Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

410. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013, stran 1911.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 17. redni seji dne 30. januarja 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2013 (Uradni list RS, št. 97/12) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |                      |    V EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  6.556.654|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.263.783|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.996.190|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.466.360|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   188.950|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   340.880|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   267.593|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   196.358|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   68.235|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |      –|
|   |in nematerialnega premož.         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.292.871|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  3.292.871|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  6.466.412|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.041.318|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   153.160|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za socialno   |   24.932|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   739.981|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   78.245|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   45.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.467.196|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   28.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   771.250|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   134.258|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   533.388|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  3.923.898|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  3.923.898|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   34.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |   34.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |   90.242|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)     |  –135.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   200.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   200.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   335.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   335.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –45.008|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-VII.)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA         |   45.008|
+------+-------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 032-113/2013
Podčetrtek, dne 30. januarja 2013
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost