Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1949. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, stran 6018.

  
Na podlagi Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95 – CZ, 28/95, 73/97 – odl. US, 28/00, 91/05 – ZGas), Pravil gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10 – ZVNDN), Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in spr. – ZVPoz) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 27. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
“Gasilsko reševalna služba Jesenice” je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Jesenice. Izven območja Občine Jesenice opravlja naloge v primerih in pod pogoji, ki jih določa ustanovitelj ter država s posebnimi predpisi.
Naloge iz prvega odstavka tega člena poleg poklicne gasilske enote izvajajo tudi gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev na območju Občine Jesenice.
Poleg “Gasilsko reševalne službe Jesenice” ter prostovoljnih gasilskih društev pa lahko pri opravljanju del in nalog zavoda sodelujejo tudi druge organizacije, ki opravljajo dejavnost zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah (npr. Civilna zaščita, Gorska reševalna služba, organizacije, ki opravljajo dejavnost reševanja iz vode ipd.).
2. člen 
Gasilsko reševalna služba na Jesenicah je organizirana kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod). Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Izključni ustanovitelj zavoda je Občina Jesenice.
3. člen 
Ime, sedež in pravni status zavoda:
lme zavoda je: Gasilsko reševalna služba Jesenice.
Skrajšano ime zavoda je: GARS JESENICE.
Sedež zavoda je: Cesta železarjev 35, Jesenice.
Zavod ima svoj žig, ki je okrogle oblike in vsebuje označbo (grb) ter ime zavoda. Žig ima ob zunanjem robu napis Gasilsko reševalna služba Jesenice, v sredini žiga pa sta grb zavoda in grb občine.
Zavod ima status pravne osebe.
Število žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor z notranjim aktom javnega zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
GARS v okviru javne službe in nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
02.400 Storitve za gozdarstvo
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
kar pomeni tudi:
– gašenje požarov,
– reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajanje zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– izvajanje zaščite in reševanja ob prometnih nesrečah,
– reševanje z višin in globin,
– intervencije v skladu z veljavno zakonodajo ter po nalogu ustanovitelja.
GARS v okviru pridobitne (tržne) dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
33.120
Popravila strojev in naprav
33.190
Popravila drugih naprav
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
49.410
Cestni tovorni promet
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.230
Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
58.190
Drugo založništvo
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.129 
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
80.200
Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
84.240
Dejavnost za javni red in varnost
84.250
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.190
Druge športne dejavnosti
93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZGas in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev GARS oziroma nepridobitne dejavnosti.
Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji GARS, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev GARS, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov GARS.
III. ORGANI ZAVODA 
5. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.
Svet zavoda 
6. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov. Svet zavoda sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja, od katerih je en predstavnik poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva (OGP) Jesenice po funkciji, en predstavnik pa poveljnik Civilne zaščite (CZ) Občine Jesenice po funkciji,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov.
7. člen 
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet Občine Jesenice.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo delavci zavoda. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenuje gospodarska družba s sedežem v Občini Jesenice, oziroma dejanskega delovanja in poslovanja družbe v Občini Jesenice, ki v največji meri sofinancira dejavnost zavoda z lastnimi sredstvi in le-ta niso povezana s sofinanciranjem javnih sredstev.
Enega predstavnika uporabnikov v svet zavoda imenujejo vsi sofinancerji (razen sofinancerja, navedenega v tretjem odstavku tega člena) skupno. Način imenovanja, skupaj s potrebno večino za imenovanje, se določi v statutu zavoda.
8. člen 
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Po poteku mandata so člani lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
9. člen 
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda, po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
V primeru, da član sveta zavoda sam zahteva razrešitev, to ugotovi svet zavoda s svojim sklepom.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, določi rokovnik za nove volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat enemu članu in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6 mesecev.
10. člen 
Pristojnosti sveta zavoda:
Svet zavoda sprejema:
– statut in druge splošne akte zavoda,
– programe dela in razvoja,
– finančni načrt in zaključni račun.
Druge naloge sveta zavoda:
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih s področja delovanja zavoda,
– imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
– razpisuje volitve predstavnika delavcev za člana sveta zavoda,
– spremlja uresničevanje obveznosti do ustanovitelja, ki jih določa ta odlok,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon, akt o ustanovitvi ter statut zavoda.
Strokovni svet 
11. člen 
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja gasilstva. Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta se natančneje določi v statutu zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Direktor zavoda 
12. člen 
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.
Direktor zastopa zavod neomejeno, razen glede pridobitve ter odtujitve nepremičnin, o čemer odloča ustanovitelj.
13. člen 
Direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje župan občine Jesenice, po predhodno pridobljenem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda, za dobo petih let in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.
Direktor mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
1. končana VII/2. stopnja izobrazbe
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
3. najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva
ali
1. končana VII/1. stopnja izobrazbe
2. najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
3. najmanj 5 let izkušenj na področju gasilstva.
Zavod lahko s sistemizacijo delovnih mest, ki jo potrdi svet zavoda in ustanovitelj, določi tudi delovno mesto direktor-poveljnik (v nadaljevanju direktor-poveljnik). V sistemizaciji delovnega mesta se določi, da mora kandidat (direktor-poveljnik) za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati pogoje obeh delovnih mest (glede na velikost enote): izobrazba, delovne izkušnje in pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja, ZGas, Pravila gasilske službe ter kolektivna pogodba dejavnosti.
14. člen 
Pred potekom časa, za katerega je imenovan, je lahko direktor ali direktor-poveljnik razrešen:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
IV. FINANCIRANJE ZAVODA 
15. čIen 
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za delovanje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
Del sredstev za delovanje zavoda se zagotavlja s sofinanciranjem zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb, za katere zavod na podlagi posebnih pogodb opravlja svojo dejavnost.
Zavod upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je namenjeno dejavnosti zavoda. Ustanovitelj in zavod skleneta za ta namen Pogodbo o upravljanju.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne sme pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
Za upravljanje s premoženjem zavod odgovarja ustanovitelju.
16. člen 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno le do višine sredstev, ki so v proračunu za tekoče leto namenjena za dejavost zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za druge obveznosti zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev javnega zavoda, odloča občina ustanoviteljica na predlog direktorja.
17. člen 
Dejavnost zavoda sofinancirajo zainteresirane pravne osebe oziroma fizične osebe. Z osebami, ki sofinancirajo dejavnost zavoda, sklene zavod posebne pogodbe o sofinanciranju. S pogodbami se opredeli dejavnost ter obseg dejavnosti, ki jo zavod izvaja za sofinancerje, ter višina sredstev, ki jo le-ti letno zagotavljajo za delovanje javnega zavoda.
Pogodba o sofinanciranju stopi v veljavo, ko jo potrdi ustanovitelj.
18. člen 
Občina ustanoviteljica na podlagi Pogodbe o upravljanju, ki jo sklene z javnim zavodom, prenese javnemu zavodu v upravljanje nepremičnine, ki ležijo na parc. št. 1388 v izmeri 5.175 m2, parc. št. 1389 v izmeri 1.886 m2, parc. št. 1391/2 v izmeri 1.064 m2 in parc. št. 1659/1 v izmeri 1.612 m2, vse ležeče v katastrski občini 2175 Jesenice. Navedene nepremičnine v naravi predstavljajo zemljišče s stavbo, kjer ima sedež Gasilsko reševalna služba Jesenice.
Občina ustanoviteljica daje te nepremičnine javnemu zavodu v upravljanje in uporabo z namenom, da javni zavod to premoženje uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, javni zavod pa se zaveže, da bo s premoženjem upravljal kot dober gospodar.
19. člen 
Program zavoda s finančno konstukcijo pripravi zavod v sodelovanju z ustanoviteljem, najkasneje do 15. septembra za vsako naslednje leto in ga uskladi tudi s pravnimi osebami, ki sofinacirajo dejavnost zavoda.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA 
20. člen 
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k statutu zavoda, k statusnim spremembam ter notranji organizaciji in sistemizaciji,
– imenuje direktorja ali direktorja-poveljnika zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
21. člen 
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja akta o ustanovitvi oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda ter soglasja k statutu zavoda, ki jih izvršuje Občinski svet Občine Jesenice, izvršuje župan Občine Jesenice.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot odlok.
23. člen 
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice (Uradni list RS, št. 70/01, 78/01 in 47/04).
24. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2018
Jesenice, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost