Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018

Kazalo

1927. Pravilnik o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, stran 5983.

  
Na podlagi četrtega odstavka 29. člena in četrtega odstavka 31. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vsebino vloge za podelitev licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov, vsebino odločbe o podelitvi licenceter podrobnejši način upravljanja registra izdanih licenc.
2. člen 
(vsebina vloge) 
(1) V vlogi za podelitev licenceza opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov predlagatelj navede:
– firmo in skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s. p.),
– matično številko,
– poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta),
– kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov in naslov spletne strani).
(2) V vlogi za podelitev licenceza opravljanje dejavnosti prodaje turističnih paketov predlagatelj poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navede tudi podatek o poslovalnicah (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefonska številka in elektronski naslov).
3. člen 
(dokazila) 
(1) Vlogi za podelitev licenceza dejavnost organiziranja turističnih paketov predlagatelj priloži:
– dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna ali najemna pogodba, sodna odločba oziroma sklep in podobno), razen ob izključni spletni prodaji,
– v primeru izključno spletne prodaje pisno izjavo, da turistične pakete ponuja v prodajo zgolj prek svojih spletnih strani,
– dokazilo o zagotavljanju jamstva glede odgovornosti v primeru likvidnostnih težav, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.
(2) Vlogi za podelitev licenceza dejavnost prodaje turističnih paketov predlagatelj priloži:
– dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna ali najemna pogodba, sodna odločba oziroma sklep in podobno),
– izjavo, da je poslovni prostor dostopen strankam v določenem obratovalnem času,
– dokazilo o zagotavljanju jamstva glede odgovornosti v primeru likvidnostnih težav, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, če prodaja oziroma ponuja v prodajo turistične pakete, ki jih je sestavil organizator potovanja, ki ima sedež izven Evropskega gospodarskega prostora, razen če dokaže, da ta pogoj izpolnjuje organizator potovanja.
(3) Če namerava predlagatelj opravljati dejavnost prodaje turističnih paketov v več poslovalnicah, se v vlogi za podelitev licencepredloži dokazila iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka za vse poslovalnice.
4. člen 
(obličnost dokazil) 
(1) Pisna dokazila iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena predlagatelj predloži v pisni obliki ali po elektronski pošti na uradni elektronski naslov ministrstva, pristojnega za turizem, oziroma pravne osebe, ki ji je bilo podeljeno javno pooblastilo za podeljevanje licence.
(2) V primeru upravičenega suma v verodostojnost listin s strani organa ali za vlagatelje iz tretjih držav morajo biti listine oddane:
– v originalu,
– v notarsko overjeni kopiji ali
– v neoverjeni kopiji, pri čemer se originalna listina predloži na vpogled in vrne predlagatelju.
5. člen 
(vsebina odločbe) 
Odločba o podelitvi licence za dejavnost organiziranja in dejavnost prodaje turističnih paketov vsebuje naslednje podatke o predlagatelju:
– firmo in skrajšano firmo (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s. p.),
– matično številko,
– poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta),
– dejavnost, za katero se izdaja licenca.
6. člen 
(način upravljanja registra) 
(1) Ob vpisu v register izdanih licenc se vsakemu upravičencu do licence dodeli evidenčno številko.
(2) Za vsakega nosilca licence se vodi zbirka listin, ki je označena z evidenčno številko in številko licence. V zbirko listin se doda tudi kopija odločbe o podelitvi licence.
(3) Zbirko listin hrani izdajatelj licenc.
7. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št. 55/04 in 13/18 – ZSRT-1).
8. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-129/2018/8
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2130-0021
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost