Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

407. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog, stran 1909.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Območje nekdanje tovarne Rog ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog (Uradni list RS, št. 60/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN). OPPN določa tudi etapnost izvedbe načrtovanih ureditev. Predvidena je ureditev večjega dela območja v eni etapi. Situacija, predvsem ekonomska, se je po sprejemu OPPN spremenila, sočasno urejanje območja v obsegu, kot ga opredeljuje veljavni OPPN, ni mogoča. Potrebna je sprememba OPPN, ki bo omogočila gradnjo v več etapah.
Po sprejemu OPPN se je spremenil tudi prometni režim v širšem območju OPPN, Rozmanova ulica je prometno manj obremenjena. V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN bo preverjena primernost ureditve uvoza v podzemne garaže z Rozmanove ulice.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava celotno območje OPPN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.
2. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto.
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve za določitev etapnosti izvedbe že določenih posegov ni treba izdelati, za preveritev ustreznosti uvoza z Rozmanove ulice bo treba izdelati prometno študijo.
6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden eno leto po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-40/2012-2
Ljubljana, dne 23. januarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost