Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

Št. 5440-59/2017/19 Ob-2347/18, Stran 1323
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad z dne 30. 5. 2018 (št. 9-1/3/MK/0),
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019 (JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST)«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 09 Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9i Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti, posebni cilj 3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.1
1 Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin, ki so:
– manjšinske etnične skupnosti (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter priseljencev) in
– invalidi.
Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom bomo omogočili krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.
Cilja javnega razpisa sta:
– krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem in preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in
– zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture.
Upravičene dejavnosti v okviru posamezne operacije so:
– usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture in
– nova zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije (upravičena ena zaposlitev pri prijavitelju, za polni delovni čas, za čas trajanja aktivnosti operacije).
Usposabljanje mora biti sestavljeno iz najmanj enega in največ pet sklopov, pri čemer mora posamezni sklop obsegati najmanj 40 ur.
Udeleženec usposabljanj po tem razpisu je oseba iz ranljive ciljne skupine, ki je ob vstopu v usposabljanje dopolnila 15 let in je prisotna najmanj 40 ur. Udeleženci usposabljanj, ki so bili prisotni vsaj 40 ur, morajo prejeti potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju.
Udeleženci pomenijo osebe, ki so neposredno upravičene do ukrepa, ki se izvaja na pravni podlagi EU Uredbe ESS, ki so lahko identificirane, od katerih se lahko zahteva, da navedejo svoje značilnosti in za katere se namenijo specifični izdatki.
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Način delitve sredstev po regijah: 55 % za vzhodno kohezijsko regijo in 45 % za zahodno kohezijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Na javni razpis se mora prijavitelj prijaviti skupaj s projektnimi partnerji, ki niso nosilci aktivnosti in stroškov. Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj upravičenec.
Po zaključku usposabljanj je zaželena predstavitev rezultatov operacije za širšo javnost.
Operacija v okviru tega javnega razpisa pomeni projekt.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji (zahteve), ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati, da se uvrstijo v izbor za dodelitev sredstev:
Pogoji
Dokazilo
1
So organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji.
– kopija ustanovnega akta ali drugega ustreznega pravnega akta
2
So nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ustanova ali druge nevladne organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti in delovanje na področju ene izmed ranljivih skupin (po tem javnem razpisu).
– kopija ustanovnega akta ali drugega ustreznega pravnega akta
3
Se prijavljajo vsaj s tremi projektnimi partnerji, ki so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne organizacije, ali z vsaj enim projektnim partnerjem, ki je zveza društev. Projektni partnerji morajo imeti v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti. Pri izvedbi operacije lahko sodelujejo tudi druge nevladne organizacije, ki niso navedene kot projektni partnerji.
– prijavni obrazec operacije, 
– kopije ustanovnih aktov ali drugih ustreznih pravnih aktov projektnih partnerjev
4
Projektni partnerji niso prijavitelj ali projektni partner v drugem partnerstvu na tem javnem razpisu. Če bodo prijavitelj ali projektni partnerji predvideli sodelovanje v več partnerstvih, bo upoštevana tista prijava, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prvo prispela.
– evidenca ministrstva
5
Prijavljajo samo eno operacijo. Če bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prvo prispela.
– evidenca ministrstva
6
Sedež prijavitelja in izvajanje aktivnosti usposabljanj mora biti v isti kohezijski regiji.
– prijavni obrazec operacije
7
Prijavljajo aktivnosti operacije, ki se bodo začele izvajati v letu 2018 in se bodo zaključile najkasneje 31. 12. 2019.
– prijavni obrazec operacije
8
Zaprošajo za sofinanciranje prijavljene operacije najmanj v višini 60.000,00 EUR, največ pa 120.000,00 EUR.
– prijavni obrazec operacije
9
Bodo izvedli operacijo za vsaj eno izmed ranljivih skupin (po tem javnem razpisu).
– prijavni obrazec operacije
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
4.1. Ugotavljanje upravičenosti
Če je vsaj eden od pogojev upravičenosti ovrednoten z NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) vlogo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje.
Pogoja upravičenosti (izločitveni merili na ravni operacije)
1. Operacija predvideva izvedbo usposabljanj, ki so namenjena večji socialni vključenosti pripadnikov ranljivih skupin, krepitvi njihove usposobljenosti in vstopu na trg dela na področju kulture.
2. Operacija mora vključevati eno novo zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine v vlogi koordinatorja operacije, za polni delovni čas, za čas trajanja aktivnosti. Zaposlitev mora biti pri prijavitelju.
4.2. Merila za ocenjevanje
Komisija bo merila ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice, razen če je pri posameznem merilu navedeno drugače:
Opis ocene
točke
nejasno, neskladno, neustrezno, nesprejemljivo
0
pogojno sprejemljivo, slabo
1
sprejemljivo
2
delno ustrezno
3
ustrezno
4
povsem ustrezno
5
Ocenjevalci vlog bodo pri posameznem podmerilu, kjer ni določeno drugače, dodelili od 0 do 5 točk, pri čemer so nekatera podmerila ponderirana z dvojno vrednostjo.
Merilo
1 Ustreznost operacije
Največje možno št. točk
1.1 Nameni in cilji operacije so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji javnega razpisa. Operacija je inovativna. (prijavni obr., tč. 4B)
5
1.2 Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter primerno vključene v pripravo in izvajanje aktivnosti operacije. (prijavni obr., tč. 4C)
5(x2)
1.3 Opredeljena ciljna skupina vključuje različne ranljive skupine (npr. povezovanje različnih ranljivih skupin ali multipla ranljivost vključenih udeležencev). (prijavni obr., tč. 3 in 4A)
5
1.4 Načrtovane aktivnosti so skladne s predvidenimi stroški. (prijavni obr., tč. 4E in 7)
5(x2)
1.5 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledna. Predvidena sredstva po kategorijah zagotavljajo učinkovito izvedbo operacije. Poraba finančnih sredstev je primerno ocenjena in racionalna. (prijavni obr., tč. 4E in 7)
5
1.6 Napoved porabe sredstev po letih je realna. Načrtovana poraba stroškov operacije po letih je glede na načrtovane aktivnosti ustrezna. (prijavni obr., tč. 4E in 7)
5
2 Izvedljivost operacije
Največje 
možno št. točk
2.1 Delovni program in terminski načrt operacije sta logična in primerno strukturirana. Načrtovane aktivnosti ustrezajo ciljem operacije in so medsebojno povezane. (prijavni obr., tč. 4B in 4E)
5
2.2 Terminski načrt aktivnosti je ustrezen in izvedljiv. (prijavni obr., tč. 4E)
5
2.3 Predlagane aktivnosti so smotrne, kvalitetno opredeljene, usklajene, uravnotežene in ustrezno razdelane. Predlagane so nove/inovativne metode dela in orodja za doseganje predvidenih učinkov in rezultatov. (prijavni obr., tč. 4E)
5(x2)
2.4 Predvidene metode/orodja/pristopi za informiranje in komuniciranje z javnostjo o operaciji so primerni in usklajeni. Vključujejo tudi izvirne metode/orodja/pristope informiranja in komuniciranja z javnostjo. (prijavni obr., tč. 4F)
5
2.5 Načrtovane aktivnosti informiranja in komuniciranja z javnostjo o operaciji bodo dosegle posamezne ciljne skupine in širšo zainteresirano javnost. Predvidena je zaključna predstavitev rezultatov operacije za širšo javnost. (prijavni obr., tč. 4F)
5(x2)
3 Usposobljenost prijaviteljev za izvedbo operacije
Največje 
možno št. točk
3.1 Prijavitelj ima reference pri vodenju in izvajanju primerljivih operacij oziroma projektov v zadnjih petih letih (prijavni obr., tč. 5).
5
3.2 Skupina za izvedbo operacije ima ustrezno opredeljene strokovne izkušnje in reference za vodenje operacije in izvajanje predvidenih aktivnosti. (prijavni obr., tč. 6)
5
4 Trajnost predvidenih rezultatov
Največje 
možno št. točk
4.1 Operacija vključuje večje število udeležencev* usposabljanj, njeni učinki so kratkoročno oziroma dolgoročno relevantni za opredeljene pripadnike ciljne skupine, njihovo socialno vključenost in zaposljivost na področju kulture. (prijavni obr., tč. 4D)
5(x2)
* V preteklosti je bilo povprečno število vključenih udeležencev na posamezno operacijo 40.
5. Specifična kriterija
5.1 Operacija prispeva k spodbujanju enakih možnosti žensk in moških. (prijavni obr., tč. 4G)
0 – NE
2 – DELNO
3 – DA
5.2 Prijavitelj je bil izbran za sofinanciranje v okviru JR-ESS-2016-2017-SOCIALNA VKLJUČENOST. (evidenca ministrstva)
0 – DA
2 – NE
Najvišje možno število doseženih točk je 100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščene vloge, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegle najmanj 70 točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za leti 2018 in 2019 znaša največ do 1.200.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2018: 400.000,00 EUR od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 220.000 EUR
176.000,00EUR s PP 160241 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-V-EU (80,00 %) in
44.000,00 EUR s PP 160242 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
– za zahodno kohezijsko regijo: 180.000 EUR
144.000,00 EUR s PP 160243 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-Z-EU (80,00 %) in
36.000,00 EUR s PP 160244 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
– za proračunsko leto 2019: 700.000,00 EUR od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 385.000 EUR
308.000,00 EUR s PP 160241 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-V-EU (80,00 %) in
77.000,00 EUR s PP 160242 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
– za zahodno kohezijsko regijo: 315.000 EUR
252.000,00 EUR s PP 160243 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-Z-EU (80,00 %) in
63.000,00 EUR s PP 160244 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
– za proračunsko leto 2020: 100.000,00 EUR od tega
– za vzhodno kohezijsko regijo: 55.000 EUR
44.000,00 EUR s PP 160241 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-V-EU (80,00 %) in
11.000,00 EUR s PP 160242 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
– za zahodno kohezijsko regijo: 45.000 EUR
36.000,00 EUR s PP 160243 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-Z-EU (80,00 %) in
9.000,00 EUR s PP 160244 – PN9.1 – Večja socialna vključenost-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Operacije bodo sofinancirane v višini do 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti.
Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 180 dni po prejemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni. Prejemnik sredstev do nadaljnjih predplačil ne bo več upravičen, če ne bo posredoval zahtevka za izplačilo z dokazili v roku 180 dni.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019;
– prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt operacije;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju in
– označba vloge.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje:
1. popolno izpolnjen, podpisan in žigosan (v primeru, da prijavitelj posluje z žigom) prijavni obrazec z izjavami;
2. popolno izpolnjen, podpisan in žigosan (v primeru, da prijavitelj posluje z žigom) finančni načrt operacije.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa po uradni dolžnosti pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge pa lahko prijavitelj/projektni partnerji, navedena potrdila iz uradnih evidenc priložijo sami:
– fotokopijo overjenega ustanovnega ali drugega ustreznega pravnega akta prijavitelja in
– fotokopije overjenih ustanovnih ali drugih ustreznih pravnih aktov projektnih partnerjev.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Prijavni obrazec z izjavami in finančni načrt operacije mora prijavitelj predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ, ki se po končanem postopku prijavitelju ne vrača) v Wordovi oziroma Excelovi obliki. Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
V primeru, da je podpisnik prijavnih obrazcev ali izjave o projektnem partnerstvu pooblaščena oseba za podpis, je potrebno vlogi priložiti veljavno pooblastilo.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od datuma podpisa pogodbe do 31. 12. 2019. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od datuma podpisa pogodbe do 15. 1. 2020. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov pa od datuma podpisa pogodbe do 30. 4. 2020.
Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % upravičenih izdatkov operacije, ki bodo izkazani in plačani v obdobju od datuma podpisa pogodbe do 15. 1. 2020.
Rok za predložitev prvega poročila o izvajanju operacije in prvega zahtevka za izplačilo ministrstvu je 1. 12. 2018, rok za predložitev zadnjega poročila in zahtevka za izplačilo ministrstvu pa 20. 1. 2020.
8. Upravičeni stroški in način financiranja
8.1 Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa
1) Stroški plač:
– plače in dodatki z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali pa v deležu dela na operaciji;
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali pa v deležu dela na operaciji;
– povračila in nadomestila (npr. boleznine do 30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz drugih virov;
– drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, odpravnine v skladu z 79. členom ZDR-1 ipd., v primeru delnega dela na operaciji v sorazmernem deležu);
– jubilejne nagrade v skladu z veljavno zakonodajo (če je za delodajalca zakonsko obvezno, v primeru delnega dela na operaciji v sorazmernem deležu);
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno).
2) Stroški službenih potovanj:
– povračilo stroškov službene poti za pri upravičencu zaposleno osebo: namestitve, kotizacije (stroški izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnevnice.
3) Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo na vsebino operacije in ki jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe, lahko vključujejo na primer:
– vodenje operacije, koordinacija in/ali finančno svetovanje;
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izvedbe usposabljanj;
– stroške organizacije usposabljanj (npr. najem prostorov, prehrana na usposabljanjih);
– stroški izvedbe zdravstvenega pregleda za novo zaposleno osebo.
4) Stroški informiranja in komuniciranja:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev, zaključna predstavitev;
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani (npr. vsebine, prilagojene invalidom);
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški nastopov na sejmih in razstavah;
– stroški založniških storitev;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
5) Investicije v opremo: v to kategorijo sodijo izdatki za investicije v opremo, ki so neposredno povezani s cilji operacije (npr. računalnik z dodatno opremo, monitor, optični čitalnik, digitalna avdio-video oprema, projektorji z dodatno opremo). V tem primeru je lahko upravičen izdatek polna nabavna cena brez DDV.
6) Investicije v neopredmetena sredstva: nakup strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov in podpornih materialov, ki imajo neposredno povezavo s cilji operacije.
7) Poenostavljena oblika nepovratnih sredstev in vračljive podpore:
– Posredni stroški – Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov (pavšal v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač za povračilo stroškov, povezanih z neposrednimi aktivnostmi operacije), na primer: stroški električne energije; stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja; stroški vode in komunalnih storitev; stroški odvoza smeti; stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte; stroški poštnin in kurirskih storitev; amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na operacijo; stroški potrošnega materiala (pisarniški material, čistilni material, posebni material, npr. drobni potrošni material za izvedbo skupin/delavnic) in drobnega inventarja, ki se uporablja pri operaciji; stroški režije in administracije; stroški računovodskih storitev; stroški tekočega vzdrževanja; stroški najema nepremičnin in opreme; zavarovalne premije za objekte in opremo.
8.2 Stroški po namenu, šifrah in omejitvah
Namen dejavnosti
Upravičeni stroški 
Šifra stroška
Omejitve
1.
Zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine za namene koordinacije operacije
Stroški plač
3.1
1 novo zaposlena oseba na operaciji
Stroški za službena potovanja
3.2
2.
Izvedba usposabljanj za predstavnike ranljivih skupin
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
7.
3.
Investicije, ki so neposredno povezane s cilji operacije
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
1.3
Največ 9 % od neposredno upravičenih stroškov*
Investicije v neopredmetena sredstva
1.4
4.
Pomoč pri koordinaciji operacije in izvedbi usposabljanj
Stroški plač
3.1
Največ 15 % od neposredno upravičenih stroškov*
Stroški za službena potovanja
3.2
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
7.
5.
Promocija operacije
Stroški informiranja in komuniciranja
5.
Najmanj 3 % in največ 15 % od neposredno upravičenih stroškov*
6.
Posredni stroški
Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov
8.1.1
Pavšalna stopnja 15 % od upravičenih neposrednih stroškov plač**
* Med neposredno upravičene stroške štejejo stroški pod šiframi: 3.1, 3.2, 5 in 7;
** Med upravičene neposredne stroške plač šteje samo strošek pod šifro 3.1
8.3 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so med drugimi tudi:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški, če presegajo postavljene omejitve (navedene v tabeli zgoraj);
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če niso zakonsko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije, zavarovalne premije (razen v primeru, če niso zakonsko obvezne za upravičenca), različne bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine;
– sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb z zaposlenimi upravičenca.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca 
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
Navedeni in drugi neupravičeni stroški niso predmet sofinanciranja in jih krije upravičenec sam.
8.4 Druga določila vezana na stroške
Upravičeno območje izvajanja aktivnosti je območje držav članic Evropske unije. Primeri:
– službene poti izven držav EU niso upravičen strošek,
– angažiranje strokovnjaka (s pogodbo) z območja držav, ki niso članice EU, ki bo svojo storitev (npr. usposabljanje, svetovanje) opravil v Sloveniji, je upravičen strošek.
Pri uveljavljanju in dokazovanju upravičenih stroškov je potrebno upoštevati vsakokrat veljavna Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Pogodbo in navodila ministrstva bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije.
9. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
10. Zahteve glede informiranja in komuniciranja z javnostjo: upravičenec bo moral pri informiranju in komuniciranju v javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013) in Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
14. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
15. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (v nadaljevanju Uredbe (EU) št. 1304/2013) dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno z osebnimi podatki.
16. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 9. 7. 2018. Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila do navedenega roka predložena osebno ali je prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ali če je bila do navedenega roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka. Glavna pisarna Ministrstva za kulturo sprejema vloge od ponedeljka do četrtka: od 9. do 15.30 in v petek: od 9. do 14.30.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
19. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ in v Uradnem listu RS.
20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo dne 13. 7. 2018 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Metelkova 4, Ljubljana (soba 112) in zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 6. točka besedila tega javnega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji, bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo upoštevale z javnim razpisom navedene opredelitve kohezijske regije sedeža prijavitelja in izvajanja aktivnosti usposabljanj, višine zaprošenih sredstev sofinanciranja, obdobja izvajanja operacije, in vključenosti vsaj ene od ciljnih ranljivih skupin, opredeljenih po tem javnem razpisu, bodo zavržene.
Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev upravičenosti, ki bodo dosegle manj kot 70 točk in ki bodo dosegle 70 ali več točk, vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge.
Ministrstvo bo izbralo predloge operacij po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Postopek izbire ovrednotenja vlog bo vodila komisija. Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Vloge se bodo najprej preverile glede izpolnjevanja pogojev upravičenosti. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev upravičenosti, bodo izločene iz nadaljnjega ocenjevanja. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoja upravičenosti, pa bodo ocenjene z merili za ocenjevanje. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana komisije. Če se oceni razlikujeta za 10 točk ali manj, se ocena oblikuje na osnovi povprečja obeh ocen. Če se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru predsednika komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.
Za sofinanciranje bodo predlagane operacije, ki bodo dosegle najmanj 70 točk, do porabe razpoložljivih sredstev. Če bo skupna vrednost predlaganih operacij, ki bodo dosegle najmanj 70 točk, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imele prednost operacije z višjim številom točk.
Komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala končne ocene in predlog liste operacij za sofinanciranje, ki se bo predložil ministru. Na podlagi predloga komisije bo minister odločil o izboru operacij s sklepi.
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška).
V okviru sredstev namenjenih za javni razpis se izmed prijaviteljev, ki bodo dosegli najmanj 70 točk, sredstva do porabe razdelijo po ključu:
a) 55 % razpisanih sredstev za prijavitelje, ki imajo sedež in izvajajo aktivnosti usposabljanj v KRVS
b) 45 % razpisanih sredstev za prijavitelje, ki imajo sedež in izvajajo aktivnosti usposabljanj v KRZS.
Delitev je dostopna na strani: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/.
Komisija bo izmed vlog, ki bodo dosegle enako število točk znotraj posamezne regije, dala prednost vlogi, ki bo v predvidene aktivnosti usposabljanja v okviru operacije vključevala večje število udeležencev.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelju predlaga manjšo višino sofinanciranja od zaprošene, če bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. V tem primeru bo komisija za ocenjevanje vlog ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se bo štelo kot odstop od vloge.
Če je operacija predlagana za sofinanciranje kot zadnje uvrščena in je ni mogoče sofinancirati v višini 100 % zaprošenih upravičenih stroškov, se prijavitelju ponudi višina sredstev, ki so še na razpolago. V primeru zavrnitve ministrstvo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednji najvišje pozitivno ocenjeni operaciji.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se v roku osmih dni ne bo odzval na poziv, se šteje, kot da je umaknil prijavo. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Predmet spora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe sofinanciranja operacije z izbranimi prijavitelji.
22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, pri Suzani Podboj, vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Za dodatne informacije pa lahko pokličete mag. Matejo Bošnjak na tel. 01/400-79-37 med uradnimi urami (pon. in pet. od 9. do 12. ure, sre. od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali pišete na elektronski naslov mateja.bosnjak@gov.si.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ministrstvo lahko zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun RS in prekinitev pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost