Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

2002. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij, stran 6188.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in v zvezi s petim odstavkom 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij (Uradni list RS, št. 28/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(merila) 
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja pri opravljanju nalog v javnem interesu se določi na podlagi kakovosti in obsega doseganja oziroma preseganja letnega programa dela regionalne razvojne agencije za izvajanje nalog v javnem interesu.«.
2. člen 
3. do 5. člen se črtajo.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja) 
Skupni znesek izplačila delovne uspešnosti pri opravljanju nalog v javnem interesu na letni ravni ne sme presegati dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja v decembru prejšnjega leta.«.
4. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(primeri, ko direktorju del plače za delovno uspešnost pri opravljanju nalog v javnem interesu ne pripada) 
(1) Direktorju ne pripada del plače za delovno uspešnost pri opravljanju nalog v javnem interesu, če:
– regionalna razvojna agencija v ocenjevalnem obdobju posluje s presežkom odhodkov nad prihodki,
– Računsko sodišče Republike Slovenije, inšpektor ali drug organ nadzora ugotovi nepravilnosti, ki se nanašajo na ocenjevalno obdobje in niso odpravljene v roku, ki ga je določil ta organ, ali
– regionalna razvojna agencija dobi za ocenjevalno obdobje negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije.
(2) Regionalna razvojna agencija ne posluje z izgubo, kadar v skladu s predpisi presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta v celoti pokriva z nerazporejenim presežkom prihodkov nad odhodki prejšnjih let, če je bil ta ustvarjen v mandatu istega direktorja.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-334/2017/13
Ljubljana, dne 6. junija 2018
EVA 2018-2130-0006
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost