Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 115/2 Ob-1455/13 , Stran 638
Št. 115/2 Ob-1455/13
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 ZBR-UPB 2) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) Odprodaja poslovnega prostora. b) Kraj: Loka pri Zidanem mostu, Loka pri Zidanem mostu 17, parc. št. 7/3,7/5 in 7/6, vse k.o. Loka pri Zidanem mostu. c) Vrsta nepremičnine: poslovni prostor, v izmeri 2.154 m2, s pripadajočim zemljiščem, v izmeri 4.226 m2. d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videno – kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Izhodiščna cena je 226.950,00 EUR. 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. 6. Višina varščine Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26. 8. Predložitev ponudb. a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 28. 2. 2013, do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup dela poslovnega prostora v Loki pri Zidanem mostu – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o plačanih davkih in prispevkih, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega/ih računa/ov, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 28. 2. 2013, ob 9.15, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost