Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 243007-13-0004 Ob-1478/13 , Stran 631
Št. 243007-13-0004 Ob-1478/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi pooblaščena oseba Ministrstva za infrastrukturo in prostor za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 1452/3 in 1452/5, obe v k.o. Spodnja Šiška. 2.2. Nepremičnini sta v posesti podjetja Ljubljanske mlekarne, d.d. Pravno stanje nepremičnin je urejeno. 2.3. Izhodiščna cena za obe nepremičnini je 44.485,00 EUR. 2.4. Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremičnini se prodajata v celoti po sistemu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine se bosta kupcu nepremičnini izročili v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenima nepremičninama v zemljiški knjigi skladno z določili prodajne pogodbe. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na račun Republike Slovenije – proračun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 24309-7221002-2013, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnin; – priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do vključno 25. 2. 2013. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna pooblaščena oseba ne bo upoštevala. 5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Spodnja Šiška, Ljubljana« na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe); – overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev; – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev; – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb; – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR); – potrdilo o plačani varščini; – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik. 6. Varščina 6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na račun Republike Slovenije – proračun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 24309-7221002-2013, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb v k.o. Spodnja Šiška, Ljubljana – in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika«. 6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 7.1. Pooblaščena oseba bo javno odpirala prispele ponudbe dne 7. 3. 2013, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana, v sejni sobi v 5. nadstropju. 7.2. V primeru, da bo prišlo več najugodnejših ponudb, bo prisojna pooblaščena oseba takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Šteje se, da je najvišja ponujena cena v postopku javnega zbiranja ponudb tudi izklicna cena v postopku javne dražbe, in da ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, sprejema tudi izklicno ceno v postopku javne dražbe. 7.3. Ponudniki, ki se ne udeležijo javnega odpiranja ponudb bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih. 7.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Minister za infrastrukturo in prostor oziroma pooblaščena oseba s soglasjem ministra za infrastrukturo in prostor lahko ustavita postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. 8. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana: kontaktna oseba Drago Gaberšek, tel. 01/478-83-17, e-pošta: drago.gabersek@gov.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si/si/javne_objave/).
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost