Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1994. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 6103.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 28. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 
I. Ocena stanja in razlogi 
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (v nadaljevanju: OPPN) vključuje severni del območja veljavnega zazidalnega načrta, in sicer med cesto z oznako E in avtocesto. Celotno območje zazidalnega načrta je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (v nadaljevanju OPN OŽ) opredeljeno kot gospodarska cona z oznako AR-4.
Razlogi za pripravo OPPN:
Razlogi so sprememba lastništva in potrebe novih investitorjev po gradnji parkirnih prostorov za tovorna vozila in bencinskega servisa (BS) z vsemi potrebnimi ureditvami za normalno uporabo omenjenih objektov.
Pravna podlaga:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09, 10/11, 2/17, 38/17),
– Idejna zasnova (IDZ) za objekt: Priključevanje poslovne cone Arnovski gozd (št. proj. 1425, datum junij 2017, Lineal d.o.o. Maribor),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN 
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Spremembe OPPN se nanašajo na gradnjo parkirnih prostorov za tovorna vozila in bencinskega servisa (BS),
– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev ter spremembe komunalne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi predhodno navedenih sprememb ter za normalno uporabo predvidenih objektov.
Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN vključuje zemljiške parcele 1455/206, 1455/355, 1455/414, vse k.o. Levec. Okvirna velikost obravnavanega območja je cca 2,04 ha.
Po potrebi je v opredeljenem ureditvenem območju možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve 
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
V. Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena mesec dni po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po pridobitvi izbrane variantne rešitve. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
5. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 11535 Ljubljana,
6. DARS družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
8. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
10. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
11. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
12. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
14. KS Petrovče, Petrovče 33, 3301 Petrovče ter
15. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: Transporti Enes Draganović s.p., Cesta ob železnici 4, 3310 Žalec,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Pobudnik sam izbere načrtovalca OPPN, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje ter z njim sklene pogodbo.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN 
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, v kolikor bo le ta potreben) bo financiral pobudnik in naročnik sam.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2018
Žalec, dne 28. maja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost