Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Ob-2333/18, Stran 1371
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2018/4 z dne 3. 4. 2018, ter v skladu s Shemo državnih pomoči »Nakup okolju prijaznih prevoznih sredstev«, št. priglasitve BE01-5854067-2015 in št. SA.41883, ter skladno s Pravilnikom o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16 – popr.), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 63SUB-EVPO18
Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v četrtem odstavku 1. točke tega javnega poziva.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 80 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).
Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili vozila L1e-A.
Kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h, niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.
Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude za posamezne ukrepe
Višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu znaša največ:
– 7.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
– 4.500 EUR za nakup novega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 80 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
– 3.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
– 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
– 200 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-A.
Pravne osebe v okviru izvajanja javne službe po tem javnem pozivu pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude, pravne osebe, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, pa pravico do nepovratne finančne pomoči.
Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.
Upoštevaje 11. člen Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja (objavljen na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Akti/42111101557.pdf) se velikost podjetja določi na naslednji način:
– mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR;
– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250 zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR. Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo.
Pri pravnih osebah, ki so vlagatelji po tem javnem pozivu, in bodo vozilo/a, ki je/so predmet vloge uporabljali v okviru izvajanja javne službe, nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe. Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
– strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
c) Upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za preseganje veljavnih standardov Unije ali zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Unije. Stroški se določijo na naslednji način:
– kadar se stroški naložb v varstvo okolja lahko opredelijo v skupnih stroških naložb kot ločena naložba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za upravičene stroške;
– v vseh drugih primerih se stroški naložb v varstvo okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju manj prijazno tehnično primerljivo naložbo, ki bi se verodostojno izvedla brez pomoči. Tehnično primerljiva naložba pomeni naložbo z isto proizvodno zmogljivostjo in vsemi drugimi tehničnimi značilnostmi (razen tistih, ki se neposredno nanašajo na dodatno naložbo za predvideni cilj). Te izhodiščne/primerljive naložbe oblikuje Eko sklad na podlagi javno objavljenih cenikov oziroma javno dostopnih podatkov (brez morebitnih popustov). Razlika med stroški obeh naložb opredeljuje strošek, povezan z varstvom okolja, in se šteje za upravičene stroške.
Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.
Spodbuda se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem pomoči ali kumulira z ad hoc ali de minimis pomočjo v zvezi z istimi ali deloma istimi upravičenimi stroški, če skupni znesek državne pomoči za posamezno dejavnost ali projekt ne presega zgornjih meja, določenih na podlagi pragov pomoči, opredeljenih v odstavku b) 2. točke tega poziva ter največ do 15 milijonov EUR na podjetje in na naložbeni projekt.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičene osebe so:
– gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso družbe v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
– druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
– samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zasebniki);
– pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji.
Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude, če ima neporavnane finančne obveznosti do Eko sklada.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) Predmet nepovratne finančne spodbude je samo nova naložba
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je nakup ali predelava vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po oddaji vloge na ta javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo še ne sme biti kupljeno oziroma predelano, prav tako ne sme biti pred oddajo vloge sklenjen noben zavezujoč dogovor (plačan avans, podpisana pogodba o lizingu ipd.).
Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.
Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne spodbude.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.
b) Popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je popolna vloga.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.
Obvezne priloge:
– računovodski izkazi vlagatelja za zadnje zaključeno leto oddani na AJPES, potrjeni s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a, če le-ti niso dostopni v javnih bazah podatkov. V kolikor je vlagatelj zavezan h konsolidiranim računovodskim izkazom, predloži le-te;
– izjava vlagatelja:
– o višini oziroma intenzivnosti prejete državne pomoči,
– da redno izplačuje plače in socialne prispevke, 
– da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči, 
– da na dan oddaje vloge nima neporavnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije, 
– da bo v primeru finančnega lizinga prvi lizingojemalec in uporabnik vozila, ki bo predmet spodbude,
– da ni podjetje v težavah,
– da za ukrep, za katerega kandidira, ni bila prejeta spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Glede na posamezen ukrep pa mora vlagatelj predložiti še dodatne obvezne priloge, in sicer za:
– nakup novega električnega vozila:
– kopijo predračuna za nakup novega vozila (v primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po oddaji vloge na ta javni poziv; v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti kopijo predračuna za nakup novega vozila, na katerem bo naveden tudi znesek za najem baterije),
– podatke proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. Li-Ion) in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– nakup novega priključnega hibridnega ali vozila s podaljševalnikom dosega:
– kopijo predračuna za nakup novega vozila (v primeru skupnega javnega naročila oseb javnega prava, se lahko predloži krovno pogodbo, vendar mora biti individualna pogodba po tej krovni pogodbi sklenjena po oddaji vloge na ta javni poziv),
– podatke proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije (npr. Li-Ion), doseg na baterije in emisije v g CO2/km), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– predelavo obstoječega vozila v električno:
– kopijo predračuna za storitev predelave vozila,
– kopije predračunov za tehnične komponente, potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje,
– podatke predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, komercialna oznaka, tip, tip baterije (npr. Li-Ion) in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) Sprememba vloge
Sprememba vloge je možna do izdaje odločbe, pri čemer se šteje, da je bila spremenjena vloga ponovno vložena.
V primeru spremembe vloge, mora biti spremenjena naložba izvedena po oddaji spremenjene vloge na Eko sklad.
d) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
e) Kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Vlagatelj lahko z vlogo kandidira za nepovratno finančno spodbudo za največ 50 vozil naenkrat (nakup ali predelava vozil).
f) Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna finančna pomoč za nakup novih električnih vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni pogon, ki se dodeljuje s tem pozivom, se šteje kot državna pomoč upravičeni osebi, ki opravlja pridobitno gospodarsko dejavnost – prejemniku pomoči.
Državna pomoč je lahko dodeljena upravičenim osebam, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, v vseh sektorjih razen za:
– ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– pomoč, ki je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov;
– dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice;
– nekatere sektorje, kot so ribištvo in akvakultura, omejeno glede na posebna pravila, ki se uporabljajo;
– primarne dejavnosti na kmetiji;
– lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– podjetja v težavah;
– podjetja, ki redno ne izplačujejo plač in socialnih prispevkov;
– podjetja, ki imajo neporavnane davčne in druge obveznosti do Republike Slovenije.
g) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji vozila ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot v dveh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik vozila.
h) Prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
i) Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, če izpolnjuje vse pogoje obeh javnih pozivov.
5. Pridobitev obrazcev: javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu na tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) Sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je:
– 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za nakup novega ali predelavo vozila, ko je vlagatelj raziskovalna inštitucija, vpisana v bazo SICRIS ali vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima standardno klasifikacijo v razredu SKD 85 Izobraževanje;
– 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za nakup novega ali predelavo vozila ostalih pravnih oseb, ki ne spadajo v zgornjo alinejo.
Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika;
– kopijo računa za nakup vozila v primeru nakupa vozila (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije) ali računa za predelavo vozila v primeru predelave vozila (za predelavo vozila mora/-jo račun/-i vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela);
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.). V primeru finančnega lizinga je potrebno predložiti kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo. Dopustna je odpoved finančnega lizinga zaradi odkupa vozila s strani vlagatelja;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, izdanega na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila.
d) Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na transakcijski račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po datumu izplačila nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene kršitve določil tega javnega poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je vlagatelj dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno dobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost