Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1956. Odlok o turistični taksi v Občini Komen, stran 6025.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 26. redni seji dne 30. 5. 2018, sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Komen 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični taksi v Občini Komen(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Komen.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so osebe, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje veljavni zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
3. člen 
(znesek turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev znaša 1,60 EUR na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse oproščen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.
4. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg oseb, ki so skladno z veljavnim zakonom s področja spodbujanja razvoja turizma oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje, so v celoti oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– udeleženci mednarodnih programov in njihove vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednarodni program se šteje program na katerem sodelujejo udeleženci najmanj štirih držav);
– udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača organizator prireditve;
– osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost;
– udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije;
– gojenci socialnovarstvenih zavodov;
– osebe, ki so vključene v prostovoljne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine;
– osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome.
(2) Poleg oseb, ki so v skladu z veljavnim zakonom s področja spodbujanja razvoja turizma oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov, so oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
– študenti do dopolnjenega 26. leta starosti.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka zavezanci iz prve alineje 2. člena tega odloka plačajo ponudniku prenočišč skupaj s plačilom za prenočitev. Ponudnik prenočišč nakaže prejete turistične in promocijske takse na poseben račun Občine Komen in na način, ki je objavljen na uradni spletni strani Občine Komen, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Ponudniki prenočišč morajo voditi evidenco o turistični taksi. Ta evidenca se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po veljavnem zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci obrazložen razlog oprostitve (ponudnik prenočišč mora hraniti dokumente/dokaze, na podlagi katerih je upošteval oprostitev).
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena vodijo evidenco turistične takse elektronsko ali fizično.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
7. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
8. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki:
– dvakrat zapored ne nakaže pobrane turistične in promocijske takse v roku iz 5. člena tega odloka;
– ne vodi evidence turistične takse skladno s 6. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 300 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Komen (Uradni list RS, št. 98/09).
10. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
(1) Do vključno 31. 12. 2018 znaša turistična taksa 1,27 EUR na osebo na dan, razen v primeru prvega odstavka 4. člena tega odloka, ko so osebe opravičene plačila turistične takse. Osebe iz drugega odstavka 4. člena tega odloka plačajo 0,64 EUR turistične takse na osebo na dan.
(2) Od 1. 1. 2019 dalje se v celoti uporabljajo določila tega odloka.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2018
Komen, dne 30. maja 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti