Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

479. Popravek Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje, stran 2140.

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
Pri objavi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 11/13) je pomotoma izpadlo besedilo dela priloge, ki se glasi:
Priloga 1:
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI KOČEVJE
I. MERILA IN NORMATIVI
S sredstvi občinskega proračuna Občine Kočevje se sofinancirajo programi športa in rekreacije, katerih vsebinska opredelitev je naslednja:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
Ovrednoteni so športni programi za otroke in mladino od rojstva do 19. leta starosti, ki se s športno dejavnostjo prostovoljno ukvarjajo zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Ovrednoteni so športni programi predšolskih otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so v programe vključeni prostovoljno in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa.
– Športni program »Mali sonček«
Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo programa (propagandno gradivo).
– Športni program »Zlati sonček« – program A
Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo programa (propagandno gradivo).
– Akcija »Naučimo se plavati«
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 10-urni program učenja plavanja, za skupine z največ 10 udeleženci.
– Drugi 60-urni športni programi
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 60-urni program za skupine z najmanj 10 udeleženci.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Ovrednoteni so športni programi šoloobveznih otrok v starosti od 6. do 15. leta, ki so prostovoljno vključeni v programe športa, in sicer:
– Športni program »Zlati sonček« – program B, C in D
Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo programa (propagandno gradivo).
– Športni program »Krpan« – programi bronasta, srebrna in zlata medalja
Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo programa (propagandno gradivo).
– Akcija »Naučimo se plavati«
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 20-urni program učenja plavanja, za skupine z največ 10 udeleženci.
– Šolska športna tekmovanja na občinskem nivoju
Sofinancira se organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj na osnovnem nivoju in strokovni kader za šolske ekipe za 20-urni program vadbe za skupine z najmanj 20 udeleženci, ki se udeležijo šolskih športnih tekmovanj na osnovnem nivoju.
– Šolska športna tekmovanja nad občinskim nivojem
Sofinancira se udeležba šolskih ekip na področnih, regijskih in državnih športnih tekmovanjih ter strokovni kader za šolske ekipe za 10-urni program vadbe za skupine z najmanj 20 udeleženci, ki se uvrstijo na področno in/ali državno tekmovanje, in sicer za vsako stopnjo tekmovanja posebej.
– Drugi 80-urni programi
Ovrednoteni so športni programi otrok v starosti od 6. do 15. leta, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno znotraj izbranega športnega društva in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez.
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80-urni program za skupine z najmanj 10 udeleženci.
1.2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi otrok od 6. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z MŠŠ in OKS-ZŠZ. Programi so razdeljeni na naslednje starostne stopnje:
– Cicibanke, cicibani (CI/CE): do 11. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 240-urni športni program za tekmovalne skupine otrok s 6 do 12 udeleženci.
– Mlajše deklice, mlajši dečki (MDE/MDI): do 13. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 240 do 400-urni športni program za tekmovalne skupine otrok s 4 do 16 udeleženci.
– Starejše deklice, starejši dečki (SDE, SDI): do 15. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 300 do 800-urni športni program za tekmovalne skupine otrok s 4 do 16 udeleženci.
Za vse tri starostne stopnje so materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje ovrednoteni v razvojnih in strokovnih nalogah v športu.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so športni programi, ki za uspešnejšo socialno integracijo, polnejše in bogatejše življenje vključujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v razvoju, invalidi) v starosti do 15 let.
– Drugi 80-urni programi
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80-urni program za skupine otrok z najmanj 5 udeleženci.
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Ovrednoteni so športni programi mladine v starosti od 15. do 19. leta, ki so prostovoljno vključeni v programe športa, in sicer:
– Šolska športna tekmovanja nad občinskim nivojem
Sofinancira se udeležba šolskih ekip na državnih športnih tekmovanjih in strokovni kader za 20-urni program vadbe za skupine z najmanj 20 udeleženci, ki se udeležijo šolskih športnih tekmovanj na državnem nivoju.
– Drugi 80-urni programi
Ovrednoteni so športni programi mladine v starosti od 15. do 19. leta, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno znotraj izbranega športnega društva in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez.
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80-urni program za skupine z najmanj 10 udeleženci.
1.3.2. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi mladine od 15. do 19. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Izvajalci programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z MŠŠ in OKS-ZŠZ. Programi so razdeljeni na naslednji stopnji:
– Mlajše mladinke, mlajši mladinci (MME, MMI): do 17. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 400 do 1100-urni športni program za tekmovalne mladinske skupine s 3 do 16 udeleženci.
– Starejše mladinke, starejši mladinci (SME, SMI): do 19. leta starosti
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 400 do 1100-urni športni program za tekmovalne mladinske skupine s 3 do 16 udeleženci.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so športni programi, ki za uspešnejšo socialno integracijo, polnejše in bogatejše življenje vključujejo otroke s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v razvoju, invalidi) v starosti od 15. do 19. leta.
– Drugi 80-urni programi
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80-urni program za skupine mladih z najmanj 5 udeleženci.
2. Športna dejavnost študentov
Ovrednoteni so športni programi študentov, ki predstav­ljajo dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k bogastvu telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
– 80-urni programi v izbranih športnih panogah
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80-urni program za organizirane skupine študentov z najmanj 10 udeleženci.
3. Športno rekreativna dejavnost odraslih
Ovrednoteni so športni programi odraslih, katerih cilj je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje in zmanjševati negativne posledice današnjega življenja in dela. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izrabo človekovega prostega časa.
– 80-urni programi odraslih
Sofinancira se športni objekt za 80-urni program za skupine odraslih z najmanj 10 udeleženci.
– 80-urni programi starejših od 65 let
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80-urni program za skupine odraslih z najmanj 10 udeleženci.
– 80-urni programi socialno in zdravstveno ogroženih skupin
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80-urni program za skupine odraslih z najmanj 10 udeleženci.
4. Kakovostni šport
Ovrednotene so priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope posameznikov in ekip na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
– 480-urni programi kakovostnega športa odraslih
Sofinancira se športni objekt za 480-urni program za tekmovalne skupine odraslih z 2 do 16 udeleženci.
5. Vrhunski šport
Ovrednoteni so športni programi, ki zajemajo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo po merilih OKS-ZŠZ priznan status mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
– Do 1200-urni programi vrhunskega športa
Sofinancirajo se športni programi kategoriziranih športnikov glede na dosežen status kategorizacije do največ 1200 ur.
6. Šport invalidov
Ovrednotena je športna dejavnost invalidov, ki je prvenstveno namenjena ohranjanju gibalnih sposobnostih, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
– 80-urni programi invalidov
Sofinancira se strokovni kader in športni objekt za 80-urni program za skupine odraslih z najmanj 5 udeleženci.
Sistem in obseg sofinanciranja športnih programov navedenih v točkah od vključno 1. do vključno 6. sta določena v preglednicah 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. in 2.5.
7. Razvojne in strokovne naloge v športu
7.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Ovrednoteni so programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, ki se jih udeležujejo in izvajajo posamezni izvajalci. Programi usposabljanja morajo biti verificirani pri Strokovnem svetu za šport RS ali drugih ustreznih strokovnih svetih.
Sofinancirajo se stroški izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
7.2. Športno rekreativne in promocijske prireditve
Ovrednotene so občinske, medobčinske, državne in druge tradicionalne športne prireditve, ki imajo namen pospeševati motivacijo za športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v občini in jih organizirajo izvajalci programov.
Sofinancirajo se materialni in organizacijski stroški športnih ali rekreativnih prireditev občinskega ali državnega značaja ter stroški prireditev promocijskega značaja.
7.3. Delovanje društev in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti
Športna društva so osnovne športne organizacije, ki se združujejo v občinske športne zveze na lokalni ravni in v nacionalne panožne zveze na nacionalni ravni. V letnem programu športa se določi del sredstev za pokrivanje stroškov tehničnega in administrativnega delovanja društev in zvez. Sredstva se ovrednotijo na podlagi evidence članov društva s plačano članarino, evidence o registriranih tekmovalkah/cih društva, razširjenosti in tradicije društva, števila mlajših tekmovalnih selekcij, uspešnosti nastopanja članskih ekip in skupnega števila tekmovalnih nastopov posameznih športnikov.
Sofinancirajo se materialni stroški delovanja društev in zvez.
7.4. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovalna dejavnost
Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov in svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo pri delu s športniki in je temelj uspešnosti v športu. V letnem programu športa se določi del sredstev za dejavnosti zdravniških pregledov, testiranj in svetovanj pri pripravi treningov.
Sofinancirajo se stroški ugotavljanja zdravstvenega statusa športnikov, ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanja njihovega razvoja.
7.5. Informacijski sistem na področju športa
V letnem programu športa se določi del sredstev za vzdrževanje in razvijanje informacijskega sistema na področju športa. Ovrednoteno je izvajanje programov izdelave informacijskih baz (podatki s področja organiziranosti, financiranja športa, športnih objektov …), ki se uporabljajo v športu.
Sofinancirajo se programi vzdrževanja in razvijanja informacijskih sistemov v športu.
7.6. Priznanja športnikom in športnim delavcem
V letnem programu športa se določi del sredstev za priznanja športnikom, ekipam in športnim delavcem. Priznanja v športu se vsako leto podelijo na osnovi veljavnega pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom.
Sofinancirajo se stroški priznanj in izvedbe prireditve s podelitvijo priznanj.
7.7. Založniška dejavnost
V letnem programu športa se določi del sredstev za založniško dejavnost. Ovrednotena je dejavnost izdajanja in nakupa strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.
Sofinancirajo se stroški nakupa strokovne športne literature in izdajanja periodičnih in občasnih športnih publikacij.
7.8. Mednarodna dejavnost
Mednarodne športne prireditve pospešujejo motivacijo za športno aktivnost, spodbujajo mednarodno športno sodelovanje in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem. V letnem programu športa se določi del sredstev, ki se jih nameni za mednarodno športno sodelovanje s pobratenimi mesti.
Sofinancirajo se stroški mednarodnega športnega povezovanja s pobratenimi mesti.
Sistem in obseg sofinanciranja razvojnih in strokovnih nalog v športu navedenih v točki 7 sta določena v preglednici številka 3.
II. POSEBNI POGOJI IN ZAHTEVE
V težnji po izenačevanju pogojev vseh izvajalcev programov športa v Občini Kočevje in hkrati po dodatnem stimuliranju tekmovalno uspešnejših skupin so v nadaljevanju opredeljeni posebni pogoji, ki natančnejše določajo vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje.
1. Razvrščanje športnih panog v skupine
Zaradi specifičnosti vsebin športnih programov so športne panoge razvrščene na naslednje skupine:
– izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov državnega prvaka
– izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov državnega prvaka
– izvajalci različnih športno-rekreativnih programov
– drugi izvajalci (miselne igre, taborniki, planinci ...).
Kriteriji za ugotavljanje razširjenosti športne panoge so smiselno zajeti v poglavju Razvojne in strokovne naloge – delovanje društev in zvez (preglednica 3).
Kriteriji za ugotavljanje uspešnosti športne panoge so smiselno zajeti v poglavju Posebni pogoji in zahteve – točka 3. (Razvrščanje skupin v kakovostne nivoje).
2. Potrebno število udeležencev v vadbeni skupini (preglednica 2.1.)
Zaradi specifičnih zahtev športnih panog in programov glede potrebnega števila udeležencev v tekmovalnih ali rekreacijskih skupinah je v preglednici 2.1. okvirno določeno potrebno minimalno število udeležencev posameznega športnega programa. Kolikor prijavljeni športni program tega števila ne dosega, se število točk proporcionalno zniža.
Če v športnem programu sodeluje večje število udeležencev, kot je določeno s preglednico, število točk ostane nespremenjeno.
Izvajalci športnih programov svoje tekmovalce/ke oziroma člane/ice lahko prijavijo samo v enem od športnih programov, ki ga prijavljajo in izvajajo.
Vadbene skupine se, tam kjer je to možno, lahko oblikujejo mešano glede na spol.
Glede na starost so mlajši udeleženci/ke športnih programov izjemoma lahko prijavljeni zgolj v eni starostni kategoriji navzgor. Starejši udeleženci/ke ne smejo biti prijavljeni za mlajše starostne kategorije.
3. Razvrščanje skupin oziroma ekip v kakovostne nivoje (preglednica 2.2.)
Športne panoge so s tem pravilnikom razvrščene v različne kakovostne nivoje, kriterij za razvrščanje pa je dosežen tekmovalni rezultat. Razvrščanje v kakovostne nivoje se uporablja pri športnih programih otrok in mladine, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport ter pri kakovostnem in vrhunskem športu odraslih. Kriteriji za razvrstitev v kakovostne nivoje so:
+-------------------+-------------------------------------------+
|1. nivo: MEDNARODNI|Kolektivne športne panoge:         |
|RANG        |1. ali 2. mesto na uradnem DP (osvojitev  |
|          |naslova državnega prvaka/podprvaka);    |
|          |nastopanje na tekmah evropskega pokala.  |
|          |Individualne športne panoge in miselne   |
|          |igre:                   |
|          |Vsaj 1 kategoriziran športnik v skupini  |
|          |(člani državnih selekcij pod okriljem   |
|          |NPZ); nastopanje na tekmah evropskega   |
|          |pokala.                  |
+-------------------+-------------------------------------------+
|2. nivo: DRŽAVNI  |Kolektivne športne panoge:         |
|RANG 1       |Nastopanje ekipe v 1. državni ligi po   |
|          |rangu (tekmovanje za naslov DP oziroma   |
|          |končna uvrstitev od 3. do 12. mesta v   |
|          |državi).                  |
|          |Individualne športne panoge in miselne   |
|          |igre:                   |
|          |Vsaj 2 športnika v skupini uvrščeni v prvi |
|          |polovici nastopajočih na uradnem DP (ali  |
|          |na uradni jakostni lestvici NPZ).     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|3. nivo: DRŽAVNI  |Kolektivne športne panoge:         |
|RANG 2       |Nastopanje ekipe v 2. državni ligi po   |
|          |rangu (tekmovanje za uvrstitev v 1. DL   |
|          |oziroma končna uvrstitev med 13. in 24.  |
|          |mestom).                  |
|          |Individualne športne panoge in miselne   |
|          |igre:                   |
|          |Vsaj 2 športnika v skupini, ki so     |
|          |nastopili na uradnem DP (ali so uvrščeni  |
|          |na uradni jakostni lestvici NPZ).     |
+-------------------+-------------------------------------------+
|4. nivo: REGIJSKI |Kolektivne športne panoge:         |
|RANG        |Nastopanje ekipe v 3. državni ligi po   |
|          |rangu ali v nižjih ligah pod okriljem NPZ |
|          |oziroma uvrstitev pod 25. mestom v državi. |
|          |Individualne športne panoge in miselne   |
|          |igre:                   |
|          |Nastopanje na uradnih tekmovanjih nižjega |
|          |ranga pod okriljem NPZ.          |
+-------------------+-------------------------------------------+
Tekmovalnim skupinam, ki sicer sodijo med individualne športne panoge ali miselne igre, se lahko upoštevajo rezultati ekipe (ekipno prvenstvo), če so za skupino ugodnejši, vendar mora skupina dosegati vse ostale predpisane pogoje (število udeležencev, število tekmovanj ...).
4. Minimalno število tekmovanj (udeležba na tekmovanjih)
Tekmovalni sistemi NPZ se med seboj sicer razlikujejo, vendar pa je cilj vseh skupin, ki se ukvarjajo s kakovostnim in vrhunskim športom, da svoje sposobnosti primerjajo z vrstniki. Vsaka tekmovalna skupina oziroma tekmovalka ali tekmovalec mora tako v tekmovalni sezoni dokazati nastopanje na najmanj petih (5) tekmah ustreznega ranga, razen če s tekmovalnim sistemom NPZ ni drugače določeno.
V primeru, da je v skupini prijavljeni tekmovalec oziroma tekmovalka nastopil/a na manjšem številu tekem, se ne šteje kot član/ica skupine in se temu primerno število točk proporcionalno zniža.
5. Število priznanih skupin v razpisanem športnem programu:
Vsakemu izbranemu izvajalcu se praviloma prizna največ ena vadbena skupina v razpisanem športnem programu.
Izjemoma se izvajalcu v športni vzgoji otrok in mladih usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prizna ena dodatna vadbena skupina, ki jo izvajalec utemelji z dokazilom o nastopanju v ustreznem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze (NPZ).
V športnih programih rekreativne vsebine se določenim izvajalcem izjemoma lahko prizna več (največ 3) vadbenih skupin v razpisanem športnem programu. Katerim izvajalcem in koliko (dodatnih) skupin se prizna, se določi v letnem programu športa.
6. Vrednotenje strokovnega kadra (preglednica 2.3.)
Strokovni kader, ki je odgovoren za izvajanje športnih programov, je glede na različne stopnje strokovne usposobljenosti vrednoten različno, kar je razvidno iz preglednice 2.3.
Izvajalci športnih programov morajo ob prijavi programov posredovati dokumentirane podatke o strokovni usposobljenosti oseb, ki vodijo športne programe (vaditelj, inštruktor, učitelj, trener ...). Kolikor ti podatki niso priloženi prijavi oziroma kolikor športni program vodi oseba brez ustrezne športne izobrazbe, se točke za strokovni kader ne priznajo.
7. Vrednotenje športnega objekta (preglednica 2.4.):
Specifičnost športnih panog narekuje uporabo specifičnih športnih objektov. Izvajalci športnih programov so tako z vidika uporabe različnih športnih objektov razdeljeni v več skupin. Razporeditev je opredeljena v preglednici 2.4.
8. Vrednotenje kategoriziranih športnikov (preglednica 2.5.)
Kategorizirani športniki so tisti športniki, ki so na državnem in/ali mednarodnem prizorišču dosegli vrhunske športne rezultate. Kot stimulacija za nadaljnje delo in pokrivanje nastalih stroškov je v preglednici št. 2.5. opredeljeno število dodatnih priznanih točk za kategorizirane športnike. Upošteva se seznam kategoriziranih športnikov, ki ga izdaja OKS-ZŠZ in je v veljavi na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov.
9. Vrednotenje razvojnih in strokovnih nalog v športu (preglednica 3.)
Sofinanciranje razvojnih in strokovnih programov v športu je opredeljeno v preglednici 3.
V letnem programu športa in v javnem razpisu se vsako leto posebej opredeli še:
– maksimalno število udeležencev strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ki pripada posameznim izvajalcem LPŠ.
– maksimalno število športnih in/ali rekreacijskih prireditev, ki se jih prizna posameznim izvajalcem LPŠ.
– način in obseg sofinanciranja za: informacijski sistem na področju športa, podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem, založniško in mednarodno dejavnost v športu.
10. Dodatna določila in korekcijski faktorji
Za izvajanje letnega programa športa posameznega leta se uporabljajo še naslednja posebna določila in korekcijski faktorji:
– na javnem razpisu izbranim športnim programom, v katerih aktivno ne sodeluje vsaj polovica udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Kočevje, se točke dodeljene za strokovni kader in športni objekt zniža s korekcijskim faktorjem 0,5.
– vsakemu izvajalcu prijavljenemu za izvedbo športnih prireditev se letno prizna največ dve (2) športni in/ali rekreacijski prireditvi.
– programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnega kadra v športu se ovrednotijo na osnovi podatkov o pridobljeni usposobljenosti iz predhodnega leta.
– Vsakemu izvajalcu se prizna največ toliko udeležencev strokovnega usposabljanja ali izpopolnjevanja, kolikor imajo priznanih skupin kakovostnega športa.
– Pri delovanju društev in zvez na lokalnem nivoju se poleg navedenih kriterijev za dodelitev točk doda še kriterij „število tekmovalnih nastopov”. Za enega ali več tekmovalnih nastopov posameznega športnika v enem dnevu in v istem kraju, bodisi doma ali v gosteh, se izvajalcu prizna 1 točka.
– izbranim izvajalcem Letnega programa športa Občine Kočevje se pri izračunu točk, ki jim po pravilniku pripadajo za posamezen športni program, odštejejo morebitne odobrene, vendar ne izvedene dejavnosti v istem programu v predhodnem letu – izraženo v neizkoriščenih točkah.
– izbranim izvajalcem Letnega programa športa Občine Kočevje se pri izračunu točk, ki jim po pravilniku pripadajo za „izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu” ter za „športne, rekreativne in promocijske prireditve”, se za posamezno razvojno in strokovno nalogo v športu, odštejejo točke morebitnih odobrenih, vendar ne izvedenih dejavnosti v istem programu v predhodnem letu.
Št. 007-1/2013-2100
Kočevje, dne 12. februarja 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti