Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

2001. Pravilnik o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana, stran 6112.

  
Na podlagi 11. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 1. člena Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določijo: program Evropske šole Ljubljana, strokovna usposobljenost izvajalcev programa, prostorski pogoji za izvajanje programa, normativi in standardi, vpis in izobraževanje v programu, metodologija za določitev cene programa in način sofinanciranja programa, način ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, nadzor nad izvajanjem tega programa, dinamika postopnega uvajanja tega programa in spremljanje izvajanja tega programa v uvajalnem obdobju ter druga vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje tega programa.
II. PROGRAM EVROPSKE ŠOLE LJUBLJANA 
2. člen 
(program Evropske šole Ljubljana) 
(1) Program Evropske šole Ljubljana, implementacijo katerega določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister) s tem pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: program Evropske šole Ljubljana), temelji na izobraževalnem programu Evropskih šol, ki je sprejet v skladu s Konvencijo o Statutu Evropskih šol, ratificirano z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o Statutu Evropskih šol (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 41/04), (v nadaljnjem besedilu: program Evropskih šol).
(2) Program Evropske šole Ljubljana, določen s tem pravilnikom, izvaja Evropska šola Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: šola), ki jo je kot organizacijsko enoto ustanovila Vlada Republike Slovenije s Sklepom o ustanovitvi Evropske šole Ljubljana (št. 01403-4/2018/4 z dne 18. januarja 2018) v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ljubljana« (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(3) Program Evropske šole Ljubljana obsega izobraževanje na primarni stopnji, ki traja pet let (P1–P5), in na sekundarni stopnji, ki traja sedem let (S1–S7), v jezikovnih sekcijah, ki jih določi minister.
(4) Program Evropske šole Ljubljana je v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Izvedbeni predmetnik programa Evropske šole Ljubljana določi šola za vsako šolsko leto za vsako jezikovno sekcijo posebej in ga objavi na svoji spletni strani pred začetkom šolskega leta. Pri določitvi izvedbenih predmetnikov posamezne jezikovne sekcije šola upošteva normative in standarde ter druga merila in pravila izvajanja tega programa, določena s tem pravilnikom in drugimi predpisi, število in jezikovno strukturo učencev ter kadrovske, materialne in organizacijske zmogljivosti šole.
(6) Izobraževanje po programu Evropske šole Ljubljana se izvaja v skladu s tem pravilnikom in predpisi, ki jih izdajajo pristojni organi Evropskih šol v skladu s Statutom Evropskih šol iz prvega odstavka tega člena in veljajo oziroma se smiselno uporabljajo za akreditirane evropske šole (v nadaljnjem besedilu: predpisi Evropskih šol).
(7) Če s tem pravilnikom in predpisi Evropskih šol ni posebej urejeno, se za izvajanje programa Evropske šole Ljubljana smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo osnovnošolsko oziroma gimnazijsko izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: predpisi RS).
3. člen 
(učni jezik) 
(1) Učni jezik v posamezni jezikovni sekciji je jezik jezikovne sekcije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je učni jezik pri:
– materinščini materinščina,
– tujem jeziku tuji jezik,
– etiki, družboslovju, zgodovini in geografiji od tretjega letnika sekundarne stopnje dalje (S3–S7) drugi jezik – prvi tuji jezik, ki ne sme biti isti kot prvi jezik.
(3) Drugi jezik – prvi tuji jezik, ki ne sme biti isti kot prvi jezik, ali slovenščina je lahko učni jezik pri:
– evropskih uricah od tretjega do petega letnika primarne stopnje (P3–P5),
– likovni umetnosti, glasbeni umetnosti, športu in informacijsko-komunikacijski tehnologiji (v nadaljnjem besedilu: IKT) od prvega do sedmega letnika sekundarne stopnje (S1–S7),
– etiki v prvem in drugem letniku sekundarne stopnje (S1 in S2),
– ekonomiji od četrtega do sedmega letnika sekundarne stopnje (S4–S7).
4. člen 
(delovni jezik) 
Delovna jezika Evropske šole Ljubljana sta slovenščina in angleščina.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
5. člen 
(pedagoško osebje) 
(1) Pedagoško osebje šole izvaja program Evropske šole Ljubljana.
(2) Pedagoško osebje na primarni stopnji so učitelj, svetovalni delavec in knjižničar.
(3) Pedagoško osebje na sekundarni stopnji so učitelj, svetovalni delavec, knjižničar in laborant.
(4) Pomočnik ravnatelja je imenovan izmed pedagoškega osebja v skladu z normativi, določenimi s tem pravilnikom.
6. člen 
(pogoji za pedagoško osebje) 
(1) Pedagoško osebje mora imeti poklicno kvalifikacijo ustreznega pedagoškega osebja, pridobljeno v eni od članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, za isti ali soroden predmet ali predmetno področje programa za pridobitev izobrazbe in za učence iste starosti oziroma za iste ali sorodne naloge, potrebne za izvedbo programa.
(2) Učitelj, svetovalni delavec ali knjižničar je lahko tudi, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje, ustrezno predmetu ali predmetnemu področju programa Evropske šole Ljubljana in starosti učencev oziroma nalogam, potrebnim za izvedbo programa, in ustrezna pedagoško-andragoško znanja.
(3) Laborant je lahko tudi, kdor ima izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi za pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe, ustrezne področju, ki ga je za laboranta določil minister v posebnem delu programa Evropske šole Ljubljana, in ustrezna pedagoško-andragoška znanja.
(4) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za učitelja ali svetovalnega delavca,
– ima najmanj pet let izkušenj s področjem vzgoje in izobraževanja,
– ima ustrezne jezikovne kompetence, in sicer je domači govorec učnega jezika ene jezikovne sekcije ali obvlada učni jezik ene jezikovne sekcije na ravni C2 po Skupnem evropskem jezikovnem okvirju (v nadaljnjem besedilu: SEJO), in učnega jezika druge jezikovne sekcije vsaj na ravni B2 po SEJO, pri čemer mora biti eden od jezikov delovni jezik.
(5) Pedagoško osebje mora imeti ustrezne jezikovne kompetence, določene s tem pravilnikom.
(6) Pedagoško osebje mora obvladati angleščino kot delovni jezik šole vsaj na ravni B2 po SEJO.
7. člen 
(jezikovne kompetence učiteljev na primarni stopnji) 
(1) Učitelj na primarni stopnji mora biti domači govorec učnega jezika.
(2) Učitelj predmetov drugi jezik – prvi tuji jezik in matematika je lahko tudi, kdor obvlada učni jezik na ravni C2 po SEJO.
(3) Učitelj predmetov likovna umetnost, glasbena umetnost in šport na primarni stopnji je lahko tudi, kdor obvlada učni jezik vsaj na ravni C1 po SEJO.
8. člen 
(jezikovne kompetence učiteljev na sekundarni stopnji) 
(1) Učitelj na sekundarni stopnji mora biti domači govorec učnega jezika.
(2) Učitelj predmetov drugi jezik – prvi tuji jezik, tretji jezik – drugi tuji jezik, četrti jezik – tretji tuji jezik, peti jezik – četrti tuji jezik, matematika, naravoslovje, biologija, kemija, fizika, laboratorijske vaje, IKT, družboslovje, zgodovina, geografija, etika, ekonomija, sociologija, filozofija, latinščina in stara grščina na sekundarni stopnji je lahko tudi, kdor obvlada učni jezik na ravni C2 po SEJO.
(3) Učitelj predmetov likovna umetnost, glasbena umetnost in šport na sekundarni stopnji je lahko tudi, kdor obvlada učni jezik vsaj na ravni C1 po SEJO.
9. člen 
(jezikovne kompetence drugega pedagoškega osebja) 
(1) Svetovalni delavec oziroma knjižničar je lahko, kdor je domači govorec učnega jezika ene jezikovne sekcije ali obvlada učni jezik ene jezikovne sekcije na ravni C2 po SEJO in učnega jezika druge jezikovne sekcije vsaj na ravni B2 po SEJO, pri čemer mora biti eden od jezikov delovni jezik.
(2) Laborant je lahko, kdor je domači govorec učnega jezika ene jezikovne sekcije ali obvlada učni jezik ene jezikovne sekcije na ravni C2 po SEJO in učnega jezika druge jezikovne sekcije vsaj na ravni B2 po SEJO, pri čemer mora biti eden od jezikov delovni jezik.
10. člen 
(jezikovne kompetence administrativno-tehničnega osebja) 
Jezikovne kompetence za delovna mesta administrativno- tehničnega osebja lahko na predlog ravnatelja Evropske šole Ljubljana določi zavod v internem aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
11. člen 
(prostorski pogoji) 
Za prostor in opremo v programu Evropske šole Ljubljana veljajo smiselno enaki pogoji kot so za osnovno šolo oziroma gimnazijo določeni v predpisih RS.
IV. NORMATIVI IN STANDARDI 
1. Oddelki in skupine pri predmetih
12. člen 
(oddelek) 
(1) Oddelek programa Evropske šole Ljubljana se oblikuje v okviru posamezne jezikovne sekcije.
(2) Normativ za oblikovanje oddelka posamezne jezikovne sekcije programa Evropske šole Ljubljana je praviloma 20 učencev.
(3) Zaradi učencev, ki ponavljajo letnik, vključevanja učencev med šolskim letom in drugih utemeljenih razlogov, je lahko v oddelku več učencev, kot je določeno v prejšnjem odstavku, vendar ne več kot 28.
(4) K oblikovanju večjega števila oddelkov v višjih letnikih, kot jih je bilo v predhodnem letniku v preteklem šolskem letu, si mora zavod predhodno pridobiti soglasje ministra.
13. člen 
(kombinirani oddelek) 
(1) Kombinirani oddelek v okviru posamezne jezikovne sekcije se praviloma oblikuje, če je število učencev iz zaporednih letnikov premajhno, da bi se lahko oblikovala samostojna oddelka v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega pravilnika.
(2) Kombinirani oddelek praviloma ne presega velikosti oddelka iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(3) Če z organizacijo pouka v kombiniranem oddelku ne bo možno doseči ciljev, določenih z učnimi načrti posameznih predmetov, si mora zavod k odstopanju od prvega odstavka tega člena predhodno pridobiti soglasje ministra.
14. člen 
(drugi jezik – prvi tuji jezik) 
(1) V skupini posameznega drugega jezika – prvega tujega jezika je najmanj 7 učencev in največ toliko, kot je normativ za oddelek.
(2) Skupino posameznega drugega jezika – prvega tujega jezika se lahko oblikuje z učenci različnih jezikovnih sekcij.
(3) Če posamezni ponujeni drugi jezik – prvi tuji jezik izbere manj kot 7 učencev, šola organizira pouk tistega drugega jezika – prvega tujega jezika, ki ga izbere večje število učencev.
(4) Če je število učencev, ki izbere posamezni drugi jezik – prvi tuji jezik, enako, vendar manjše od 7, šola odloči, pouk katerega drugega jezika – prvega tujega jezika bo organizirala.
15. člen 
(tretji jezik – drugi tuji jezik) 
(1) V skupini posameznega tretjega jezika – drugega tujega jezika je najmanj 7 učencev in največ toliko, kot je normativ za oddelek.
(2) Skupino posameznega tretjega jezika – drugega tujega jezika se lahko oblikuje z učenci različnih jezikovnih sekcij.
(3) Če posamezni ponujeni tretji jezik – drugi tuji jezik izbere manj kot 7 učencev, šola organizira pouk tistega tretjega jezika – drugega tujega jezika, ki ga izbere večje število učencev.
(4) Če je število učencev, ki izbere posamezni tretji jezik – drugi tuji jezik, enako, vendar manjše od 7, šola odloči, pouk katerega tretjega jezika – drugega tujega jezika bo organizirala.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko šola organizira pouk slovenščine kot tretjega jezika – drugega tujega jezika, če je v skupini najmanj 5 učencev.
16. člen 
(materinščina) 
(1) Za učence iz prvega odstavka 32. člena tega pravilnika šola organizira pouk njihove materinščine oziroma jim zagotavlja pouk materinščine na drug ustrezen način (npr. pouk na daljavo).
(2) Če šola organizira pouk materinščine za učence iz prejšnjega odstavka, se v to skupino vključijo tudi ostali učenci iz drugega odstavka 32. člena tega pravilnika, vendar največ do velikosti oddelka iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
17. člen 
(predmeti z različnimi ravnmi zahtevnosti) 
Pri predmetih, ki so s programom Evropske šole Ljubljana določeni na dveh ravneh zahtevnosti, se lahko oblikujeta skupini za osnovno in za višjo raven, če je v skupini za posamezno raven zahtevnosti najmanj 7 učencev oziroma najmanj 5 učencev v šestem in sedmem letniku sekundarne stopnje (S6 in S7).
18. člen 
(izbirni predmeti) 
(1) V skupini posameznega izbirnega predmeta v tretjem, četrtem in petem letniku sekundarne stopnje (S3–S5) je najmanj 7 učencev in največ toliko, kot je normativ za oddelek iz drugega oziroma tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(2) V skupini posameznega izbirnega predmeta v šestem in sedmem letniku sekundarne stopnje (S6 in S7) je najmanj 5 učencev in največ toliko, kot je normativ za oddelek iz drugega oziroma tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika.
(3) Skupina pri posameznem izbirnem predmetu se lahko oblikuje med učenci različnih jezikovnih sekcij v skladu s programom Evropske šole Ljubljana.
19. člen 
(šport) 
(1) Pri predmetu šport je v skupini največ 20 učencev, pri čemer se učenci sekundarne stopnje delijo po spolu ter združujejo v skupine med jezikovnimi sekcijami po letnikih in med letniki do normativno opredeljene velikosti skupine.
(2) Če ni možno oblikovati skupin v skladu s prejšnjim odstavkom, šola organizira pouk športa tako, da se uresničujejo cilji, določeni z učnim načrtom.
20. člen 
(drugi jezik – prvi tuji jezik kot učni jezik) 
Pri predmetih programa Evropske šole Ljubljana, pri katerih je določeno, da je učni jezik drugi jezik – prvi tuji jezik, se lahko oblikujejo skupine med učenci različnih jezikovnih sekcij. V posamezni skupini je lahko največ toliko učencev, kot je normativ za oddelek iz drugega oziroma tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika.
21. člen 
(sodelovanje laboranta pri pouku naravoslovnih predmetov) 
(1) Za laboranta, ki sodeluje z učiteljem pri pouku predmeta naravoslovje (S1–S3) v oddelku z več kot 15 učenci, se upošteva 25 % ur naravoslovja po predmetniku programa Evropske šole Ljubljana.
(2) Za laboranta, ki sodeluje z učiteljem pri pouku predmetov fizike, kemije in biologije (S4–S7) v skupini z več kot 12 učenci, se upošteva 40 % ur biologije, kemije in fizike ter laboratorijskih vaj iz teh predmetov po izvedbenem predmetniku programa Evropske šole Ljubljana.
22. člen 
(zmanjšan obseg pouka za manjše skupine) 
(1) Za skupine učencev sekundarne stopnje, ki so od prvega do petega letnika (S1–S5) manjše od 7 ter v šestem in sedmem letniku (S6 in S7) manjše od 5, se število učnih ur za posamezni predmet po predmetniku programa Evropska šola Ljubljana lahko zmanjša v skladu s predpisom Evropskih šol, ki ureja zmanjšanje obsega pouka za manjše skupine (Revision of the Decisions of the Board of Governors concerning the organisation of studies and courses in the European Schools/Organisation of studies and courses in the European Schools /1.7. Reduction in teaching time for small groups/classes/options; Document: 2011-01-D-33-en-9), in sicer za naslednji obseg:
– za 2 uri na teden pri predmetih, pri katerih je s predmetnikom določen obseg 6 učnih ur na teden v letniku,
– za 1 uro na teden pri predmetih, pri katerih je s predmetnikom določen obseg 5, 4 in 3 učne ure na teden v letniku ter
– za 1 uro na teden pri predmetu etika v prvem, drugem in tretjem letniku sekundarne stopnje (S1–S3).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v kombiniranih oddelkih in skupinah ter pri prvem jeziku (učnem jeziku jezikovne sekcije oziroma materinščini) v šestem in sedmem letniku sekundarne stopnje (S6 in S7) obseg učnih ur ne zmanjšuje.
(3) Pri organizaciji pouka na sekundarni stopnji se v uvajalnem odobju upoštevajo morebitne spremembe in dopolnitve predpisa iz prvega odstavka tega člena.
23. člen 
(strokovna ekskurzija – spremstvo) 
Spremljevalec učencev na strokovni ekskurziji, določeni s programom Evropske šole Ljubljana, spremlja skupino 15 učencev.
2. Učna obveznost učiteljev in laborantov
24. člen 
(učitelji, laboranti) 
Podlaga za sistemizacijo delovnih mest učiteljev in laborantovso ure pouka posameznih predmetov po izvedbenem predmetniku programa Evropske šole Ljubljana v skladu z normativi za oddelke in skupine.
25. člen 
(učna obveznost) 
(1) V okviru tednov pouka, ki so določeni s programom Evropske šole Ljubljana, je učna obveznost učitelja za polni delovni čas 17 ur pouka na teden, za laboranta, ki sodeluje pri pouku naravoslovnih predmetov v skladu z učnimi načrti naravoslovnih predmetov, pa povprečno 30 ur na teden.
(2) Ure učne obveznosti iz prejšnjega odstavka so izražene v urah, ki štejejo 45 minut.
26. člen 
(posebne naloge učiteljev – zmanjšanje učne obveznosti) 
(1) Za učitelja, ki opravlja naloge razrednika, se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, pri čemer se oddelki prvega in petega letnika na primarni stopnji (P1; P5), oddelki prvega in sedmega letnika na sekundarni stopnji (S1; S7) ter kombinirani oddelki štejejo kot oddelki prvega in zaključnega letnika.
(2) Za učitelja, ki opravlja naloge koordinatorja evropske mature, se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za učitelja ali za pomočnika ravnatelja, ki opravlja naloge tajnika šolske maturitetne komisije za splošno maturo iz pravilnika, ki ureja normative in standarde za izvajanje izobraževalnih programov na področju srednjega šolstva.
(3) Za učitelja, ki opravlja naloge organizatorja šolske prehrane, se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja normative in standarde za izvajanje izobraževalnih programov na področju srednjega šolstva.
3. Ravnatelj, drugo pedagoško in administrativno-tehnično osebje
27. člen 
(ravnatelj Evropske šole Ljubljana) 
V okviru delovne obveznosti je učna obveznost ravnatelja šole lahko največ 5 ur pouka na teden ali največ 10 ur svetovalnega dela na teden.
28. člen 
(pomočnik ravnatelja, svetovalni delavec, knjižničar) 
Za delovna mesta pomočnika ravnatelja šole kot organizacijske enote, svetovalnega delavca in knjižničarja se uporabljajo normativi in standardi, ki veljajo za srednje šole, pri čemer se (kot merilo za oddelek) upošteva 20 učencev na oddelek.
29. člen 
(administrativno-tehnično osebje) 
Za delovna mesta računovodsko-administrativnih in tehničnih delavcev (računovodja VI, tajnik VIZ VI, vzdrževalec računalniške opreme VII/1 oziroma tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, hišnik IV, čistilec) se uporabljajo normativi in standardi, ki veljajo za srednje šole, pri čemer se (kot merilo za oddelek) upošteva 20 učencev na oddelek.
V. IZOBRAŽEVANJE V PROGRAMU EVROPSKE ŠOLE LJUBLJANA 
1. Vpis v program
30. člen 
(razpis za vpis v prvi letnik programa) 
(1) Razpis za vpis v prvi letnik programa Evropske šole Ljubljana zavod objavi v skladu z rokovnikom, določenim s šolskim koledarjem za posamezno šolsko leto.
(2) Pred objavo razpisa za vpis v prvi letnik programa si mora zavod pridobiti soglasje ministra k številu razpisnih mest za vpis v program.
(3) Zavod lahko spremeni število razpisnih mest za vpis v prvi letnik programa po izteku prijavnega roka ob soglasju ministra.
(4) Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v prvi letnik programa Evropske šole Ljubljana manjše od razpisanega števila vpisnih mest, si mora zavod k obsegu vpisa pred odločitvijo o vpisu prijavljenih kandidatov, pridobiti soglasje ministra.
31. člen 
(pogoji za vpis) 
(1) V prvi letnik primarne stopnje programa Evropske šole Ljubljana se vpiše otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil starost šest let.
(2) V prvi letnik primarne stopnje programa Evropske šole Ljubljana se lahko vpiše tudi otroka, starejšega od šest let, ki še ni bil vpisan v osnovnošolsko izobraževanje ali prvega leta osnovnošolskega izobraževanja ni uspešno zaključil.
32. člen 
(merila za vpis) 
(1) V program Evropske šole Ljubljana se prednostno vpišejo otroci uslužbencev, zaposlenih v institucijah in agencijah Evropske unije.
(2) V program Evropske šole Ljubljana se lahko do izteka prijavnega roka za vpis vpišejo tudi drugi otroci po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
1. otroci, ki so bili že vključeni v program Evropskih šol;
2. otroci tujih državljanov, zaposlenih na diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah in predstavništvih mednarodnih organizacij, v podjetjih in drugih organizacijah v Republiki Sloveniji;
3. otroci državljanov Republike Slovenije, ki so bili, so ali bodo napoteni na delo v institucije in agencije EU, diplomatska predstavništva ali konzulate oziroma mednarodne organizacije;
4. ostali otroci državljanov Republike Slovenije in drugih tujcev, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) Po izteku prijavnega roka je možen vpis do zapolnitve razpisanih vpisnih mest.
33. člen 
(merila za razmestitev v jezikovno sekcijo) 
(1) Otrok oziroma učenec ima pravico do razmestitve v tisto jezikovno sekcijo, ki ustreza njegovi materinščini ali dominantnemu jeziku.
(2) Otrok oziroma učenec, ki se ne more vključiti v jezikovno sekcijo, ki ustreza njegovi materinščini oziroma njegovem dominantnem jeziku (v nadaljnjem besedilu: otrok brez lastne jezikovne sekcije), ima pravico do razmestitve v angleško jezikovno sekcijo, uveljavi pa lahko tudi pravico do razmestitve v slovensko jezikovno sekcijo, s čimer se vključi v izobraževanje po programu Evropske šole Ljubljana v skladu s predmetnikom slovenske jezikovne sekcije.
(3) Otrok oziroma učenec, ki ima v skladu s prvim odstavkom tega člena pravico do razmestitve v slovensko jezikovno sekcijo, se lahko izjemoma razmesti v angleško jezikovno sekcijo, če:
– je bil že vključen v program, namenjen otrokom v predšolskem obdobju, ki se je izvajal v angleščini, ali se je že izobraževal po programu z angleščino kot učnim jezikom;
– se bo najpozneje v dveh letih vključil v izobraževanje v tujini po programu z angleščino kot učnim jezikom, ker bo eden od staršev napoten na delo v institucije in agencije EU, diplomatsko-konzularna predstavništva ali bo delal v tujini.
(4) Če razmestitev otroka oziroma učenca v jezikovno sekcijo v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoča, se lahko njegove jezikovne zmožnosti ugotovijo s preverjanjem, ki ustreza njegovi starosti in dotedanjemu izobraževanju, na podlagi katerega se ga razmesti v ustrezno jezikovno sekcijo.
34. člen 
(postopek vpisa v prvi letnik primarne stopnje) 
(1) Prijava k vpisu v prvi letnik primarne stopnje programa Evropske šole Ljubljana se začne z mesecem februarjem tekočega koledarskega leta v terminih, ki jih določi zavod.
(2) Starši vpišejo otroka v šolo v šolskem okolišu, v katerem imajo starši oziroma otrok stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: šola šolskega okoliša otroka), in to šolo obvestijo o nameri prepisa v program Evropske šole Ljubljana. Starši, ki niso prejeli povabila k vpisu v šolo šolskega okoliša, prijavijo otroka k vpisu neposredno v program Evropske šole Ljubljana.
(3) Starši vložijo vlogo za prepis v program Evropske šole Ljubljana v razpisanih terminih za prijavo k vpisu.
(4) Zavod odloči o vlogi za prepis v program Evropske šole Ljubljana najpozneje v osmih dneh po izteku roka za prijavo in staršem vroči odločbo o vpisu in predlog pogodbe o izobraževanju s pozivom k podpisu te pogodbe.
(5) Starši odgovorijo zavodu v treh dneh po prejemu pogodbe o izobraževanju tako, da mu vrnejo podpisano pogodbo. Zavod se izjemoma dogovori s starši o daljšem roku za sklenitev pogodbe.
(6) Po podpisu pogodbe o izobraževanju zavod izda staršem potrdilo o vpisu otroka v program Evropske šole Ljubljana.
35. člen 
(vpis v drugi in naslednje letnike) 
(1) Starši prijavijo učenca za vpis v drugi ali naslednje letnike primarne oziroma sekundarne stopnje programa Evropske šole Ljubljana v skladu z roki iz prejšnjega člena.
(2) Zavod odloči o vpisu v skladu z merili za vpis in merili za razmestitev v jezikovne sekcije, določenimi s tem pravilnikom, najpozneje do začetka novega šolskega leta, če so izpolnjeni pogoji za vpis oziroma napredovanje v višji letnik programa.
(3) O izpolnjevanju pogojev za vpis v program Evropske šole Ljubljana od drugega letnika primarne stopnje do šestega letnika sekundarne stopnje se odloči na podlagi listin, ki izkazujejo obseg končanega predhodnega izobraževanja ali v skladu s splošnimi pravili Evropskih šol o enakovrednosti letnikov in stopenj izobraževanja (Tabela o enakovrednosti letnikov in stopenj izobraževanja).
36. člen 
(vpis med šolskim letom) 
Vpis v program Evropske šole Ljubljana je glede na specifične okoliščine možen tudi med šolskim letom in se izvede v skladu z merili za vpis in merili za razmestitev v jezikovno sekcijo, če so izpolnjeni pogoji za vpis v program Evropske šole Ljubljana, upoštevajoč kadrovske, materialne in organizacijske zmogljivosti zavoda.
37. člen 
(dokumentacija za vpis) 
(1) Dokumenti, ki se predložijo ob prijavi k vpisu v posamezni letnik, so:
– izpolnjena prijavnica za vpis;
– listina o končanem izobraževanju;
– dokazila za uveljavljanje pravice do razmestitve v jezikovno sekcijo;
– druga dokazila, če gre za otroka s posebnimi potrebami;
– zdravniško spričevalo, če ima otrok zdravstvene posebnosti.
(2) Obrazec prijavnice določi minister in ga zavod objavi na svoji spletni strani.
(3) Po podpisu pogodbe o izobraževanju, zavod izda staršem oziroma učencu potrdilo o vpisu v posamezni letnik programa Evropske šole Ljubljana.
38. člen 
(status učenca) 
Otrok, ki se vpiše v program Evropske šole Ljubljana, pridobi status učenca, ki je enakovreden statusu učenca, pridobljenem v skladu z zakonom, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje oziroma statusu dijaka, pridobljenem v skladu z zakonom, ki ureja gimnazijsko izobraževanje, v šolskem letu in upoštevajoč letnik, v katerega se vpiše, tako da ima enake pravice, ki pripadajo učencu oziroma dijaku v zvezi z izobraževanjem oziroma druge pravice iz naslova statusa učenca ali dijaka, določene s predpisi RS.
2. Ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev
39. člen 
(ocenjevanje znanja in napredovanje) 
(1) V programu Evropske šole Ljubljana potekata ocenjevanje glede na cilje in standarde, določene v učnih načrtih posameznih predmetov oziroma medpredmetnih učnih področjih, ter napredovanje v naslednji letnik oziroma ponavljanje letnika v skladu s predpisi Evropskih šol.
(2) Znanje učenca iz posameznega predmeta ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, v učnem jeziku posameznega predmeta, določenem v 3. členu tega pravilnika.
40. člen 
(portfolio in šolsko poročilo) 
V programu Evropske šole Ljubljana se pri ocenjevanju uporabljata portfolio in šolsko poročilo, ki sta sestavni del orodij ocenjevanja v sistemu Evropskih šol. Vodenje in izpolnjevanje portfolia in šolskega poročila poteka v skladu s predpisi Evropskih šol.
41. člen 
(obveščanje o ocenjevanju in napredku učenca) 
(1) Učenec ima pravico:
– do predstavitve ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, načinov in pravil ter meril ocenjevanja znanja, določenih v predpisih, ki urejajo ocenjevanje znanja v tem programu,
– biti sprotno obveščen o doseženih rezultatih pri ocenjevanju,
– pridobiti svoje ocenjene pisne izdelke in biti ocenjen v prisotnosti učencev oddelka ali učne skupine.
(2) O pridobljenih učenčevih ocenah ter napredku v programu Evropske šole Ljubljana se starše obvešča v terminih v skladu s predpisi Evropskih šol. Učitelj med šolskim letom na govorilnih urah, na roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah sodelovanja starše učenca seznani z učenčevim uspehom.
42. člen 
(učenci s posebnimi potrebami) 
Učencu s posebnimi potrebami se v programu Evropske šole Ljubljana ocenjevanje znanja prilagodi v skladu s prilagoditvijo izvajanja programa. Načini prilagoditve izvajanja programa in ocenjevanja znanja se določijo z individualnim načrtom izobraževanja učenca.
43. člen 
(osnovnošolska obveznost) 
(1) Učenec, ki je uspešno zaključil četrti letnik sekundarne stopnje programa Evropske šole Ljubljana, je s tem zaključil osnovnošolsko izobraževanje in pridobil osnovnošolsko izobrazbo, kot to določa zakon, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost po devetih letih izobraževanja v programu Evropske šole Ljubljana, kot to določa zakon, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje.
3. Uresničevanje pravic in dolžnosti učencev
44. člen 
(pravice in dolžnosti učencev) 
(1) Učenec ima pravico in dolžnost redno obiskovati pouk in druge organizirane oblike izobraževanja v skladu s programom Evropske šole Ljubljana ter izpolnjevati obveznosti in naloge, določene s programom in z internimi akti zavoda.
(2) Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. O oprostitvi odloči ravnatelj šole.
(3) Če učenec ne more prisostvovati šolskih obveznostim, starši šoli sporočijo vzrok izostanka. Podrobnejša pravila o sporočanju izostankov zavod uredi z internimi akti.
(4) Učenec ima v zvezi z zdravstvenim varstvom učencev in prehrano enake pravice, kot so določene za učence in dijake v predpisih RS.
(5) Zavod lahko glede na potrebe staršev oziroma učencev organizira varstvo za učence. Stroške za varstvo učencev določi zavod, način plačila pa se uredi v pogodbi o izobraževanju.
45. člen 
(jezikovna pomoč) 
Učencem z jezikovnimi težavami v programu Evropske šole Ljubljana se zagotavlja jezikovna pomoč v skladu s tretjim odstavkom 65. člena tega pravilnika.
46. člen 
(prilagoditve izobraževanja) 
(1) Učencem s posebnimi potrebami se prilagoditve izobraževanja v programu Evropske šole Ljubljana opredelijo v individualnem načrtu izobraževanja v skladu s predpisi RS, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
(2) Individualni načrt izobraževanja pripravi svetovalni tim v sodelovanju z učiteljem oziroma učitelji posameznega učenca in njegovimi starši, po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki oziroma institucijami.
(3) Nadarjenim učencem se prilagodi izvajanje programa Evropske šole Ljubljana v skladu s predpisi RS s tem, da lahko prilagoditve opredeli v individualnem načrtu izobraževanja.
(4) Individualni načrt izobraževanja, ki se uskladi s starši učenca, je priloga in sestavni del pogodbe o izobraževanju.
47. člen 
(vzgojna dejavnost) 
V šoli se izvaja vzgojna dejavnost v skladu s predpisi RS.
48. člen 
(varstvo pravic učencev) 
Učenec in starši mladoletnega učenca uveljavljajo varstvo pravic v zvezi z izobraževanjem v programu Evropske šole Ljubljana v skladu s predpisi RS.
4. Šolski koledar in šolska dokumentacija
49. člen 
(šolsko leto in trajanje pouka) 
(1) Šolsko leto se v programu Evropske šole Ljubljana začne 1. septembra in konča 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu.
(2) Pouk traja pet dni v tednu. Pouk v šolskem letu za učence v programu Evropske šole Ljubljana traja največ 180 dni, v primeru prestopnega leta pa 181 dni. Zadnji dan pouka v programu Evropske šole Ljubljana je isti zadnjemu dnevu pouka v javnih osnovnih oziroma srednjih šolah.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno s šolskim koledarjem za posamezno šolsko leto.
50. člen 
(šolski koledar) 
Šolski koledar za posamezno šolsko leto določi zavod v skladu s predpisi Evropskih šol, smiselno upoštevajoč tudi predpise RS.
51. člen 
(vodenje in izdajanje šolske dokumentacije) 
Za vodenje in izdajanje šolske dokumentacije v programu Evropske šole Ljubljana se smiselno uporabljajo predpisi RS.
52. člen 
(šolske javne listine) 
(1) Zavod izda učencem šolsko poročilo o učnih dosežkih ob koncu ocenjevalnega obdobja in ob zaključku pouka v šolskem letu na primarni stopnji ter do vključno šestega letnika sekundarne stopnje programa Evropske šole Ljubljana na obrazcih, ki so določeni v Prilogi II tega pravilnika, v jeziku ustrezne jezikovne sekcije.
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka se izpolnjujejo v skladu s predpisi Evropskih šol.
(3) Spričevalo evropske mature izda pristojni organ Evropskih šol v skladu s predpisi Evropskih šol.
5. Učbeniki in učni pripomočki
53. člen 
(učbeniki in učni pripomočki) 
(1) Seznam potrebnih učbenikov ter drugih učnih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: učno gradivo) za izvajanje programa Evropske šole Ljubljana pripravijo učitelji posameznih predmetov v skladu z učnim načrtom posameznega predmeta oziroma medpredmetnimi področji ter smernicami Evropskih šol.
(2) Pedagoški zbor šole pripravi nabor učnega gradiva, ki ga lahko šola zagotavlja učencem v šolski knjižnici. Učencem se omogoči uporaba oziroma izposoja učnega gradiva v fizični obliki in ali dostop do učnega gradiva in drugih virov izobraževanja preko informacijsko-komunikacijskih naprav praviloma v šolski knjižnici.
6. Interesne dejavnosti
54. člen 
(interesne dejavnosti) 
(1) Zavod lahko učencem ponuja tudi interesne dejavnosti, ki jih zagotavlja v skladu s svojimi prostorskimi, kadrovskimi in organizacijskimi zmožnostmi.
(2) Zavod interesne dejavnosti opredeli v letnem delovnem načrtu zavoda za posamezno šolsko leto in o ponudbi obvesti učence in starše vsaj mesec dni pred začetkom izvajanja teh dejavnosti.
(3) Strošek za posamezno interesno dejavnost določi zavod glede na vrsto dejavnosti in število udeležencev. Zavod se s starši dogovori o izvedbi interesnih dejavnosti učenca in načinu plačevanja v pogodbi o izobraževanju.
VI. FINANCIRANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA EVROPSKE ŠOLE LJUBLJANA 
1. Metodologija za določitev cene programa
55. člen 
(cena programa Evropske šole Ljubljana) 
(1) Ceno programa Evropske šole Ljubljana na oddelek primarne in ceno na oddelek sekundarne stopnje določi minister za vsako šolsko leto, upoštevajoč 20 učencev na oddelek (v nadaljnjem besedilu: normativni oddelek).
(2) Pri določitvi obsega sredstev za izvedbo programa Evropske šole Ljubljana za šolsko leto se upošteva število oddelkov programa Evropske šole Ljubljana, ki se izvajajo v posameznem šolskem letu, ne glede na to, ali je oddelek kombiniran ali ni.
56. člen 
(podlage za določitev cene) 
Podlage za določitev cene programa Evropske šole Ljubljana na oddelek so:
– program Evropske šole Ljubljana,
– normativi in standardi za izvajanje programa Evropske šole Ljubljana,
– predpisi s področja plač v javnem sektorju in področne kolektivne pogodbe,
– izhodišča in vrednosti posameznih elementov cene, določene v 58., 59., 60., 61. in 62. členu tega pravilnika.
57. člen 
(sestava in vrednotenje cene programa) 
Ceno programa Evropske šole Ljubljana sestavljajo stroški dela, ki se določijo v skladu z 58. členom tega pravilnika, in izdatki za blago in storitve (v nadaljnjem besedilu: materialni stroški), ki se določijo v skladu z 59. členom tega pravilnika.
58. člen 
(sestavine stroškov dela in njihova vrednost) 
(1) Stroške dela sestavljajo plače, prispevki delodajalca, stroški iz dela in drugi prejemki delavcev, potrebnih za izvedbo programa Evropske šole Ljubljana, razen ravnatelja šole.
(2) Obseg sredstev za plače se določi tako, da se za delovna mesta, določena s tem pravilnikom, ki so vezana na obseg dejavnosti iz 60., 61. in 62. člena tega pravilnika, upošteva 5. člen Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 107/12 in 56/17).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se regres za prehrano določi tako, da se upošteva zmnožek normativnega števila delavcev in predpisanega zneska regresa za prehrano na delavca dnevno za 10 mesecev, pri čemer se upošteva 22 delovnih dni v mesecu.
59. člen 
(materialni stroški) 
V ceni programa na primarni stopnji in sekundarni stopnji se upoštevajo materialni stroški v obsegu 15 % vrednosti stroškov dela.
60. člen 
(izhodišča za določitev obsega dejavnosti) 
(1) Izhodišča za določitev obsega dejavnosti programa Evropske šole Ljubljana so:
– obseg ur pouka po predmetniku,
– število oddelkov in učencev,
– delitev učencev v skupine pri posameznih predmetih v skladu z normativi in standardi, določenimi v tem pravilniku;
– obseg ur za druge naloge, določene z normativi in standardi.
(2) Za določitev obsega dejavnosti iz prejšnjega odstavka se upoštevata po dva normativna oddelka na primarni in sekundarni stopnji.
61. člen 
(dodatni obseg ur pouka zaradi dodatnih skupin) 
K obsegu ur pouka iz prejšnjega člena se zaradi delitev učencev v skupine oziroma oblikovanja dodatnih skupin upošteva dodatni obseg ur pouka za posamezne predmete, ki ustreza obsegu ur po predmetniku za naslednje število dodatnih skupin:
1. na primarni stopnji za eno dodatno skupino na letnik pri materinščini za učence brez lastne jezikovne sekcije in eno dodatno skupino na letnik pri drugem jeziku – prvem tujem jeziku;
2. na sekundarni stopnji od prvega do sedmega letnika (S1–S7) za:
– eno dodatno skupino na letnik pri materinščini za učence brez lastne jezikovne sekcije,
– eno dodatno skupino na letnik pri drugem jeziku – prvem tujem jeziku,
– štiri dodatne skupine na letnik pri tretjem jeziku – drugem tujem jeziku,
– eno dodatno skupino na letnik pri športu,
– eno dodatno skupino na letnik pri etiki,
– eno dodatno skupino na letnik pri družboslovju,
– eno dodatno skupino na letnik pri geografiji,
– eno dodatno skupino na letnik pri zgodovini;
3. za eno dodatno skupino na letnik za izbirne predmete v drugem in tretjem letniku (S2 in S3);
4. za tri dodatne skupine na letnik za izbirne predmete v četrtem in petem letniku (S4 in S5) ob upoštevanju maksimalnega možnega obsega ur izbranih izbirnih predmetov (8 učnih ur na teden);
5. za pet dodanih skupin na letnik za izbirne predmete v šestem in sedmem letniku (S6 in S7) ob upoštevanju maksimalnega obsega ur izbranih izbirnih predmetov, ki se ga določi kot razliko med maksimalnim številom vseh ur v letniku in minimalnim številom ur obveznih predmetov v letniku, pri čemer se število ur višje ravni obveznih predmetov ne šteje v število ur obveznih predmetov (14 učnih ur na teden).
62. člen 
(ostale naloge za izvedbo programa in druga delovna mesta) 
(1) Pri določitvi normativnega števila učiteljev, vezanega na obseg dejavnosti iz 60. in 61. člena tega pravilnika, se upošteva učna obveznost pomočnika ravnatelja, določena v skladu z 28. členom tega pravilnika.
(2) Za druga delovna mesta pedagoškega osebja in administrativno-tehničnih delavcev, določena v skladu z normativi in standardi, je izhodišče za določitev letne cene programa na oddelek 20 normativnih oddelkov, razen za delovno mesto čistilca, za katerega se smiselno uporablja izhodišče, določeno v Pravilniku o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva.
2. Financiranje programa Evropske šole Ljubljana
63. člen 
(način financiranja programa Evropske šole Ljubljana) 
(1) Program Evropske šole Ljubljana se financira iz državnega proračuna, sredstev Evropske unije in šolnin, ki jih plačujejo starši oziroma skrbniki učencev, vpisanih v program Evropske šole Ljubljana, ter iz drugih virov.
(2) Za učence, otroke uslužbencev institucij Evropske unije, zavodu zagotavlja sredstva Evropska komisija v vrednosti prispevka na posameznega učenca, ki ga določijo pristojni organi Evropske unije.
(3) Višino šolnine, ki jo plačujejo starši oziroma skrbniki učencev, določi za posamezno šolsko leto minister.
(4) Ministrstvo sofinancira stroške izvedbe programa na oddelek v višini razlike med sredstvi, izračunanimi na podlagi prvega odstavka 55. člena tega pravilnika, in sredstvi, izračunanimi na podlagi drugega in tretjega odstavka tega člena.
64. člen 
(način določitve obsega sredstev iz proračuna) 
(1) Za določitev obsega sredstev za program Evropske šole Ljubljana v posameznem šolskem letu se upošteva število vpisanih učencev na dan 1. september.
(2) Obseg financiranja iz državnega proračuna, izračunan na podlagi metodologije iz tega pravilnika, določi minister najpozneje v dveh tednih od začetka šolskega leta za šolsko leto.
(3) Letni obseg sredstev iz prvega odstavka tega člena zavod prejme praviloma v mesečnih zneskih.
(4) Če se med šolskim letom spremenijo vrednosti sestavin cene programa oziroma spremenijo predpisi, ki vplivajo na obseg sredstev iz državnega proračuna, minister na novo določi obseg sredstev za program Evropske šole Ljubljana.
(5) Zavod poroča o podatkih, potrebnih za izračun sredstev in spremljanje izvajanja programa, v skladu s pravilnikom, ki določa metodologijo za financiranje izobraževalnih programov s področja srednjega šolstva.
65. člen 
(sredstva za druge namene iz državnega proračuna) 
(1) Plača ravnatelja šole se določa v skladu z zakonodajo, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
(2) Za določitev sredstev za razvojne naloge v zvezi z izvajanjem programa Evropske šole Ljubljana se smiselno uporablja določba Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, ki določa merila za določitev sredstev za razvojne naloge.
(3) Zavodu se zagotovijo sredstva iz državnega proračuna za kritje stroškov izvajanja jezikovne pomoči učencem iz 45. člena tega pravilnika na podlagi zahtevka, upoštevajoč število učencev, ki potrebujejo jezikovno pomoč v šolskem letu in vrednost ure, ki jo določi minister za posamezno šolsko leto.
(4) Sredstva za druge upravičene namene zagotavlja ministrstvo zavodu v skladu s predpisi RS.
VII. KAKOVOST IN NADZOR 
66. člen 
(zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti programa) 
(1) Zavod uporablja merila in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževanja v programu Evropske šole Ljubljana v skladu s predpisi RS.
(2) Naloge v zvezi z zagotavljanjem in ugotavljanjem kakovosti izvajajo organi, določeni v ustanovitvenem aktu zavoda.
67. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem programa Evropske šole Ljubljana opravljajo organi, določeni v skladu s predpisi Evropskih šol.
(2) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja inšpekcija, pristojna za šolstvo, v skladu s predpisi RS.
VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
68. člen 
(postopno uvajanje programa Evropske šole Ljubljana) 
(1) Program Evropske šole Ljubljana se uvaja postopoma, in sicer od začetka izvajanja programa Evropske šole Ljubljana v šolskem letu 2018/2019 do konca koledarskega leta 2024 (v nadaljnjem besedilu: uvajalno obdobje).
(2) Program Evropske šole Ljubljana se začne prvič izvajati v slovenski in angleški jezikovni sekciji po naslednji dinamiki:
1. v šolskem letu 2018/2019: prvi in drugi letnik primarne stopnje (P1 in P2);
2. v šolskem letu 2019/2020: tretji, četrti in peti letnik primarne stopnje (P3–P5);
3. v šolskem letu 2020/2021: prvi, drugi in tretji letnik sekundarne stopnje (S1–S3);
4. v šolskem letu 2021/2022: četrti in peti letnik sekundarne stopnje (S4 in S5);
5. v šolskem letu 2022/2023: šesti letnik sekundarne stopnje (S6);
6. v šolskem letu 2023/2024: sedmi letnik sekundarne stopnje (S7).
(3) O spremembi postopnosti uvajanja programa Evropske šole Ljubljana po posameznih letnikih ali jezikovnih sekcijah na predlog zavoda, utemeljen s številom in jezikovno strukturo učencev, ob upoštevanju razpoložljivih prostorskih, kadrovskih in organizacijskih zmožnostmi zavoda, s sklepom odloči minister najpozneje do začetka prijavnega postopka za vpis v program Evropske šole Ljubljana za prihodnje šolsko leto.
69. člen 
(dinamika vpisa v program) 
(1) Vpis v program Evropske šole Ljubljana se izvaja v skladu z naslednjo dinamiko izvajanja letnikov:
1. za šolsko leto 2018/2019: v prvi in drugi letnik primarne stopnje (P1 in P2);
2. za šolsko leto 2019/2020: v prvi do peti letnik primarne stopnje (P1–P5);
3. za šolsko leto 2020/2021: v prvi do peti letnik primarne stopnje (P1–P5) in v prvi do tretji letnik sekundarne stopnje (S1–S3);
4. za šolsko leto 2021/2022: v prvi do peti letnik primarne stopnje (P1–P5) in v prvi do peti letnik sekundarne stopnje (S1-S5);
5. za šolsko leto 2022/2023: v prvi do peti letnik primarne stopnje (P1–P5) in v prvi do šesti letnik sekundarne stopnje (S1-S6);
6. za šolsko leto 2023/2024: v prvi letnik primarne stopnje (P1).
(2) Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v program Evropske šole Ljubljana manjše od razpisanega števila vpisnih mest v letnike, v katere se prvič vpisuje v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora zavod k obsegu vpisa pred odločitvijo o vpisu prijavljenih kandidatov za vpis pridobiti soglasje ministra.
70. člen 
(spremljanje izvajanja pravilnika v uvajalnem obdobju) 
Za spremljanje izvajanja tega pravilnika v uvajalnem obodbju minister imenuje komisijo izmed strokovnih delavcev na ministrstvu in v nacionalnem zavodu, pristojnem za sistem izobraževanja, ter določi metodologijo spremljanja in naloge komisije ter roke evalvacijskega postopka.
71. člen 
(začasno zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna) 
Za učence iz drugega odstavka 63. člena tega pravilnika se do pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije za izvajanje programa Evropske šole Ljubljana zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna, ki se zavodu poračunajo po pridobitvi sredstev iz proračuna Evropske unije.
72. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-93/2017
Ljubljana, dne 6. junija 2018
EVA 2017-3330-0078
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti