Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

435. Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
436. Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

437. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu
478. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

438. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2013
439. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Boč (2012–2021)
440. Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov
441. Odredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje službe nujne medicinske pomoči

USTAVNO SODIŠČE

442. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in zavrženju pobude

OBČINE

Celje

443. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10

Črnomelj

444. Javno nakazilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom v Črnomlju

Ig

445. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2013

Ivančna Gorica

446. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2013
447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica

Kranj

448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj
449. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3043/16, k.o. 2134 – Žabnica

Križevci

450. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v vrtec Križevci
451. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013

Ljubljana

452. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 360 Športni park Svoboda – del
453. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
454. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama

Medvode

455. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2013
456. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2014
457. Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
458. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
459. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
460. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Pivka

461. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2013
462. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka

Semič

463. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
464. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
465. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Slovenske Konjice

466. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

467. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šmarješke Toplice

468. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarješke Toplice
469. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Konjeniški center Brezovica

Šmartno pri Litiji

470. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013

Tišina

471. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2013

Žalec

472. Odlok o tržnem redu v Občini Žalec
473. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za odlog plačila, oprostitve, olajšave in obročno odplačilo komunalnega prispevka
474. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2013
475. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
476. Sprememba letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013

Žužemberk

477. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trg Žužemberk

POPRAVKI

479. Popravek Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
480. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti