, ki bo izveden pod njegovim vodstvom,
– organiziranje in spremljanje izvajanja dela programa, ki se izvaja pod njegovim vodstvom,
– opredelitev vsebine in načina izvedbe posameznih nalog,
– sprotno preverjanje kakovosti in pravočasnosti opravljenih nalog ter opozarjanje na nepravilnosti v pripravnikovih izdelkih,
– potrditev pripravnikovih poročil o delu in
– izdelava mnenja o delu pripravnika.
16. člen 
(1) Po končanem usposabljanju na posameznem področju mentorji izdelajo pisno mnenje.
(2) Pisno mnenje vsebuje podatke o državnotožilskem pripravniku, mentorju in času pripravništva, ki se je izvajalo pod njegovim vodstvom, ter sestoji iz opisa in ocene:
– obsega opravljenih nalog,
– kakovosti opravljenih nalog ob upoštevanju:
a. ustreznosti izbrane metode dela,
b. uporabe teoretičnega znanja pri izvedbi naloge,
c. pravilnosti rešitve naloge,
d. sposobnosti ustnega in pisnega izražanja,
– pripravnikovega posebnega zanimanja in sposobnosti za določeno področje dela,
– pripravnikovega odnosa do dela, strank in sodelavcev.
17. člen 
Končno pisno mnenje o delu državnotožilskega pripravnika izdela generalni mentor ob upoštevanju posameznih mnenj vseh mentorjev.
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu, št. Tu-10-3/2/2014 z dne 17. 3. 2014.
Št. VDT-Tu-10-2/1/2018/3
Ljubljana, dne 1. junija 2018
Drago Šketa l.r.
Generalni državni tožilec 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti