Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 0030/2013 Ob-1453/13 , Stran 633
Št. 0030/2013 Ob-1453/13
Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Muta v letu 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, matična št. 5881706, davčna št. SI89876547. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Nepozidana stavbna zemljišča v stanovanjskem naselju SE 3 – Ob polju, Zg. Muta: – parc. št. 312/10, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 398 m2, – parc. št. 312/11, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 406 m2, – parc. št. 312/12, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 447 m2, – parc. št. 312/13, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 441 m2, – parc. št. 312/8, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 394 m2, – parc. št. 312/9, k.o. 808 – Zg. Muta, v izmeri 495 m2. Zemljišča so namenjena gradnji stanovanjskih enot. Zemljišča se nahajajo v območju, kjer se v letu 2013 predvideva izgradnja komunalne opreme. 3. Izhodiščna cena nepremičnin: cena nepremičnin znaša 23,00 EUR/m2. Cena vključuje DDV. 4. Pogoji prodaje 4.1. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«. 4.2. Kupec kupuje nepremičnine v stanju, v kakršnem so in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 4.3. Z uspelim ponudnikom, ki bo podal najugodnejšo ponudbo, se sklene pogodba v roku 8 dni od zaključka postopka javnega zbiranja ponudb. Kolikor ponudnik v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Muta pravico zadržati vplačano varščino. 4.4. Rok za plačilo kupnine je 15 dni po sklenitvi pogodbe. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin po ponujeni ceni in davek na dodano vrednost. 4.5. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 4.6. Po plačilu celotne kupnine se izvede zemljiškoknjižni prenos. Stroški notarske overitve pogodbe bremenijo prodajalca, kupec pa nosi stroške zemljiškoknjižne izvedbe. 5. Varščina: ponudnik, ki želi sodelovati v postopku mora vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin, ki jo je potrebno plačati na TRR 01281-0100011065 pri UJP, sklic na št. 00-20100002-478-01. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8. dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Pisna ponudba mora vsebovati: – izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1), – izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa« (priloga 2), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu »ponudba« (priloga 3), – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne cene. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 7. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za odpiranje ponudb. 8. Rok za oddajo ponudb: ponudba mora biti dostavljena na naslov Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpiraj«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 25. 2. 2013, do 9. ure. 9. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 25. 2. 2013 ob 11. uri, v prostorih Občine Muta. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti na odpiranju ponudb, izkazati z osebnim dokumentom ali pooblastilom ponudnika. 10. Merilo za izbor: izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bodo v roku 10. delovnih dni, pozvani k oddaji nove ponudbe. Po prejemu novih ponudb, bo izbran najugodnejši ponudnik. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb. 11. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje: obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko postopek zbiranja ponudb ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti. 12. Dodatne informacije Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin so na voljo na tel. 02/88-79-600 ali na e-mailu: obcina.muta@muta.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi. Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Občine Muta, www.muta.si.
Občina Muta

AAA Zlata odličnost