Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1993. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za kamnolom Liboje, stran 6102.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 28. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za kamnolom Liboje 
I. Ocena stanja in razlogi 
Ocena stanja:
Občinski prostorski načrt Občine Žalec opredeljuje za enoto urejanja prostora EUP Liboje LI-8 izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ker širitev kamnoloma v globino in izvedba teras na vzhodni brežini kamnoloma (v območju površin za industrijo IP) zaradi neskladne namenske rabe ni možna, je investitor podal pobudo za pričetek postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter pobudo za pričetek postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Liboje.
Razlogi za pripravo OPPN za kamnolom Liboje:
– Posodobitev tehnologije odkopavanja in širitev kamnoloma v globino do kote K. 320 m,
– Fazno izvajanje razvoja kamnoloma (vse do končne sanacije z zaključeno biološko sanacijo kamnoloma),
– Pridobivanje tehničnega kamna nad koto K. 372 m po postopku »od vrha navzdol« in sočasno fazno odpiranje treh etaž pod koto K. 372 m, do nivoja na koti K. 320 m,
– Možnost hkratnega izvajanja pridobivanja tehničnega kamna ter izvajanja sprotne tehnične in zaključene biološke sanacije kamnoloma,
– Zagotavljanje varnejšega odkopavanja,
– Zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
– Zmanjšanje stroškov končne sanacije.
Pravna podlaga:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.), v nadaljevanju OPN,
– Strokovne podlage: Rudarski projekt za izkoriščanje in poglobitev platoja ter sanacije kamnoloma tehničnega kamna – apnenca in dolomita Liboje (št. proj. IP 1/7/2015-MK, datum december 2016, MONT-KONTROL, storitve v rudarstvu, Urška Planinc s.p., Petrovče),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1 (objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1 je bila v Uradnem listu RS, št. 16/17), po njegovi objavi v Uradnem listu RS, v nadaljevanju SD OPN 1,
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN 
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
V OPPN je med ostalim opredeliti oziroma določiti:
– Tehnološki postopek s pogoji za izkoriščanje in obratovanje kamnoloma,
– Posege za zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje,
– Gradnjo objektov,
– Gradnjo prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, ki je potrebna za normalno izkoriščanje in obratovanje kamnoloma ter uporabo ostalih predvidenih objektov,
– Vplivno območje kamnoloma v času izkoriščanja,
– Sanacijski program, ki bo poleg končne sanacije omogočal tudi sprotno sanacijo degradiranih površin,
– Usmeritve in pogoje za nove programe po pretečenem času izkoriščanja kamnoloma.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN zajema območje kamnoloma Liboje v enoti urejanja prostora EUP Liboje LI-8 kot je opredeljeno v OPN in predvidenih SD OPN 1. Kamnolom leži na vzhodnem delu grebena Kotečnik, v dolini potoka Bistrica in ob lokalni cesti Liboje–Petrovče. Na vzhodu območje omejuje navedena lokalna cesta in potok Bistrica, na severu, jugu in zahodu, pa gozdne površine.
Po potrebi je v opredeljenem ureditvenem območju možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve 
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
V. Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena mesec dni po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po pridobitvi izbrane variantne rešitve in 6 mesecev po uveljavitvi SD OPN 1. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov na okolje – v kolikor bo zahtevana),
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b 1000 Ljubljana,
7. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje,
8. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
10. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
11. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
12. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
13. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
14. Mestni plinovodi d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
15. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
16. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
17. KS Liboje, Kasaze 110, 3301 Petrovče,
18. KS Petrovče, Petrovče 33, 3301 Petrovče,
19. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: VOC Ekologija d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Pobudnik sam izbere načrtovalca OPPN, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje ter z njim sklene pogodbo.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN 
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, v kolikor bo le-ta potreben) bo financiral pobudnik in naročnik sam.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa o začetku priprave OPPN 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2018
Žalec, dne 28. maja 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost