Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1944. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol, stran 5995.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 21. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 9 Dol (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 27/92, 61/98, 70/98, 86/02, 46/06, v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve PUP).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
Občina Dol pri Ljubljani pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev PUP na podlagi novih razvojnih teženj v prostoru, na podlagi izkazanega interesa Občine Dol pri Ljubljani pri opredelitvi kriterijev prostorsko izvedbenih pogojev. S spremembami in dopolnitvami je zasledovan cilj zagotavljanja ustreznejših pogojev za nadaljnji razvoj občine ter odprava pomanjkljivosti in nejasnosti v veljavnem PUP, ki onemogočajo izvedbo upravnih postopkov in posledično izvedbo že načrtovanih prostorskih ureditev.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo sprememb in dopolnitev PUP) 
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo za območje planske celote B9 Dol. Spremembe in dopolnitve se nanašajo predvsem na besedilni in grafični del PUP.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve temeljijo na obstoječih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, razvojnih potrebah občine ter javnega in zasebnega sektorja, ob upoštevanju državnih strateških in izvedbenih prostorskih aktov.
(2) V postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP se lahko izdelajo tudi druge ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora ali se izkažejo za koristne.
5. člen 
(postopek in roki za pripravo) 
(1) V okviru postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP se izvedejo naslednje aktivnosti, po okvirnem terminskem planu:
Faze 
Roki
Objava Sklepa o začetku priprave akta 
maj 2018
Izdelava osnutka PUP in objava gradiva na strežniku MOP za pridobitev prvega mnenja 
60 dni po zaključku analize razvojnih pobud oziroma po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem
Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni po objavi osnutka PUP
Vloga za pridobitev odločbe CPVO 
30 dni po prejemu zadnjega prvega mnenja
Dopolnitev osnutka PUP v skladu z zahtevami iz podanih mnenj 
30 dni od prejema in uskladitve prvih mnenj
1. obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP na seji delovnih teles in občinskega sveta 
skladno s predpisom
Javna razgrnitev in javna obravnava 
37 dni
Stališča do podanih pripomb 
30 dni po zaključku javne razgrnitve
Priprava predloga sprememb in dopolnitev PUP in objava na strežniku MOP 
30 dni po sprejemu stališč
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni
Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP 
30 dni po prejemu zadnjega drugega mnenja
Obravnava in sprejem akta z odlokom na seji občinskega sveta 
skladno s predpisi
Objava odloka v Uradnem listu RS 
objava po sprejemu na občinskem svetu
(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
(3) V primeru pridobitve odločbe o obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje CPVO, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev PUP, ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja ter zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. Posledično se podaljša tudi terminski plan izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
Za področje razvoja poselitve:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Za področje kmetijstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
Za področje upravljanja z vodami:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Za področje ohranjanja narave:
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
Za področje varstva kulturne dediščine:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Za področje trajnostne mobilnosti:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje pomorskega in zračnega prometa:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje rudarstva:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje energetike:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– Eles, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana;
Za področje zaščite in reševanja:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Za področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
Za področje vojnih in prikritih grobišč:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
Za področje blagovnih rezerv:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Za področje lokalnih cest:
– Občina Dol pri Ljubljani, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
– JKP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.
Za področje zdravja:
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(2) Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne dajo mnenj, se šteje, da na osnutek ali predlog odloka nimajo pripomb. Pripravljavcu ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(3) V primeru izkazane potrebe se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP pridobijo tudi mnenja drugih državnih ali lokalnih nosilcev urejanja prostora, ter organov, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP v celoti financira občina, sredstva zagotovi v proračunu Občine Dol pri Ljubljani.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati z dnem podpisa župana Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 3500-0003/2018-3
Dol pri Ljubljani, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti