Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

Št. 330-4/2011-51 Ob-1496/13 , Stran 605
Št. 330-4/2011-51 Ob-1496/13
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 24/12 s spremembami) in na podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 14/10, 20/11, v nadaljevanju: odlok),
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 2. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne kmetijske pridelave in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja so natančneje opredeljeni v točki 14 tega razpisa. 3. Namen javnega razpisa: je stimuliranje malih in srednje velikih kmetijskih gospodarstev za investiranje v zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, izboljšanje naravnega okolja ali higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. 3. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje: 3.1. Upravičenci do sredstev so: Upravičenci do pomoči po skupinskih izjemah so mala in srednja velika kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine Nova Gorica. Upravičenci do pomoči de minimis so mala in srednje velika kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine Nova Gorica ter registrirana stanovska in interesna društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične regije. Upravičenci so lahko tudi nosilci dopolnilne dejavnosti, če imajo enako stalno prebivališče kot nosilec kmetijskega gospodarstva. Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 14 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 15. tega razpisa). 3.2. Splošni pogoji za sofinanciranje: Pomoč po skupinskih izjemah iz točke 14.A tega razpisa se v skladu s 7. členom odloka odobri le za investicije, ki še niso začete in se bodo začele izvajati šele po prejetju odločbe o odobritvi sredstev. Upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že prejel državno pomoč po skupinskih izjemah, ne more pridobiti sredstev iz tega javnega razpisa oziroma jih lahko pridobi le do največje dovoljene višine pomoči (prvi odstavek 8. člena odloka). Skupna dodeljena pomoč de minimis posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 eurov bruto v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. Pomoči de minimis se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri. Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stroškov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sredstev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez vključenega DDV). Program oziroma investicijo, za katero upravičenec prejme pomoč po tem javnem razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev. Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 14 tega javnega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 15 tega razpisa). 4. Višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 165.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno za ukrepe iz: točk 14.A.1, 14.A.3 in 14.A.4: skupaj 40.000 EUR; točke 14.A.2: 25.000 EUR; točk 14.B1, 14.B.2 in 14.B.3: skupaj 83.000 EUR; točka 14.B.4: 17.000,00 EUR. Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B). Sredstva za programe in investicije na področju kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. 5. Višina odobrenih sredstev Maksimalni zneski odobrenih pomoči so navedeni pri posamezni vrsti ukrepov iz točke 14. Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za vse ukrepe po tem razpisu. Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi na podlagi določil odloka, tega javnega razpisa, glede na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev. Pri ukrepih 14.A.2 in 14.B.4 se upravičencem lahko dodelijo sredstva v višini 100% upravičenih stroškov brez DDV (oziroma največ 21.000,00 EUR) pod pogojem, da zaprošena sredstva ne presegajo razpoložljivih zneskov iz 4. točke tega javnega razpisa. Za navedena ukrepa se pri določanju višine pomoči ne upošteva meril iz točke 15 tega razpisa. V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca na javni razpis, se znesek sofinanciranja s strani razpisovalca sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. 6. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz 7. točke tega javnega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva odobrena. Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikov sredstev, ki so v roku iz 7. točke tega javnega razpisa v celoti realizirali investicijo oziroma program. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen odloka in tega javnega razpisa ter najvišjo višino sofinanciranja za posamezen ukrep. 7. Obdobje porabe sredstev Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2013. Sredstva na podlagi tega javnega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim programom in investicijam, ki bodo realizirana v času: – za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi iz točke 14.A, razen 14.A.2 tega javnega razpisa) od dneva prejema odločbe, izdane na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do 3. 7. 2013; – za pomoč po skupinskih izjemah (ukrepi iz točke 14.A.2 tega javnega razpisa) od dneva prejema odločbe, izdane na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do 20. 11. 2013; – za pomoč de minimis (ukrepi iz točke 14.B tega javnega razpisa) od 2. 9. 2012 do najkasneje 1. 9. 2013. 8. Rok za predložitev vlog Rok za oddajo vlog je za ukrepe: – iz točke razpisa 14.A (razen ukrepa A2) do vključno 3. 4. 2013, do 12. ure, – iz točka razpisa 14.A.2 do vključno 12. 6. 2013, do 12. ure, – iz točke razpisa 14.B do vključno 12. 6. 2013, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 3. 4. 2013 (za ukrepe iz točke 14.A, razen 14.A.2) oziroma najkasneje do 12. 6. 2013 (za ukrepe iz točke 14.A.2 in za ukrepe iz točke 14.B) do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. 9. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 36/I. 10. Priprava vlog Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega v 8. točki tega javnega razpisa. Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke. 11. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo dne 3. 4. 2013 ob 12 uri, v zeleni dvorani za ukrepe A (razen A2) in 12. 6. 2013 ob 12 uri, v zeleni dvorani za ukrepe A2 in B. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ). Strokovna komisija obravnava popolne vloge na podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova Gorica se določijo s pogodbo. 12. Obvestilo o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz 8. točke tega razpisa. Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski porabi sredstev. 13. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure), na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 6/III ali 3/III ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica: http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare). 14. Ukrepi 14. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006) 14.A.1. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb v osnovno kmetijsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov, izboljšanja in preusmeritve proizvodnje, izboljšanja kakovosti ter ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ali izboljšanja higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Upravičeni stroški: – gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, – nakup nerabljenih strojev in nerabljene opreme, vključno z računalniškimi programi do tržne vrednosti blaga (razen traktorjev in drugih pogonskih strojev), – splošni stroški navedenih izdatkov (kot na primer honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...). Pomoč se lahko dodeli tudi za nakup zemljišč, razen zemljišč za gradnjo, v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe. Omejitve višine in drugi pogoji Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 eurov v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah. Pomoč se ne odobri: – za nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin; – za zasaditev letnih rastlin; – za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%; – za preproste naložbe za nadomestitev; – za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne proizvode; – ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, opredeljenih v uredbah Sveta o uvedbi skupnih ureditev trga, tudi če se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na pomoč Evropske unije. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti upravičenih stroškov brez DDV. 14.A.2 Pomoč za arondacijo Cilj ukrepa: zmanjšanje proizvodnih stroškov zaradi majhnih in razpršenih parcel. Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda. Višina sofinanciranja: do 100% nastalih upravičenih stroškov, brez DDV. 14.A.3 Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov. Upravičeni stroški so: – stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske unije; – stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje; – stroški za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje alineje; – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov. Pogoji za pridobitev sredstev: – pomoč se lahko odobri samo za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani, in/ali nadzor, ki ga opravijo tretje strani, ki so odgovorne za nadzor in spremljanje uporabe geografskih označb in označb porekla, ekoloških označb ali označb kakovosti, če so take označbe skladne z zakonodajo Evropske unije; – pomoč ne sme biti dodeljena za izdatke ob naložbah; – pomoč ne sme biti odobrena za stroške nadzora, ki ga opravijo kmetje sami, ali če zakonodaja Evropske unije določa, da jih nosijo kmetje, ne da bi bila opredeljena višina stroškov; – pomoč mora biti dodeljena v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom; – če storitve iz tega člena zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev; vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve; – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Mestne občine Nova Gorica in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev. 14.A.4 Zagotavljanje tehnične podpore Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč. Upravičeni stroški: – na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programa za usposabljanje, potni stroški in dnevnice udeležencev; – na področju organizacije prireditev za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 eurov na nagrado in zmagovalca); – publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Pogoji za pridobitev sredstev: – pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani; – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Mestne občine Nova Gorica in se jim dodeli v obliki subvencioniranih storitev; – če storitev zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev; prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve; – pomoč se zagotavlja prek pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu. Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev. 14.B. »De minimis« (Uredba komisije ES št. 1998/2006) 14.B.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa nerabljene opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije (priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in objava oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva). Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. 14.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev. Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa nerabljene opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije (priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in objava oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva). Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. 14.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in storitev Cilj ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Upravičeni stroški: nakup nerabljene opreme za konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup nerabljene opreme za prostore za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. 14.B.4 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Namen ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih, kjer prevozi niso ekonomsko upravičeni. Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza na kilometer v odročnih krajih. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih operativnih stroškov (brez DDV) tovornega transporta iz odročnih krajev Trnovske in Banjške planote. Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 eurov bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 15. Merila in pogoji za dodelitev sredstev 15. 1 Splošni pogoji: Prijavitelji za ukrepe iz točke 14.A (razen ukrepa iz točke A2) tega javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem razpisu navedenih določil za dodelitev sredstev izpolnjevati še naslednje pogoje: – Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote. – Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev. – Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za osnovno kmetijsko proizvodnjo ter opravljati svojo dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica Prijavitelji za ukrepe iz točke 14.B (razen ukrepa B.4) tega javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem razpisu navedenih določil izpolnjevati še: – Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote. – Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev. – Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica. – Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze: navedena društva morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali investicija, ki jo prijavljajo na javni razpis, se mora izvesti na območju Mestne občine Nova Gorica. Za čisto kmetijo se šteje kmetijsko gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot kmet. 15.2 Merila Prijaviteljem za ukrepe iz točke 14.A.1, 14.A.3 in 14.A.4 tega javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje ponderje: – čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in opravlja dejavnost na območju MONG: ponder 1, – kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75, – ostale kmetije: ponder 0,5, – negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0. Prijaviteljem za ukrepe iz točke 14.B.1, 14.B.2 in 14.B.3 tega javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje ponderje: – čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost na območju MONG: ponder 1, – kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75, – ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5, – negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost