Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2013 z dne 18. 2. 2013

Kazalo

454. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama, stran 2105.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Situacija, predvsem ekonomska, se je po sprejemu Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama (Uradni list RS, št. 78/06 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: ZN) spremenila, izvedba objekta v eni etapi ni mogoča. Spremembe in dopolnitve ZN bodo omogočile gradnjo objekta v dveh etapah.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN bo preverjena ustreznost dovoza do podzemne garaže objekta »Šumi« preko uvoza v parkirno hišo Kongresni trg, z ZN predviden uvoz s Slovenske ceste pa bo ukinjen.
S spremembami in dopolnitvami ZN se bodo spremenili parkirni normativi.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN
Območje sprememb in dopolnitev ZN je celotno območje ZN.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
2. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
3. Snaga Javno podjetje d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Za preveritev ustreznosti uvoza preko parkirne hiše Kongresni trg bo treba izdelati prometno študijo.
6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Ker se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, bo priprava sprememb in dopolnitev ZN potekala po skrajšanem postopku. Izdelava dopolnjenega osnutka je predvidena mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden osem mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-41/2012-4
Ljubljana, dne 31. januarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost