Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

392. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2013, stran 1887.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/12) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  leta 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 14.900.857|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 10.458.688|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  9.414.438|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  8.488.938|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   643.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   282.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.044.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   749.256|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   15.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |   33.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   70.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   176.994|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   414.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   234.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemlj. in     |   180.000|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   12.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   12.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.015.669|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.177.322|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna  |  1.838.347|
|   |iz sredstev pror. EU            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 16.742.740|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  3.348.236|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   769.030|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   130.197|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.355.482|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   80.527|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   13.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANFERI              |  7.180.130|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   278.844|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  3.587.910|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   846.011|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   | 413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.467.365|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.511.682|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  5.511.682|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   702.692|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   79.330|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   623.362|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)  | –1.841.883|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.|      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premož. v svoji lasti   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)|      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |  2.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  2.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  2.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        |   298.265|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   298.265|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   298.265|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV          |  –140.148|
|   |NA RAČUNIH                 |      |
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  1.701.735|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-   |  1.841.883|
|   |IX=III.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   140.148|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   140.148|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
2. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 2.000.000 EUR.
Občina v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2013.
Št. 410-31/2012
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost