Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

370. Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B)
371. Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B)
372. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J)

Sklepi

373. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
374. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
375. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
376. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke
377. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

378. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

432. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

MINISTRSTVA

379. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse
380. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje
381. Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

USTAVNO SODIŠČE

382. Odločba o ugotovitvi, da 5., 6., 8. in 9. člen Uredbe o vodnih povračilih ni v neskladju z Ustavo in sklep o zavrženju pobude ter o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

383. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Moravče
384. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

385. Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
386. Spremembe Hierarhije pravil revidiranja
387. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji invalidskih podjetij
388. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za leti 2013 in 2014
389. Odločba Sveta za avtorsko pravo

OBČINE

Celje

390. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – »OPPN DPZ 12«
391. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črnomelj

392. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2013
393. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
394. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Črnomelj
395. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje
396. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu
397. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
398. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrepolje

399. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011

Idrija

400. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji
401. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija

Jesenice

402. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kobarid

403. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč

Kočevje

404. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2013

Litija

405. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Ljubljana

406. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska–Hladilniška – del
407. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog
408. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška

Murska Sobota

409. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Podčetrtek

410. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013

Polzela

411. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2013
412. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Polzela
413. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
414. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa št. 032-8/2012-4

Razkrižje

415. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2013

Rogaška Slatina

416. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina

Rogašovci

417. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013
418. Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013

Škocjan

419. Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč

Škofljica

430. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
431. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1767/2, k.o. Gradišče, ID znak: 1710-1767/2-0

Tabor

420. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2013
421. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2014

Trebnje

422. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje
423. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje
424. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013

Tržič

425. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič

Vipava

426. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
427. Sklep o cenah ravnanja z odpadki
428. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
429. Sklep o subvencioniranju cene čiščenja odpadnih voda za gospodinjstva

POPRAVKI

433. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4p)
434. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti